En Hayırlı MükâfatCenâb-ı Hak buyuruyor:
“Îman edip de (kötülüklerden) sakınanlar için âhiret mükâfatı daha hayırlıdır.” (Yûsuf, 57)


Rasûlullah (sav) buyurdular:
“İyilik yapanlar için, hattâ kendi âilesine ve tâbîilerine iyilik yapanlar için bile cennette konaklar vardır.” (Taberî, Câmî, Beyrut 1405 XIV, 61)


Ebû Hüreyre (ra)’ın şöyle dediği rivâyet edilir:

Biz bir gün:

“-Yâ Rasûlallah! Cennet neden yaratılmıştır?” diye sorduk. Hz. Peygamber (as):

“-Sudan.” buyurdu.

“-Bize cennetin yapısından haber ver.” dedik. Buyurdular ki:
“-Cennetin tuğlaları altın ve gümüş, harcı ise keskin kokulu misk, toprağı safran, kumu inci ve yakuttur. Oraya giren nimetlere erer, ebedî olur ve ölmez. Ne elbiseleri eskir, ne de gençliği elden gider. Cennetlikler dünyadayken nasıl gün geçtikçe yaşlanıyor idiyseler burada günden güne daha da güzel ve cemâl sâhibi olurlar.” (Tirmiz3i, Cennet, 2; Dârimi, Rikak, 100; Müsned, II, 305, 445)


Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
es-Semî’: Kâinattaki her sesi; içte saklansın yahut açıkça söylensin duyan, gizliyi, fısıltıyı bile işiten demektir.


Kısa Günün Kârı

Âriflerden birisi şöyle der:
“Dünya fâni bir altın, âhiret ise bâki bir çömlek olsaydı bile âhiret dünyadan daha hayırlı olurdu. Kaldı ki dünya fânî bir çömlek iken, âhiret bâkî bir altındır.”