Risale-i Nur’un Okunmasındaki ve Bazı Mevzuların Tekraratındaki lem'a-i i'caza bak ki;

Risale-i Nur kitab-ı zikirin Esasını,
kitab-ı duanın usulünü,
kitab-ı davet olan Kur’anın esasatını cami’dir.


Risale-i Nur’un içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir, belki eblağdır. Zira zikrin şe'ni, tekrar ile tenvirdir.

Duanın şe'ni, terdad ile takrirdir.
Emir ve davetin şe'ni, tekrar ile te'kiddir.
Hem herkes, her vakit bütün Risale-i Nur Külliyatını okumağa muktedir olamaz veya muvaffak olmaz.
Fakat bir Küçük Risaleye galiben muktedir olur. Onun için mühim makasıd-ı Kur'aniye, ekser uzun surelerde dercedilerek herbir sure, birer küçük Kur'an hükmüne geçmiş olduğu gibi ehemmiyetli mevzular dahi cep Risalelerinin içinde dercedilmiştir.

Demek, hiç kimseyi mahrum etmemek için Kıssa-i Musa (A.S.) gibi.. bazı maksadlar Risale-i Nur’un içerisinde muhtelif yerlerde tekrar edilmiş.

Hem cismanî ihtiyacat gibi manevî hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes ona muhtaç olur. Cisme hava, ruha hû gibi. Bazısına her saat, Bismillah gibi ve hâkeza... Demek tekrar-ı âyât, tekerrür-ü ihtiyaçtan ileri gelmiş. O ihtiyaca işaret etmek, hem ihtiyacı uyandırıp teşvik etmek, hem iştiyakı ve iştihayı tahrik etmek için, Risale-i Nur’da bazı mevzular tekerrür ediyor.

Hem Kur'an müessistir, bir din-i mübinin esasatıdır ve şu âlem-i İslâmiyetin temelleridir ve içtimaat-ı beşeriyeyi değiştirip, muhtelif tabakatın mükerrer suallerine cevabdır. Müessise tesbit için, tekrar lâzımdır. Te'kid için, terdad lâzımdır. Teyid için takrir, tahkik, tekrir lâzımdır. Risale-i Nur Kur’anın bu asra bakan bir reçetesidir. Binaenaleyh Bu mevzular Risale-i Nur’un zenbereğini teşkil etmektedir.

Hem öyle mesail-i azîmeden ve hakaik-i dakikadan bahsediyor ki; umumun kalblerinde yerleştirmek için, çok defa muhtelif suretlerde tekrar lâzımdır. Bununla beraber sureten tekrardır. Fakat manen herbir âyette, herbir kıssada çok maânî, çok fevaid, çok vücuh, çok tabakat vardır.

Her bir makamda ayrı ayrı mana ve faide ve maksad için zikrediliyor. Risale-i Nur’da, Kur'anın mesail-i kevniyesi Risale-i Nur’un bazısında ibham ve icmali ise, irşadî bir lem'a-i i'cazdır.


Sadeleştirmek ise kUR'AN SARAYINA GİRMEK İÇİN BU ASRIN ANAHTARI OLAN Risale-i Nur’un ŞiFRESİNİ BOZMAKTIR. BU TILSIMI BOZMAMAK İÇİN ONA KALEM KARIŞTIRILMAMALI. NİTEKİM KİM ASRIN ÇİLİNGİRİNE İLİŞMİŞSE ELBET TOKATINI YEMİŞTİR.. YİYECEK VE YEMEĞE DE MÜSTAHAKTIR!

Bahtiyar odur ki; bir hazine-i kur'aniye-i esrar olan Risale-i Nur’dan istifadesi ziyade ola.
Veyl o kimseye ki bilerek isteyerek dinsizlik komitelerine alet olur.
Bedbahttır o kimse ki Risale-i Nur’u duymamış veya duymuş tegafül etmiş.
mesuldür o kimse ki; Risale-i Nur’u neşir ve talim ve tebliğ cihetiyle geri kalır.