30 . Cüz meal soruları

kasif1

Well-known member
BİSMİLLEHİRRAHMENİRRAHİM

1- Allahü Tealanın 3 ayetle ardarda insanlık kelimesine vurgu yaparak insanın şerefine yüceliğine kendi katındaki degerine göndermede bulunduğu sure hangisidir?

2-Gecenin şer ilahı olarak görülmesini zımnen reddeden sure hangisidir?

3.İnsan iradesinin görünmeyen ve bilinmeyen varlıklar tarafından esir alınma tehdidine karşı muhteşem formuller sunan istiaze sureleri hangileridir ?

4-Esas, tefrid ,tecrid ,necad ,nisbe ,marife ,cemal ismleriyle anılan sure hangisidir ?

5-Kafirun ile birlikte Mukaşkışe , Cerb , Muavvize , Mania , Mahdar , Muneffira , Berrae , Muzekkira ,Nur ,
Eman , Şafiye isimleriyle adlandırılan sure hangisidir ?

6-Allah tasavurunu şirkten arındırdığı için marife ismiylede anılan sure hangisidir ?

7- Kelimeyi Tevhid ve Kelimeyi Şehadetin tefsiri olan sure hangisidir ?

8- Allahı kısaca tanıtan , ilahi kartvizit mesabesindeki sure hangisidir ?

9- Bütünüyle Allahı konu alan sure hangisidir ?

10-Bayramlarda ve Sabah namazının sünnetinde Peygamberimizin kafirun suresiyle birleştirerek okuduğu surenin adı hangisidir ?

11-Hıristiyanlığın teslis inancının batıl olduğunu ifade eden sure hangisidir ?

12-Kuranın zikrettiği eşler dört kategoride tasnif edilebilir ;
a- iyi - iyi = Hz İbrahim ve eşi
b- iyi - kötü = Hz Nuh ve eşi
c- kötü-iyi = Firavun ve eşi
d-kötü- kötü = ? -?
en son kategoride ismi zikredilmeyen kişi ve eşinin isimlerinin ve sıfatlarının zikredildiği sure hangisidir ?

13-Peygambere akraba olmanın kişiyi kurtarmaya yetmediği imasında bulunulduğu sure hangisidir ?

14-Kuranda pazarlıkçı kafirler ile içlerinden en pazarlıkçı tip olarak küfrün adeta protipi gibi sunulan kişinin yeraldıkları sureler hangileridir ?

15-Zafer garantili yardımdan bahseden sure hangisidir ?

16-Hayberin ve Mekkenin fethedileceğini müjdeleyen sure hangisidir ?

17-Resulüllahtan mevsuk olarak gelen " Sübhanallahi ve bi hamdihi estağfirullahi ve etübü ileyh "
virdinin dayanak kaynağı olan sure ve ayeti belirtiniz ?

18-Kulun zaferi Allaha, yenilgiyi nefsine hamletmesi kulluk adabındandır. Zafer ahlakını inşa eden sure hangisidir?

19-Peygamberimiz hangi sureyi namazda okuyup bitirdiğinde " Rabbimiz Seni hamd ile tesbih ederim. Bana mağfiret eyle " duasıyla mukabelede bulunmuştur ?

20-Peygamberimizin amcası hz abbas hangi surenin inişinden sonra Hz Muhammede yönelerek bu sure senin vefatını haber veriyor demiştir ?

21-İbni Mesud Resulullahın vefatını ima ettiği için hangi sureye "Tevdi" yani veda adını vermiştir ?

22-Hastalığı defeden ikili anlamına gelen mukaşkışeteyn olarakta bilinen sureler hangileridir ?

23-İhlas ile birlikte kelimeyi tevhidin tefsiri niteliğinde olup "Le ilehe" kelimesini bu sure " İllallah "
kelimesini ihlas suresi tefsir eder.İslam akidesinin temeli olan tevhid konusunu işleyen bu surenin ismi nedir ?

24-Nasıl ki tesbih hamdsiz istiğfarda tevbesiz olamaz. Meleklerin emrine amade kılındığı insan kendisinin yaratılışına "Biz seni hamd ile birlikte tesbih ve takdis edip dururken " diye itiraz eden meleklerden geri kalmamak için hangi sureyi okumalıdır ?

25-Kendisinden sonra inen 17 surenin ardından meydan okuma ve cevap verme vurgusunu da içeren ilk gul emrinin geldiği sure hangisidir ?

26-Gul ile başlayan sureler hangileridir ? Bu surelerin ayet toplamı kaçtır ?

27-Allah Resulünün geçmişinde şirkin olmadığını bildiren sure hangisidir ?

28-Mekkeli müşriklerin bu surenin inişinden sonra Hz Peygamberin davasından dönme ümitlerini kestikleri suskunluk ve alay döneminden sonra baskı dönemini başlattıkları surenin ismi hangisidir ?

29-Namazı ikame , kurbanı vikaye edinmekten bahseden sure hangisidir ?

30-Birisi çok hayır , biriside hayrın kaynağından tümüyle kopup kesilen anlamlarına gelen ve kuranın çift /zıt kutupluluk özelliğinin göstergesi olan sureler hangileridir ?

31-Hangi sureler peygamberimizi motive eden muhtevaya sahiptirler ?

32-Adını son ayetinin son kelimesinden alan sure hangisidir ?

33-Allaha karşı borçluluk sorumluluğunu tümden inkar edenlerin zemmedildiği sure hangisidir ?

34-Bireysel ibadetle toplumsal yükümlülük arasındaki kopmaz ilişkiyi orataya koyan ve kendinden önce indirilen tekasür suresinin devamı niteliğinde olan sure hangisidir ?

35-Salat üzerinden hasenatın salihata nasıl tebdil edileceğini belirten sure hangisidir ?

36-Kulluğu beyte (kabe) ye değil beytin sahibine tahsis edilmesini emreden sure hangisidir ?

37-Adiyat suresinden sonra nazil olan sure hangisidir ?

38-Fatiha suresinden sonra nazil olan sure hangisidir ?

39-Allahın mekke halkına vermiş olduğu nimetlerini saydığı sureler hangisidir ?

40-Kuruş kelimesiyle aynı kökten gelen sure hangisidir ?

41-Beytin Rabbi , Alemlerin Rabbidir.Yani bütün bir insanlığın , Beytde insanlığın yeryüzündeki ilk varoluşunu temsil eder.Bir tür baba ocağı ,ana kucağıdır. Hac işte bu yüzden bir sılaya dönüştür. Beytin Rabbine ibadeti , zımmen hac (öze dönüş) yapmayı emreden sure hangisidir ?

42-İşgalci, güce tapınan ve ahlaksız ordunun ibretlik akıbetini anlatan sure hangisidir ?

43-Hangi surenin mekki sureler arasındaki kardeşi kalem , medeni sureler arasındaki tefsiri hucurat suresidir ?

44-Kusur ve ayıp aramayı ahlaksızlık sayıp redddeden ve bütün hastalıklı tavırların temeline kendini bilmezliği yerleştiren ve malının kendini sonsuza kadar yaşatacağınıa inanan kibirli tipin psikanalizini yapan sure hangisidir ?

45-Masumların yüreklerini attıkları iftiralarla dünyada iken içten yakan kimselerin ahirette bu günahlarının karşılığı olarak azap çekeceği ateşlerinin kalplerinin ortasından doğacağını bildiren sure hangisidir ?

46-İmam ı Şafinin ''Eğer kuran bu sureden ibaret olsaydı insanlık için yine yeterdi .'' buyurduğu sure hangisidir ?

47-Resülüllahın ashabının ''Makbure ''olarak isimlendirdiği surenin adı nedir ?

48-İyiliği tarihin bir dönemine hasredip, kendi yaşadığı asrın kötülüğünüde ahirzaman söylemiyle maruz gören kimselerin sorumluluklarından kurtulamayacaklarını bildiren sure hangisidir ?

49-Servetin keyfimizce tasarruf edeceğimiz bir mülkiyet değil hesabı sorulacak bir nimet olduğunu ifade eden sure hangisidir ?

50-İnsanoğlunu dünyevileşme belasına karşı uyararak malı çoğaltma duygusunun insanoğlunu hakiki vazifelerinden alıkoyduğunu ve bunun hesabının ahirette kesinkes sorulacağını ikaz eden sure hangisidir ?

51-İnsanın hemcinslerine karşı küstahça tavırlara bürünmesinin psikolojik tahlilini yapan ,hor görme , tahkir, alay, karalama ,gıybet ,kusur, ve ayıp aramayı reddeden sure hangisidir ?

52-İnsanın kelebek gibi savrulacağı ,dağların hallaç pamuğu gibi atıldığı günün dehşetinden yani kıyamet gününden bahseden sure hangisidir ?

53-İnsanın ölçüye ,tartıya gelemeyecek kadar küçük bütün hayırlarının ve kötülüklerinin karşılığını ahirette göreceğini bildiren sure hangisidir ?

54-Yeryüzünün dile gelip şahit olduklarını Rabbinin ona vahyetmesiyle haber vereceği sure hangisidir ?

55-İnsan eylemlerinin tümünün kayıt altına alındığını hiçbirinin atlanmadığını ; dahası Allahın da atlatılamayacağını ,unutan ve uyuyan biri olmadığını bildiren sure hangisidir ?

56-Kıymet ,değer ,ölçü anlamlarına gelen sure hangisidir ?

57-Vahyin indirilişinden bahseden sure hangisidir ?

58-Lafzı bir kez manası sonsuz kez inen vahiyle inşa olmak isteyen her mümine melekler , hidayet ve furkan olan vahyin diriltici soluğunu kıyamete kadar indirmeye devam ederler . Meleklerin devamlı inişini konu olarak ele alan sure ve ayet hangisididr ?

59-Kesin ve açık delil anlamına gelen sure hangisidir ?

60-Kurtuluş kıdemli ve sabık olanın değil hakikate sadık olanındır. Bu sure önceden vahiy gerçeğine iman ettikleri halde sonradan kıskançlıklarından dolayı vahiy ve nübüvvet gerçeğine iman etmeyen medine yahudilerini konu alır. Beriyye ve kayyime olarakta isimlendirilen surenin ismi nedir ?

61-İman edip yararlı işler yapanların Adn Cennetlerinde olacağını vadeden sure hangisidir ?

62-30.cüzde ilk beş sıra içersinde indirilen ilk üç sure hangisidir ?

63-Oku emrinin gereği, şiarı hangi ayettir ?

64-İnsanın kendi kendine yettiğini düşündüğünde azacağını bildiren ayetler hangi surededir ?

65-İlk vahiy Peygamberimize hangi yıl, ay ve günde gelmiştir ?

66-Bilgiye ,insanın öğrenme yeteneğine ve araçlarına dikkat çeken sure hangisidir ?

67-30. cüzde adını 2. ayetinden alan sure hangisidir ?

68-..........

Hazırlıyor olan ; kaşif sarıçiçek
afyon, 04-06-2013
 
Son düzenleme:

kasif1

Well-known member
KUR'ÂN-I KERîM MEÂL SORULARI 30. CÜZ CEVAPLARI
1. Hz. Peygamber'in kendisine gelen âmâ sahabîden
yüzünü çevirmesi, hatta memnuniyetsizlik
göstermesi üzerine nazil olan "Yüzünü
ekşitti." meâlindeki âyetin yer aldiği
sûre aşağidakilerden hangisidir?
a) Tekvîr b) Nebe'
c) Nâziât
d) Abese

2. "Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir.
Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine
hakki tavsiye edenler, birbirlerine sabri
tavsiye edenler başka."
Yukarida meâli verilen sûre aşağidakilerden
hangisidir?
a) Nasr
b) Asr
c) Nâs d) İhlâs

3. Hutame'ye / Allah'in yüreklere işleyen tutuşturulmuş
ateşine atilacak kişinin özellikleri
arasinda aşağidakilerden hangisi sayilmamaktadir?
a) Kaş göz işaretleriyle alay etmek
b) İnsanlari arkadan çekiştirmek

c) Sünnet namazlarini terk etmek
d) Mal toplamak ve onu durmadan saymak

4. Üzerlerine, balçiktan pişirilmiş taşlar atan
sürü sürü kuşlarin gönderildiği topluluk
hangisidir?
a) Bahçe sahipleri
b) Fil sahipleri
c) Hz. Sâlih'in kavmi d) Hz. Nûh'un kavmi

5. Kâfirlere söylenilmesi emredilen sözler arasinda
aşağidakilerden hangisi yoktur?

a) Allah sizi de bizi de bağişlasin.
b) Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
c) Sizin dininiz size, benim dinim banadir.
d) Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek
değilsiniz.

6. İnsanlarin Rabbine, insanlarin Melikine, insanlarin
İlâhina siğinilmasi gereken şeyler
arasinda aşağidakilerden hangisi Nâs Sûresi'nde
sayilmamaktadir?
a) Cinler

b) Karanliği çöktüğü zaman gecenin kötülüğü
c) İnsanlar
d) İnsanlarin kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin
kötülüğü

7. Allah’in, Hz. Mûsâ’ya nida edip konuştuğu
vadinin adi aşağidakilerden hangisidir?
a) Safa b) Nil

c) Tuvâd) Arafat

8. "De ki: O Allah tektir. Allah Samed'dir. Doğurmamiştir,
kendisi de doğmamiştir. Hiçbir şey ona
denk ve benzer değildir."
Yukarida meâli verilen sûre aşağidakilerden
hangisidir?
a) Nasr b) Asr
c) Nâs
d) İhlâs

9. Târik Sûresi'nde gökle birlikte üzerine yemin
edilen târik / gece gelen hakkinda aşağidakilerden
hangisi doğrudur?
a) Batmakta olan güneş
b) Gecenin karanliği

c) Işildayan yildiz
d) Dolunay

10. "Allah'in yardimi ve fetih geldiğinde ve insanlarin
bölük bölük Allah'in dinine girdiğini gördüğünde
Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağişlanma
dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir."
Yukarida meâli verilen sûre aşağidakilerden
hangisidir?

a) Nasrb) Asr
c) Nâs d) İhlâs

11. "Yaratan Rabbinin adiyla oku. O, insani alaktan
yaratti. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O
ki kalemle öğretti. İnsana bilmediğini öğretti."
Yukarida meâli verilen ve Hz. Peygamber'e
gelen ilk vahiy olan âyetler hangi sûrede
yer almaktadir?
a) İnşirâh
b) Alak
c) Kadr d) Beyyine

12. Sabah aydinliğinin Rabbine siğinilmasi gereken
şeyler arasinda aşağidakilerden hangisi
Felak Sûresi'nde sayilmamaktadir?

a) İnsanlarin kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin
kötülüğü

b) Yaratilan şeylerin kötülüğü
c) Düğümlere üfleyenlerin kötülüğü
d) Haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğü

13. Hz. Peygamber'in amcasi olmasina rağmen
ona muhalefet edenlerin başinda gelen ve
Kur'ân-i Kerîm'de kendisinden "Elleri kurusun
/ kahrolsun, kendisi de kurusun / kahrolsun!"
şeklinde bahsedilen kişi aşağidakilerden
hangisidir?
a) Ebû Cehil b) Ebû Süfyan
c) Velid b. Muğîre
d)
Ebû Leheb

14. Yalanci günahkâr perçeminden yakalanip ateşe
sürükleneceği söylenen kişi hangi davranişi
sebebiyle zikredilmektedir?

a) Namaz kilan kişiye yasak koymasi
b) Yoksullara yardim etmemesi
c) Tartida hile yapmasi
d) Yeminini yerine getirmemesi

15. Kur'ân-i Kerîm'in bir sûresinin adi olan ve
ayni zamanda bin aydan hayirli bir gece olduğu
bildirilen gece aşağidakilerden hangisidir?
a) Berat Gecesi b) Regaib Gecesi

c) Kadir Gecesi d) Mi'rac Gecesi

16. "Yaratilanlarin en kötüsü" ifadesiyle kendilerinden
bahsedilenler aşağidakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
a) Faiz yiyenler

b) İnkâr eden Ehl-i Kitap ile Allah'a ortak koşanlar
c) Zina edenler
d) Mecusîler

17. "Yaratilanlarin en hayirlisi" ifadesiyle kendilerinden
bahsedilenler aşağidakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
a) Halkina iyilik yapan yöneticiler
b) Halkin meselelerine çözüm üreten âlimler
c) Halka zekât ve sadaka veren zenginler

d) İman edip salih ameller işleyenler

18. İnsanin azginliğina yol açan en temel husus
aşağidakilerden hangisidir?
a) Namaz kilmamasi
b) Boş şeylerle uğraşmasi
c) Çok malinin olmasi

d) Kendini muhtaç olmayacak kadar yetkin ve
yeterli görmesi


19. İnşirâh Sûresi'nin içeriği hakkinda aşağida
belirtilenlerden hangisi doğrudur?

a) Hz. Peygamber'den, ona nasil destek olunduğundan
ve ona verilen bazi öğütlerden kisaca
bahsedilmektedir.

b) Ganimetlerin nasil paylaştirilacaği anlatilmaktadir.
c) Hz. Mûsâ'dan, onun Kizildeniz'i geçişinden ve
İsrâiloğullari'ni kurtarişindan bahsedilmektedir.
d) Ayrintili bir şekilde kiyamet sahnelerinden
bahsedilmektedir.

20. İnananlari yakmak için hendek kazip içini
alevli ateşlerle dolduran ve bu hendeklerin
etrafina geçip inananlara yapilanlari seyredenlerin
(Ashâbü'l-Uhdûd) anlatildiği sûre
aşağidakilerden hangisidir?
a) Gâşiye b) A'lâ

c) Burûc d) Şems
 
Üst