Bağdatlı Ruhi (Ölümü 1605)
Gazel şairin Divan’ında yer almaktadır. Metin:

Gazel

Sanma ey hace ki senden zer u sim isterler
"Yevme la yenfau"da "kalb-i selim" isterler

Berzah-i havf u recadan gece gor nakam ol
Dem-i ahirde ne ummid u ne bim isterler

Unutup bildigini arif isen nadan ol
Bezm-i vahdette ne ilm u ne alim isterler

Alem-i bi-meh u hursid u felekde her giz
Ne muhendis ne muneccim ne hakim isterler

Harem-i ma'niye biganeye yol vermezler
Asina-yi ezeli yar-i kadim isterler

Sakin-i dergeh-i teslim-i riza ol daim
Bermurad itmege hizmette mukim isterler

Dergeh-i fakra varip dirligini arz etme
Anda her giz ne sipahi ne zaim isterler

Asik ol serbet-i vasl ister isen kim asik
Caresiz derd arayip renc-i elim isterler

Ni'met-i zahire dilbeste olan gursineler
Muzd nan-pareye cennat-i naim isterler

Kible-i ma'niyi fehm eylemeyen kec-revler
Sehv ile secde edip ecr-i azim isterler

Ezber et kissa-i esrar-i dili ey Ruhi
Hazir ol bezm-i Ilahi'de nedim isterler