2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1

  Risale-i Nur Bereketine İşaret Eden Bir Tevafuk-u Latifdir

  REFET BEY VE HÜSREV VE RÜŞDÜ GİBİ RİSALE-İ NUR ŞAKİRDLERİNİN
  RİSALE-İ NUR BEREKETİNE İŞARET EDEN (BULDUKLARI)
  BİR TEVAFUK-U LATİFTİR

  Risale-i Nurun Isparta’ya Ne Derece Rahmet Olduğuna Delalet Eden Bir Tevafukat-ı Acibe


  Risale-i Nur’un mazhar olduğu inayatın külliyetinden mühim bir ferdi de şudur ki:
  Isparta vilayeti, sekiz seneden beri Risale-i Nur’un müellifini sinesinde saklamıştı ve Barla gibi şirin bir nahiyesinde, Cenab-ı Hakkın lütuf ve keremiyle muhafaza etmişti. Bu müddet zarfında yavaş yavaş intişar eden Risale-i Nur’dan, binler adam, Isparta’da imanlarını takviye ettiler. Bilhassa gençler pekçok istifade ve istifaza etti. Vaktaki Üstadımızın Barla gibi latif ve şirin bir mahaldeki sıkıntılı ve pek acılı ve en katı kalbleri ağlatan işkenceli esareti bitti; Risale-i Nur’un müellifi olan Üstadımızın nazarı, Cenab-ı Hakkın inayetiyle, Isparta’ya müteveccih oldu. Evhama düşen bazı zalim ehl-i dünyanın teşebbüskarane harekat-ı zahiriyesi bir sebeb-i adi olarak, Üstadımız Isparta’ya getirildi. Fakat Üstadımızın teşrif ettiği zaman, yaz mevsiminin en hararetli zamanı idi. Yağmurlar kesilmiş, Isparta’yı iska eden sular azalmış, bir kısm-ı mühimminin menbaı kesilmiş; ağaçlar sararmaya, otlar kurumaya, çiçekler buruşmaya başlamıştı.

  Risale-i Nur’un en ziyade intişar ettiği mahal Isparta vilayeti olduğu için, Risale-i Nur’un şakirdleri olan bizler, acib bir vakaya daha şahit olduk. Bu hadise ise, Risale-i Nur’un Müellifinin Isparta’ya teşrifini müteakip, bir asır içinde bir veya iki defa vukua gelen bu yaz mevsimindeki yağmurun kesretli yağması olmuştur. Pek harika bir surette yağan bu yağmur, Isparta’nın her tarafını tamamen iska etmiş; nebatata yeniden hayat bahşedilmiş, bağlar, bahçeler, başka bir letafet kesb etmiş, ekserisi hemen hemen ziraatle iştigal eden halkın yüzleri Risale-i Nur’un nail olduğu inayetten ve bereketinden olan bu yağmurdan istifade ederek gülmüş, ruhları inbisat etmişti.

  Cenab-ı Hak kemal-i rahmetiyle, bu yaz mevsiminin bu şiddetli ve hararetli vaziyetini, baharın en letafetli, en şirin ve en hoş vaziyetine tebdil etti. Güya Risale-i Nur, yüz on dokuz parçasıyla müellifi olan Üstadımıza bir taraftan hoşamedi etmek ve mahzun olan kalbine teselli vermek ve gamnak ruhunu tatyib etmek ve diğer taraftan da sekiz seneden beri yaşadığı Barla’yı unutturmak ve o muhteşem çınar ağacını ve dostlarını ve alakadar olduğu şeylerden gelen firak hüznünü hatırlatmamak için, Cenab-ı Haktan, yüz on dokuz risalenin eliyle yüz on dokuz bin kelimeleri diliyle dua etti ve yağmur istedi.

  Cenab-ı Hak öyle bereketli bir yağmur ihsan etti ki, bir misli doksan üç tarihinde yağdığını ihtiyarlarımızdan işitiyoruz ki, bu tarih Üstadımızın tarih-i veladetine tesadüf etmekle beraber, bu umumi hadise-i rahmet olan kesretli yağmur, hususi bir surette Risale-i Nur’a baktığına bir delili de şudur ki:


  Risale-i Nurun neşrine vasıta olan Üstadımız geldiği gün, Isparta’yı gayet hararetli ve yağmursuzluktan toz toprak içinde görmüş, "Barla gibi bir yayladan gelip böyle bir yerde dayanamayacağım" diye telaş ediyordu. Üçüncü ve dördüncü günü bahçeleri kısmen gezdiği vakit, sebze ve ot ve çiçeklerin susuzluktan buruştuklarını görerek, gayet müteesssirane, su istiyor, yağmur talep ediyordu. Arkadaşımız Bekir Beyden değirmenleri çeviren suyu göstererek, "Isparta’nın suyu bu kadar mıdır?" diye sormuştu. Bekir Bey cevap verdi: "Gölcüğün suyu kesilmiş; gelmiyor. Isparta’nın dörtte birini sulayan bu sudan başka yoktur" dedi. Üstadımızın, Isparta’da çok talebeleri bulunduğundan, ruhen yağmurun gelmesini istiyordu. Aynı günde öyle bir yağmur geldi ki, elli seneden beri Isparta böyle hadiseyi görmemiş.

  O yağmur yüzde doksan dokuz menfaat vermiştir. Bundan anlaşılıyor ki, o tevafuk, tesadüfı değil. Bu rahmet, Isparta’ya rahmet olan Risale-i Nur’a bakıyor. Lillahilhamd, bu kerem-i İlahi neticesi olarak Üstadımız, "Bana Barla’yı unutturdu. Unutamayacağım birşey varsa, o da her yerde olduğu gibi, Barla’da bulunan ciddi dost ve talebelerimdir" diyor.

  Mustafa, Lütfı (r.h.), Rüşdü Hüsrev, Bekir Bey, Refet  Benzer Konular
  O tevafuk tesadüfi değil, bu rahmet Risale-i Nur'a bakıyor
  O tevafuk tesadüfi değil, bu rahmet Risale-i Nur'a bakıyor https://www.risalehaber.com/d/news/261981.jpg O tevafuk tesadüfi değil, bu rahmet Risale-i Nur'a bakıyor Üstadımız, Barla gibi bir yayladan gelip böyle bir yerde dayanamayacağım, diye telâş ediyordu... Devami.
  Said Nursi'nin Regaib kandili bereketine dair mektubu
  Said Nursi'nin Regaib kandili bereketine dair mektubu https://www.risalehaber.com/d/news/255508.jpg Said Nursi'nin Regaib kandili bereketine dair mektubu Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin Regaib kandilinden altı saat önce yazdığı mektup Devami...
  Tesadüf, onda bir tevafuk eder, bu ise onda dokuz tevafuk var
  Tesadüf, onda bir tevafuk eder, bu ise onda dokuz tevafuk var Tesadüf, onda bir tevafuk eder, bu ise onda dokuz tevafuk var Âdi zannettiğimiz şeylerde ne kadar hârikulâde işler bulunduğunu ihtar ediyorlar Devami...
  Kasırga, Rusya'da midye bereketine döndü
  Kasırga, Rusya'da midye bereketine döndü Rusya'nın Japonya sınırındaki Vladivostok şehrinde Bolaven isimli kasırga vatandaşları sevindirdi. Önceki gün başlayan kasırga Vladivostok şehrinin Japon Denizi kıyılarına tonlarca midye bıraktı. Devami...
  Risâle-i Nur yüzünde irade-i âmme, inayet-i hâssa, iltifatını tevafuk zarfı
  Risâle-i Nur yüzünde irade-i âmme, inayet-i hâssa, iltifatını tevafuk zarfı Risâle-i Nur yüzünde irade-i âmme, inayet-i hâssa, iltifatını tevafuk zarfıyla ihsan edilmiş. Elbette tevafuka dair tafsilât, tasvirat, fiilî teşekküratın bir nev´idir ve sevincin ve minnettarlığın heyecanlı tereşşuhatıd
  Yazar : Risale Forum
  «Adem-i rü'yet, adem-i vücuda delâlet etmez.»
  «Görünmemek, olmamağa hüccet olamaz.»


  ..29.söz..

 2. #2

  Cevap: Risale-i Nur Bereketine İşaret Eden Bir Tevafuk-u Latifdir

  RİSALE-İ NUR BEREKETİNE AİT YAĞMUR HADİSESİNİ TEYİD EDEN
  MUHACİR HAFIZ AHMED (R.H.) SÜLEYMAN MUSTAFA ÇAVUŞ (R.H.) VE BEKİR BEY VE ŞEM’İ’NİN BİR FIKRASIDIR

  (Isparta’daki kardeşlerinin fıkrasındaki davayı ispat eden kuvvetli iki delili gösteriyor.)

  Refet Bey ve Hüsrev gibi kardeşlerimizin harika bir surette yağan yağmur içinde, Risale-i Nur bereketine hususi baktığına kanaatimiz geliyor. Çünkü, gözümüzle yağmur hadisesinin hususi bir şekilde hizmet-i Kur’an ve Risale-i Nur’a baktığını iki suretle gördük:
  Birinci Suret: Risale-i Nur’un vasıta-i neşri olan Üstadımızın camü seddedildi. Risale-i Nur’u yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri menedildiği hengamda kuraklık başladı. Yağmura ihtiyac-ı şedid oldu. Sonra yağmur başladı, her tarafta yağdı, yalnız Karaca Ahmet Sultan’dan itïbaren bir daire içinde kalan Barla mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu.

  Sonra dedi ki:
  "Kur’an’ın hizmetine sed çekildi, bu köydeki mescidimiz kapandı; bunda bir eser-i itab var ki, yağmur gelmiyor. Öyle ise, madem Kur’an’ın itabı var; Yasin Suresini şefaatçi yapıp Kur’an’ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz."
  Üstadımız Muhacir Hafız Ahmed Efendiye dedi ki:
  "Sen kırk bir Yasin-i Şerif oku."
  Muhacir Hafız Ahmed Efendi (r.h.) bir kamışa okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alameti görünmezken, ikindi namazı vaktinde, Üstadımız daima itimad ettiği bir hatırasına binaen, Muhacir Hafız Ahmed Efendiye (r:h.) söyledi ki:
  "Yasinler tılsımı açtı, yağmur gelecek."
  Aynı gecede evvelce yağmadığı Barla dairesi içinde öyle yağdı ki, Üstadımız odasının altındaki Çoban Ahmed’in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Halbuki Karaca Ahmed Sultan’ın arkasında ve deniz kenarında balık avlamakla meşgul olan Şem’i ile arkadaşları bir damla yağmur görmediler.
  İşte bu hadise katiyyen delalet ediyor ki, o yağmur hizmet-i Kur’an ile münasebettardır. O rahmet-i amme içinde bir hususiyet var. Sure-i Yasin, anahtar ve şefaatçi oldu ve yağmur kafi miktarda yağdı.


  Sikke-i Tasdik-i Gaybi,
  Yazar : Risale Forum
  «Adem-i rü'yet, adem-i vücuda delâlet etmez.»
  «Görünmemek, olmamağa hüccet olamaz.»


  ..29.söz..

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •