3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.235
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Beşinci Söz  اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ1

  NAMAZ
  KILMAK ve büyük günahları işlememek 2 ne derece hakikî bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtrî, münasip bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğunu görmek istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle:


  Seferberlikte, bir taburda, biri muallem, vazifeperver, diğeri acemî, nefisperver iki asker beraber bulunuyordu. Vazifeperver nefer talime ve cihada dikkat eder, erzak ve tayınatını hiç düşünmezdi. Çünkü, anlamış ki, onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indelhâce lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihaddır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler. Kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa, “Ne yapıyorsun?” “Devletin angaryasını çekiyorum” der. Demiyor, “Nafakam için çalışıyorum.”
  Diğer şikemperver ve acemi nefer ise, talime ve harbe dikkat etmezdi. “O devlet işidir, bana ne?” derdi. Daim nafakasını düşünüp onun peşinde dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Birgün, muallem arkadaşı ona dedi:

  “Birader, asıl vazifen talim ve muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimad et; o seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen âciz ve fakirsin; her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. Hem sana âsidir der, ceza verirler. Evet, iki vazife peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir; bazan biz onun angaryasını çekeriz ki, bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir; padişah bize teshilât ile yardım eder ki, talim ve harptir.”


  Not
  Dipnot-1 “Şüphesiz ki Allah takvâya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.” Nahl Sûresi, 16:128.

  Dipnot-2
  bk. Nisâ Sûresi, 4:31; Şûrâ Sûresi, 42:37; Necm Sûresi, 53:32.  angarya: karşılıksız gördürülen iş birader: kardeş
  cihad: savaş, harp (bk. c-h-d) cihazat: cihazlar, âletler
  daim: devamlı erzak: rızıklar; yenilecek, içilecek şeyler (bk. r-z-ḳ)
  fıtrî: doğal (bk. f-ṭ-r) hakikî: asıl, gerçek (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
  harp: savaş indelhâce: ihtiyaç anında (bk. ḥ-v-c)
  itimad etmek: güvenmek karavana: yemek kabı
  muallem: öğrenim görmüş, eğitimli kişi (bk. a-l-m) muharebe: savaş, harp
  mücahede: cihad, savaş (bk. c-h-d) münasip: uygun (bk. n-s-b)
  nafaka: geçim için gerekli şey nefer: asker, er
  nefisperver: nefsini seven (bk. n-f-s) netice-i hilkat-i beşeriye: insanın yaratılış neticesi, gayesi (bk. ḫ-l-ḳ)
  seferberlik: savaş hâli tabur: bir askerî birlik
  tayınat: erzak, yiyecekler temsilî: kıyaslamalı benzetme şeklinde, analojik (bk. m-s̱-l)
  teshilât: kolaylaştırmalar tâlim: eğitim (bk. a-l-m)
  vazife-i insaniye: insanlık görevi vazifeperver: vazifesini seven, işine düşkün
  âciz: güçsüz (bk. a-c-z) âsi: isyankâr
  şikemperver: midesine düşkün

  Benzer Konular
  On Beşinci Lem'a
  On Beşinci Lem'a On Beşinci Lem’a Risale-i Nur Külliyatının Sözler, Mektubat ve On Dördüncü Lem’aya kadar olan kısmının fihristesidir. Her kısmın fihristesi, yani, Sözler kısmının fihristesi Sözler mecmuasında bulu
  Beşinci Lem'a
  Beşinci Lem'a Beşinci Lem’a حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ
  On Beşinci Söz
  On Beşinci Söz وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَ&#
  Beşinci Söz...
  Beşinci Söz...
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 06:40 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.235
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Beşinci Söz - Sayfa 50

  Acaba o serseri nefer, o mücahid mualleme kulak vermezse, ne kadar tehlikede kalır, anlarsın.
  İşte, ey tembel nefsim! O dalgalı meydan-ı harp, bu dağdağalı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise, cemiyet-i beşeriyedir. Ve o tabur ise, şu asrın cemaat-i İslâmiyesidir. O iki nefer ise: Biri, ferâiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebâiri terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttakî Müslümandır. Diğeri, Rezzâk-ı Hakikîyi itham etmek derecesinde derd-i maişete dalıp ferâizi terk eden ve maişet yolunda rastgele günahları işleyen fâsık-ı hâsirdir. Ve o talim ve talimat ise, başta namaz, ibadettir. Ve o harp ise, nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip günahlardan ve ahlâk-ı rezileden kalb ve ruhunu helâket-i ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise, birisi hayatı verip beslemektir; diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır, Ona tevekkül edip emniyet etmektir.

  Evet, en parlak bir mucize-i san’at-ı Samedâniye ve bir harika-i hikmet-i Rabbâniye olan hayatı kim vermiş, yapmış ise, rızıkla o hayatı besleyen ve idâme eden de Odur,1 Ondan başkası olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan, en iyi beslenir (meyve kurtları ve balıklar gibi). Hem en âciz, en nazik mahlûk, en iyi rızkı o yer (çocuklar ve yavrular gibi). Evet, vasıta-i rızk-ı helâl iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki acz ve zaaf ile olduğunu anlamak için, balıklarla tilkileri, yavrularla canavarları, ağaçlarla hayvanları muvazene etmek kâfidir.

  Demek, derd-i maişet için namazını terk eden,2 o nefere benzer ki, talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenâb-ı

  Not

  Dipnot-1
  bk. Bakara Sûresi, 2:22, 60; En’am Sûresi, 6:99, 141, 142, 151; A’râf Sûresi, 7:32, 160; Enfâl Sûresi, 8:26; Yûnus Sûresi, 10:31, 59, 93; Hûd Sûresi, 11:6; İbrahim Sûresi, 14:32; Hicr Sûresi, 15:20; Nahl Sûresi, 16:72, 112, 114; İsrâ Sûresi, 17:70; Ankebût Sûresi, 29:17, 60, 62; Rûm Sûresi, 30:37, 40; Sebe Sûresi, 34:15, 24, 36; Yâsîn Sûresi, 36;47; Zümer Sûresi, 58; Cum’a Sûresi, 62:11; Talâk Sûresi, 65:3; Mülk Sûresi, 67:15, 21.

  Dipnot-2
  bk. Tâhâ Sûresi, 20:132; Zâriyât Sûresi, 51:57-58.  Cenâb-ı Rezzak-ı Kerîm: sonsuz ikram ve cömertlik sahibi ve herşeyin rızkını veren yüce Allah (bk. r-z-ḳ; k-r-m) Rezzâk-ı Hakikî: gerçek rızık verici olan Allah (bk. r-z-ḳ; ḥ-ḳ-ḳ)
  acz: âcizlik, güçsüzlük (bk. a-c-z) ahlâk-ı rezile: kötü ve aşağılık ahlâk (bk. ḫ-l-ḳ)
  asır: yüzyıl cemaat-i İslâmiye: İslâm toplumu (bk. c-m-a; s-l-m)
  cemiyet-i beşeriye: insan topluluğu (bk. c-m-a) dağdağalı: karışık, gürültülü
  derd-i maişet: geçim derdi (bk. a-y-ş) emniyet etmek: güvenmek (bk. e-m-n)
  feraiz-i diniye: dinen yapılması kesin olarak emredilen şeyler ferâiz: farzlar, dinin zorunlu emirleri
  fâsık-ı hâsir: bilerek günah işleyip zarara uğrayan harika-i hikmet-i Rabbaniye: Rab olan Allah’ın hikmet harikası (bk. ḥ-k-m; r-b-b)
  harp: savaş helaket-i ebediye: sonsuz mahvoluş (bk. e-b-d)
  heva: kabiliyet ve duyguları nefsin yasak arzu ve isteklerinin emrine verme (bk. h-v-y) idâme eden: devam ettiren
  ihtiyar: irade, tercih, seçme (bk. ḫ-y-r) iktidar: güç, kudret (bk. ḳ-d-r)
  ins: insan itham etmek: suçlamak
  kebâir: büyük günahlar (bk. k-b-r) kâfi: yeterli
  mahlûk: yaratık (bk. ḫ-l-ḳ) maişet: geçim (bk. a-y-ş)
  meydan-ı harp: savaş meydanı muallem: öğrenim görmüş, eğitimli kişi (bk. a-l-m)
  muvazene: karşılaştırma (bk. v-z-n) mu’cize-i san’at-ı Samedaniye: herşey Ona muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ın sanat mu’cizesi (bk. a-c-z; ṣ-n-a; ṣ-m-d)
  mücahede: cihad etmek, savaşmak (bk. c-h-d) mücahid: cihad eden, savaşçı (bk. c-h-d)
  müttakî: Allah’tan korkup emir ve yasaklarına titizlikle uyan (bk. v-ḳ-y) nazik: zarif, ince
  nefer: asker, er nefis: kişinin kendisi (bk. n-f-s)
  perestiş: ibadet, kulluk tabur: bir askerî birlik
  taksim edilmek: ayrılmak talim: eğitim (bk. a-l-m)
  talimat: eğitimler, emirler (bk. a-l-m) tevekkül: Allah’a dayanma ve güvenme (bk. v-k-l)
  vasıta-i rızk-ı helâl: helâl rızık yolu (bk. r-z-ḳ) zaaf: zayıflık
  âciz: güçsüz (bk. a-c-z)
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 06:40 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.235
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Beşinci Söz - Sayfa 51

  Rezzâk-ı Kerîmin matbaha-i rahmetinden tayınatını aramak, başkalara bâr olmamak için kendisi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir.

  Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazât-ı mâneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lâzım olan amel ve iktidar cihetinde en ednâ bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı mâneviye ve uhreviyesine lâzım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanâtın sultanı ve kumandanı hükmündedir.

  Demek, ey nefsim, hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en ednâ bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayvanâtın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenâb-ı Hakkın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun.

  İşte sana iki yol1—istediğini intihâp edebilirsin. Hidayet ve tevfiki Erhamü’r-Râhimînden iste.


  Not

  Dipnot-1
  bk. Yûnus Sûresi, 10:108; Beled Sûresi, 90:10.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah (bk. ḥ-ḳ-ḳ) Erhamü’r-Râhimîn: merhametlilerin en merhametlisi olan Allah (bk. r-ḥ-m)
  abd: kul (bk. a-b-d) amel: iş, davranış
  bâr: yük cihazat-ı mâneviye: mânevî donanım (bk. a-n-y)
  cihet: yön daim: devamlı
  ednâ: basit, küçük fıtrat: yaratılış (bk. f-ṭ-r)
  gaye-i maksat: asıl hedef, esas maksat (bk. ḳ-ṣ-d) halk olunmak: yaratılmak (bk. ḫ-l-ḳ)
  hayat-ı dünyeviye: dünya hayatı (bk. ḥ-y-y) hayat-ı mâneviye ve uhreviye: mânevî ve âhirete ait olan hayat (bk. ḥ-y-y; a-n-y; e-ḫ-r)
  hayat-ı uhreviye: âhiret hayatı (bk. ḥ-y-y; e-ḫ-r) hayvanât: hayvanlar (bk. ḥ-y-y)
  hidayet: doğru ve hak yol (bk. h-d-y) ibadet: Allah’a kulluk (bk. a-b-d)
  iftikâr: Allah’a karşı fakirliğini hissetme ve gösterme (bk. f-ḳ-r) iktidar: güç, kudret (bk. ḳ-d-r)
  intihap etmek: seçmek matbaha-i rahmet: rahmet mutfağı (bk. r-h-m)
  mezraa: tarla muhterem: saygı duyulan (bk. ḥ-r-m)
  mükerrem: ikram olunan, hürmet edilen (bk. k-r-m) nefer: fert
  nefis: kişinin kendisi (bk. n-f-s) niyazdar: dua eden, yalvaran
  tayınat: erzak, yiyecekler tazarru: dua, yakarış
  tevfik: başarı, muvaffakiyet
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 06:40 ) değiştirilmiştir.

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •