Emareye kul olan hayrı ne bilir
Daim dünyaya meyil etmektedir
Nuru mavi boz kül rengindedir
İstediği şeriattır nefs-i emmare

Levvame de tanır artık kul Hak’kı
İşlediği günaha pişman olur gayrı
Teveccühte görür nuru onun sarı
İstediği tarikattır nefs-i levvame

Mülhime de ilham kapıları açılır
Kalpten zikir eder yeri ruhtadır
Gözleri kapalıdır nuru kırmızıdır
İstediği marifettir nefs-i mülhime

Mutmainne de alemi hakikattır
Seyri Hak ile zikri esması hay’dır
Hali vuslat olur nuru beyazdır
İstediği hakikattır nefs-i mutmainne

Raziye de kazaya belaya razı olur
Seyri Hak’ta zikri Hak Hak olur
Nuru çok güzel koyu yeşil olur
İstediği hasıl olur nefs-i raziye

Marziyye de gayrı Hak razı olur
Seyri Hak’ta zikri Kayyum olur
Sevad-ı azam dır nuru siyah olur
İstediği Muhammediye nefs-i marziyye

Safiyye de kul her şeyden safi olur
Seyri billah ile zikri Kahhar olur
Gayrı nurunun rengi olmaz olur
İstediği şeyhlik makamı nefs-i safiyye

Hakkı ile çalışan bunları aşar gider
Aşkın seli ile gönülleri coşar gider
O kişide ne gam kalır nede keder
Türkmen’im aklım bu işe hayret eder