Saadet-i ebediyeye işaret eden bürhanlardan biri de, insandaki gayr-ı mütenahî istidadlardır. Evet Cenab-ı Hak tarafından mükerrem kılınan insanın cevher-i ruhunda ekilen ve rakamlara sığmayan istidadlar var. Bu istidadların altında, hesaba gelmeyen kabiliyetler var. Ve bunlardan neş'et eden hadde gelmeyen meyiller var. Ve bunlardan husule gelen gayr-ı mütenahî efkâr ve tasavvurat var. İşte bunların herbirisi haşr-i cismanînin arkasındaki saadet-i ebediyeye, şehadet parmaklarını uzatarak gösteriyorlar.

İşarat-ül İ'caz


Saadet-i ebediye: Ebedî saadet, bitmez ve tükenmez sonsuz mutluluk.
Bürhan: Kesin delil, ispat vasıtası.
Gayr-ı mütenahî: Sonsuz, nihayet bulmaz, bitmez.
İstidad: Kabiliyet, yetenek.
Mükerrem: Saygı değer, şerefli, üstün değere ermiş.
Cevher-i ruh: Ruh cevheri, insanın özü ve esası olan ruh.
Neş'et: Meydana gelme, ortaya çıkma, var olma.
Husul: Ortaya çıkma, meydana gelme, olma.
Efkâr: Fikirler, düşünceler.
Tasavvurat: Tasavvurlar, zihinde şekillendirmeler, düşünceler, tasarlamalar.
Haşr-i cismanî: Cismani haşir, bedenin tekrar diriltilmesi.