Sayfa 36/36 İlkİlk ... 263233343536
355 sonuçtan 351 ile 355 arası

 1. #351
  ayvazoğlugıda çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar Mesajlar
  192
  Blog Blog Girişleri
  66
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 47 + 226


  Cevap: Günün Risale-i Nur Dersi

  Berat Kandilinde insanlığın kaderi yazılır
  15 Temmuz 2011 / 00:01
  Günün Risale-i Nur dersi

  Bismillahirrahmanirrahim
  Aziz, sıddık kardeşlerim, bu medrese-i Yusufiyede ders arkadaşlarım,
  Bu gelen gece olan Leyle-i Berat,
  bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde
  ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle,
  Leyle-i Kadrin kudsiyetindedir.
  Herbir hasenenin Leyle-i Kadirde otuz bin olduğu gibi,
  bu Leyle-i Beratta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur’ân’ın sevabı yirmi bine çıkar.
  Sair vakitte on ise, şuhûr-u selâsede yüze ve bine çıkar.
  Ve bu kudsî leyâli-i meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar.
  Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için, elden geldiği kadar Kur’ân’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır. (Şualar)
  Said Nursî
  SÖZLÜK:
  Amel-i salih : Allah için yapılan iyi işler
  Hasene : sevap, iyilik
  İstiğfar : af dileme, tevbe
  Kudsiyet : kutsal oluş, kutsallık
  Leyâli-i meşhûre : meşhûr, mübârek geceler
  Leyle-i Berat : Berat Gecesi; hicrî ayların sekizincisi olan Şaban ayının on beşinci gecesi
  Leyle-i Kadir : Kadir Gecesi; Kur’ân’ın dünya semâsına indirildiği gece
  Medrese-i Yusufiye : Hz. Yusuf’un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur’ân hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane
  Mukadderat-ı beşeriye : insanlığın kaderi; Allah tarafından insanlık için takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar
  Şuhûr-u selâse : üç aylar; Receb, Şaban ve Ramazan ayları
  Yazar : Risale Forum
  insanın vazife-i fıtriyesi, dua ile ubûdiyettir. dua etmektir. Yani, aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-yı ubûdiyete uçmaktır.Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla herşey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır ve onun üssü’l-esası da iman-ı billâhtır.

 2. #352
  ayvazoğlugıda çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar Mesajlar
  192
  Blog Blog Girişleri
  66
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 47 + 226


  Cevap: Günün Risale-i Nur Dersi

  TARİHÇE-İ HAYAT DERSLERİ 9.19.AFYON HAYATI(DEVAMI)
  Büyük Müdafaatından Parçalar(Devamı)
  Elhasıl, madem biz ehl-i dünyanın dünyalarına ilişmiyoruz; onlar da bizim âhiretimize ve imanî hizmetimize bu derece ilişmesinler.

  Evet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız, evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhâya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur’un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır...

  Ben, sizin bana vereceğiniz en ağır cezanıza da beş para vermem ve hiç ehemmiyeti yok. Çünkü ben kabir kapısında, yetmiş beş yaşındayım. Böyle mazlum ve mâsum bir iki sene hayatı şehadet mertebesiyle değiştirmek, benim için büyük saadettir. Risale-i Nur’un binler hüccetleriyle kat’î imanım var ki, ölüm bizim için bir terhis tezkeresidir. Eğer zâhirî idam da olsa, bizim için bir saat zahmet, ebedî bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur. Fakat, siz ey gizli düşmanlar ve zındıka hesabına adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle sebepsiz meşgul eden insafsızlar! Kat’î biliniz ve titreyiniz ki, siz idam-ı ebedî ile ebedî mahkûm oluyorsunuz. İntikamımız sizden pek çok muzaaf bir surette alınıyor görüyoruz. Hattâ size acıyoruz. Evet, bu şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm hakikatinin elbette hayattan ziyade bir istediği var. Ve onun idamından kurtulmak çaresi, insanların her meselesinin fevkinde en büyük ve en ehemmiyetli ve en lüzumlu bir ihtiyac-ı zarurîsi ve kat’îsidir. Acaba, bu çareyi kendine bulan Risale-i Nur şakirtlerini ve o çareyi binler hüccetlerle bulduran Risale-i Nur’u âdi bahanelerle ittiham edenler ne kadar kendileri hakikat ve adalet nazarında müttehem oluyor, divaneler de anlar...


  Lügatler :
  âhiret : öteki dünya, öldükten sonraki hayat
  anarşilik : hiçbir kayıt ve kural tanımama, kargaşa çıkarma
  âsâyiş : emniyet, düzen
  berzahî : kabir âlemine ait
  Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
  daimî : devamlı, sürekli
  divane : akılsız, deli
  ebedî : sonu olmayan, sonsuz
  ehemmiyetli : önemli
  ehl-i dünya : dünyaya dalıp, âhireti düşünmeyenler
  elhasıl : kısaca, özetle
  enâniyet : kendini beğenme, benlik
  evvelâ : ilk olarak
  fevkinde : üstünde
  feyz : mânevî gıda, lütuf
  hakikat : gerçek, asıl ve esas
  haps-i münferit : tek başına hapis, hücre hapsi
  hodfuruşluk : kendi kendini beğenme
  hüccet : güçlü delil, kanıt
  idam : yok oluş
  idam-ı ebedî : dirilmemek üzere sonsuz yok oluş
  ihtiyac-ı zarurî : zarurî ihtiyaçlar
  imanî : imanla ilgili, imana dair
  imhâ : yok etme
  inâyet : Allah’ın yardım ve şefkati
  ittiham etmek : suçlamak
  kat’i : şüphesiz, kesin
  mahviyet : tevazu, alçak gönüllülük
  mâsum : günahsız, suçsuz
  mazlum : zulme, haksızlığa uğrayan
  mertebe : derece, makam
  mezaristan : mezarlık
  muvakkat : geçici
  muzaaf : katmerli, kat kat
  müttehem : ittiham olunan, kendisinden şüphe edilen
  nazar : bakış, düşünce
  nefs-i emmâre : hazır zevke düşkün ve insanı kötülüğe sevk eden duygu
  rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
  saadet : mutluluk
  suret : biçim, görünüş
  şakirt : öğrenci, talebe
  şehadet : şehitlik, Allah rızası yolunda hayatını feda etme
  şöhretperestlik : şöhret düşkünlüğü
  terhis tezkeresi : göreve son verme belgesi
  zahirî : görünürde, dış görünüşte
  zındıka : dinsizlik, inançsızlık
  ziyade : fazla, çok


  Yazar : Risale Forum
  insanın vazife-i fıtriyesi, dua ile ubûdiyettir. dua etmektir. Yani, aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-yı ubûdiyete uçmaktır.Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla herşey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır ve onun üssü’l-esası da iman-ı billâhtır.

 3. #353
  ayvazoğlugıda çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar Mesajlar
  192
  Blog Blog Girişleri
  66
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 47 + 226


  Cevap: Günün Risale-i Nur Dersi

  OTUZ BİRİNCİ SÖZ MİRAC-I NEBEVİYEYE(A.S.M.)DAİRDİR
  6.2.ON DOKUZUNCU VE OTUZ BİRİNCİ SÖZLERİN ZEYLİ(DEVAMI)
  ŞAKK-I KAMER MU’CİZESİNE DÂİRDİR(A.S.M.)(DEVAMI)
  ÜÇÜNCÜ NOKTA
  Mu’cize, dâvâ-yı nübüvvetin ispatı için, münkirleri ikna etmek içindir, icbar için değildir. Öyle ise, dâvâ-yı nübüvveti işitenler için, ikna edecek bir derecede mu’cize göstermek lâzımdır. Sair taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedâhetle izhar etmek, Hakîm-i Zülcelâlin hikmetine münâfi olduğu gibi, sırr-ı teklife dahi muhaliftir. Çünkü, akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak, sırr-ı teklif iktiza ediyor. Eğer Fâtır-ı Hakîm, inşikak-ı kameri, feylesofların hevesatına göre bütün âleme göstermek için bir iki saat öyle bıraksaydı ve beşerin umum tarihlerine geçseydi, o vakit sair hâdisât-ı semâviye gibi, ya dâvâ-yı nübüvvete delil olmazdı, risalet-i Ahmediyeye (a.s.m.) hususiyeti kalmazdı; veyahut bedâhet derecesinde öyle bir mu’cize olacaktı ki, aklı icbar edecek, aklın ihtiyarını elinden alacak, ister istemez nübüvveti tasdik edecek; Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, Ebu Bekr-i Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp, sırr-ı teklif zayi olacaktı. İşte bu sır içindir ki, hem âni, hem gece, hem vakt-i gaflet, hem ihtilâf-ı metâli, sis ve bulut gibi sair mevânii perde ederek umum âleme gösterilmedi veyahut tarihlere geçirilmedi.

  DÖRDÜNCÜ NOKTA
  Şu hadise, gece vakti, herkes gaflette iken, âni bir surette vuku bulduğundan, etraf-ı âlemde elbette görülmeyecek. Bazı efrada görünse de, gözüne inanmayacak. İnandırsa da, elbette böyle mühim bir hadise, haber-i vahid ile tarihlere bâki bir sermaye olmayacak.

  Bazı kitaplarda “Kamer iki parça olduktan sonra yere inmiş” ilâvesi ise, ehl-i tahkik reddetmişler. “Şu mu’cize-i bâhireyi kıymetten düşürmek niyetiyle, belki bir münafık ilhak etmiş” demişler.1

  Hem meselâ, o vakit cehalet sisiyle muhat İngiltere, İspanya’da yeni gurup, Amerika’da gündüz, Çin’de, Japonya’da sabah olduğu gibi, başka yerlerde başka esbab-ı mâniaya binaen elbette görülmeyecek.

  Şimdi bu akılsız muterize bak: Diyor ki, “İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvâmın tarihleri bundan bahsetmiyor; öyle ise vuku bulmamış.” Bin nefrin onun gibi Avrupa kâselislerin başına!

  Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler :

  1: bk. el-Vâdiî, el-Mualle 1:80; Derviş el-Hût, Esna’l-Metâlib 1:378, 1606; el-Medenî, Tahzîru’l-Müslimîn 1:163; Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-Merfûa s.398.

  Lügatler :

  akvâm : kavimler, milletler
  âlem : dünya
  bâki : sürekli, kalıcı
  bedâhet : ap açıklık
  beşer : insanlık

  binaen : –dayanarak
  cehalet : cahillik
  dâvâ-yı nübüvvet : peygamberlik iddiası
  efrad : fertler, kişiler
  ehl-i tahkik : gerçeği araştıran ve delilleriyle bilen âlimler

  esbab-ı mânia : engel olan sebepler
  etraf-ı âlem : dünyanın her tarafı
  Fâtır-ı Hakîm : herşeyi hikmetle ve hârika üstün san’atıyla yaratan Allah
  feylesof : felsefeci
  gaflet : dalgınlık
  haber-i vahid : tek kişi vasıtasıyla aktarılan haber
  hâdisât-ı semâviye : gökyüzünde meydana gelen olaylar
  hadise : olay
  Hakîm-i Zülcelâl : sonsuz yücelik ve heybet sahibi olan ve herşeyi hikmetle yapan Allah
  hevesat : hevesler, arzular
  hikmet : herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması
  hususiyet : özel oluş
  icbar : zorlama
  ihtilâf-ı metâli : Ay’ın doğuşunun zaman olarak, farklı yerlerde farklı oluşu
  ihtiyar : irade, tercih, seçme gücü
  iktiza etmek : gerektirmek
  ilhak : eklemek, ilave etmek
  inşikak-ı kamer : Peygamberimizin (a.s.m.) bir işaretiyle Ay’ın ikiye bölünmesi mu’cizesi
  izhar etmek : göstermek
  kamer : ay

  kâselis : çanak yalayıcı, dalkavuk
  mevânî : maniler, engeller
  mu’cize : bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü şey
  mu’cize-i bâhire : apaçık mu’cize
  muhalif : zıt

  muhat: etrafı çevrilmiş, kuşatılmış
  muteriz :itiraz eden
  münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kişi
  münâfi : aykırı
  münkir : inkarcı, inkar eden

  nefrin :nefretler, beddualar
  nübüvvet : peygamberlik
  risalet-i Ahmediye : Peygamberimiz Hz. Muhammed’in peygamberliği
  sair : diğer
  sermaye : varlık
  sırr-ı teklif : kulluk ve imtihan sırrı
  suret : şekil, biçim
  tasdik : doğruluğunu kabul etme
  umum : bütün
  vakt-i gaflet : insanların gafil olduğu bir dönem
  vuku : olma, meydana gelme
  zayi olmak : kaybolmak


  Yazar : Risale Forum
  insanın vazife-i fıtriyesi, dua ile ubûdiyettir. dua etmektir. Yani, aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-yı ubûdiyete uçmaktır.Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla herşey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır ve onun üssü’l-esası da iman-ı billâhtır.

 4. #354
  ayvazoğlugıda çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar Mesajlar
  192
  Blog Blog Girişleri
  66
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 47 + 226


  Cevap: Günün Risale-i Nur Dersi

  OTUZ BİRİNCİ SÖZ
  MİRAC-I NEBEVİYEYE(A.S.M.)DAİRDİR
  6.3.ON DOKUZUNCU VE OTUZ BİRİNCİ SÖZLERİN ZEYLİ(DEVAMI)
  ŞAKK-I KAMER MU’CİZESİNE DÂİRDİR(A.S.M.)(DEVAMI)
  BEŞİNCİ NOKTA
  İnşikak-ı kamer, kendi kendine, bazı esbaba binaen vuku bulmuş, tesadüfî, tabiî bir hadise değil ki, âdi ve tabiî kanunlarına tatbik edilsin. Belki, şems ve kamerin Hâlık-ı Hakîmi, Resulünün risaletini tasdik ve dâvâsını tenvir için, harikulâde olarak o hadiseyi ika etmiştir. Sırr-ı irşad ve sırr-ı teklif ve hikmet-i risaletin iktizasıyla, hikmet-i Rububiyetin istediği insanlara, ilzam-ı hüccet için gösterilmiştir.

  O sırr-ı hikmetin iktiza etmedikleri, istemedikleri ve dâvâ-yı nübüvveti henüz işitmedikleri aktâr-ı zemindeki insanlara göstermemek için, sis ve bulut ve ihtilâf-ı metâli haysiyetiyle, bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazılarının güneşleri çıkması ve bir kısmının sabahı olması ve bir kısmının güneşi yeni gurub etmesi gibi, o hadiseyi görmeye mâni pek çok esbaba binaen gösterilmemiş.

  Eğer umum onlara dahi gösterilseydi, o halde ya işaret-i Ahmediyenin neticesi ve mu’cize-i nübüvvet olarak gösterilecekti; o vakit risaleti bedâhet derecesine çıkacaktı, herkes tasdike mecbur olurdu, aklın ihtiyarı kalmazdı iman ise, aklın ihtiyarıyladır sırr-ı teklif zayi olurdu. Eğer sırf bir hadise-i semâviye olarak gösterilseydi, risalet-i Ahmediye ile münasebeti kesilirdi ve onunla hususiyeti kalmazdı.


  Lügatler :

  âdi : basit, sıradan
  aktâr-ı zemin : yeryüzünün dört bir tarafı
  akvâm : kavimler, milletler
  bedâhet : ap açıklık
  binaen : –dayanarak
  burhan : güçlü delil
  cehalet : cahillik
  dâvâ-yı nübüvvet : peygamberlik dâvâsı
  delâlet : delil olma, işaret etme
  elhasıl : özetle, sonuç olarak
  esbab : sebepler
  esbab-ı mânia : engel olan sebepler
  gurup : güneşin batışı
  haysiyet : itibar
  hikmet-i risalet : peygamberliğin hikmeti
  hikmet-i Rububiyet : rububiyetin hikmeti
  hususiyet : özel oluş
  hüccet : delil
  icmâ : fikir birliği
  ika etme : yapma, yaptırma
  iktiza : gerektirme
  ilzam-ı hüccet : delille susturma
  imkân : olabilirlik
  kamer : ay
  kâselis : çanak yalayıcı, dalkavuk
  maatteessüf : ne yazık ki
  mâni : engel
  mu’cize-i nübüvvet : peygamberlik mu’cizesi
  nübüvvet : peygamberlik
  resul : peygamber
  risalet : peygamberlik
  risalet-i Ahmediye : Hz. Muhammed’in peygamberliği
  sırr-ı hikmet : hikmetin sırrı
  sırr-ı irşad : doğruyu ve hakkı gösterme sırrı
  sırr-ı teklif : kulluk ve imtihan sırrı
  suret : şekil
  şems : güneş
  tabiî : doğal, tabiat gereği
  tasdik : doğrulama
  tenvir : aydınlatma
  tesadüfî : rastgele
  umum : bütün
  vuku : olma, meydana gelme
  zayi olmak : kaybolmak
  Yazar : Risale Forum
  insanın vazife-i fıtriyesi, dua ile ubûdiyettir. dua etmektir. Yani, aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-yı ubûdiyete uçmaktır.Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla herşey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır ve onun üssü’l-esası da iman-ı billâhtır.

 5. #355
  ayvazoğlugıda çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar Mesajlar
  192
  Blog Blog Girişleri
  66
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 47 + 226


  Cevap: Günün Risale-i Nur Dersi

  TARİHÇE-İ HAYAT DERSLERİ
  9.20.AFYON HAYATI(DEVAMI)
  Büyük Müdafaatından Parçalar(Devamı)
  Bundan otuz sene evvel, Cenâb-ı Hakkın inayetiyle dünyanın muvakkat şan u şerefinin ve enâniyetli hodfuruşluğunun, şöhretperestliğinin ne kadar faidesiz ve mânâsız olduğunu, hadsiz şükür olsun ki, Kur’ân’ın feyziyle anlamış bir adamın o zamandan beri bütün kuvvetiyle nefs-i emmâresiyle mücadele edip mahviyet etmek, benliğini bırakmak, tasannu ve riyakârlık yapmamak için elden geldiği kadar çalıştığına, ona hizmet eden veya arkadaşlık edenler kat’î bildikleri ve şehadet ettikleri halde ve yirmi seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade hüsn-ü zan ve teveccüh-ü nas ve şahsını medh ü senâdan ve kendini mânevî makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçtığı ve hem has şakirtlerinin onun hakkındaki hüsn-ü zanlarını reddedip, o hâlis kardeşlerinin hatırını kırması ve yazdığı cevabî mektuplarında onun hakkındaki medihlerini ve ziyade hüsn-ü zanlarını kabul etmemesi ve kendini faziletten mahrum gösterip bütün fazileti Kur’ân’ın tefsiri olan Risale-i Nur’a ve dolayısıyla Nur şakirtlerinin şahs-ı mânevîsine verip kendini âdi bir hizmetkâr bilmesi kat’î ispat ediyor ki, şahsını beğendirmeye çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde, onun rızası olmadan bazı dostları uzak bir yerden onun hakkında ziyade hüsn-ü zan edip medhetmeleri, bir makam vermeleriyle, acaba hangi kanun ile medar-ı mes’uliyet olur ki, o bîçare hasta ve çok ihtiyar ve garibin münzevî odasına, büyük bir cinayet işlemiş gibi, kilidini kırıp taharri memurlarını sokmak, hem evradından ve levhalarından başka bir bahane bulamamak, acaba dünyada hiç bir kanun, hiç bir siyaset bu taarruza müsaade eder mi?

  Vatana ve millete ve ahlâka çok zararlı olan dinsizlerin kitaplarının intişarına ve komünistlerin neşriyatına serbestiyet kanunuyla ilişilmediği halde, üç mahkeme medar-ı mes’uliyet olacak içinde hiçbir maddeyi bulmayan ve millet ve vatanın hayat-ı içtimaiyesini ve ahlâkını ve âsâyişini temine yirmi seneden beri çalışan ve bu milletin hakikî bir nokta-i istinadı olan âlem-i İslâmın uhuvvetini ve bu millete dostluğunu iadeye ve o dostluğu takviyesine tesirli bir surette çabalayan ve Diyanet Riyasetinin uleması tenkit niyetiyle, Dahiliye Vekilinin emriyle, üç ay tetkikten sonra, tenkit etmeyerek, tam kıymetini takdir edip “kıymettar eser” diye diyanet kütüphanesine konulan Zülfikar ve Asâ-yı Mûsâ gibi ve-Kabr-i Peygamberî (Aleyhissalâtü Vesselâm) üzerinde alâmet-i makbuliyet olarak Asâ-yı Mûsâ mecmuasını hacılar gördükleri halde-Nur eczalarını evrak-ı muzırra gibi toplayıp mahkeme eline vermek, acaba hiçbir kanun, hiçbir vicdan, hiçbir insaf buna müsaade eder mi?


  Lügatler :
  alâmet-i makbuliyet : kabul olunduğunu belirten işaret, nişan
  âlem-i İslâm : İslâm âlemi
  Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
  Asâ-yı Mûsâ : Mûsâ’nın Asâsı anlamına gelen Risale-i Nur Külliyatında yer alan bir eser
  benlik : gurur
  bîçare : çaresiz, zavallı
  Dahiliye Vekili : İçişleri Bakanı
  Diyanet Riyaseti : Diyanet İşleri Başkanlığı
  ecza : bütünü oluşturan parçalar
  evrad : virdler; zikirler
  evrak-ı muzırra : zararlı evraklar, yayınlar
  fazilet : güzel ahlâk, üstünlük
  hayat-ı içtimaiye : sosyal hayat
  hizmetkâr : hizmetçi
  hüsn-ü zan : güzel düşünce
  intişar : yayılma
  Kabr-i Peygamberî : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) mezarı
  kıymettar : kıymetli, değerli
  mahrum : yoksun
  mecmua : kitap
  medar-ı mes’uliyet : sorumluluk sebebi
  medh ü senâ : övme ve yüceltme
  medhetme : övme
  medih : övgü
  muhalif : aykırı, zıt
  münzevî : bir köşeye çekilip ibadetle uğraşan, vaktini ibadetle geçiren
  neşriyat : yayma, yayın
  nokta-i istinad : dayanak noktası
  riyakârlık : gösteriş
  serbestiyet : serbestlik
  şahs-ı manevî : mânevî kişilik, kollektif kişilik
  şakirt : öğrenci, talebe
  şehadet : şehitlik, Allah rızası yolunda hayatını feda etme
  taharrî : araştırma, inceleme
  takdir : belirleme, değer biçme
  tasannu : yapmacıklık
  tefsir : açıklama, yorum
  tenkit : eleştiri
  tetkik : inceleme, araştırma
  teveccüh-ü nâs : insanların alâkası, yönelmesi
  uhuvvet : kardeşlik
  ulema : alimler
  Zülfikar : Üstad Bediüzzaman’ın Kur’ân’a ve Peygamberimiz’in (a.s.m.) mu’cizelerine dair olan bir eseri
  Yazar : Risale Forum
  insanın vazife-i fıtriyesi, dua ile ubûdiyettir. dua etmektir. Yani, aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-yı ubûdiyete uçmaktır.Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla herşey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır ve onun üssü’l-esası da iman-ı billâhtır.

Sayfa 36/36 İlkİlk ... 263233343536

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

102, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 120, 124, 126, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 146, 151, 152, 153, 154, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 176, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 209, 227, 271, 327, 427, 527, 592, 600, 627, 727, 827, 927, aaa, abdini, açacak, acip, adaletli, adamının, adedince, adi, adıyla, âhiretimizi, âhirette, aile hayatı, aklı, akıldan, alâkası, alâküllihal, aldatmak, aldatmaz, aldıkları, aleme, âlemleri, âlisi, âliyesi, alıkoyan, alınmış, alıntı, amal, amelin, amellerin, âmî, anarşilik, andan, anlayan, aracı, araf, arkadaşı, arpa, arınmış, arz, asfiya, askerlik, asra, atan, atmak, aya, ayetten, âyine, aynen, ayrılış, azot, ağabeyi, ağlayarak, ağzı, bahçeyi, bahisleri, bahusus, bakmalı, baskı, bayrak, bayrağını, bazısında, bağlantı, bağırarak, bağış, bağışlar, başkasını, başlarında, başlayan, başıbozuk, başıboş, başındaki, bedüzzaman, benzetmek, beraberlik, berzahta, beslemek, beyte, beşer, beştir, biçarelerin, bildim, bildirir, bildirmemeyi, bilinen, biliniz, bilinmez, bilirsiniz, biliyorlardı, bilmesi, bilmüşahede, binaen, binaenaleyh, bir adam, birdir, birlik, bissavab, bitmeyen, bitti, bizimle, bizleri, books, bozan, bozulması, boğulur, boşa, budur, bulamaz, buldum, bulunmak, buna, burayı, burcu, bütünlüğü, bırakmıyor, bıraktığı, çalışıyor, çalışıyorlar, camide, çarşı, çavuş, çağdaş, çağırdı, çekiyor, çekmez, çerçevesi, cesaret, cevaben, cihâ, cihazat, cilvelerine, çizgi, çoktur, cömertlik, cumhur, cumhura, çıkarılan, çıkın, çıkış, çıplak, dadır, daha, daimî, daire, damarı, dane, davranışlardan, davranışları, dağlar, dağıtacak, dedikleri, dedikodu, dediler, dediğine, delalet, delildir, demeye, demişler, denilmez, derece, derslere, derstir, desteklemek, deyince, değildi, değilim, değiller, değişebilen, değişmekte, değiştirme, değiştirmek, dikkatle, dile, dilediğini, dilemek, dileyen, dinen, dininde, direğidir, diyebilir, diyebilirim, diyenlerin, diyorsunuz, diyoruz, dosyaları, doğrular, doğruları, dünyadan, dünyaperest, dünyasına, duruma, duyan, duygularımızı, düzenli, düğü, düğümü, düşmanı, düşünmüyorsan, düşünüyor, düşünüyorum, dış, dışında, eceli, edenleri, edilirse, edilsin, ediyorlar, ediyorsun, efendiler, efes turları, efkar, ehemmiyetlidir, ejderha, eksiksiz, elemlerin, elemsiz, elimizden, eliyle, ellerinde, elzemdir, emareleri, emirdağ, emmaresinin, emrini, engeli, engiz, envârı, erdoğan, esenlik, esmâ, etmemesi, etmemiz, etmeyiz, etrafındaki, etsem, ettiklerini, ettir, ettiren, ettirir, ettirsin, ettiğimiz, eyleme, ezeliyesi, eşkiya, eşsiz, faideleri, fazilet, faziletler, fecr, felakete, felsefecileri, ferah, ferit, fikirleri, fikrini, firdevs, fitnelerden, fitnesinde, fiyat, fransa, fütur, fıtraten, gaflete, galebe, garra, gaybe, gayret, gazabı, gecemiz, geçmesi, gelmiyor, gelmiş, gemide, general, gerçekleri, gerçeklik, gerekiyor, gerginlik, getirip, gezer, gezi, gidip, gidiyorsunuz, gidiyoruz, girdim, giriniz, gitmiş, gitti, giydirir, giydirmek, gökte, göndermiş, gördüğünü, göreceksin, görmeye, görmeyi, görmezse, görseler, görünmek, görünüşü, görüyorum, görüşleri, gösteriş, gösterme, gözaltında, gözümüzle, gümüş, günahtan, günahını, gururu, güvenme, güzelliği, gıdadır, gıybetin, hakaiki, hakikatine, hakikatlı, hakikatten, hakkaniyeti, haktan, halet, halka, hallerini, hâlıkını, hanımlarda, hapis, harap, hararet, harbi, harekâtla, hastalıktan, hastalığını, hatası, havas, hayalen, hayatım, haydut, hayrette, hazretlerini, haşirde, hendese, herşeye, herşeyin, hevâ, heves, hevesi, hezeyan, hicr, hiddetle, hilkat, hissediyorum, hissettim, hitaben, hitabet, hizmete, hizmetimizde, hizmetimize, hizmetteki, hodbin, hücum, hükümet, hükûmetten, hıristiyan, ibarettir, icadı, içindekiler, iddiaları, iftiralarla, iftiraya, ihanet, ihata, ihbarı, ihtiraslar, ihtiyaç, ikincisi, ikinin, ilerleme, ilham, ilimle, ilimsiz, imaniye, imaniyeden, imaniyeyi, imdat, imran, inananlar, inancı, inhisar, insafsızlar, insanlığı, inziva, isbat, isen, isimli, istedin, istediğini, istekleri, istemeye, istemez ki, isteğimiz, istikbaldeki, istiyorlar, isyana, itham, itidal, itiraza, ittifakını, iyilikle, izafiye, izale, işaret, işgal, işittim, işkence, işlemeyen, işlere, işlevi, iştihar, iştir, iştiyak, jpg, kabre, kabrimi, kaçıyoruz, kadınları, kafasını, kafilelerinin, kâfiri, kahramanlarından, kahrı, kainatta, kâinatı, kalacak, kalbimde, kalbinin, kaldıracak, kalmamış, kalpteki, kalsı, kamer, kanunları, kapanmak, kapında, karanlıklarında, kardeşi, kardeşimiz, kardeşlere, kardeşleri, kardeşlerimden, kardeşlerimin, kardeşlerimiz, kardeşlerimizi, kardeştirler, karışması, karışsı, katıldı, katılma, kavga, kavmin, kavramı, kavuşmuş, kayı, kazancı, kebireleri, kebiri, kehribar, kemik, kendilerini, kendisinde, kesilmiş, kesmeyi, kesretli, kesti, keyfini, kimsede, kinaye, kitabını, komünist, konuşmak, konya, korkudan, koruması, kötülüklerin, koyan, koyup, koşuş, kudretine, kudüs, küfr, küfrü, kullar, külliye, kulumun, kur'an'daki, kurnaz, kurulan, kuruş, kuvvetiniz, kuvvetle, kuvvetlendirmek, kuvvettir, kırılacak, kırılmaya, kısa, kısmen, kısmı, kısı, kısımdan, kısımlarını, kıyamete, kıyası, kıymetini, kıymetsiz, lâfza, lâkin, lâyık, leyl, lezzetlerin, libası, lisanı, lütuf, lüzumu, maddeten, mahkeme, mahkûm, mahlukat, mahremiyeti, mahvolur, mahza, makalesini, makamlara, malûmdur, malımı, mama, manen, mâneviyattan, manevra, maraz, masnuatı, mağfiret, mağlub, mağlup, mecbur, mecmuası, medarı, medrese, mektubları, memlekete, menbaı, meramı, merhametsizlik, mertebesini, mesel, meselâ, meselede, meselelere, meselesinin, meseleyi, mevcudat, mevcut, mevsimler, mevsimlerin, meydanı, meyletmek, meyvedir, meyvesini, mezaristana, mezarlık, meşhurdur, meşrebimiz, mikdar, milleti, mimsiz, miracınızı, misafirhanesi, misafirsin, misli, mizanıyla, muazzam, mübhem, mücahede, mucib, muhabbete, muhabbettir, muhakkak, muhaldir, muhtacı, muhterem, mukaddestir, mukayese, mükellefiz, mükerrem, mümkü, münafıklar, müphem, mürüvvet, mürşidi, müslümana, müstaid, müstehak, mütehayyir, müttefik, müş, nail, naks, nas, nasılki, nefer, nefret, nesilden, neşretmek, neşriyat, nihayet, niyetle, niza, nüfuz, numunesi, nurcunun, nurdur, nurlandıran, nutku, odası, ödü, okka, okuyunuz, olana, olduk, olduğuna, olduğundan, öleceksin, olgun, olmadı, olmadığı, olmaktan, olmamak, olmayanı, olmayı, olsalar, omuzuna, onbeş, onbir, onlardan, onsuz, oradan, orga, ötesine, öyledir, özellikle, özgü, oğlak, öğrendim, öğreten, pakistan, palaska, pamuk, parçalar, parıldayan, patiska, payitaht, paylaşıyorum, perspektifi, peygamberlere, peygambersiz, rabbinin, rabbı, rahatla, rahatı, rahatını, rahm, rahmeten, revaç, rezil, risale-i, risale-i nur, risalesinde, risalesini, risaleti, rivayette, rububiyeti, saadetine, sabahı, sabırda, safsata, sahibi, sahibidir, sahibine, sahibini, saidnursi, sakı, sakınmak, sanii, sanmak, sarih, sarılmak, sayan, sayılan, seçim, seciye, seddi, sekiz, semeresi, senâ, seniye, seniyyesi, sermaye, servet, sevaplı, seviyesi, sevmeyen, sevsin, seyyare, show, siyasal, sizde, sizdeki, sizlerden, sizlere, sohbette, sokuyor, somut, sordular, sormuşlar, sövmek, söylemiş, söyleyerek, söylüyorum, sözlerde, süfyan, süre, süren, suretle, surlar, sürmek, sürü, süzülen, sıhhat, sırra, sığı, sığınmak, taarruz, taassub, tahammülsüzlük, tahrip, tahsile, takdim, takdirde, takdiri, taksim, takvaya, takvim, tamamıyla, tamir, tanımayan, tanıyor, tapan, tasarı, tasavvur, tasdike, tasdiklerine, tavukları, tavır, taziye, taşları, tebâiyet, tecavüz, tenkid, terakki, terki, terörist, ters, terviç, tesbihlerin, teslimiyete, tevahhuş, tevili, teşhir, titizlik, titremeleri, tokada, tokat, toplamak, toplansa, topluma, tükenmez, türklere, tutar, tutma, ubudiyeti, üç aylar, ücretleri, ücretli, uhrevî, uhreviyede, ümid, ümidinizi, umum, unutması, unutulmayacak, üstü, uyandırmadan, uygulamalar, uykunu, uyum, uyumlu, vacib, vaciptir, vahy, varlığının, vazifeler, vazifeli, vazifemi, vazifeni, vazifenize, vazifesidir, verdiği, verildi, verilmiş, vermişler, vesveseler, vesvesen, veyahut, vicdanında, vurmak, yahudiye, yalandan, yalnızlıkta, yanlışlar, yapanlar, yapması, yapıyorlar, yaratılanlar, yaratılışında, yardımı, yarım, yarışı, yaygın, yayı, yazdığı, yazılan, yazıldığı, yağmursuzluk, yaşadığı, yaşıyoruz, yeknesak, yerden, yezdan, yok, yolcusu, yolcusun, yükleri, yükseliş, yüzleri, yıldızlara, yıldızları, ışık, zahmet, zahmetsiz, zamanla, zamanları, zannediyorlar, zarif, zata, zekâvetinize, zelzele, zeminde, zemzem, zerdali, zerrelerin, zikretmenin, zira, zülcelal, zulmet, zulmü, zulümler, şahsen, şahsî, şahsiyet, şahsiyetini, şakirdleri, şartları, şatahat, şehadetler, şehr, şekerli, şerifi, şerleri, şevk, şevket, şeye, şeylerle, şeytandan, şeytanları, şeytanı, şifası, şirke, şöhret, şükrettim, şükürle, şüpheli

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222