2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1

  Risale-i nur nedir..

  Müellifin vasiyetnamesi münasebetiyle Halil İbrahim’in Risale-i Nur hakkında Nur şakirdleri namına yazdığı bir fıkrasının bir parçasıdır


  Risale-i Nur, nurdan bir ibrişimdir ki, kâinat ve kâinattaki mevcudatın tesbihatları onda dizilmiştir.

  Risale-i Nur âhize ve nâkile ile mücehhez bir radyo-yu Kur’âniyedir ki, onun tel ve lâmbaları ve âyine ve bataryaları hükmündeki satırları, kelimeleri, harfleri öyle intizamkârane ve îcazdârâne bast edilmiştir ki, yarın her ilim ve fen adamları ve her meşrep ve meslek sahipleri, ilim ve iktidarları miktarınca âlem-i gayb ve âlem-i şehadetten ve ruhaniyat âleminden ve kâinattaki cereyan eden her hâdisattan haberdar olabilir. Zira Risale-i Nur, menşur-u Kur’ân’dır.

  Risale-i Nur mü’minlere; hedâyâ-yı hidâyet, vesile-i saadet, mazhar-ı şefaat ve feyz-i Rahmândır.

  Risale-i Nur, kâinata nevbaharın feyzini veren bir âb-ı hayat ve ayn-ı rahmet ve mahz-ı hakikat ve bir gülzar-ı gülistandır.

  Risale-i Nur lütf-ü Yezdan, kemal-i iman, işârât-ı Kur’ân ve bereket-i ihsandır.

  Risale-i Nur, kâfire hüsran, münkire tokat; dalâlete düşmandır.

  Risale-i Nur bir kenz-i mahfî ve bir sandukça-i cevahir ve menba-ı envardır.

  Risale-i Nur hakikat-ı Kur’ân ve mirâc-ı imandır.

  Risale-i Nur sertac-ı evliya, sultanü’l-eser ve zübdetü’l-meâni ve atâyâ-yı İlâhî ve hedâyâ-yı Sübhânîdir.

  Risale-i Nur bir bahr-i hakaik ve bir sırr-ı dekaik ve kenzü’l-maarif ve bahrü’l-mekârimdir.

  Risale-i Nur hastalara şifahane-i hikmet ve mâ-i zemzem, sağlara maişet-i hakikat ve rih-ı reyhan ve misk-i anberdir.

  Risale-i Nur mev’id-i Ahmedî (a.s.m.) ve müeyyed-i Haydarî (r.a.) ve teavün‑ü Gavsî (k.s.) ve tavsiye-i Gazalî (k.s.) ve ihbar-ı Fârukîdir (k.s.).

  Risale-i Nur şems-i Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanın elvan-ı seb’ası, Risale-i Nur’un menşur-u hakikatinde tam tecellî ettiğinden, hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve dâvet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bir kitab-ı ledünniyat, hem bir kitab-ı tasavvuf, hem bir kitab-ı mantık, hem bir kitab-ı ilm-i kelâm, hem bir kitab-ı ilm-i ilâhiyyat, hem bir kitab-ı teşvik-i san’at, hem bir kitab-ı belâğat, hem bir kitab-ı isbat-ı vahdaniyet ve muarızlarına bir kitab-ı ilzam ve iskâttır.

  Risale-i Nur eczaları bir sema-yı mâneviyenin güneşleri, ayları ve yıldızlarıdır. Nasıl ki zahiren, perde-i esbab olan güneşten, kamerden ve kevâkibden bütün kâinat tenevvür ve tezeyyün ve bütün eşya neşvünema ve hayat buluyor.

  Benzer Konular
  "Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? Nedir bu haşmet, nedir bu istiğna, nedir bu
  "Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? Nedir bu haşmet, nedir bu istiğna, nedir bu Devami...
  Risale-i Nur Nedir?
  Risale-i Nur Nedir? Risale-i Nur Nedir? RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI, dili ve muhtevasıyla olduğu kadar, telif tarzı ve tertibiyle de orijinal bir eserdir. Ekseriyetl
  Risale-i Nur Nedir?
  Risale-i Nur Nedir? Risale-i Nur hususiyetle Kuran'ın bu zamana bakan ayetlerinin hakiki bir tefsiridir. Tefsir iki kısımdır; Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kuran'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânalarını beyan, izah ve isbat e
  Risale-i Nur nedir? Risale-i Nur eserleri nasil eserlerdir?
  Risale-i Nur nedir? Risale-i Nur eserleri nasil eserlerdir? Evvelâ: Şunu hatırlamalıyız ki; Risale-i Nur başka kitabları değil, yalnız Kur'an-ı Kerim'i üstad olarak tanıması ve ona hizmet etmesi itibariyle makbuliyeti hakkında bizim bu mevzuda söz söylememize hacet bırakmıyor
  Risale-i Nur nedir ve hakikatler muvacehesinde Risale-i Nur
  Risale-i Nur nedir ve hakikatler muvacehesinde Risale-i Nur Her asır başında hadisçe geleceği tebşir edilen dinin yüksek hadimleri, emr-i dinde müptedi değil, müttebidirler. Yani, kendilerinden ve yeniden birşey ihdas etmezler, yeni ahkam getirmezler. Esasat ve ahkam-ı diniyeye v
  Yazar : Risale Forum
  Duâ ve tevekkül meyelân-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi,
  istiğfar ve tevbe dahi meyelân-ı şerri keser, tecavüzâtını kırar
  -SÖZLER-


 2. #2

  Cevap: Risale-i nur nedir..

  İşte Risale-i Nur dahi bu asırda bütün âlem-i beşeriyete hayat-ı câvidân ve âdeme, kâmil-i insan; ve kulûbe, neş’e-i iman; ve ukûle, yakînî itminan; ve efkâra, inkişaf, ve nüfusa, teslim-i rıza ve can şûalarını Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyândan alıp saçmaktadır. O sema-yı mâneviyeyi bazan ve zahiren bihasbilhikmet âfâkî bir bulut kütlesi kaplar. O celâlli semadan öyle bir bârân-ı feyz ve rahmet takattur eder ki, tohumlar, çekirdekler, habbeler o sıkıcı ve dar âlemde gerçi biraz muztarip olurlar, fakat tâ o sıkılmaktan üzerlerindeki kışırları çatlar ve yırtılır; o anda bulutlar da ufuklara çekilip nöbetçi vaziyetinde beklemesi bir imtihan-ı Rabbânî ve bir inkişaf-ı feyzânî ve bir rahmet-i nuranîdir ki, evvelce bir habbe, bir çekirdek yeniden taze bir hayata atılır iştiyakla ve neş’e-i inkişafla meyvedar koca bir ağaç suretini alır ve "Allah onların günahlarını silip yerlerine iyilikler verir" (Furkan suresi 25:70) sırrına mazhar olurlar.

  Evet, yirmi senedir devam eden şu mevsim-i şita, inşâallahu teâlâ nihayet bulmuş ola... Dünyaya yeni ve feyizli bir fasl-ı nev bahar gele ve âlemin yüzü nur ile güle...

  Risale-i Nur Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın taht-ı tasarrufunda olduğundan, ona uzanan, ilişmek isteyen her el kırılır ve her dil kurur.


  Umum Nur şâkirdleri namına
  Halil İbrahim (r.h.)


  Medresetü’z-Zehrâ’nın erkânları nâmına biz de iştirak ediyoruz.
  Osman, Rüşdü, Re’fet, Hüsrev, Said, Hilmi,
  Muhammed, Halil İbrahim, Mehmed Nuri
  Yazar : Risale Forum
  Duâ ve tevekkül meyelân-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi,
  istiğfar ve tevbe dahi meyelân-ı şerri keser, tecavüzâtını kırar
  -SÖZLER-


Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •