Nurdan Damlalar

mihrimah

Well-known member
Cevap: Nurdan Cümleler

Ey kâfirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik-i imaniyenin inkârındaki ittifaklarından telâşa düşen ve itikadını bozan biçare insan! Bil ki, kıymet ve ehemmiyet, kemiyette ve adet çokluğunda değil. Çünkü, insan eğer insan olmazsa, şeytan bir hayvana inkılâp eder. İnsan, bazı frenkler ve frenkmeşrepler gibi ihtirâsât-ı hayvâniyede terakki ettikçe, daha şiddetli bir hayvâniyet mertebesini alır. Sen görüyorsun ki, hayvânâtın kemiyet ve adet itibarıyla hadsiz bir çokluğu varken, ona nisbeten insan gayet az iken, umum envâ-ı hayvânat üstünde sultan ve halife ve hâkim olmuştur.
 

Leyli_Efruz

Well-known member
Cevap: Nurdan Cümleler

Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur; düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır.

İhsan-ı İlahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Her şeyi, olduğu gibi tavsif etmek gerektir.

Herşeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür.
 

Sergerdan

Well-known member
Cevap: Nurdan Cümleler

Devam olmayan birşeyde lezzet yoktur. Sen zâilsin. Dünya da zâildir. Halkın dünyası da zâildir. Kâinatın şu şekl-i hâzırı da zâildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar.
 

Leyli_Efruz

Well-known member
Cevap: Nurdan Cümleler

“Hiçbir Nur Talebesi yoktur ki, sınıfının en faziletlisi, en çalışkanı olmasın. Memleketin her tarafında bu yüz binlerce Risâle-i Nur Talebesinden hiç birinin, hiçbir yerde âsâyişi muhil hiçbir hareketi, hiçbir vak’ası yoktur. Her Nur Talebesi hükümetin nizam ve intizamının tabiî birer muhafızıdır, âsâyişin mânevî bekçisidir.”
 

Tarihci

Marmara Tarih
Nurlardan..

''Ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmayacaktır.(Gençlik rehberi).

En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridirler. (Lem'alar).

Bu insan zanneder mi ki, başı boş bırakılacak ve yarınki hesaba çekilmeyecek. (B.Mesnevi)

Dünya bir kitâb-ı Samedânîdir.
Huruf ve kelimâtı nefislerine değil, belki Başkasının zât ve sıfât ve esmâsına delâlet ediyorlar. Öyle ise mânâsını bil, al; nukuşunu bırak, git.

Hem bir mezraadır.
Ek ve mahsülünü al, muhâfaza et; müzahrafâtını at, ehemmiyet verme.
Hem birbiri arkasında dâim gelen geçen aynalar mecmûasıdır.

Öyle ise onlarda tecellî edeni bil, envârını gör ve onlarda tezâhür eden esmânın tecelliyâtını anla ve Müsemmâlarını sev; ve zevâle ve kırılmaya mahkûm olan o cam parçalarından alâkanı kes.

Hem seyyar bir ticaretgâhtır.
Öyle ise alışverişini yap, gel; ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhûde koşma, yorulma.

Hem muvakkat bir seyrangâhtır.
Öyle ise nazar-ı ibretle bak ve zâhirî çirkin yüzüne değil, belki Cemîl-i Bâkîye bakan gizli, güzel yüzüne dikkat et, hoş ve faydalı bir tenezzüh yap, dön; ve o güzel manzaraları irâe eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla, akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme.

"Hem bir misafirhânedir.
Öyle ise onu yapan Mihmandâr-ı Kerîmin izni dairesinde ye, iç, şükret; kanunu dairesinde işle, hareket et. Sonra arkana bakma, çık, git; herzekârâne fuzûlî bir sûrette karışma. Senden ayrılan ve sana âit olmayan şeylerle mânâsız uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma"
 

mihrimah

Well-known member
Cevap: Nurlardan..

“Paslanmış bihemta bir elmas, daima mücella cama müreccahtır.”
-Mektubat- Hakikat Çekirdekleri; s.457


“Şöhretin gitti, ancak bir an kaldı. Zamanın geçti; kabirden başka mekanın var mı? Biçare! Aczine ve fakrına bir had var mı?”
-Mesnevî-i Nuriye- s.82
 

mihrimah

Well-known member
Cevap: Nurlardan..

“Güneş varken mumların ışığı altına girmeye ihtiyaç yok.”
-Mektubat- 28. Mektup; s.342

İman dahi hayata hayat ve ruh oldukça, beka bulur hem baki meyveler verir.”
-Lem'alar- 26. Lem'a; s.256

“Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse; ondan darılmak değil, belki memnun olmak lazım gelir.”
-Mektubat- 16. Mektup; s.68

“Kabir var; hiç kimse inkar edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek.”
-Sözler- 13. Söz; s.131
 

Leyli_Efruz

Well-known member
Cevap: Nurdan Cümleler

Sana tâbi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş; ben ancak ve ancak beni yaratıp, şems ve kamer ve arzı bana musahhar eden Fâtır-ı Hakîm-i Zülcelâle abd olurum.
 

Leyli_Efruz

Well-known member
Cevap: Nurdan Cümleler

lem'alar | on üçüncü lem'a | 91

nefsini itham eden, kusurunu görür. kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. istiğfar eden, istiaze eder. istiaze eden, şeytanın şerrinden kurtulur. kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar. itiraf etse, affa müstehak olur.
 

Sirac

Well-known member
Can simitleri

Demek,

duâ ve tevekkül

meyelân-ı hayra

büyük bir
kuvvet verdiği gibi,

istiğfar ve tevbe dahi

meyelân-ı şerri

keser
, tecavüzâtını kırar.


26. Söz | 432
 

Leyli_Efruz

Well-known member
Cevap: Nurdan Cümleler

En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp, ahirete çalışarak gençlik hevesatına kapılıp boğulmayandır...
 

Leyli_Efruz

Well-known member
İnsan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. mahiyet ve istidad itibariyle her şey ilme bağlıdır. ve bütün ulum-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu, marifetullahtır. ve onun üssü'l-esası da iman-ı billahtır.
yirmi üçüncü söz
 
Üst