Risale-i nurdan vecizeler

Livza

Well-known member
“En metin, en âli, en müzeyyen görünen bu saray-ı kâinatın bir anda yıkılacağı, harap olacağı, bütün sekenesinin mahv u nâbud olacaklarını düşün. Hiç ender hiç olduğunu hatırla. Senin mini mini hayat tekneni, dağlar gibi dalgaları bulunan, kısacık ömrünün denizinde aldanarak boğdurma. Ve hayat-ı ebediyeni söndürmek isteyen, en büyük ve en yakın olan nefsinin hilesinden kurtulmaya çalış.”
Barla Lâhikası
 

Muvahhid1

Well-known member
Saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanın kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azîmdir.
İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması, bir hazinedir.
İmam-ı Rabbanî Ahmed-i Farukî diyor ki:
"Bir küçük mes'ele-i imaniyenin inkişafı, benim nazarımda yüzler ezvak ve kerametlere müreccahtır."


Lem'alar

 

müdavim

Üye Sorumlusu
Ey insan! Eğer yalnız O’na abd olsan, bütün mahlûkat üstünde bir mevkî kazanırsın. Eğer ubûdiyetten istinkâf etsen, âciz mahlûkata zelîl bir abd olursun.
Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas
 

müdavim

Üye Sorumlusu
Ey insan! Senin nokta-i istinadın ancak ve ancak Allah'a olan imandır. Ruhuna, vicdanına nokta-i istimdad ise ancak ahirete olan imandır. Binaenaleyh bu her iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi, ruhu tavahhuş eder; vicdanı daima muazzeb olur.

Yirmi Dokuzuncu Lem'a dan
 

müdavim

Üye Sorumlusu
Benim Saniim öyle bir zattır ki, hiçbir şey ondan gizlenemez, hiçbir şey ona nazlanıp ağır gelemez. Yıldızlar, zerreler kadar ona kolay gelir. Bir baharı bir çiçek kadar sühuletle icad eder. Koca kâinatın fihristesini, kemal-i intizamla benim mahiyetimde derceden bir zattır.


(Bediüzzaman Said Nursi €(32. Sözden)
 
Son düzenleme:

müdavim

Üye Sorumlusu
Öyle şerâit tahtında olur ki;
küçük bir hareket, insanı âlâ-yı illiyyîne çıkarır.
Ve öyle hal olur ki; küçük bir fiil, insanı esfel-i sâfilîne indirir.

Hakikat Çekirdekleri
 

müdavim

Üye Sorumlusu
.....Öyle bir Sultanın emirlerine karşı gelirsiniz ki; yıldızlar, aylar, güneşler, emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler.
SaidNursi
 

TaLHa

Nur-u Aynım
Yönetici
Ey kardeşlerim ve ey halifeler! Tarîkatın ve hakikatın müntehasını anlamak isterseniz, risaleleri ciddiyetle okuyun. Bâlâdaki zâtların arkasında gidersiniz ve yüksek imanlarına yaklaşırsınız. (Barla Lahikası)
 

müdavim

Üye Sorumlusu
Seherlerde eser bâd-ı tecellî, Uyan ey gözlerim vakt-i seherde
İnayethâh zidergâh-ı İlâhî Seherdir ehl-i zenbin tevbegâhı.
Uyan ey kalbim vakt-i fecirde, Begün tevbe, becû gufran zidergâh-ı İlâhî.

18.Söz
 

müdavim

Üye Sorumlusu
Hem, insanı bütün hayvanâtın mâdununa düşüren hadsiz zaaf ve aczi, fakr ve ihtiyacâtı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden, vâsıta-i nakl-i hüzün ve elem ve gam olan aklı o nur ile nurlandığı vakit, insan bütün hayvanât, bütün mahlûkat üstüne çıkar.
O nurlanmış acz, fakr, akılla niyaz ile nâzenin bir sultan ve fîzâr ile nazdar bir halîfe-i zemin olur.
Demek, o nur olmazsa, kâinat da, insan da, hattâ herşey dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedî bir kâinatta, böyle bir zât lâzımdır; yoksa, kâinat ve eflâk olmamalıdır.

19.Söz
 

müdavim

Üye Sorumlusu
Ey maraz-ı vesvese ile mübtelâ! Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musîbete benzer; ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen, küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder; havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir; mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider.

Sözler-21.Söz
 

müdavim

Üye Sorumlusu
Bu dünya fanidir. En büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. İnsanın itikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder. Hakiki dava budur. Bunun haricindeki davalara karışmak zararlıdır. Siyasetle meşgul olan, ehemmiyetli hizmetlerinden geri kalır. Hem de siyaset boğuşmalarına kapılanlar, selamet-i kalbini kaybeder.
(Bediüzzaman Said Nursi - Emirdağ lahikası 1'den)
 
Üst