Âhiret İnancı

ABDULLAH4

Forum Yöneticisi
Âhiret İnancıCenâb-ı Hak buyuruyor:

“Allah’a ve âhiret gününe iman edip sâlih amel işleyen kimselerin Rabbleri katında büyük ecirleri vardır. Onlar için korku yoktur, onlar mahzûn da olmazlar.” (Bakara, 62)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Hiçbir kul, kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bir adım dahî atamaz” (Tirmizî, Kıyamet, 1/2417.)

Âhiretin varlığına inanmak, ölüm korkusunun insan psikolojisi üzerindeki tahrip edici tesirine mâni olur. Sıkıntılardan kurtulup ebedî huzûra ulaşma, Allah’ın rızâsını elde etme ideali insanda yaşama sevincine yol açar, dünyanın ıstıraplarına karşı tahammül gücü verir. Geçici dünya arzuları aslında insan ruhunu tatmin etmediğinden din ona en yüksek ve ulvî zevkler, manevî hazlar kazandırır.

Dünya hayatının huzur ve saâdet içerisinde bereketli bir şekilde yaşanması, ancak âhirete imanla mümkündür. Zira âhiret inancı, mesuliyet şuurunu pekiştirir, vazifeye bağlılık şuurunu yerleştirir, hak ve hukuka saygılı olmayı temin eder. Bu sûretle gayet sağlam bir ahlâk anlayışına, çok mükemmel bir nizam kavramına ve pek ulvî bir hakşinaslığa vesile olur. Her gün kıldığı namazlarda en az kırk defa “Yâ Rabbî! Hesap gününün mutlak hâkimi sensin, yarın huzûruna çıkıp bütün söz, hâl ve hareketlerimin hesabını sana vereceğim” diyen ve buna kalpten inanan bir kişide yüksek bir ahlâk ve yüce bir hukûk anlayışının bulunacağı muhakkaktır. “İyilik çürümez, kötülük unutulmaz, hesap soracak olan zât hiçbir zaman ölmez” diye inanan kişinin bu îtikâdı mutlaka ona tesir eder. Peygamber Efendimiz’in:

“Hiçbir kul, kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bir adım dahî atamaz” ( Tirmizî, Kıyamet, 1/2417.) hadisini bilen bir mü’min mutlaka hesabına kitabına dikkat eder. (Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Halîm: Cezalandırma imkânına ve gücüne sahipken suçluların cezasını hemen vermeyen, gazâbın kendisine gâlip gelmediği, sapıkların düşüncesizliklerinin, âsilerin isyanlarının kendisini öfkelendirmediği, teennî ve afv sahibi, kullarının suçunu anlamasına ve tövbe etmesine imkan tanıyan, acelecilikle ve kızgınlıkla davranmayan ve ceza vermekte de acele etmeyen, çok yumuşak davranan demektir.

Kısa Günün Kârı

Âhiret inancı, kişinin ahlâkî gelişmesine katkıda bulunur. Bazı insanlar, kanunların ve toplum baskısının olmadığı yerlerde kötülük ve haksızlık yapmıyorlarsa, bu onların davranışlarının hesabını bir gün vereceklerine inanmaları sebebiyledir. Aksi takdirde herkesin başına bir bekçi ve polis dikmek gerekirdi.
 
Üst