Dik Duran Adamlar (*)


Dik durmak duruşunu bozmamak fikri zikri, hali ve kali, olarak istikametten sapmamak davasına gönül veren benimseyen insanlardır. Ayat ve Sünnet-i Seniye esastır. Bu 2 esas kaynaktan bidalara girmeden ilerlemek işte budur dik duran adam olmak. ve bu aşağıdaki şeylere kapılmayandır dik duran adam:

●Takva-yı hakikî ise, gurur ve enaniyetle içtima edemiyor.
Mektubat ( 437 )

●Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergâhında acz u za'fını, istimdad lisanıyla; fakr u hacatını, tazarru' ve dua lisanıyla ilân et ve abd olduğunu göster.
Sözler ( 328 )
●Hakikatların derkine de mani olan benlik, gurur, ucb ve enaniyet gibi kötü hasletler..
Sözler ( 751 )

●Belki bir gururu ve bir enaniyeti ihsas eder fikriyle, beyan etmek bana pek nâhoştur
Mektubat ( 66 )

●Eğer enaniyeti perde ardında hubb-u câha müteveccih ise; o zât enaniyete mağlub olup, şükrü bırakıp fahre girse, fahrden git gide gurura sukut eder.
Mektubat ( 447 )
●..enaniyeti okşar, gurura sevkeder
Lem'alar ( 134 )
●..gurur ve enaniyetin nefs-i emmareyi şişirmesiyle ve âhireti ve Hâlık'ı bir derece unutmak
Lem'alar ( 273 )
●..kusurlarımdan istiğfara sevketmiş. Hiçbir vakitte ve hiçbir dakika nefs-i emmareme medar-ı fahr u gurur olacak bir enaniyet ve benlik vermediğini,
Şualar ( 683 )
●..acib bir gurur ve garib bir firavunluk ve dehşetli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış
Şualar ( 724 )
●..Nefsindeki enaniyet ve gurur putunu kırmak..
Tarihçe-i Hayat ( 24 )
●.. kibr ü azametleri, enaniyetleri ve göklere kadar çıkan gururları iktizasınca..
İşarat-ül İ'caz ( 122 )
●..Beşeri Gurura, Enaniyete, Firavunluğa Sevkeden İktidarı Da Tabiat ..
Emirdağ Lahikası-2 ( 154 )
●Evet ene ve enaniyetin eşkâl-i habisesi olan hodgâmlık, hodbinlik, hodendişlik, gurur ve inad, o meyle inzimam etse, öyle ekber-ül kebairi icad eder ki, daha beşer ona isim bulmamış. Cehennem'in lüzumuna delil olduğu gibi, cezası da yalnız Cehennem olabilir.
Sünuhat-Tuluat-İşarat ( 27 )
●Sırf o meş'um sözünü doğru göstermek, gururiyetini, enaniyetini tatmin etmek için, İslâmın perişaniyetini, (el'iyazü billah) uhuvvet-i İslâmiyenin boğulmasını arzu eder.
Sünuhat-Tuluat-İşarat ( 28 )
●..enaniyet, gurur hükmü ile milletine karşı şer'an, aklen, hikmeten mükellef olduğu hiss-i şefkat yerine hiss-i tahkir, meyl-i incizab yerine meyl-i nefret, meyelan-ı muhabbet yerine irade-i istihfaf, temayül-ü ihtiram yerine meyelan-ı techil, arzu-yu merhamet yerine arzu-yu taazzum, seciye-i fedakârî yerine temayül-i infiradî ikame edip; hamiyetsizliğini, asılsızlığını gösterdiğinden nazar-ı hakikatta öyle bir câni ve menfur olur ki, meselâ birisi Paris'te sefahet âleminde bir âlüfte madamın kametinde istihsan ettiği bir libası, câmide muhterem bir hocaya giydirmeye çalışmak gibi bir hareket-i ahmakane ve câniyanede bulunur.
Sünuhat-Tuluat-İşarat ( 69 )
●..ya şarab-ı siyaset veya hırs-ı şöhret veya rikkat-i cinsiye veya zındıka-i felsefe veya sefahet-i medeniyet veya gurur ve enaniyet veya derd-i maişet gibi müskirat-ı maneviye ile zarar ve nef'ini farketmeyecek derecede sarhoş..
Nur'un İlk Kapısı ( 31 )

İşte bütün bu mehazlar bir dava adamının içine giren kurttur. Yani bir ehl-i dünyanın içine bu kurt girdiğinde eli uzattığı şeyin fani ve hiçliğini gördüğünde yüzünü bakiye çevirtmesine vesile olacağo için ehl-i dünya için bu cihetiyle hayırlı olabiliyor; ama ehl-i ahret ved dava olan birisine bu
- Enaniyet
- Gurur
- Kibir
- Ucb
- Riya
- Bilinmek hissi
- Hubb-u cah
- Şan ü şeref.. girerse o dava adamının içine kurt girmiştir ve dik duruşunu eğiltmeye başlamıştır. Kurt nasıl çınar ağacına girse içinten içe o çınarı yer işte dava adamının yüzünü de ahretten dünyaya çevirir kuran ve sünnet yolundaki dik duruşunu bozar. Bu ise dava adamı için bir helaket bir felakettir. Bu sebeble üstadımız bize bunlara dikkat etmemiz gerektiğini defaatle sözylemiştir. Bunların farkında olmak için lahikaları okumak özümsemek tarz-ı hizmette rehber etmek elzemdir. Yoksa sadece imani bahisleri okuyan birisinde bu su-i hasletlere sebeb olabilir ama imani esasları lahikalarla beslersek hasıl oluşabilecek su-i hasletin önünü kesebiliriz. Binaenaleyh lahika tefekkürü, özümsemesi, mütealasına azami ehemmiyet göstermek elzemdir.Selam ve dua ile
yozgati
________________________________
(*) sayfalarım ENVAR NEŞRİYAT'a göredir.