3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Cehennem nerededir?

  Birinci Mektub / 3.Sual'den
  Cehennem nerededir?

  Elcevab:

  ﻗُﻞْ ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢُ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ٭ ﻻ َ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐَ ﺍِﻻ َّ ﺍﻟﻠَّﻪُ"Gaybı Allah’tan başkası bilmez." "De ki: İlim ancak Allah katındadır." Mülk Sûresi, 67:26.)
  Cehennemin yeri, bazı rivayatla "Taht-el Arz" denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi; Küre-i Arz, hareket-i seneviyesiyle ileride mecma-ı haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise, Arz'ın o medar-ı senevîsi altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri, perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. Küre-i Arz'ın seyahat ettiği mesafe-i azîmede pek çok mahlukat var ki, nursuz oldukları için görünmezler. Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz.
  Rivayat: Rivayetler, aktarılanlar, bildirilenler, iletilenler.
  Taht-el Arz: Yerin altı.
  Küre-i Arz: Yerküre, dünya.
  Hareket-i seneviye: Senelik hareket.
  Mecma-ı haşir: Yeniden diriliş ile toplanılacak yer.
  Medar-ı senevî: Senelik yörünge, bir senede güneşin etrafındaki dönüş dairesi.
  Mesafe-i azîme: Büyük mesafe.
  Mahlukat: Yaratılmış varlıklar.
  Kamer: Ay.


  Cehennem ikidir: Biri suğra, biri kübradır. İleride suğra, kübraya inkılab edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur. Cehennem-i Suğra yerin altında, yani merkezindedir. Kürenin altı, merkezidir. İlm-i Tabakat-ül Arz'ca malûmdur ki: Ekseriya her otuzüç metre hafriyatta, bir derece-i hararet tezayüd eder. Demek merkeze kadar nısf-ı kutr-u Arz, altıbin küsur kilometre olduğundan, ikiyüz bin derece-i harareti câmi', yani ikiyüz defa ateş-i dünyevîden şedid ve rivayet-i hadîse muvafık bir ateş bulunuyor. Şu Cehennem-i Suğra, Cehennem-i Kübra'ya ait çok vezaifi, dünyada ve Âlem-i Berzah'ta görmüş ve ehadîslerle işaret edilmiştir. Âlem-i Âhiret'te, Küre-i Arz nasılki sekenesini medar-ı senevîsindeki meydan-ı haşre döker; öyle de içindeki Cehennem-i Suğra'yı dahi Cehennem-i Kübra'ya emr-i İlahî ile teslim eder. Ehl-i İtizal'in bazı imamları "Cehennem sonradan halkedilecektir" demeleri, hâl-i hazırda tamamıyla inbisat etmediğinden ve sekenelerine tam münasib bir tarzda inkişaf etmediğinden, galattır ve gabavettir. Hem perde-i gayb içindeki âlem-i âhirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve göstermek için, ya kâinatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. ﻭَﺍﻟْﻌِﻠْﻢُ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ Gerçek bilgi Allah katındadır.)
  Suğra: Pek küçük.
  Kübra: En büyük.
  İnkılab: Kökten değişiklik, özünden değişme, başka hale geçme.
  Menzil: Yer.
  Cehennem-i Suğra: Küçük cehennem (Yerin altında, dünyanın merkezindeki ateş tabakası).
  İlm-i Tabakat-ül Arz: Yer katmanları ilmi (jeoloji).
  Malûm: Bilinen, belli olan.
  Ekseriya: Çoğunlukla çoğu zaman.
  Hafriyat: Yeri kazıp derinleştirmeler. Kazılar.
  Derece-i hararet: Sıcaklık derecesi.
  Tezayüd: Artma, çoğalma.
  Nısf-ı kutr-u Arz: Arzın çapının yarısı, yerin(dünyanın) yarı çapı. Yani; dünyanın yüzeyinden merkeze olan mesafe.
  Câmi': Kendinde toplayan, çok özellikli, toplayıcı.
  Ateş-i dünyevî: Dünyadaki ateş.
  Şedid: Şiddetli, kuvvetli, sert.
  Rivayet-i hadîs: Peygamberimizin (asm) bize iletilen sözleri.
  Muvafık: Uygun, yerinde.
  Cehennem-i Kübra: Büyük cehennem, âhiretteki cehennem.
  Vezaif: Vazifeler, görevler, çalışmalar.
  Âlem-i Berzah: Ölmüşlerin ruhlarının kıyamet kopuncaya kadar bulunduğu âlem.
  Âlem-i Âhiret: Âhiret alemi, öbür dünya.
  Sekene: Oturanlar, yaşayanlar.
  Meydan-ı haşr: Yeniden diriliş meydanı.
  Emr-i İlahî: Allah'ın(cc) emri.
  İtizal: Mutezile mezhebi. insana gerçek tesir gücü veren ve işlerinde ve hareketlerinde yaratıcı kabul eden sapmış bir mezhep.
  Ehl-i İtizal: Mutezile mezhebinden olanlar.
  Hâl-i hazır: Şimdiki durum, şu anki durum.
  İnbisat: Genişleme, yayılma.
  İnkişaf: Açılma, meydana çıkma, gelişme, ilerleme.
  Galat: Hata, yanlış, yayılma.
  Gabavet: Ahmaklık, akıl noksanlığı, anlayışsızlık.
  Perde-i gayb: Gayb perdesi, görünmeyi engelleyen perde, görünmezlik perdesi.
  Tayin: Belirlemek, belirtmek. *Ayırmak.


  Âhiret âlemine ait menziller, bu dünyevî gözümüzle görülmez. Fakat bazı rivayatın işaratıyla, âhiretteki Cehennem, bu dünyamızla münasebetdardır. Yaz'ın şiddet-i hararetine ﻣِﻦْ ﻓَﻴْﺢِ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ Cehennem sıcağındandır. Hadis-i şerif. Keşfü’l Hafa, 29, Buharî,1:142,162.)
  denilmiştir. Demek bu dünyevî küçücük ve sönük akıl gözüyle, o büyük Cehennem görülmez. Fakat ism-i Hakîm'in nuruyla bakabiliriz. Şöyle ki:
  Âhiret: Ölümsüz olan öbür dünya.
  Menzil: Yer.
  Dünyevî: Dünya hayatına ait.
  Rivayat: Rivayetler, aktarılanlar, bildirilenler, iletilenler.
  İşarat: İşaretler.
  Münasebetdar: Alakalı, ilişkili, ilgili.
  Şiddet-i hararet: Sıcaklık şiddeti, kuvvetli sıcaklık.
  İsm-i Hakîm: Allah'ın(cc) herşeyi gayelere ve faydalara uygun düzenleyen manasına gelen Hakîm ismi.


  Arzın medar-ı senevîsi altında bulunan Cehennem-i Kübra, yerin merkezindeki Cehennem-i Suğra'yı güya tevkil ederek bazı vezaifini gördürmüş. Kadîr-i Zülcelal'in mülkü pek çok geniştir. Hikmet-i İlahiye nereyi göstermiş ise Cehennem-i Kübra oraya yerleşir. Evet bir Kadîr-i Zülcelal ve emr-i ﻛُﻦْ ﻓَﻴَﻜُﻮﻥُ e mâlik bir Hakîm-i Zülkemal, gözümüzün önünde kemal-i hikmet ve intizam ile Kamer'i Arz'a bağlamış; azamet-i kudret ve intizam ile Arz'ı Güneş'e rabtetmiş ve Güneş'i seyyaratıyla beraber Arz'ın sür'at-i seneviyesine yakın bir sür'at ile ve haşmet-i rububiyetiyle, bir ihtimale göre Şemsüşşümus tarafına bir hareket vermiş ve donanma elektrik lâmbaları gibi yıldızları, saltanat-ı rububiyetine nuranî şahidler yapmış; onunla saltanat-ı rububiyetini ve azamet-i kudretini göstermiş bir Zât-ı Zülcelal'in kemal-i hikmetinden ve azamet-i kudretinden ve saltanat-ı rububiyetinden uzak değildir ki, Cehennem-i Kübra'yı elektrik lâmbalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip âhirete bakan semanın yıldızlarını onunla iş'al etsin; hararet ve kuvvet versin. Yani, âlem-i nur olan Cennet'ten yıldızlara nur verip, Cehennem'den nâr ve hararet göndersin. Aynı halde o Cehennem'in bir kısmını ehl-i azaba mesken ve mahbes yapsın. Hem bir Fâtır-ı Hakîm ki; dağ gibi koca bir ağacı, tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Elbette o Zât-ı Zülcelal'in kudret ve hikmetinden uzak değildir ki; Küre-i Arz'ın kalbindeki Cehennem-i Suğra çekirdeğinde Cehennem-i Kübra'yı saklasın.
  Medar-ı senevî: Senelik yörünge, bir senede güneşin etrafındaki dönüş dairesi.
  Cehennem-i Kübra: Büyük cehennem, âhiretteki cehennem.
  Cehennem-i Suğra: Küçük cehennem (Yerin altında, dünyanın merkezindeki ateş tabakası).
  Tevkil: İşlerini yürütmek için birisini kendi yerine görevlendirmek.
  Vezaif: Vazifeler, görevler, çalışmalar.
  Kadîr-i Zülcelal: Sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi ve her şeye kudreti(gücü) yeten Allah(cc).
  Hikmet-i İlahiye: Allah'ın(cc) gözettiği gaye ve fayda.
  Mâlik: Sahip.
  Hakîm-i Zülkemal: Kusursuz üstün sıfatların sahibi olan ve herşeyi gayelerle ve faydalarla düzenleyen Allah(cc).
  Kemal-i hikmet: Kusursuz ve mükemmel olarak gayeleri ve faydaları gözetmek.
  Kamer: Ay.
  Arz: Yeryüzü, dünya.
  Azamet-i kudret: Güç ve kuvvetin büyüklüğü.
  Rabt: Bitiştirmek.
  Seyyarat: Gezegenler.
  Sür'at-i seneviye: Dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızı.
  Haşmet-i rububiyet: Allah'ın(cc) herşeyin sahibi ve terbiyecisi olmaklığının sonsuz büyüklüğü.
  Şemsüşşümus: Çok gezegenlerin etrafında döndüğü en büyük yıldız; Yani en büyük güneş.
  Saltanat-ı rububiyet: Sahiplik ve terbiyeciliğin hakimiyeti.
  Zât-ı Zülcelal: Sonsuz yücelik ve gücün sahibi olan Allah(cc).
  Sema: Gök, gök yüzü.
  İş'al: Alevlendirme.
  Nâr: Ateş.
  Ehl-i azab: Ceza çekecek olanlar, azab ehli.
  Mahbes: Cezaevi.


  Elhasıl:
  Cennet ve Cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Meyvenin yeri ise, dalın müntehasındadır. Hem şu silsile-i kâinatın iki neticesidir. Neticelerin mahalleri, silsilenin iki tarafındadır. Süflîsi, sakili aşağı tarafında; nuranîsi, ulvîsi yukarı tarafındadır. Hem şu seyl-i şuunatın ve mahsulât-ı maneviye-i arziyenin iki mahzenidir. Mahzenin mekânı ise, mahsulâtın nev'ine göre, fenası altında, iyisi üstündedir. Hem ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat-ı seyyalenin iki havzıdır. Havzın yeri ise, seylin durduğu ve tecemmu' ettiği yerdedir. Yani habîsatı ve müzahrefatı esfelde, tayyibatı ve safiyatı a'lâdadır. Hem lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligâhıdır. Tecelligâhın yeri ise, heryerde olabilir. Rahman-ı Zülcemal ve Kahhar-ı Zülcelal nerede isterse tecelligâhını açar.

  Elhasıl: Kısacası, özetle, sözün kısası ve özü.
  Şecere-i hilkat: Yaratılış ağacı.
  Ebed: Sonu olmamak, sonsuzluk, ebedilik.
  Müntehasındadır: Sonundadır.
  Silsile-i kâinat: Kâinat zinciri, kâinat dizisi.
  Mahal: Yer.
  Süflî: Bayağı, aşağı, adi, alçak.
  Sakil: Ağır, can sıkıcı, çirkin.
  Nuranî: Nurlu.
  Ulvî: Yüksek, yüce.
  Seyl-i şuunat: Kâinattaki işler ve olaylar seli.
  Mahsulât-ı maneviye-i arziye: Dünyanın manevi ürünleri.
  Mahzen: Depo.
  Nev': Tür, çeşit.
  Cereyan: Akan, hareket eden.
  Mevcudat-ı seyyale: Akıp giden varlıklar, göçüp giden varlıklar.
  Havz: Havuz.
  Seyl: Sel.
  Tecemmu': Toplanma, birikme.
  Habîsat: Pislikler, kötülükler, alçaklıklar.
  Müzahrefat: Çöpler, süprüntüler. *Sahtelikler, yalancılıklar.
  Esfel: En alçak, en ağağı.
  Tayyibat: İyilikler, güzellikler, iyi ve güzel sözler ve manalar.
  Safiyat: Tertemiz olanlar.
  A'lâ: En yüksek, en iyi.
  Lütuf: İyilik ve yardımda bulunmak, iyi ve güzel karşılık vermek.
  Kahr: Mahvetme.
  Rahmet: Merhamet, acıma, şefkat etme.
  Azamet: Büyüklük.
  Tecelligâh: Görünme yeri, kendini belli edip gösterme yeri.
  Rahman-ı Zülcemal: Sonsuz güzelliklerin sahibi olup bütün varlıkların her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Allah(cc).
  Kahhar-ı Zülcelal: Sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan ve dilediği şeyi çok şiddetli cezalandıran Allah(cc).


  Mektubat

  Benzer Konular
  Cehennem şimdi mevcut olduğu takdirde, yeri nerededir?
  Cehennem şimdi mevcut olduğu takdirde, yeri nerededir? Cehennem şimdi mevcut olduğu takdirde, yeri nerededir? Günün Risale-i Nur dersi Devami...
  Said Nursi'nin kabri Nerededir?
  Said Nursi'nin kabri Nerededir? Üstad insanların kendisine teveccüh etmelerinden, aşırı hürmet göstermelerinden rahatsızlık duyar ve bundan olabildiğince kaçardı. Günümüzde bazı büyük zatların türbelerinde İslamın özüne aykırı bazı davranışlar sergilen
  Cehennem şimdi varsa, yeri nerededir?
  Cehennem şimdi varsa, yeri nerededir? Sual : Cehennem şimdi mevcut olduğu takdirde, yeri nerededir? Cevap : Biz Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, el’an Cehennemin vücuduna itikad ediyoruz, ama yerini tayin edemiyoruz. Sual : Bazı hadislerin zahirine göre, Cehenn
  Allah nerededir?
  Allah nerededir? “Nerede?” sorusu, mekân tutan varlıklar için sorulabilir. Bunlar da maddî varlıklardır. Mekân madde olduğu gibi onda yer tutanlar da maddedirler. Mekânı ve maddeyi yaratan ve bir ismi Nur olan Allah hakkında
  Cehennem nerededir?
  Cehennem nerededir? Üçüncü Sual: Cehennem nerededir? Elcevap: Lâ ya'lemul gaybe illallah -1- Gul İnnemel İlmu İndallah -2- 1- Gaybı Allah'tan başkası bilmez. 2- De ki: İlim ancak Allah katındadır. Mülk Sûresi: 67:26. Cehennemin
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Cevap: Cehennem nerededir?

  Kadîr-i Ezelî kâinatı çalkalar; kâinatı tasfiye edip cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin mevadd-ı münasibeleri başka tarafa çekilir, âlem-i âhiret tezahür eder. Sözler
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Cevap: Cehennem nerededir?

  Kâfir, cehennemi inkâr ile nihayetsiz izzet ve gayret ve celal sahibi ve gayet büyük ve nihayetsiz kadîr bir zatı tekzip ve isnad-ı acz ediyor, yalancılıkla ve acz ile ittiham ediyor, izzetine şiddetle dokunuyor, gayretine dehşetli dokunduruyor, celaline âsiyane ilişiyor. Elbette farz-ı muhal olarak, cehennemin hiçbir sebeb-i vücudu bulunmazsa da şu derece tekzip ve isnad-ı aczi tazammun eden küfür için bir cehennem halk edilecek, o kâfir içine atılacaktır. Sözler
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222