Nereden Nereye?Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“İşte onlar, Rableri tarafından gösterilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Lokman, 5)


Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Kim Allah için olursa, Allah da onun için olur” (Aclûnî, II, 358)


Hz. Peygamber (sav), Cibril (as) kendisine “İhsan nedir?” diye sorduğunda onu: “Sanki O’nu görüyormuşçasına Allâh’a kulluk etmendir” diye tefsir etmiştir. Şu halde bu vasfa sâhip olan kişi, O’nu görene kadar O’na yönelir. Allâh’a yönelen kişinin, O’nun ipine sarılması zaruridir. Değilse Allah Teâlâ bütün cihetlerden münezzehtir; O’na hiçbir cihetten yönelmek mümkün değildir.

İşte bu sebepledir ki, Musa (as): “Yâ Rabbi! Ben seni nerede bulabilirim?” diye sorunca Allah Teâlâ: “Ey Mûsâ! Beni kasdettiğin bana yöneldiğin zaman bana ulaşmışsın demektir.” buyurdu. Be cevap işâret etmektedir ki orada herhangi bir yön-mekân yoktur ki O’na yönelinebilsin.
Ey sûfî, bu feryat ve figana sebep nedir? Nereden nereye?
Bu nükte âşikârdır, ilme’l-yakînden ayne’l-yakîne
Ey Câmî! Yakınlığı uzaklığı düşünme
Cenâb-ı Hak için yakınlık, uzaklık, vasl da fasl da yoktur.
(İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyan, 15.Cilt, Erkam Yay.)


Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Vâcid: Zengin olan, her muradına erişen, dilediğini, dilediği zaman bulabilen, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyi vücuda getiren demektir.


Kısa Günün Kârı
Allah’a yönelerek Kur’ân’ın ipine sarılarım. Rabbimiz cümlemize kendisine layık kul olabilmeyi muvaffak kılsın.


Lügatçe
nükte: Latife, şaka.
âşikar: Açık, belli.
ilme’l-yâkin: İlim ile bir şeyi bilmek ve tanımaktır. Bu bilgi kesinliği ispatlanmış olan bilgidir. Kesinliği delillerle ispat edilmeyen şeye bilgi denmez, malumat denir. Bilginin yakîn mertebesi kesin bilgidir.
ayne’l-yâkin: Gözle görerek bilmek anlamında bilginin ikinci mertebesidir. Gözle görme ve algılama yakîn mertebesinde olursa kesinlik ifade eder. Aksi takdirde göz yanılması gibi gerçek olmayan algılamalardır.
vasl: Kavuşmak, ulaşmak.
fasl: Mevsim.


"İki Gün Bir Değil" mail servisi bir ALTINOLUK hizmetidir.