1845’te Trablusşam’da doğdu. Soyunun baba tarafından Hz. Peygambere ulaştığı bildirilmektedir. Adı, Hüseyin bin Muhammed bin Mustafa el-Cisr’dir. On sekiz yaşına kadar Trablusşam’da dinî ilimler okudu. Daha sonra Beyrut’a, oradan da Ezher’e gidip, ilim tahsil etti. Halvetî tarikatına intisap etti. Babası ve amcasının ölümünden sonra Trablusşam’a gelerek hizmetlerini yürüttü ve burada talebe yetiştirmek ve eser yazmakla meşgul oldu.

Hüseyin-i Cisrî, Batının kalkınmasının temelinde eğitimin yattığına inanıyor, bunun için de Batıdakine benzer san’at ve meslek okullarının açılmasının gerektiğini söylüyordu. II. Abdülhamid döneminde Trablus’ta Medresetü’l-Vataniyye’yi açtı. Bizzat müdürlük görevi üstlendiği bu okul, programında Arap dili ve edebiyatının yanı sıra dinî ve modern ilimlerin bir arada okutulduğu ilk İslâmî mektep olmuş ve bir çok ünlü kişi yetiştirmiştir.

Hüseyin-i Cisrî, şarkiyatçıların tenkitlerine karşı İslâm inancını savunmak için Batı düşüncesiyle ilgilenmiş, bu dönemde Müslümanların kendi şahsiyetini koruyarak varlıklarını sürdürmeleri için gayret sarf etmiştir.

Eserlerinden bazıları şunlardır: 1- Risaletü’l Hamidiyye fi Hakikati’l-Diyaneti’l-İslâmiyye ve Hakikiyyeti’ş-Şerîati’l-Muhammediyye. 2- Huşûnü’l-Hamidiyye li-Muhafazati’l-Akâ’idi’l-İslâmiyye. 3- Hediyyetü’l-Elbâb fî Cevâhiri’l-Âdâb. 4- Zîynetü’l-Maşûne. 5- İşârâtü’l-lâtife.