Sayfa 1/6 12345 ... SonSon
55 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 355 + 2722

  Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  {Not: Hoca Sabri Abi'nin(R.H.) yazdığı bu cevşen meali, Saatçi Hasan Abi(R.H.) vasıtasıyla elimize geçmiştir. Elimizdeki nüshada bazı eksik yerler vardı. Bunları başka meallerden ilave edip belirttik. Bu Abilerimizin ruhlarına bir dua-yı mânevi olması niyetiyle neşrediyoruz.}

  ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ

  Risale-i Nur şakirdlerinin en mühim ve has dersleri olan Cevşen-ül Kebir'in kıraatıdır. O lahutî dersin feyzi her karîde tecelli ve tezahür etmekde ise de Medreset-üz Zehra'nın ekser hasları bu acize hüsn-ü teveccühleri saikasiyle gûya ulûm-u arabiyede vukufiyetime kail olarak Cevşen-ül Kebir'in mealini yaz diye ilhah ve ısrar ettiler. Bu hususda çok tefekkür ve teemmül edip dedim; "Yâ Rab! Bu muhlis kardaşlarımın hüsn-ü zanlarını hakikate kalb buyur".

  Bu esnada Hüsrev Bey kardeşimin üç satırlık bir kıt'a tahrik tezkirelerini aldım. İzhar-ı acz ile istifaya bir yol bulamadım.

  ﻧﻮ ﻳﺖ ﺭﺿﺎﺀﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺑﺪﺀﺍﺕ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺎ ﺫﻛﻰ

  deyip başladım. Ala kadrit-takat 18 ukdesini yazdım, gözden geçirdim. Bir mektubla mumaileyh kardeşime takdim ettim ve dedim "Efendim her cihette aciz ve fakir olduğum gibi ulûm-u arabiyede ise behrem hiç mesabesinde ulûm-u âliyede (
  ﻋَﺎﻟِﻴَﻪ ) hattım olmadığı gibi, âliyeden ( ﺍٓﻟِﻴَﻪ ) hemen sarf ve nahvin cüz'i mantık fenlerini evvelki harb-i umumiden evvel görmüştüm. Harb belasıyla metruk kaldım, öğrendiğimi de unuttum. Daha çok elzem fenleri bilhassa ilm-i kelam ve usul-üt tefsir, hadis usullerinden pek bîganeyim. Münekkid ve enaniyetli birisi görse güft-u gu eder. Çünki hatadan salim olacağına senedim yok. Zira Cevşen, Kur'an demekdir. Öyle mühim bir işin başına geçmek için kendimde yüzden bir iktidar ve istidad görmüyordum.

  Buna karşı ilişik olan ikinci bir tezkereleri daha geldi. Her kim tenkid ve itiraz ederse daha güzelini yazmasını teklif ve taleb ederiz mealindeki mektuba karşı lâkayd kalmak adeta naz ve minneti andırır. Nahoş bir zandan teberri için
  ﻟﺎَﺣَﻮْﻝَ ﻭَﻟﺎَﻗُﻮَّﺓَ ﺍِﻟﺎَّﺑِﺎﻟﻠّٰﻪِ ﺍﻟْﻌَﻠِﻰِّ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ deyip devam ettim.

  Fakat ehemmiyetsizliğime inzimam eden bir mesele daha var idi ki o da: üzerimize aldığımız vazifenin pek zengin bir lisan olan arabiden gayet fakir hatta dörtten birinin bile mukabili bulunmayan türkçemize çevirmek ve bilhassa binbir esma ve sıfatın mukabilini bulmak düşünmeğe değer bir iştir. Binaenaleyh mukabili bulunmayınca çar u nâçar ebhemi mübhem ile tercümeye mecburiyet hâsıl olduğunu zikretmek zaruretinde kaldığım da vareste-i arz ve izahtır.

  Bu kış bu hizmetle meşgul oldum, fakat bir hizmet-i diniyede bulundum diyemem. Yalnız bir şey var ki : "Ustamın adı Hızır, elden gelen budur" demek tarzında bir şeydir. Dedim ki: Bir gölge mahiyetinde bir şeydir demekle aczimin derecesini kardeşlerime arz ettim. İlmen ne derece fakir olduğumu ilan ve izhar etmek istedim. Bir kış Cevşen-ül Kebir'in inci ve elmas misal kelimelerine meşguliyetime ve hüsn-ü niyetime Cenab bir ecir ihsan buyurmasını umarım ki, o dahi Rabbimin şe'n-i Ulûhiyetine yakışır bir sıfattır. Aczini itiraf edenlere ashab-ı fazl ve kemalin ıslaha sa'y ve itiraza hedef buyurmayacakları en kuvvetli ümidimdir.
  ﺑِﺤَﺴْﺐِ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﻩ bu hizmete cüz'iyyetimi hüsn-ü niyetime haml ederek mazhar-ı afv-ı cemil olacağımın itikadıyla müteselli olmaktayım.

  H. Sabri.( R. Aleyh)

  Benzer Konular
  Sungur ağabey Kırkıncı'ya bazen 'aslan hoca' bazen 'yeter hoca' derdi
  Sungur ağabey Kırkıncı'ya bazen 'aslan hoca' bazen 'yeter hoca' derdi https://www.risalehaber.com/d/news/252566.jpg Sungur ağabey Kırkıncı'ya bazen 'aslan hoca' bazen 'yeter hoca' derdi Risale-i Nur'u izahta ifrat ve tefritler Devami...
  İskilipli Atıf Hoca ve Coşan Hoca rahmetle anılıyor
  İskilipli Atıf Hoca ve Coşan Hoca rahmetle anılıyor İskilipli Atıf Hoca ve Coşan Hoca rahmetle anılıyor yolunda büyük hizmetleriyle tanınan Mahmud Es Devami...
  Niçin Kur'an meali okunmuyor da Risale-i Nur okunuyor? Bir kişi sadece Kur'an meali o
  Niçin Kur'an meali okunmuyor da Risale-i Nur okunuyor? Bir kişi sadece Kur'an meali o Devami...
  Cevşen meali
  Cevşen meali 1-Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. 1-Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah 2-Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlukatını rızıklandıran Rahman 3-Ey âhirette sadec
  Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali
  Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali Merhum büyük müfessir Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim Meali'nin çok sayıda basımları yapıldı. Şahsen bunlardan on iki farklı yayınevi tarafından yayınlanan baskıl
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 355 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  1
  ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

  ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّٰﻪِ ﺍَﻭَّﻟﺎً ﻭَ ﺍٰﺧِﺮًﺍ ﻭَﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﻋَﻠٰﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻇَﺎﻫِﺮًﺍ ﻭَ ﺑَﺎﻃِﻨًﺎ ﻭَ ﻋَﻠٰﻰ ﺍٰﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﺑُﻜْﺮَﺓً ﻭَﻋَﺸِﻴًّﺎ

  ﺍَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ ﺍِﻧِّٓﻰ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ
  Ey benim ve hadsiz mevcudatın kudret ve azametli Hâlık ve Rezzakı olan Rabb-i Kerimim; senin doksan dokuz esma-i hüsna ve bine baliğ olan sıfat-ı celile ve cemileni ba's-ı rahmet ve vesile-i necat bilerek sen Azîmü'ş-Şan'dan niyaz ediyorum;

  1.
  ﻳَﺎ ﺍَﻟﻠّٰﻪُ Ey bin bir esma-i hüsna ve sıfat-ı ulyanın kâffesine delalet eden ve umumunun mehazı ve menşei ve ism-i camî' olan şu lafza-i celalinle tecelliyat-ı kâmile ve delalet-i şamileye mazhariyet niyaz edenlere hadsiz rahmet ve lütf-u inayetini ihsan buyuran Hüda-i Lemyezel,

  2.
  ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤٰﻦُ Ey dünyada mü'min ve kâfire in'am ve ihsan ile rahmet ve merhamet sahibi olan Bâri-i Teâlâ Hazretleri,

  3.
  ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ Ey ahirette mahza sa'y ve amel kanununa muvafık mümin ve muvahhid kullarına rahmet ve mağfiret, lütuf ve ihsan sahibi olan Zât,

  4.
  ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻢُ Ey her şeyin künh ve hakikatını ilm-i ezelîsi ile bilen Zât,

  5.
  ﻳَﺎ ﺣَﻠِﻴﻢُ Ey affına layık ve müstehak olan âsilere sükûnet ile mühlet veren Zât-ı Latif,

  6.
  ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢُ Ey zîruhtan hususuyla nev-i beşerden hiçbirinin şu sıfatla ittisafına imkân olmayan ve bu yücelikte eş ve naziri bulunmayan,

  7.
  ﻳَﺎ ﺣَﻜِﻴﻢُ Ey gûna gûn hikmetle eşya ve mevcudatı bilip halk eden ve ulûm-u camia sahibi olan,

  8.
  ﻳَﺎ ﻗَﺪِﻳﻢُ Ey evveli ve ahiri olmayan Bâki-i Zülkemal,

  9.
  ﻳَﺎ ﻣُﻘِﻴﻢُ Ey ebedî ve bâki, daim ve sermedî olan Rabb-ül Âlemîn,

  10.
  ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢُ Ey izzet ve şeref ve hadsiz inayet ve kerem sahibi olan keremkâr Padişah,

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb sen Azîmü'ş-Şanı her türlü uyub ve nekaisden tenzih ve tebrie ederim ki senden gayrı âlemlerin Rabb ve Mabud-u Bilhak olmadığını ikrar ve tasdik ile el-eman el-eman diye hazine-i rahmet ve dergâh-ı mağfiretine sığınarak cehennem narından ve sair ateş-misal yakıcı âfât ve mesaibden günahlarımızı afv ve sevaba kalb buyurmakla müjde ve beşaretini istiyoruz.
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 355 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  2

  1.
  ﻳَﺎ ﺳَﻴِّﺪَ ﺍﻟﺴَّﺎﺩَﺍﺕِ Ey büyüklerin büyüğü ve uluların ulusu,

  2.
  ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐَ ﺍﻟﺪَّﻋَﻮَﺍﺕِ Ey zîruhun halen ve kalen hâlisane dualarına icabet eden Zât-ı Kerim,

  3.
  ﻳَﺎ ﻭَﻟِﻰَّ ﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺎﺕِ Ey güzel işlerin sahibi ve menşei olan Zât,

  4.
  ﻳَﺎ ﺭَﻓِﻴﻊَ ﺍﻟﺪَّﺭَﺟَﺎﺕِ Ey makam ve mertebesi yüce ve yüksek olan Zât,

  5.
  ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢَ ﺍﻟْﺒَﺮَﻛَﺎﺕِ Ey hayr-ı kesir ve ihsanat-ı ilahiyesi büyük olan Rahman-ı Zülkemal,

  6.
  ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮَ ﺍﻟْﺨَﻄِٓﻴﺌَﺎﺕِ Ey hata ve günahları setr ile yarlığayan Hâlık-ı Ekrem,

  7.
  ﻳَﺎ ﺩَﺍﻓِﻊَ ﺍﻟْﺒَﻠِﻴَّﺎﺕِ Ey beliyye ve musibetlerden halas ve esirgeyen Zât-ı Rauf,

  8.
  ﻳَﺎ ﺳَﺎﻣِﻊَ ﺍْﻟﺎَﺻْﻮَﺍﺕِ Ey gizli ve aşikâr her türlü ses ve avazı işiten Zât-ı Semi',

  9.
  ﻳَﺎ ﻣُﻌْﻄِﻰَ ﺍﻟْﻤَﺴْﺌﻮُﻟﺎَﺕِ Ey muhtaçların bütün istediklerini veren Zât,

  10.
  ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟﺴِّﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﺨَﻔِﻴَّﺎﺕِ Ey gizli ve aşikâr her şeyi ilm-i ezelîsiyle bilen Zât-ı Allâm-ül Guyub,

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb azamet ve celal ve kudret ve kemal sıfatların ile seni her türlü nekaisten tenzih ve takdis ederim ki ben bütün âlemler ve mükevvenatta mahz-ı ulûhiyet ve yegâne hâkimiyet sana münhasır, sığınacak ve güvenecek bir melce yoktur. Sana nida ve niyaz ediyorum. Izdırabdayım. Cehennem ateşinden halas ve âzad buyur.
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 355 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  3

  1.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻐَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ Ey kullarının günah ve cürümlerini örtüp yarlığayanların hayırlısı olan Zât,

  2.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺻِﺮِﻳﻦَ Ey muin ve yardımcıların ziyade şefik ve hayırlısı olan Rabb-i Müteâl,

  3.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻤِﻴﻦَ Ey hüküm ve hikmet sahibi olanların hayırlısı bulunan Zât-ı Zülcelal,

  4.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻔَﺎﺗِﺤِﻴﻦَ Ey kullarına hayırlı kapı açmak ile insaf edenlerin hayırlısı olan Zât-ı Rauf,

  5.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟﺬَّﺍﻛِﺮِﻳﻦَ Ey mahlûkatın havâicini ihsan ve in'am hususunda anan ve kayıranların hayırlısı olan Zât,

  6.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻮَﺍﺭِﺛِﻴﻦَ Ey varislerin hayırlısı ve Mâlik-ül Mülk olan şeriksiz yaratan ve eşyaya vücud bahş eden ve hacat-ı umumiyeyi ihsan ve ba'd-ı ifna ile bütün eşya Hâlıka rücû edince bir nevi miraskardan ma'dud olan Zât-ı Vâris,

  7.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﺤَﺎﻣِﺪِﻳﻦَ Ey medih ve sena nihayet derece zikr-i cemil ile vasfa şayeste olanların hayırlısı Zât-ı Bâri

  8.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟﺮَّﺍﺯِﻗِﻴﻦَ Ey menfaat ve atâ, kût ve gıda ihsan edenlerin hayırlısı olan Rezzak-ı Kerim,

  9.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻔَﺎﺻِﻠِﻴﻦَ Ey hak ve batıl, hayır, şer bütün hâdisat ve vekâyii hal ve fasl edenlerin hayırlısı bulunan Zât-ı Muhsin,

  10.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ Ey umum mevcudatta iyilik ve güzellikleri icad hususunda ihsankârların hayırlısı olan Müdebbir-i Hakîkî,

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb azamet ve celal ve kudret ve kemal sıfatların ile seni her türlü nekaisten tenzih ve takdis ederim ki bütün âlemlerin ve kâffe-i mükevvenatta mahz-ı ulûhiyet ve yegâne hâkimiyet sana münhasır, sığınacak, dayanacak, güvenecek bir melce yok. Sana nida ve niyaz ediyorum. Elem ve ızdırabdayım. Cehennem ateşinden âzad buyur.
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 355 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  4

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻌِﺰُّ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝُ Ey hürmet ve şeref, izzet ve nihayetsiz mehasin Zâtına mahsus olan Kâdir-i Zülkemal

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝُ Ey nihayetsiz şan ve ululuk ve kudret ve tasarruf-u mutlaka sahibi olan nazirsiz Zât,

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻘُﺪْﺭَﺓُ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﻤَﺎﻝُ Ey her şeye tâkat ve gücü yetmek ile umum evsaf-ı tam ve kâffe-i sıfat-ı hamîdeye malik olan Kadîr-i Mutlak

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻌَﺎﻝِ Ey azamet-i kibriya sahibi olan ve bütün mahlûkatın derecelerinden a'la ve ref' olmakla imtiyaz eden Zât-ı Ecell-i A'la

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻤِﺤَﺎﻝِ Ey azabı ve ikabı şiddet ve mihnetle celalini izhar eden Zât-ı Müntakim

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ Ey kabaih ve günahlara mukabil renc ve azabı kat kat olan Zât-ı Zülcelal

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺳَﺮِﻳﻊُ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏِ Ey nâmütenahî eşhasın ceza ve mükâfat hesaplarını az vakitte görmekle nihayetsiz kudretini izhar eden Zât-ı Kadîr

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﺣُﺴْﻦُ ﺍﻟﺜَّﻮَﺍﺏِ Ey marziyyat-ı Rabbaniyesine koşanların cennet ve cemalinin şeceresi olan, güzel ceza ve ivaz hazinelerine malik olan Zât-ı Ecell-i A'la

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋِﻨْﺪَﻩُٓ ﺍُﻡُّ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ Ey geçmiş ve gelecek her şeyin aslı ve anası ve fihristi daire-i ilm-i muhitinde olan Zât-ı Mübin

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳُﻨْﺸِﻰُٔ ﺍﻟﺴَّﺤَﺎﺏَ ﺍﻟﺜِّﻘَﺎﻝَ Ey vakit vakit dereleri dolduran, yerlere sığmayan yağmur, kar, dolu gibi ağır yükleri fezada tutan, pamuk gibi harika bulutları az zamanda icad ve pek seri' bir surette dağıtıp gizleyen Zât-ı Kadîr

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabbena sen Azîmü'ş-Şanı her türlü eksik ve kusurdan tenzih ve takdis ederim ki senden gayrı âlemlerin Hâlıkı ve Mabudu olmadığını ikrar ve tasdik ile daire-i eman ve hazine-i rahmet ve dergâh-ı mağfiretine sığınarak cehennem narından ve sair tahammül edilemeyen âfât ve mesaibden günahlarımızı afv ve sevaba tebdil etmenle beşaretini niyaz ediyoruz.
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 355 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  5

  1.
  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﺣَﻨَّﺎﻥُ {Allah'ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân}

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻨَّﺎﻥُ {Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân}

  3.
  ﻳَﺎ ﺩَﻳَّﺎﻥُ {Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân}

  4.
  ﻳَﺎ ﻏُﻔْﺮَﺍﻥُ {Ey bağışlaması bol olan Gufran}

  5.
  ﻳَﺎ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥُ {Ey kullarına yol gösteren Burhân}

  6.
  ﻳَﺎ ﺳُﻠْﻄَﺎﻥُ {Ey gerçek saltanat sahibi Sultân}

  7.
  ﻳَﺎ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥُ {Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Sübhân}

  8.
  ﻳَﺎ ﻣُﺴْﺘَﻌَﺎﻥُ {Ey kendisinden yardım istenen Müsteân}

  9.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻤَﻦِّ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﻥِ {Ey nîmet ve beyan sahibi}

  10.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥِ {Ey emnü eman sahibi}

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  { Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.}
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 355 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  6

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﻮَﺍﺿَﻊَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟِﻌَﻈَﻤَﺘِﻪِ Ey azamet ve kibriyasına karşı her şey, acz ve hakaret ve zilletini izhar ve boynunu eğmesi Hâlık-ı A'zamın kudret ve şevketini halen ve kalen itiraf etmeleri kudretinin yegâne delili olan Zât-ı Zülcelal

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺴْﻠَﻢَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟِﻘُﺪْﺭَﺗِﻪِ Ey bütün selamet ve emniyetin menşei olmakla her eşya bilâistisna kudretine teslim olup daire-i ulûhiyetine iltica eden Kadîr-i Zülkemal

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺫَﻝَّ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟِﻌِﺰَّﺗِﻪِ Ey izzet ve celali karşısında her şey horluk ve hakaretiyle kendisine inadsız teslim olan Aziz-i Muktedir

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻀَﻊَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟِﻬَﻴْﺒَﺘِﻪِ Ey azamet ve celal ve heybet-i kahiresinden naşi her şey kendisine havf ve haşyetle boyun eğip teslim olan Zât-ı Bînazir

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﻧْﻘَﺎﺩَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟِﻤُﻠْﻜَﺘِﻪِ Ey mülkünde tasarruf-u mutlakasıyla bütün mevcudat kendisine itaat ve inkiyada râm olan Zât-ı Kadîr

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺩَﺍﻥَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣِﻦْ ﻣَﺨَﺎﻓَﺘِﻪِ Ey korkusundan dolayı mazhar-ı rahmet ve mağfiret olmak için Zât-ı Kibriyasına tedeyyün ve itaatle her şey yakın olmaya çalışan Zât

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﻧْﺸَﻘَّﺖِ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝُ ﻣِﻦْ ﺧَﺸْﻴَﺘِﻪِ Ey celal ve cemalinin zuhuruyla Zât-ı Kibriyasında dağlar yarılıp pare pare olan Zât-ı Zülcelal

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻣَﺖِ ﺍﻟﺴَّﻤٰﻮَﺍﺕُ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻩِ Ey kün emr-i celil ve ferman-ı Rabbanisiyle gökleri ve sayısız sekenesini direksiz, desteksiz fezada durdurup zevil-ukûlu dehşet ve hayrette bırakan Zât-ı Kadîr

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻘَﺮَّﺕِ ﺍْﻟﺎَﺭْﺽُ ﺑِﺎِﺫْﻧِﻪِ Ey deryalarıyla, dağlarıyla ve bilumum mahlûkatıyla kendi daire-i ezelîsinde ve seyrangâh-ı daimîsinde şaşmadan ve çarpışmadan cevv-i havada durduran Kâdir-i Mutlak

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﺘَﺪِﻯ ﻋَﻠﻰٰٓ ﺍَﻫْﻞِ ﻣَﻤْﻠَﻜَﺘِﻪِ Ey mülkünde yaşayan ve mahlûku olan âsi ve tâgilere ﻭَﻣَﺎ ﻇَﻠَﻤْﻨَﺎ ﻫُﻢْ sırrıyla tecavüz ve helak etmeyip yevm-i meada kadar imhal ve tehir eden Zât-ı Halim ve Âdil

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabbena sen Azîmü'ş-Şanı bütün nekais ve uyublardan takdis ve tenzih ederim ki senden gayrı semavat ve arzın Mabud-u Bilhakkı olmadığını ikrar ve tasdik ile el-eman el-eman deyip hazine-i rahmet ve dergâh-ı mağfiretine sığınarak cehennem narından ve sair ateş misal yakıcı âfât ve mesaibden günahlarımızı afv ve sevaba kalbetmenle müjde ve beşaretini istiyoruz.
  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 355 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  7

  1.
  ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮَ ﺍﻟْﺨَﻄَﺎﻳَﺎ Ey kullarının hadsiz kusur ve cürümlerini Vasi'-ul Mağfiret sıfatı iktizasıyla afv ve mağfiret buyuran Zât-ı Gaffar-uz Zünub

  2.
  ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟْﺒَﻠﺎَﻳَﺎ Ey belaları açıp ref' ve def' ve hayırlar ihsan eden Zât-ı Muîn

  3.
  ﻳَﺎ ﻣُﻨْﺘَﻬَﻰ ﺍﻟﺮَّﺟَﺎﻳَﺎ Ey ümid ve recaların sonu, melce ve penahların a'la ve a'zamı olan Zât-ı Bînazir

  4.
  ﻳَﺎ ﻣُﺠْﺰِﻝَ ﺍﻟْﻌَﻄَﺎﻳَﺎ Ey kullarına atiyye ve ihsanı olan ve geniş rahmet sahibi olan Muhsin-i Ezelî

  5.
  ﻳَﺎ ﻭَﺍﺳِﻊَ ﺍﻟْﻬَﺪَﺍﻳَﺎ Ey mahlûkatına ihsan ve armağanı geniş olan Mükerrem-i Hakîkî

  6.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻕَ ﺍﻟْﺒَﺮَﺍﻳَﺎ Ey yeryüzündeki mahlûkata menfaattar atiyyeleri bahş eden Zât-ı Mün'im

  7.
  ﻳَﺎ ﻗَﺎﺿِﻰَ ﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻳَﺎ Ey kalbî dilekleri ve istenen hâcâtı reva kılıp yerine getiren Rabb-ül Âlemin

  8.
  ﻳَﺎ ﺳَﺎﻣِﻊَ ﺍﻟﺸَّﻜَﺎﻳَﺎ Ey sırran ve alenen yapılan da'vâ ve şekvaları işiten Rabb-i Muîn

  9.
  ﻳَﺎ ﺑَﺎﻋِﺚَ ﺍﻟﺴَّﺮَﺍﻳَﺎ Ey arzda medfun bilumum berzah misafirlerini (yevm-ul ba's)da hayat verip, yevm-i hesabı icra eden Zât-ı Camî'

  10.
  ﻳَﺎ ﻣُﻄْﻠِﻖَ ﺍْﻟﺎُﺳَﺎﺭٰﻯ Ey dünyada esîr ve zelilleri, ahirette müstehakk-ı azab olan mücrimleri âzad eden Settar-ul Uyûb

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb senin daire-i emn ve eman ve divan-ı rahmet ve dergâh-ı mağfiretine iltica ediyorum. Nar-ı cehennemden necât buldur.
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 355 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  8

  1.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪِ ﻭَ ﺍﻟﺜَّﻨَٓﺎﺀِ Ey ta'zimen, teşekküren hamd ve senaya layık ve müstehak olan Allah-u Azîmü'ş-Şan

  2.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻤَﺠْﺪِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻨَٓﺎﺀِ Ey şan ve şeref, kerem ve celalet ve rif'at ve izzet sahibi Rabb-i Yezdan

  3.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻔَﺨْﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻬَٓﺎﺀِ Ey izzet ve cemal sahibi ve mâbihil iftihar olan Hüda-i Müteâl

  4.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌَﻬْﺪِ ﻭَ ﺍﻟْﻮَﻓَٓﺎﺀِ Ey va'd-ı Rabbaniyesini tamamen yerine getiren ve hulf-ül va'dlıktan müberra ve münezzeh olan Zât

  5.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌَﻔْﻮِ ﻭَ ﺍﻟﺮِّﺿَٓﺎﺀِ Ey kulların kusur ve hatalarına mebnî azab ve ukubet ile mücazât lazım iken afv ile muamele eden rahmeti bol Padişah

  6.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻤَﻦِّ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﻄَٓﺎﺀِ Ey kullarına daima iyilik, in'am ve ihsan eden ve her ihsanını fazl ve kereminden ivazsız veren Padişah-ı Zülkerem

  7.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻔَﺼْﻞِ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻀَٓﺎﺀِ Ey hak ile batıl ve iyi ile fenasını ayıran Kâdı-i Âdil

  8.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻘَٓﺎﺀِ Ey şan, şeref, şiddet ve celal ile muttasıf kadîm ve bâki olan Zât-ı Zülcelal

  9.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠُﻮﺩِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻌْﻤَٓﺎﺀِ Ey nimet, ihsan, kerem ve atiyyeleri mebzul olan Zât-ı Kerîm

  10.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﻭَ ﺍْﻟﺎٰﻟﺎَٓﺀِ Ey cemal ve kemaliyle, atiyye ve ihsanlarıyla âlîlere faik ve müreccih olan Mevla-yı Müteâl

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb senin daire-i eman ve divan-ı rahmet ve dergâh-ı mağfiretine iltica ediyorum. Aman nar-ı cehennemden halas buyur.
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 355 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  9
  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ Ya Rabb şu zikredeceğim esma-i şerifenle Zât-ı ulûhiyetinden taleb ve niyaz ediyorum.

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﺎﻧِﻊُ Ey meşiet-i ilahiyyesi iktizası muharrematı men' ve nehy eden Zât

  2.
  ﻳَﺎ ﺩَﺍﻓِﻊُ Ey beliyyat ve mazarrat ve mühlikâtı def' ve ref' ile mukabilinde hayrat ve hasenatı ikame eden Zât

  3.
  ﻳَﺎ ﻧَﺎﻓِﻊُ Ey emr ve nehyinden husule gelen menafi' ve fevaid ve ihsanı çok olan Zât

  4.
  ﻳَﺎ ﺳَﺎﻣِﻊُ Ey gizli ve aşikâr her şeyi işiten ve her hadiseye âgâh olan Zât

  5.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﻓِﻊُ Ey istediğini terfi' eden vahidiyet ve azamet sırrıyla âlemlerin fevkinde ululuk ve yücelikle muttasıf olan Allah(c.c)

  6.
  ﻳَﺎ ﺻَﺎﻧِﻊُ Ey bütün mükevvenatı yed-i kudretiyle halk eden Bâri-i Yekta ve Hallak-ı Âzam

  7.
  ﻳَﺎ ﺷَﺎﻓِﻊُ Ey mücrim ve günahkârlardan dilediğini esirgeyip salihlere ilhak eden Rabb-i Rahîm

  8.
  ﻳَﺎ ﺟَﺎﻣِﻊُ Ey yevm-ül cezâda mutî ve isyanı muhasebe için divan-ı ilâhi ve mahkeme-i kübrasına cem' eden Kâdir-i Mutlak

  9.
  ﻳَﺎ ﻭَﺍﺳِﻊُ Ey bol rahmet ve geniş mağfiretle mümtaz ve maruf olan Zât-ı Ecell-i A'la

  10.
  ﻳَﺎ ﻣُﻮﺳِﻊُ Ey safâ-bahş semavat ve arzın vüs'atiyle genişlendiren ve ikramat-ı nâmütenahîsi ile her şeye genişlik veren Fâtır-ı Akdes

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Azametli Sübhanım, senin huzur-u eman-ı divan ve dergâh-ı mağfiretine iltica ediyorum. Bizi nar-ı cehennemden halas buldur.
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/6 12345 ... SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •