Klavyeyle Risale-i Nur Yazmaya Var mısınız ?

Huseyni

Müdavim
Selamün aleyküm.

Bu başlık altında Risale-i Nur'dan okuduklarımızı yazıyla paylaşmayı niyet ettik. İnşaallah okuduklarımızı daha iyi anlamaya vesile olur. Hem klavyemizi de geliştirmiş oluruz bu vesileyle belki. :) Kopyala yapıştır yapmadan sadece klavyeyle Risale-i Nur yazmaya var mısınız ?

İlk Risalemi yazıyorum inşaallah.

Bismillah...

"Cenâb-ı Hakkı bulan neyi kaybeder ? Ve Onu kaybeden neyi kazanır ?"; yani, "Onu bulan herşeyi bulur. Onu bulmayan hiç bir şey bulmaz, bulsa da başına bela bulur."

Altıncı Mektup


[NOT]Noktalama işaretlerine de mümkün mertebe hassasiyet gösterelim. [/NOT]
 

LEVLAK

Well-known member
İ'lem Eyyühel-Aziz! Dünyada görülen bilhassa nebatî ve hayvanî hayatlarda müşâhede edilen ademler, idamlar, tebeddül ve teceddüd-ü emsalden ibârettir. İmanlı olan kimselere göre zeval ve firakın acısı değil, yerlerine gelen emsalleriyle visalin lezzeti hâsıl oluyor. Öyle ise, îmana gel ki elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki, selamette kalasın.

MESNEVÎ-İ NURİYE​
 

Muhakk

Member
Asâ-yı Mûsâ

Dördüncü Sözde denildiği gibi, bin lira ikramiye kazancı için bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına yirmi dört lirasından beş on lirayı veren ve yirmi dörtten birisini ebedî bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen—halbuki dünyevî piyangoda o bin lirayı kazanmak ihtimali binden birdir; çünkü bin hissedar daha var—ve uhrevî mukadderat-ı beşer piyangosunda, hüsn-ü hâtimeye mazhar ehl-i iman için kazanç ihtimali binden dokuz yüz doksan dokuz olduğuna yüz yirmi dört bin enbiyanın ona dair ihbarını keşfle tasdik eden evliyadan ve asfiyadan had ve hesaba gelmez sâdık muhbirler haber verdikleri halde, evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer, mukayese edilsin.
 

TeFaNi1

Well-known member
Yalnız Biri iste; başkaları istenmeye değmiyor.
Biri çağır; başkaları imdada gelmiyor.
Biri Talep et; başkaları lâyık değiller.
Biri gör; başkaları her vakit görünmüyorlar, zevâl perdesinde saklanıyorlar.
Biri bil; mârifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır.
Biri söyle; O'na ait olmayan sözler, mâlâyâni sayılabilir.

ONYEDİNCİ SÖZ.
 

Merih

Well-known member
Arkadaşlar yazarken hangi risalenin hangi bölümünden alıntı yaptığınızıda yaparsanız daha hoş olur algılanması açısından da kolaylık olur hem.

"Veledin hakkı yoktur ki, pederine karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse de, ona isyan edemez. Demek, pederine isyan eden ve onu rencide eden, insan bozması bir canavardır."

Sözler - Otuzikincisöz
 

Huseyni

Müdavim
Uyku üç nevidir.

BİRİNCİSİ: Gaylûledir ki, fecirden sonra, tâ vakt-i kerahet bitinceye kadardır. Bu uyku, rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için, hilâf-ı sünnettir. Çünkü rızık için sa'y etmenin mukaddemâtını ihzar etmenin en münasip zamanı, serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet ârız olur. O günkü sa'ye ve dolayısıyla da rızka zarar verdiği gibi, bereketsizliğe de sebebiyet verdiği, çok tecrübelerle sabit olmuştur.


Yirmi Sekizinci Lem'a
 

LEVLAK

Well-known member
Birinci Medar: Dikkat edilse, şu kâinatın umumunda bir nizam-ı ekmel, bir intizam-ı kasdî vardır. Her cihatte reşehat-ı ihtiyar ve lemeat-ı kasd görünür. Hatta, herşeyde bir nûr-u kasd, her şe'nde bir ziya-yı irâde, her harekette bir lem'a-i ihtiyar, her terkibde bir şûle-i hikmet, semeratının şehadetiyle nazar-ı dikkate çarpıyor. İşte, eğer saadet-i ebediyye olmazsa, şu esaslı nizam, bir sûret-i zaîfe-i vâhiyeden ibaret kalır. Yalancı, esassız bir nizam olur. Nizam ve intizamın ruhu olan mâneviyat ve revabıt ve niseb, hebâ olup gider. Demek, nizamı nizam eden, saadet-i ebediyyedir. Öyle ise, nizam-ı âlem, saadet-i ebediyyeye işaret ediyor.

YİRMİ DOKUZUNCU SÖZ​
 

Huseyni

Müdavim
Meselâ, hararet ve ziya sana bir âyine vasıtasıyla gelir. Sen de, güneşe karşı minnettar olmaya bedel, âyineyi masdar telâkki edip, güneşi unutup, ona minnettar olmak divaneliktir.

Evet, âyine muhafaza edilmeli, çünkü mazhardır. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir âyinedir, Cenâb-ı Haktan gelen feyze mâkes olur, müridine aksedilmesine de vesile olur. Vesilelikten fazla, feyiz noktasında makam verilmemek lazımdır.

Mesnevi-i Nuriye - Zühre
 

Huseyni

Müdavim
Evet, bu kelime öyle bir mübarek definedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rabtedip Kâdir-i Rahîmin dergâhında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden, o adama benzer ki, askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiç kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, herşeye karşı dayanır.

Birinci Söz
 

Eddaî2

Well-known member
Arkadaş! Vaktin evvelinde, Kâbe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak mendubdur ki, birbirine giren daireler gibi Beytin etrafında teşekkül eden safları görmekle, yakın saflar Beyti ihata ettikleri gibi, en uzak safların da âlem-i İslâmı ihata etmiş olduğunu hayal ile görsün. Ve o saflara girmekle, o cemaat-ı uzmâya dahil olsun ki, o cemaatin icmâ ve tevatürü, onun namazda söylediği her dâvâya ve her bir sözüne ir hüccet ve bir burhan olsun.

Mesnevi-i Nuriye - Katrenin Zeyli
 

TeFaNi1

Well-known member
Ey bîçare hasta ! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir,gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlara meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vemiyor, tutuyor, uzun ediyor -tâ meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte, ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darbımesel dillere destandır ki, "Musibet zamanı çok uzundur; safâ zamanı pek kısa oluyor."

Yirmibeşinci Lem'a - Birinci Devâ.
 

Huseyni

Müdavim
Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteesirim, ey Muhammed (a.s.m.)! Muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap, senin değildir; o Lâhutîdir. Bu kitabın Lahutî olduğunu inkâr etmek, mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için, beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben huzur-u mehabetinde kemal-i hürmetle eğilirim.

Prens Bismarck

İşaratü'l-İ'caz


 

nurul reþha

Well-known member
Yirmi Sekizinci Lema On Altıncı Nükte
Kardeşlerimden rica ederim ki:
Sıkıntı veya ruh darlığı veya titizlikten veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan veya şuursuzluktan arkadaşlardan sudur eden fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler ve ''hasysiyetime dokundu'' demesinler.Ben o fena sözleri kendime alıyorum. Damarınıza dokunmasın, bin haysiyetim olsa kardeşlerim mabeynindeki muhabbete ve samimiyete feda ederim.
 

Huseyni

Müdavim
Ey Şeytan ve ey Şeytanın şakirtleri! Kur'ân ya Arş-ı Âzamdan ve İsm-i Âzamdan gelmiş bir kelâmullahtır veyahut hâşâ, sümme hâşâ, yüz bin kere hâşâ yerde, Allah'tan korkmaz ve Allah'ı bilmez, itikadsız bir beşerin düzmesidir. Bu ise, ey Şeytan, sabık hüccetlere karşı bunu sen diyemezsin ve diyemezdin ve diyemeyeceksin. Öyle ise, bizzarure ve bilâşüphe, Kur'ân-ı Hâlık-ı Kâinatın kelâmıdır. Çünkü ortası yoktur ve muhaldir ve olamaz. Nasıl ki kat'î bir surette ispat ettik; sen de gördün ve dinledin.

Yirmi Altıncı Mektup
 

Huseyni

Müdavim
Biraderlerine yazdıkları mektuptan.

Eğer ahvâl-i ruhiyemi anlamak istersen, gelecek şu iki fıkra tercümandır. Bir şairin dediği gibi derim:

Ney gibi her dem ki, geçmiş ömrümü yâd eylerim.

Tâ nefes var ise kuru cismimde feryad eylerim.

Bir ticaret kılmadım, nakd-i ömür oldu hebâ,

Yola geldim, lâkin göçmüş cümle kervan, bîhaber.

Ağlayıp nâlân edip, düştüm yola tenha garip,

Dîde giryân, sîne biryân, akıl hayrân, bîhaber."Evet, geçmiş ömrü israf ettik, zayi ettik. Çok mübarek zâtlar, ahbaplar kaybettik, yalnız kaldım. O mübareklerle beraber âhirete çalışmadım."

Barla Lâhikası - Yirmi Altıncı Mektubun Dördüncü Mebhasının Birinci Meselesi
 

nurul reþha

Well-known member
Lemalar(394)
Ubudiyetin esası olan; acz, fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergah-ı ilahinin rahmet kapısını çalmak lazım geldiğini hem bir amelde bir ihlas ciheti olduğundan insan harekatında rıza-ı ilahiyi düşünüp vazife-i ilahiyeye karışmamasıyla alayı iliyyine çıkacağını yol gösteren mühim bir meseledir.
 
Üst