Sikke-i Tasdik-i Gaybi 2. Ders - Nurların Ehemmiyeti ve Nur Dershaneleri

Huseyni

Müdavim
besmele.jpgEsselamün aleyküm kardeşlerim.


Dersimizden, Kur'an ve Onun tefsiri olan Risale-i Nura ihtiyaç ve Nur dershanelerinin gerekliliği hakkında, anladıklarımızı ve istifadelerimizi paylaşalım inşaallah. Baki selam ve dua ile.

[BILGI]
Ve elbette, hiç şüphe yok ki: Bin üç yüz altmış senede, her asırda üç yüz elli milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve dâvâsına milyonlar ehl-i hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kudsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bâkiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde veren ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler âyâtıyla, belki sarihan ve işareten on binler defa dâvâ edip haber veren ve sarsılmaz, kat’î delillerle, şüphe getirmez hadsiz hüccetlerle hayat-ı bâkiyeyi kat’iyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi; elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya mânevî bir kıyamet başlarında kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere’nin Kur’ân’ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri ve Amerika’nın din-i hakkı arayan çok ehemmiyetli cemiyeti gibi rû-yi zeminin kıt’aları ve hükûmetleri Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında, kat’iyen Kur’ân’ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mu’cize-i ekberin yerini tutamaz.

Saniyen: Madem Risale-i Nur, bu mu’cize-i kübrânın elinde bir elmas kılıç hükmünde hizmetini göstermiş ve en muannid düşmanları teslime mecbur etmiş. Hem kalbi, hem ruhu, hattâ hissiyatı tam tenvir edecek ve ilâçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur’âniyenin dellâllığını yapan ve ondan başka me’haz ve mercii olmayan ve bir mu’cize-i mâneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi yapıyor. Ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet muannid zındıklara tam galebe çalmış. Ve dalâletin en sert, kuvvetli kal’ası olan tabiatı, Tabiat Risalesi ile parça parça etmiş. Ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daire-i âfâkında ve fennin en geniş perdelerinde Asâ-yı Mûsâ’daki Meyvenin Altıncı Meselesi ve Birinci, İkinci, Üçüncü, Sekizinci Hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nur-u tevhidi göstermiş.

Elbette bizlere lâzım ve millete elzemdir ki; şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususî dershaneler açılmasına ve izin verilmesine binaen, Nur şakirtleri, mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır.

Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, (HAŞİYE) hem mârifet, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri, beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.

Ve hem hükûmet ve millet ve vatan, hem hayat-ı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok fâidesi bulunan bu Kur’ân lemeatlarına ve dellâlı bulunan Risale-i Nur’a değil ilişmek, tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki, geçen dehşetli günahlara kefaret ve gelecek müthiş belâlara ve anarşistliğe bir sed olabilsin.


(HAŞİYE) : Şayet biri biliyor, taallüm etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir.


Sikke-i tasdik-i Gaybi
[/BILGI]


[TAVSIYE]Konuyla ilgili dersimiz için: Açıklamalı Risale Dersleri 18 - Nev-i Beşerin Uyanışı

Diğer derslerimiz için: Risale Açıklamalı
[/TAVSIYE]
 
Son düzenleme:

ASHAB-I BEDR

Well-known member
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 28 - Nurların Ehemmiyeti ve Nur Dershaneleri

Said Nursi'nin Medreset'üz Zehra hayali Risale-i Nur dersanelerinin varlığıyla esasen gerçekleşmiştir.


Proje kapsamında belki bir Ezher Üniversitesi yapılmamış olabilir.Fakat bugün dünyanın heryerinde hatta insanların adını dahi bilmediği ülkelerde,şehirlerde,köylerde Risale-i Nur'lar Allah'a Sonsuz Şükürler Olsun Allah'ın İzniyle yaşatılmaktadır..


Haftada en az bir defa dahi olsa bulunulan bu güzel dersanelerde Risale-i Nur dersleri,Kur'an-ı Kerim öğrenme ve okuma,gençlere yönelik etkinlikler,hasbihal ve muhabbet dahilinde istişareler yapılmaktadır.


Bu bakımdan Ustad Said Nursi, hayalindeki en büyük Üniversiteyi açmış ve her ferde ulaşmayı başarmıştır.
 
Son düzenleme:

ASHAB-I BEDR

Well-known member
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 28 - Nurların Ehemmiyeti ve Nur Dershaneleri

On üçüncü sözün ikinci makamında gençlerin Ustad'dan ahirzamanın tehlikelerine karşı medet aradıkları konusu geçmektedir.

Ustad gençlerin medet arayışına cevaben ;


[NOT]Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi namına onlara dedim ki:

Kabir var, hiç kimse inkâr edemez.

Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda üç yoldan başka yol yok.

[/NOT]

Birinci yol: O kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır.


İkinci yol: Âhireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalalette gidenlere, bir haps-i ebedî ve bütün dostlarından bir tecrid içinde bir haps-i münferid, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek.


Üçüncü yol: Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalalet için bir i'dam-ı ebedî kapısı... Yani hem kendisini, hem bütün sevdiklerini i'dam edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için, cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihîdir, delil istemiyor, göz ile görünür.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

ASHAB-I BEDR

Well-known member
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 28 - Nurların Ehemmiyeti ve Nur Dershaneleri

Yukarıda verilen ön bilgiden sonra;

HuSeYnİ Hocamızın paylaştığı pasaja bakalım.Ustad Hazretleri Ahirzamanın içerisinde gelişen hadiselerin nelere sebebiyet vereceği ve beşerin bu olaylar karşısında nasıl bir tutumda olmaları yönünde metotlar göstermektedir.Elbette Cenab-ı Kur'an...

Gelecekte Kur'an-ı Kerim 'in Nur'unun menfi yolları süpüreceği müjdesini veriyor.

Risale-i Nurlar bu bakımdan İman Kalesini sağlamlaştıracağından sarsılmaz bir çeper çekmektedir Allah'ın izniyle...

On üçüncü sözün ikinci makamının zeylinin başlangıcında;


“eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdada yardım ediyor”


Yani ; fen ve teknoloji insanların faydalanacağı bir hayata hizmet edeceğine aksine birbirlerine karşı silah olarak kullanmalarına ve öldürmelerine araç olarak kullanılıyor.Yapıcı değil yıkıcı bir anlayış ve yaşayış...

Bu bakımdan medeniyetler arasındaki bu harp hali masumların da zarar görmesine neden oluyor.Masumlar da doğal olarak ebedi ve saadete dayalı bir hayatı arzuluyor.

Kur'an-ı Kerim'in Nuru bu anda birer teselli ve ümit kapısı oluyor.


Akılları gözlerinde olmayanlar da eninde sonunda bunu anlayacaklardır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

ASHAB-I BEDR

Well-known member
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 28 - Nurların Ehemmiyeti ve Nur Dershaneleri

Allah cc. razı olsun.

Ecmain Olsun HuSeYnİ Abim..

Ve elbette, hiç şüphe yok ki: Bin üç yüz altmış senede, her asırda üç yüz elli milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve dâvâsına milyonlar ehl-i hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kudsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bâkiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde veren ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler âyâtıyla, belki sarihan ve işareten on binler defa dâvâ edip haber veren ve sarsılmaz, kat’î delillerle, şüphe getirmez hadsiz hüccetlerle hayat-ı bâkiyeyi kat’iyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi; elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya mânevî bir kıyamet başlarında kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere’nin Kur’ân’ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri ve Amerika’nın din-i hakkı arayan çok ehemmiyetli cemiyeti gibi rû-yi zeminin kıt’aları ve hükûmetleri Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında, kat’iyen Kur’ân’ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mu’cize-i ekberin yerini tutamaz.

Yüce Kitabımızın,herşeyin ihtiyarlanmasına karşın her asırda geldiği günden beri bekasını korur.Kainatta en Canlı olandır Cenab-ı Kur'an...

Zahiri hayatın gereği olan hava,su,ekmek vs.gibi ihtiyaçların nasıl ki bir an kesilmesi bile düşünülemez ve tekrar tekrar alınmak mecburiyeti vardır.

Aynen İnsan Ruhunun da ekmeği,havası ve suyu olan Cenab-ı Kur'an dan bir yakınlık,bir Rahmet beklemesi ve yönelmesi kaçınılamaz.Bu ki en büyük nimettir.Ve O'na sarılacaklardır.Benzeri yoktur...

Saniyen: Madem Risale-i Nur, bu mu’cize-i kübrânın elinde bir elmas kılıç hükmünde hizmetini göstermiş ve en muannid düşmanları teslime mecbur etmiş. Hem kalbi, hem ruhu, hattâ hissiyatı tam tenvir edecek ve ilâçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur’âniyenin dellâllığını yapan ve ondan başka me’haz ve mercii olmayan ve bir mu’cize-i mâneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi yapıyor. Ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet muannid zındıklara tam galebe çalmış.

Ve dalâletin en sert, kuvvetli kal’ası olan tabiatı, Tabiat Risalesi ile parça parça etmiş. Ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daire-i âfâkında ve fennin en geniş perdelerinde Asâ-yı Mûsâ’daki Meyvenin Altıncı Meselesi ve Birinci, İkinci, Üçüncü, Sekizinci Hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nur-u tevhidi göstermiş.

Ve en tehlikeli zamanlarda İman Hakikatlerini anlatan Risale-i Nurlar hem ruha hem de akla kapı açıp,sağlam bir iman zırhını giydiriyor.

Bütün karşıt ve karışıklıklara ; Meyve meselesi,Birinci,ikinci ,üçüncü,sekizinci hüccetleriyle gafleti dağıtarak fen ile geniş dairede cevaplar veriyor.

Elbette bizlere lâzım ve millete elzemdir ki; şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususî dershaneler açılmasına ve izin verilmesine binaen, Nur şakirtleri, mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır.


İhtiyacen gösteriyor ki izin verilen medreselere ilaveten Nur'un her kişiye ulaşması için heryerde açmanın öneminden bahsedilmektedir.

Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, (HAŞİYE) hem mârifet, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri, beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.

Ve hem hükûmet ve millet ve vatan, hem hayat-ı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok fâidesi bulunan bu Kur’ân lemeatlarına ve dellâlı bulunan Risale-i Nur’a değil ilişmek, tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki, geçen dehşetli günahlara kefaret ve gelecek müthiş belâlara ve anarşistliğe bir sed olabilsin.


(HAŞİYE) : Şayet biri biliyor, taallüm etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir.


Sikke-i tasdik-i Gaybi

Herkesin kendine göre mutlaka anladığı vardır.

Fakat istişarelerin olması daireyi genişleterek bugünkü deyimle beyin fırtınalarına belki de sebebiyet verecektir.

Pencere sayısı arttıkça binalarda yükselmeler artar.


 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst