Nurdan Damlalar

Sergerdan

Well-known member
Cevap: Nurdan Cümleler

Meselâ biri demiş: "Güneş mahbubumun hüsnünü görüp utanıyor; görmemek için bulut perdesini başına çekiyor."
Hey âşık efendi! Ne hakkın var, sekiz İsm-i Âzamın bir sahife-i nuranîsi olan
güneşi böyle utandırıyorsun?
 

Sergerdan

Well-known member
Cevap: Nurdan Cümleler

Fakat abdin hakkı yok ve haddi degil ki,Cenab-ı Hakkı tecrübe etsin ve desin:''Ben böyle işlesem,sen böyle işler misin?''diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakkın Rububiyetine karşı imtihan tarzı su-i edebtir,ubudiyete münafidir.
 

Huseyni

Müdavim
Cevap: Nurdan Cümleler

Mezkûr mesâil gibi dakik mesâil-i imaniyeyi, mizansız mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan, tiryak iken zehir olur. Diyenlere, dinleyenlere zarardır. Belki böyle mesâil-i imaniyenin itidal-i demle, insafla, bir müdavele-i efkâr suretinde bahsi caizdir. (12. mektuptan.)


amanında kimler gelmiş:) sergerdan hoş gelmişin.
 

Sergerdan

Well-known member
Cevap: Nurdan Cümleler

Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin alem-i İslamdan nefiy ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilmiştir.
 

tuncerr

Active member
Cevap: Nurdan Cümleler

Halık-ı Zülcelâlinden havf etmek, Onun rahmetinin şefkatine yol bulup ilticâ etmek demektir. Havf, bir kamçıdır; Onun rahmetinin kucağına atar.
 

tuncerr

Active member
Cevap: Nurdan Cümleler

Mesleğimiz sırr-ı ihlasa dayanıp, hakaik-ı îmaniye olduğu için, hayat-ı dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabet ve tarafgirliğe ve mübarezeye sevk eden hâlâttan tecerrüd etmeye mesleğimiz îtibariyle mecburuz
 

tuncerr

Active member
Cevap: Nurdan Cümleler

Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def-i şer, celb-i nef'a râcih olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında, bu takva olan def'i mefasid ve terk-i kebâir üssü'l-esas olup, büyük bir rüçhaniyet kesb etmiş.
 

Sergerdan

Well-known member
Cevap: Nurdan Cümleler

Sual: Şirk bu kadar zahmetli olduğu halde niçin kâfirler kabul ediyorlar?

Cevap: Kasten ve bizzat kimse küfrü kabul etmez. Yalnız şirk hevâ-i nefislerine yapışır. Onlar da içine düşer; mülevves, pis olurlar. Ondan çıkması müşkülleşir.

İman ise, kasten ve bizzat takip ve kabul edilmekle kalbin içine bırakılır
 

Huseyni

Müdavim
Cevap: Nurdan Cümleler

Çünkü, içtihad eden, hakkı bulsa iki sevap var; bulmazsa, bir nevi ibadet olan içtihad sevabı olarak bir sevap alır, hatasından mazurdur. Bizde gayet meşhur ve sözü hüccet bir zât-ı muhakkik, Kürtçe demiş ki:
b201.gif
-1-


Yani: "Sahabelerin muharebesinde kıyl ü kal etme. Çünkü hem katil ve hem maktul, ikisi de ehl-i Cennettirler."




15. mektuptan.
 

Sergerdan

Well-known member
Cevap: Nurdan Cümleler

(İnsan)

Sonra,herşeyin kıymeti,menfaati nisbetinde oldugunun takdiriyle galat ediyor.Hatta Zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz.Çünkü kendisine menfaatı dokunmuyor.
 

Huseyni

Müdavim
Cevap: Nurdan Cümleler

Hey efendiler, herbir hadiseyi bahane tutup bana sıkıntı vermeye sebep nedir acaba?

Şarkta bir nefer hata etse, garpta bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek; veya İstanbul'da bir esnafın cinayetiyle Bağdat'ta bir dükkâncıyı esnaflık münasebetiyle mahkûm etmek nevinden, her hadise-i dünyeviyede bana sıkıntı vermek hangi usulledir,

hangi vicdan hükmeder, hangi maslahat iktiza eder?



16. mektup'tan
 

Huseyni

Müdavim
Cevap: Nurdan Cümleler

Hâtime: Şu meseleden anlaşılıyor ki, derece-i şuhud, derece-i iman-ı bilgaybdan çok aşağıdır. Yani, yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehl-i velâyetin ihatasız keşfiyatı, veraset-i nübüvvet ehli olan asfiya ve muhakkikînin, şuhuda değil, Kur'ân'a ve vahye, gaybî fakat daha sâfi, ihatalı, doğru hakaik-i imaniyelerine dair ahkâmlarına yetişmez.

Demek, bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı, Kitap ve Sünnettir. Ve mihenkleri, Kitap ve Sünnetin desâtir-i kudsiyeleri ve asfiya-i muhakkikînin kavânin-i hadsiyeleridir.


18. mektup'tan
 
Üst