Risale-i Nur eczaları, bütün mühim hakaik-i imaniye ve Kur'aniyeyi hattâ en muannide karşı dahi parlak bir surette isbatı, çok kuvvetli bir işaret-i gaybiye ve bir inayet-i İlahiyedir. Çünki hakaik-i imaniye ve Kur'aniye içinde öyleleri var ki; en büyük bir dâhî telakki edilen İbn-i Sina, fehminde aczini itiraf etmiş, "Akıl buna yol bulamaz!" demiş. Onuncu Söz Risalesi, o zâtın dehâsıyla yetişemediği hakaiki; avamlara da, çocuklara da bildiriyor.
Sikke-i Tasdik-i GaybiRisale-i Nur: Nur risalesi, Bediüzzaman Said Nursinin(ra) Kur'anın imanla ilgili ayetlerini kaynak alarak imanın bütün şartlarını açıklayıp delillerle ispat ettiği çok değerli eserlerinin hepsine birden verilen isim.
Ecza: Kısımlar, parçalar.
Mühim: Önemli.
Hakaik-i imaniye ve Kur'aniye : İnançla ve Kur'an ile ilgili gerçekler.
Muannid: İnatçı, direnen.
İşaret-i gaybiye: Gizli işaret.
İnayet-i İlahiye: Allah'ın(cc) iyilik ve yardımı.
Telakki: Kabul etmek, karşılamak.
Fehm: Anlayış.
Hakaik: Gerçekler ve doğrular.