Sayfa 5/6 İlkİlk 123456 SonSon
55 sonuçtan 41 ile 50 arası

 1. #41
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  40

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺧَﻠَﻖَ ﻓَﺴَﻮّٰﻯ Ey mahlûkata elzem ve enseb olan cihazâtı yaratıp ve her birerini müsavi ve muadil kılıp iktidar ve lütfu ile âli ve âdil olan Fâtır-ı Zülkemal

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻗَﺪَّﺭَ ﻓَﻬَﺪٰﻯ Ey bilcümle mahlûkatının rızık ve gıdasını takdir ve tevzi' ile doğru yolu gösteren ve hidayete sevk eden Zât-ı Hâdi

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﻜْﺸِﻒُ ﺍﻟْﺒَﻠْﻮٰﻯ Ey zarar ve meşakkate bâdî ve sebeb olan şeyleri izhar edip ref' ve def' eden Zât

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﺴْﻤَﻊُ ﺍﻟﻨَّﺠْﻮٰﻯ Ey kâffe-i esrara vakıf ve muttali' olan ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟﺴِّﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﺨَﻔِﻴَّﺎﺕِ

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳُﻨْﻘِﺬُ ﺍﻟْﻐَﺮْﻗٰﻰ Ey suya gark olmak ve ateş ve rüzgâr afetlerine ve gûna-gûn kazalara düçar olanları halas ve necat bulduran Zât-ı Müncî

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳُﻨْﺠِﻰ ﺍﻟْﻬَﻠْﻜٰﻰ Ey helake mahkum ve felakete maruz olanları necat bulduran ve selamete çıkaran Zât-ı Kerim

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﺸْﻔِﻰ ﺍﻟْﻤَﺮْﺿٰﻰ Ey maraz ve şiddetli hastalara şifa ve ümitsiz dertlere devalar ihsan eden Zât-ı Şâfî

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻣَﺎﺕَ ﻭَ ﺍَﺣْﻰٰ Ey hikmet-i Rabbaniyesi icabı mahlûkatını mevte mahkum ve yevm-ül faslda muhasebe için tekrar ikinci bir hayat daha veren Zât-ı Mübdi ve Muid

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺿْﺤَﻚَ ﻭَ ﺍَﺑْﻜٰﻰ Ey kullarını hadsiz ikram ve taltifleriyle mesrur edip güldüren ve nihayetsiz alam ve mesaibe giriftar edip ağlattıran

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺿَﻞَّ ﻭَ ﺍَﻫْﺪٰﻯ Ey kavm-i Nuh ve Lut ve Firavun ve emsalini layık olmadıklarından dalalete sevk eden keza bilcümle enbiya ve evliya ve süleha ve mümini liyakatlarına mebni hidayet ve rah-ı savaba götüren Cenab-ı Hak Celle ve A'la Hazretleri

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb sıfat-ı kemalini takdis ve zıddından tenzih ile dergâh-ı rahmetine girdim bir ism-i celilin Razî. Cehennemden azad kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 2. #42
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  41

  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ
  Ya Rabb şu zikredeceğim esma-i şerifenle senden niyaz ediyorum

  1.
  ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮُ Ey mağfiret ve şefkat ve afv ve merhamet sahibi olan Zât-ı Gafur

  2.
  ﻳَﺎ ﺳَﺎﺗِﺮُ Ey kullarının hata ve kusurlarından mütevellid günahlarını örten Zât

  3.
  ﻳَﺎ ﻗَﺎﻫِﺮُ Ey a'dasına galib ve zalimleri kahreden Zât-ı Kahhar

  4.
  ﻳَﺎ ﻗَﺎﺩِﺭُ Ey nazirsiz kudret bizâtihi gınaya sahib olan Zât-ı Muktedir

  5.
  ﻳَﺎ ﻧَﺎﻇِﺮُ Ey ulûhiyet ve mâlikiyet sıfat-ı celilesiyle takdir ve tedbir zımnında rü'yet ve nezaret eden Zât

  6.
  ﻳَﺎ ﻓَﺎﻃِﺮُ Ey semavat ve arz ve üzerlerindeki hadsiz eşya ve hayvanatı yaratan Hâlık-ı Zülkemal

  7.
  ﻳَﺎ ﺷَﺎﻛِﺮُ Ey in'amat-ı kesire ve ihsanat-ı mebzulesine mukabil muhtaçlar tarafından meşkur olan Allah Celle Celalühü

  8.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍﻛِﺮُ Ey hıfz ve himaye ve lütuf ve keremleriyle anan ve mahlûkatı tarafından dahi yâd ve zikr-i cemile layık ve şayeste Zât-ı Zakir ve Mezkur

  9.
  ﻳَﺎ ﻧَﺎﺻِﺮُ Ey inayet ve keremini dileyenlere yardım ile ferec ve fütuhat ve zaferler veren Zât-ı Muin

  10.
  ﻳَﺎ ﺟَﺎﺑِﺮُ Ey izzet ve kuvvet, galibiyet ve şevket ile maruf olup sadakat ve salah murad eden Zât

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb senin daire-i eman ve dergâh-ı mağfiretine sığınırım cehennem ateşinden azad buyur Allah'ım
  Yazar : Risale Forum

 3. #43
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  42

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺳَﺒِﻴﻠُﻪُ Ey karalarda ve denizlerde yolları olup muhtelif merakible aciz ve hakir nev-i beşerin ehvenlikte seyir ve seyahat ettiren lütufkar Zât

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍْﻟﺎٰﻓَﺎﻕِ ﺍٰﻳَﺎﺗُﻪُ Ey sema ile arzın yekdiğerine muttasıl gibi hareketi, güneş ve kamer ve sair ecram-ı semaviyenin bazen muttarid tulu' ve gurubu gibi zîşuuru mest ve hayran eden ve kudretini izhar eden Kâdir-i Zülkemal

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍْﻟﺎٰﻳَﺎﺕِ ﺑُﺮْﻫَﺎﻧُﻪُ Ey cud ve kudretinin kat'i delaili olan ecram-ı semaviyenin tulu' ve gurublarının ibtida ve intihası muayyen ve mukannen olup bedayi-i hilkat-ı âlemden ruz-u cezaya kadar bir Kâdir-i Zülcelalin emr ve iradesiyle devir ve hareketlerini mumtazaman ve bir lahza durmadan icra etmeleri gibi kat'i hüccetlerle kudret ve vücudunu isbat eden Zât-ı Hakîm

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤَﻤَﺎﺕِ ﻗُﺪْﺭَﺗُﻪُ Ey zîhayatın hayattaki vazifelerini itmam ve ikmalinden sonra fenaya arş emrini vererek mevt perdesini bürümekle kudret-i ezelîyesini gösteren Zât-ı Muhyi ve Mümit

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮﺭِ ﻋِﺰَّﺗُﻪُ Ey kullarına dünyada teklifat-ı Rabbaniye ve tebligat-ı ilahiyesini yaparak muhayyer bırakan ve kabirde ise izzet ve azametiyle evamir-i celilesinin mukteziyatını icra eden Hüda-i Lemyezel

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻣِﻠْﻜَﺘُﻪُ Ey kıyamet ve nedamet gününde kudret ve tasarrufunu muhasebe muhakemesini zevilukûl ve gayrıda icra ve ifa eden Hâkim-i Muktedir

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏِ ﻫَﻴْﺒَﺘُﻪُ Ey zişuur ve ehl-i dikkati havf ve haşyete düşüren yevm-ül hesabda âsi ve tâgilere küfür ve isyanlarından naşi celali ile muamele yapıp, hor ve zelil eden Zât

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ﻗَﻀَٓﺎﺋُﻪُ Ey kablelvuku nakil ve hikayesi saçları ağartan yevm-ül mizanda muti'lere âsilerin defter-i amalini müvazene keyfiyeti vuku' bulunca ebrar zümresine ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻃِﺒْﺘُﻢْhitab-ı beşaret-bahşası, füccar kısmınada ﻭَﺍﻣْﺘَﺎﺯُﻭﺍ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺠْﺮِﻣُﻮﻥَ itab-ı hasaret-nümasının Kadi-i Âdili

  9.
  ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ Ey kıyametin vukuundan sonra salih ve müminlerin ebedî mesud ve hadsiz niam-ı ilahiyesine mazhar kılması ve cemal-i bâ-kemalinin müşahedesiyle rahmet ve şefkatini izhar eden Zât

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻋَﺬَﺍﺑُﻪُ Ey dünyanın fani zevk ve safasına ve afil keyf ve hevasına meftun olanları nar-ı cehennemde azab-ı elim, ikab-ı şedid ile tecziyesi hak ve adalet olan Zât-ı Muktedir.

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ey cemi-i noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarıyla muttasıf olan Cenab-ı Kibriya: Mâlik-ül Mülksün.
  ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ sın. Eman ve ilticagâhım ancak sen Azîmü'ş-Şansın. Ey Rabb-i Nacî, cehennemden azad kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 4. #44
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  43

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﻬْﺮَﺏُ ﺍﻟْﺨَٓﺎﺋِﻔُﻮﻥَ Ey Zât-ı ulûhiyetinden korkanların kaçıp rahmet ve re'fetine sığınarak merci-i aslî olan kendi huzur-u izzet ve divan-ı adaletine iltica (ile sığınılan Zat-ı Zülcelal)

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﻔْﺰَﻉُ ﺍﻟْﻤُﺬْﻧِﺒُﻮﻥَ Ya Rabb öyle bir Azîmü'ş-Şansın ki kulların feryad ve figan ile istimdad ve istigase edip yine kendileri için melce ve mence ittihaz eden sana dehalet ederler

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﻘْﺼِﺪُ ﺍﻟْﻤُﻨِﻴﺒُﻮﻥَ Ya Rabb sen öyle bir Kâdir-i Küll-i Şeysin ki bütün measi ve fanileri terkedip sana teveccüh edenler, ancak sana rabt-ı kalb ederler ve her matlublarının husulünü mahza Zât-ı ulûhiyetinden beklerler

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﻠْﺠَﺎُٔ ﺍﻟْﻌَﺎﺻُﻮﻥَ Ya Rabb sen öyle sahib-i afv ve mağfiretsin ki, itaatsiz tâgiler ve günahkârlar vahi emellerine nedametle, vasi' rahmetine sığınırlar

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﺮْﻏَﺐُ ﺍﻟﺰَّﺍﻫِﺪُﻭﻥَ Ya Rabb-ül Âlemîn sen öyle rahmeti bol padişahsın ki, fani âlemden yüz çevirip hakka müteveccih olanlar mahza senin rıza-yı ilahiyeni murad ederler ve senin ebvab-ı rahmetine girip me'cur olmak isterler

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻴﻪِ ﻳَﻄْﻤَﻊُ ﺍﻟْﺨَﺎﻃِﻮُٔﻥَ Ya Rabb sen Azîmü'ş-Şan öyle bir keremkâr Hâlıksın ki, yanlış yola gidip hataya düşenler senin derya-yı rahmetine duhul ile hissedar olmak isterler

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﺴْﺘَﺎْﻧِﺲُ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻤُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ Öyle bir enis, şefiksin ki kimsesiz nice guraba her şeye göz yumup iltifat ve merhametini taleb, bütün maksad ve emeli Zât-ı Bârine münhasır olmakla hakiki veliler ve karinler bulmuş oluyorlar

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﻔْﺘَﺨِﺮُ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨُﻮﻥَ O Kâdir-i Zülkemal öyle büyük eltaf-ı samedaniye sahibidir ki muhtaçlara ihsan eden erbab-ı gına o Rezzak-ı Kerimin hazine-i rahmetinden gelen devlet ve servetleri ile kesb-i gına ettiklerini takdir ve şükran ile iftihar ve minnettar olurlar

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻞُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻮَﻛِّﻠُﻮﻥَ Ey Hüda-i Müteâl bütün maslahat sahibleri ancak sana tefviz-i umur eder, sana itimad eder. Sana inkıyad ederler. İşlerini ağyara ısmarlamazlar. Hakka ki sen Azîmü'ş-Şansın el-Mütevekkilsin.

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﺴْﻜُﻦُ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻤُﻮﻗِﻨُﻮﻥَ Ya Rabb sen öyle nazirsiz bir melce'sin ki, senin kâffe-i esma ve sıfatın her an tecelli ve tezahürünü şek ve şübhesiz ilmelyakîn bilenler o azm ve itikadda sabit ve berkarardırlar.

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb kullarda cürüm çok, sende ise rahmet hak. Defter-i siyahımızı yak, bize affınla bak.
  Yazar : Risale Forum

 5. #45
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  44

  1.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻗْﺮَﺏُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻗَﺮِﻳﺐٍ Ey kullarına her şeyden çok ziyade yakın ve hâzır, nâzır olan Vâcib-ül Vücud

  2.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺣَﺐُّ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺣَﺒِﻴﺐٍ Ey sevilecek, tanınacak, bendelik edilecek kâffe-i mahbubların fevkinde pek çok muhabbet, perestişe elyak olan Zülcemal-i Vel'ikram

  3.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻋْﻈَﻢُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻋَﻈِﻴﻢٍ Ey ta'zim ve tekrime layık, kibriya ve azamet sıfatlarıyla ma'ruf olanlar içinde en ziyade muazzam ve mükerrem olan Rahman-ur Rahîm

  4.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻋَﺰُّ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻋَﺰِﻳﺰٍ Ey aziz ve kavi olanlara nisbetle izzet-i vefire, şeref-i kesire ve âlî-kadrlıkta muttasıf olan Fâtır-ı Zülcelal

  5.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻗْﻮٰﻯ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻗَﻮِﻯٍّ Ey kuvvet ve metanet cihetinde şerik ve şebihi olmayan kuvvet-i kahire ve sıfat-ı celilesiyle her an âlemlerin tedbir ve tahrikinde, galebe-i daimi ve evamir-i hakimesi meşhud olan Zât-ı Kadîr ve Kayyum

  6.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻏْﻨٰﻰ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻏَﻨِﻰٍّ Ey Rahman ism-i celiliyle umum zîhayatı hadsiz ve ivazsız ve mebzul bir halde takdir ve ni'metlere müstağrak etmekle mucib-i imtinan olan ve bütün ağniya ve esgıyanın melce ve penahı bulunan Gani-i Mutlak

  7.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺟْﻮَﺩُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺟَﻮَﺍﺩٍ Ey cemi'-i sahi ve kerimlerin misilsiz ihsankârı, Rezzak-ı Sermedî ve Mennan-ı Ebedî senin yar-ı ağyara bahş ettiğin ve edeceğin ihsanat-ı samedaniyenin evsaf-ı cemilene dal olmakla keremkârlığını ilan eden Zât

  8.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺍَٔﻑُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺭَﻭُٔﻑٍ Ey bütün hayattar mahlûkatına acıyıp esirgeyen ve merhamet eden hem onların maaşlarını, refahlarını taahhüd ve temin eden en geniş şefkatli Hâlik-ı Rahîm

  9.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺟَﻞُّ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺟَﻠِﻴﻞٍ Ey umum celalet ve izzete namzed olanlardan üstün Zât-ı Ehad hakka ki: A'zam ve Ecellsin. Bir dakikada hatta bir saniyede celalin zuhuruyla âlemlere beyaz gömlek giydirirsin, cemalin küşadiyle tebdil edip cennet-misal bezetirsin. Kâffe-i ahval ve umurda hüküm ve irade-i külliye senindir Allah'ım

  10.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻟْﻄَﻒُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻟَﻄِﻴﻒٍ Ey mülayim ve linetli ve hoş olanların eaz ve eltafı Erham-ur Rahimin, kerem ve rıfk ile muamelen eltaf-ı sübhaniyenin zahir alametlerindir

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb Mabud-u Bilhaksın. Âdil Sultansın, dergâh-ı emanına geldim. Defterimi yak, bana mağfiretle bak.
  Yazar : Risale Forum

 6. #46
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  45
  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ Ya Rabb şu zikredeceğim esma-i şerifenle niyaz ediyorum

  1.
  ﻳَﺎ ﻗَﺮِﻳﺐُ Ey rahmet ve şefkatiyle, ihsanat ve in'amatıyla mahlûkatına yakın olan Hâlık

  2.
  ﻳَﺎ ﺭَﻗِﻴﺐُ Ey bilcümle refik ve şefiklerin fevkinde cami' ve nazır olan Zât-ı Şerif

  3.
  ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐُ Ey bütün mahlûkatını çok seven ve kullarının lisanında dahi Meşkur ve Mahbub olan

  4.
  ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐُ Ey hadsiz mahlûkatının layuadd matlubatına icabetle hacetlerini temin ve tesviye eden Zât

  5.
  ﻳَﺎ ﺣَﺴِﻴﺐُ Ey mecd ve şeref sahibi olan ve kullarına Kâfi, Vafi olan

  6.
  ﻳَﺎ ﻃَﺒِﻴﺐُ Ey maddi ve manevi hastalara ve dertlilere derman veren Zât

  7.
  ﻳَﺎ ﺑَﺼِﻴﺮُ {Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basir}

  8.
  ﻳَﺎ ﺧَﺒِﻴﺮُ {Ey her şeyden haberdar olan Habir}

  9.
  ﻳَﺎ ﻣُﻨِﻴﺮُ Ey aslen ve zâten nurani olup âlemleri kendi nuruyla tenvir eden Zât

  10.
  ﻳَﺎ ﻣُﺒِﻴﻦُ Ey hayr ile şer, hak ile batıl beynini tefrik eden ve her şeyi ayan ve aşikâr eden

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb herkesçe marufsun, her dilde meşkûrsun, dergâh-ı emanına geldim. Beni azab cehenneminden halas kıl.
  Yazar : Risale Forum

 7. #47
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  46


  1.
  ﻳَﺎ ﻏَﺎﻟِﺒًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻐْﻠُﻮﺏٍ Ey kuvvet ve şiddetle emri nafiz ve hükmü cari olan ve hiçbir cihetle kuvvet ve tesir altında kalmayan Rabb-i Celil

  2.
  ﻳَﺎ ﺻَﺎﻧِﻌًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﺼْﻨُﻮﻉٍ Ey mevcudat-ı mer'iye ve gayr-ı mer'iyeyi harika Rabbaniyesiyle hayretfeza surette husule getiren mahsul ve masnu olmayan Zât-ı Bedi'

  3.
  ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻘًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﺨْﻠُﻮﻕٍ Ey mahlûk ve ibda' ve icad ile gün-begün sıfat-ı Hâlıkıyetini izhar eden asla şerik ve naziri olmayan ve kâffe-i mahlûkatı terbiye eden Fâtır-ı Akdes

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﺎﻟِﻜًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻤْﻠُﻮﻙٍ Ey semavat ve arzın yekta mutasarrıfı, sahib-i saltanat hâkimi ve Kâdir-i Mutlakı

  5.
  ﻳَﺎ ﻗَﺎﻫِﺮًﺍ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻘْﻬُﻮﺭٍ Ey kuvvet-i metine ve kudret-i kâmile ile mükevvenata galebe eden ve her şey yed-i kudretinde olan Allah-u Azîmü'ş-Şan

  6.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﻓِﻌًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﺮْﻓُﻮﻉٍ Ey şanı ulvi ve kadri yüce, nihayetsiz rif'at ve şevkete mâlik Zât-ı Kerim

  7.
  ﻳَﺎ ﻧَﺎﺻِﺮًﺍ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻨْﺼُﻮﺭٍEy ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ bütün mükevvenattan müstağni, her hususta nusretle fütuhatın mutlak müdebbiri ve has fail-i muhtarı olan Mevla-yı Müteâl

  8.
  ﻳَﺎ ﺣَﺎﻓِﻈًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﺤْﻔُﻮﻅٍ Ey gayrın hıfz ve himayesinden müstağni ve her şeyi bizzât kendi siyanet eden ve uhde-i rahmaniyesinde bulunan Hafız-ı Muktedir

  9.
  ﻳَﺎ ﺷَﺎﻫِﺪًﺍ ﻏَﻴْﺮَ ﻏَٓﺎﺋِﺐٍ Ey bütün mevcudat nazar-ı rububiyetinde olup hiçbir zerre ilm-i muhitinden hariç kalmayan Zât-ı Ecell-i A'la

  10.
  ﻳَﺎ ﻗَﺮِﻳﺒًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﺑَﻌِﻴﺪٍ Ey mülkünde mevcud ve yed-i kudretinde mazbut ve mahfuz olan zişuur sâillere gayet yakın olan Şahid-i Ezelî ve Hâkim-i Sermedî

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb sıfat-ı kemalini takdis ve zıddından tenzih ile huzur-u emanına dehalet ettim. Ey Rabb-i Naci, cehennemden azad kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 8. #48
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  47

  1.
  ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ Ey nurların maden ve menbaı olan Zât-ı Münevver

  2.
  ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻮِّﺭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ Ey bütün nurani şeylerin menbaı olan Maden-i Nur

  3.
  ﻳَﺎ ﻣُﺼَﻮِّﺭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ Ey kabiliyettar ve şeffaf her şeyde nurunu parlatan Nurun Ala Nur

  4.
  ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻖَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ Ey nurları ve nuranileri halk eden Fâtır-ı Enver

  5.
  ﻳَﺎ ﻣُﺪَﺑِّﺮَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ Ey nurların istikbalini tayin ve tedbir eden Nur-ul Enver

  6.
  ﻳَﺎ ﻣُﻘَﺪِّﺭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ Ey nura müstehak olanları ezelden takdir ve tayin kılan Zât-ı Nevvar

  7.
  ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻗَﺒْﻞَ ﻛُﻞِّ ﻧُﻮﺭٍ Ey bizzât ve bilasale ebedî ve sermedî olan Zât-ı Nur-Efşan

  8.
  ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭًﺍ ﺑَﻌْﺪَ ﻛُﻞِّ ﻧُﻮﺭٍ Ey her nurun aslı ve evveli olan ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻧُﻮﺭُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍْﻟﺎَﺭْﺽِ

  9.
  ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻓَﻮْﻕَ ﻛُﻞِّ ﻧُﻮﺭٍ {Ey bütün nurların üstünde olan nur}

  10.
  ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻟَﻴْﺲَ ﻣِﺜْﻠَﻪُ ﻧُﻮﺭٌ Ey hiçbir ziyadar ve nevvar ecnasın asla zatî ve külli nuru gibi olmayan Nur

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb bakma siyah defterime, yakma beni. Onu yak benim yerime.
  Yazar : Risale Forum

 9. #49
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  48

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻄَٓﺎﻭُٔﻩُ ﺷَﺮِﻳﻒٌ Ey ihsan ve hediyeleri her zîhayat ve zîşuur yanında muteber ve mâbihil iftihar ve bais-i şükran olan Mün'im-i Ezelî

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻓِﻌْﻠُﻪُ ﻟَﻄِﻴﻒٌ Ey her bir ef'al ve iradesi hoş ve mergub olan Zât-ı Keremkâr

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟُﻄْﻔُﻪُ ﻣُﻘِﻴﻢٌ Ey tevfik ve inayet ve re'feti daim ve berkarar olan Rabb-i Rahîm

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧُﻪُ ﻗَﺪِﻳﻢٌ Ey nimet-i halise ve ihsan-ı kâmile ile mahlûkat yanında mürüvvet ve merhameti ile ma'ruf Padişah-ı Bîzeval

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﺣَﻖٌّ Ey Rabbanî ve irade-i ilahiyesinin suduruyla lafız ve maanisi müştemilat-ı hikmet ve adalete muvafık olan Zât-ı İlahî

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻭَﻋْﺪُﻩُ ﺻِﺪْﻕٌ Ey dünya ve uhrevi umurunda icra ve ikabı zikr ve beyan edilen va'd-i vaîd ve ahd ve misakının vukuunun doğru ve gerçek olduğunu ihbar eden Zât

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻔْﻮُﻩُ ﻓَﻀْﻞٌ Ey hata ve seyyiata mebni azab-ı elime müstehak olanları affetmesi cud ve kerem ve mahz-ı inayet olan Zât-ı Fâzıl

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﺬَﺍﺑُﻪُ ﻋَﺪْﻝٌ Ey küfr ve mutlak isyanda musırr olanlara azab ve ukubeti hakkaniyet dairesinde icra-i adalet kılan Zât-ı Âdil

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺫِﻛْﺮُﻩُ ﺣُﻠْﻮٌ Ey kalben ve lisanen Hâlıkını yad edenler için zikr-i cemili ve has senası çok leziz ve tatlı olan Zât

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍُﻧْﺴُﻪُ ﻟَﺬِﻳﺬٌ Namazlarda olduğu vecihle ayat-ı beyyinatını okuyup Allahu Ekber, Sübhanallah demekle tekbir ve tesbih edip Zât-ı kibriyana manevi mirac yapmak, enis ve musahib olmak ebedî bir lezzet ve misilsiz bir sohbetin daimi karîni olan Rabb-i Mutlak

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  İzzetli sübhanım bende isyan çok, seninde affın bol. Bakma siyah defterime, beni afv ile onu yak benim yerime.
  Yazar : Risale Forum

 10. #50
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  49

  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ
  Ya İlahi, esma-i ilahiyenden olan şu gelecek ism-i celilinle niyaz ediyorum

  1.
  ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻮِّﻝُ Ey atiyye ve ihsanlarıyla zîhayatı mütenaim ve minnettar ve medyun-u şükran eden Rezzak

  2.
  ﻳَﺎ ﻣُﻔَﺼِّﻞُ Ey hafi ve sırlardan ibaret olan umuru aşikâr eden ve açıkça bildiren

  3.
  ﻳَﺎ ﻣُﺒَﺪِّﻝُ Ey şerri hayra, seyyiatı hasenata, fıskı sıdka ve hakeza tebdil kılan Zât

  4.
  ﻳَﺎ ﻣُﺴَﻬِّﻞُ Ey müşkil işleri teshil ve muğlak şeyleri feth ve keşfeden manileri def' eden Zât

  5.
  ﻳَﺎ ﻣُﺬَﻟِّﻞُ Ey kibir ve gurura ve enaniyete düşenleri hakir ve zelil eden

  6.
  ﻳَﺎ ﻣُﻨَﺰِّﻝُ Ey kütüb-ü semaviye, rahmet ve nimet ve bereket-i bînihayeyi inzal ve ihsan buyuran Zât

  7.
  ﻳَﺎ ﻣُﺤَﻮِّﻝُ Ey geceyi gündüze, kışı yaza, gençliği ihtiyarlığa ve her şeyi şekilden şekile tahvil ve tebdil eden Mevlâ-yı Kadim

  8.
  ﻳَﺎ ﻣُﺠَﻤِّﻞُ Ey her şeyi latif ve sevimli hale getiren ve nihayeti bidayetten ihsan kılan Zât-ı Cemil

  9.
  ﻳَﺎ ﻣُﻜَﻤِّﻞُ Hayvanat ve nebatat ve saireyi zerreden hayy eden ve ademden vücuda getiren, ekmel eden ve ahsen surete iblağ eden Zât-ı Zülkemal

  10.
  ﻳَﺎ ﻣُﻔَﻀِّﻞُ Ey mevcudatın her nev'inde bizi diğerine nisbetle cemal ve kemal-i faide ve menfaat hususatında faik ve müreccih kılan Zât

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ey azametli sultan bakma siyah defterime, beni affet. Defterimi yak benim yerime
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 5/6 İlkİlk 123456 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •