Gıybet ve Kuraklık (Gıybet Sisi 2 )

♥Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hâzır olsa idi ve işitse idi, kerahet edip darılacaktı. Eğer doğru dese, zâten gıybettir. Eğer yalan dese; hem gıybet, hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Mektubat (275)

♥Gıybet, katil gibidir. Demek gıybette öyle bir ferd bulunur ki, katil gibi bir zehr-i katilden daha muzırdır. Sözler ( 347 )

♥Yağmursuzlukbir musibettir ve cezâ-yı amel bir azabdır. Buna karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazînâne yalvarmakla ve pek ciddî nedâmet ve tövbe ve istiğfar ile karşılamak ve sünnet-i seniye dairesinde, bid'alar karışmadan, şerâitin tâyin ettiği tarzda dergâh-ı İlahiyeye ilticâetmek ve duâve o hâle mahsus ubudiyetle mukâbele etmektir.Hem böyle umumî musibetler, ekser nâsın hatasından geldiği cihetle, o insanların ekseri, -kısm-ı a'zâmı- tövbe ve nedâmet ve istiğfar etmekle def'olur.Biz Risâle-i Nur şâkirdleri, dünyâya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyâya yalnız Risâle-i Nur için baktığımızdan, bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz.

Emirdağ Lahikası-1 ( 34)

Şu anda siyâset âleminde muhtelif karışıklıklar, bulanık sular, dalgalar, girdaplar meydana gelmektedir. Bu hâdiser ise insanın kalb ve ruhunu ve kalbini tesir altına almakla insanların ubudiyet ve ameline ciddi mânâda zarar vermektedir. Geniş daire olarak ya partisi veya meşrebinin aklı ile düşünüp bu konularda çenesini çalıştırmaktadır. Asıl olan âhiret meselesi arka planlaraitilerek belki farz olan Namazını aksatmaktadır.

Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, maddiyyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keşf ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Asa-yı Musa ( 21 )

Âlem-i Ahvâl-i Türkiyeye baktığımızda ise; bu hâl üzerine heryerde konuşmalar olmaktadır. Yok o bunu yaptı.. bu bunu dedi.. netice ise heryerde Gıybet Sisi Oluşmaktadır!

Bu sem-i katl, toplumda hemen heryere sirâyet etmesi ile orada ervâh-ı hâbise temessül etmektedir. O ortamda ervâh-ı habiseye yemek oluşması sebebi ile ervâh-ı habiseler bu aralar baya göbek büyüttü.

Peki sadece bu kadar mı?

Tabiki değil. Gıybet umumi bir günah oluşturmakta. Bu günah ise Türkiye üzerinde büyük bir sis oluşturmaktadır. ALLAHIN RAHMETİ YERİNE GAZABINI CELBETMEKTE! “Günahımız Neticesi Kuraklık Başladı. Emirdağ Lahikası-1 ( 34 )”

umumî musibetler, ekser nâsın hatasındangeldiği cihetle, o insanların ekseri, -kısm-ı a'zâmı- tövbe ve nedâmet ve istiğfar etmekle def'olur. Emirdağ Lahikası-1 ( 34 )

Burada üstadım imam Bediüzzaman reçeteyi sunuyor. Bu gıybet eden camiâlar gıybeti bırakmalı. Türkiyede kuraklık var. Rahmet kesildi ne yağmur ne kar.. millet yağmur duasına çıkmakta. Barajlar kurumakta suyu kesilmekte, tarlada tohumlar soğuktan donmakta.

Risâle-i Nur Külliyâtının Lâhikalarına muvafık hareket edilerek düsturlarına riayet edilerek bu beladan halas olunabilir!

İnşâallah yakında benim de risalelerim iade edilecek, tam serbest ve intişarı küllîleşecek ve rahmet dahi tam olacak. Emirdağ Lahikası-1 ( 34 )

İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o davayı kaybettirmeyen hârika bir dava vekilini o işde çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedî dünyada kalacak gibi âfâkî malayaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur şakirdleri, her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarfetmek lâzımdır diye kanaatımız var. Asa-yı Musa ( 21 )

Ey ehl-i Siyaset ve Ey Ehl-i Dine Hizmet etmek gayesinde olan kimseler! Aranızdaki niza’ı çabuk bertaraf ederek bu umumi gıybet hastalığını kaldırıp uhuvvetinizi temin ediniz!

Selam ve Dua ile

Muhammed Numan ÖZEL________________________________________________

1) Sayfa Numaraları Envar Neşriyata Göre