Yeltegiyan

Elfidam
Hristiyanlığın Roma kilisesine bağlı olduğu bir mezheb.

Kelimenin kökü Yunanca "Kath holou" dan gelmektedir. "genellikle" anlamındadır. Kelime, pek eski olup ayrı bir kilise deyimidir. Katolik; cihan şümûl, küllî Kilise demektir. Bu kelime, "her yerde, her zaman ve herkes tarafından" kabul edilen inanç veya uygulamaları ifade etmek üzere ve dinden çıkanlarla ana kitleden ayrılanlara karşı ana caddeyi koruyanları belirtmek için kullanıldı. Bu anlamda "Ortodoks" kelimesinin ifade ettiği anlamı da kazanmıştır.

Hristiyanlık 1054'de öncekilerden daha büyük bir sarsıntı geçirdi. Roma Papa'sı Fotyüs ile Bizans Patriği Mihael Serularyüs karşılıklı birbirlerini afaroz ettiler. Zahirde Kutsal Ruh'un "Baba"dan mı, yoksa hem "Baba" hem "Oğul" dan mı çıktığı başta olmak üzere bazı teolojik meselelerin bölünmeyi hazırladığı görülmekte ise de, geri planda, üstünlük, Kilise anlayışı ve diğer bazı siyasî sebepler bulunmaktaydı. Roma Kilisesi kendine bir ad buldu: "Katolik". Bu arada Bizans Kilisesi de "Ortodoks" adını almıştı. XVI. yüzyılda yine kutsal dil, İncil'in diğer dillere çevirilip çevirilememesi gibi, zahiri sebepler arkasında bulunan sosyal, siyasî, iktisadî (vergi, hâkimiyet vb.) faktörler sonucu ikinci bir büyük bölünme yaşanarak Protestanlık doğdu.

Hz. İsa'nın Kilisesini Petrus'un Kayası üzerinde kuracağını söylemesi (Matta, XV1, 1, Petrus ve Pavlus'un mezarlarının Roma'da bulunması dolayısıyla Roma'nın Hristiyanlığın merkezi olduğunu ileri sürmekte olan Katolik Kilisesi, kendini "Kutsal, Katolik, Havarilere dayanan Roma Kilisesi" olarak nitelendirir.

Daima Hristiyan âleminin en fazla mensubuna sahip bulunma özelliğini koruyan bu mezhebin dünyanın her tarafında üyeleri vardır. Bugün dünyada yarım milyarı geçen insan Katolik'tir. Katoliklerin dînî başkanı Papa lakabını alır. Papa bugün aynı zamanda Vatikan devletinin başkanıdır. İbâdet dilleri Latince olan bu kitlenin dînî geleneği, merkezleri Roma'dan kaynaklanır. Ancak II. Vatikan Konsilinde diğer dillerde ibâdete izin verildi. Papa VI. Hadrian'dan, 1522-1523'den beri Papa'lar münhasıran, (İkinci dünya savaşından sonra da Kardinal Meclisi üyeleri) çoğunlukla İtalyan asıllı olan kimselerden belirlenir. Avrupa'nın yarısına yakın, Kuzey Amerika'da dörtte bir, Güney Amerika'da ise çoğunluk nüfus Katoliktir. Roma'daki Papa ve Kardinal Meclisi'nin idare ettiği Katolik Kilisesi, başpiskoposluk ve piskoposluklara bölünmüştür. Meselâ 1958'de 10 başpiskoposluk ve 1283 esas ve 882 ünvan piskoposluğu vardı. Üstünlükte Kardinallerden sonra Piskoposlar gelir. Papa'yı Kardinaller seçer.

Katolik Kilisesi, doktrinde üç temele dayanır: Kutsal Kitap, Gelenek ve Kilisenin resmî telkini. Apokrif metinler Trent Konsilinde (1546-1563) alman bir kararla kabul edilir. Üç kredo (âmentü); yani Havariler, İznik ve Athanesyus Kredoları âyinlerde kullanılabilir. Şimdiki Katolik Kilisesine şekil veren Trent ve 1962-1965 yıllarında yapılan 11. Vatikan Konsilidir. Papa, Hz. İsa'nın vekili, Petrus'un halefidir. Papa, yanılmaz. Kilise dışında kurtuluş yoktur.

Kilise, Kutsal Ruh tarafından sevk ve idare edilir. İncil'in yorumu Kilise tarafından yapılabilir. Kutsal Ruh'un hem Baba hem Oğul'dan çıktığı; Hz. İsa'da ilahî, insânî iki tabiat bulunduğu; Hz. Meryem'in de oğlu gibi, aslî suçtan uzak olduğu, şefâat edebileceği, göğe yükseldiği; azizlerin de şefâatte bulunabileceği; kötülüğe temâyülün günah olmadığı kabul edilir.

Katolikler, 7 sakramente ve 20 konsil kararlarına itibar ederler. Onlara göre ergenlik çağına giren bir kimse senede bir günah çıkartmalıdır. Ruhban zümresi evlenemez, rahip olmayanlardan da evlenenler boşanamaz (boşandıktan sonra evlenme zina sayılır). Vaftiz, su dökülerek yapılır. Vaftizsiz ölen cehenneme gider.

Katolik Kilisesi; mister (sır) kültü, Roma ve Germen hukuku, Eflâtun ve Aristo felsefesi, modern tekâmül kâidelerinin bir şımı yanında âyin sakrament, "kurban" (İslam'dakinden farklı olarak Hz. İsa'nın kendini insanlığın aslî suçtan kurtulması için feda etmesini âyinle tes'îd sadedinde), zühd, duâ, mu'cize inancı, hiyerarşi, keşişlik, mistisizm ve teoloji gibi dînî elemanları birarada bulundurmaya çalışan bir Hıristiyan mezhebidir (S.C.F. Brandon, A Dictionary of Comparative Religion, London 1970, s. 178; Eınar Molland, Christendom, London 1961; s. 43-96 vd.; Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 1988, s. 160-161).
 

Hadim

Member
Bu Hristiyan mezhebini asıl oluşturan tarikatlarıdır özellikle dünyada varlığını hissediren Opus Dei olmak üzere onlarca tarikata sahiptir...Bu mezhepte en önemli iş Tanrıya işlerini kabul ettirmektir,aldıkları nefesin,içtikleri şarabın,yedikleri yemeğin hep kutsallaştırılmasını isterler...Papa tarafında yönetilen bu mezhep azgınlığını Rönesans başta olmak üzere Reform hareketlerinde yitirmiştir,artık sadece Romada hapsolan Vatikan mezhebidir...
 

ebrar172

Well-known member
bence en tehlikelisi evangelistler...vede dünyanın arka planında aslında dünyayı yöneten hristiyan aleminin en güçlü ve paralı isimleride evangelist...bu adamların neden kyotoyu imzalamadığına verilen cevap kyotoyu imzalarsa amerika çok para kaybeder falan gibi safsatalar...insanları kandırıyorlar..asıl sebeb şu evangelistlerin inancına göre kıyamet koptuğunda onlar vadedilmiş cennete ulaşacak tek topluluk vede bu yüzden dünyayı diil kurtarmak mahvetmek için ellerinden geleni yapıyolar...kısaca şöyle diyebiliriz kıyametin kopmasını hızlandırmaya çalışıyorlar...israil de bu planın bir parçası...çok uzun bir mevzu ...derinine inmeyeyim neyse...haa bu arada başkan bush ta bir evangelist...
 

Merih

Well-known member
bence en tehlikelisi evangelistler...vede dünyanın arka planında aslında dünyayı yöneten hristiyan aleminin en güçlü ve paralı isimleride evangelist...bu adamların neden kyotoyu imzalamadığına verilen cevap kyotoyu imzalarsa amerika çok para kaybeder falan gibi safsatalar...insanları kandırıyorlar..asıl sebeb şu evangelistlerin inancına göre kıyamet koptuğunda onlar vadedilmiş cennete ulaşacak tek topluluk vede bu yüzden dünyayı diil kurtarmak mahvetmek için ellerinden geleni yapıyolar...kısaca şöyle diyebiliriz kıyametin kopmasını hızlandırmaya çalışıyorlar...israil de bu planın bir parçası...çok uzun bir mevzu ...derinine inmeyeyim neyse...haa bu arada başkan bush ta bir evangelist...

Bu söylediğin israil ve amerikanın ortak yürüttüğü Siyonizm felsefesi aynen senin dediğin gibi bugün büyük orta doğu planın ardında yatanda gerçekte bu zaten... Suni bir savaş ortamı oluşturup kıyametin gelişini hızlandırmak istiyorlar
 

ebrar172

Well-known member
aynıyle vaki...bahsettiğim budur ...yahudiler bir ucunda evangelistler bir ucunda...ayrıca bu iş sadece bir hayal ütopya gibi görünebilir insanlara fakat öyle diil..

dediğim gibi yıllardır bu hesaplarla yaşıyolar..hatırlarsanız bir ara tsunami felaketi olduktan sonra herkes amerikaya neden erken uyarı sistemleriyle aldığı verileri paylaşmadığını sormuştu..cevap neydi sisteme üye ülkeler arasında yoktu tsunaminin vurduğu ülke...bu kadar komik bir sebeb olabilirmi...sebeb şuydu dünyanın başına gelecek er felaket onlar için sevinç kaynağı...

ben zaten amerikanın bu nasa saçmalığınada hiç itibar etmiyorum..yok göktaşı gelirse vurmak için kuyrukluyıldızla çarpışma gerçekleştirdiler falan...asıl göktaşı geliyo olsa vede koordinatları sıyırıp geçtiğini gösteriyorsa..onlar dünyayı hedef yapmak için vururlar ancak kuyrukluyıldızı...hiroşima ve nagasaki ile başlayan kıyamet senaryosu büyük bir gizlilike sürüdürülüyor...amerikanın israili kınanmasını bekleyen dünya daha çok bekler..onlar aynı senaryonun iki baş aktörü...inanışlar farklı olsada hedef aynı...
 

TaLHa

Nur-u Aynım
Yönetici
Arkadaşlar Bölüm bir dinin bölümü ve konu mezhep hakkında... Hadise böle olunca yorumlara biraz daha dikkat edilmeli . Siyasi bir konu değil bu nedenlede siyasi boyutunu diğer mevzularda paylaşabiliriz.
 
Üst