5 sonuçtan 1 ile 5 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek

  Beşinci Söz
  ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ
  ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣَﻊَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﻘَﻮْﺍ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻣُﺤْﺴِﻨُﻮﻥَ

  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
  Şüphesiz ki Allah takvâya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir. (Nahl Sûresi: 128.)

  Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek, ne derece hakikî bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtrî, münasib bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğunu görmek istersen; şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle:
  Hakikî: Gerçek.
  Vazife-i insaniye: insana ait görev, insan olmanın gerektirdiği görev.
  Fıtrî: Hayat kanunlarına uygun.
  Münasib:Uygun, layık, yaraşır.
  Netice-i hilkat-i beşeriye: insanlığın yaratılış gayesi
  Temsilî: örnekle canlandırılmış.


  Seferberlikte bir taburda biri muallem, vazifeperver; diğeri acemî, nefisperver iki asker beraber bulunuyordu. Vazifeperver nefer, talime ve cihada dikkat eder, erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Çünki anlamış ki; onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hattâ indelhace lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi, talim ve cihaddır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler. Kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa: Ne yapıyorsun?
  Seferberlikte: Savaş hazırlığında.
  Taburda: Bölüklerden oloşan askeri birlikde.
  Muallem: Eğitilmiş, eğitimli.
  Vazifeperver: Görevini çok sever.
  Nefisperver: Nefsini çok seven, zevkine ve arzularına çok düşkün olan.
  Talim: Öğretmek, eğitmek, yetiştirmek.
  Cihad: Düşman ile muharebe. *Din uğrunda çalışma ve savaşma.
  Erzak: Yiyecek ve içecekler, ihtiyaç maddeleri.
  Tayinat: Belirlenmiş geçim ihtiyaçları.
  Cihazat: Cihazlar, aletler.
  İndelhace: İhtiyaç vaktinde, gerektiğinde.

  -Devletin angaryasını çekiyorum, der. Demiyor: Nafakam için çalışıyorum.
  Angarya: Ücretsiz yapılan iş.
  Nafaka: Geçimlilik, geçim için gerekli olan.


  Diğer şikemperver ve acemî nefer ise, talime ve harbe dikkat etmezdi. "O, devlet işidir. Bana ne?" derdi. Daim nafakasını düşünüp onun peşine dolaşır, taburu terkeder, çarşıya gider, alış-veriş ederdi. Bir gün, muallem arkadaşı ona dedi:
  Şikemperver: Aşırı yemeğe düşkün, boğazına düşkün.
  Nefer: Asker.
  Talim: Eğitmek, öğretmek, yetiştirmek.
  Harb: Savaş.
  Daim: Devamlı, Sürekli.
  Nafaka: Geçim için gerekli olan.
  Muallem: Eğitilmiş, eğitimli.


  -Birader, asıl vazifen, talim ve muharebedir. Sen, onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimad et. O, seni aç bırakmaz. O, onun vazifesidir. Hem sen, âciz ve fakirsin; her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. Hem sana âsidir der, ceza verirler. Evet iki vazife, peşimizde görünüyor. Biri, padişahın vazifesidir. Bazan biz onun angaryasını çekeriz ki, bizi beslemektir. Diğeri, bizim vazifemizdir. Padişah bize teshilat ile yardım eder ki, talim ve harbdir. Acaba o serseri nefer, o mücahid mualleme kulak vermezse, ne kadar tehlikede kalır anlarsın!
  Talim: Eğitmek, öğretmek, yetiştirmek.
  Muharebe: Şavaş.
  Padişaha itimad et: Padişaha güven.
  Aciz: Güçsüz, gücü yetmez.
  Mücahede: Uğraşma, Çalışma, çaba gösterme.
  Teshilat: Kolaylaştırmalar, zorlukları gidermeler.
  Harb: savaş.
  Nefer: asker.
  Muallem: Eğitilmiş, eğitimli.


  İşte ey tenbel nefsim! O dalgalı meydan-ı harb, bu dağdağalı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise, cem'iyet-i beşeriyedir. Ve o tabur ise, şu asrın cemaat-ı İslâmiyesidir. O iki nefer ise, biri feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki müslümandır. Diğeri: Rezzak-ı Hakikî'yi ittiham etmek derecesinde derd-i maişete dalıp, feraizi terk ve maişet yolunda rastgelen günahları işleyen fâsık-ı hâsirdir. Ve o talim ve talimat ise, (başta namaz) ibadettir. Ve o harb ise; nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip günahlardan ve ahlâk-ı rezileden kalb ve ruhunu helâket-i ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise; birisi, hayatı verip beslemektir. Diğeri; hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır, ona tevekkül edip emniyet etmektir.
  Meydan-ı harb: Savaş alanı.
  Dağdağa: Faydasız sıkıntı, telaş, zorluk. *Gürültü.
  Taksim: Bölme, paylaştırma.
  Cem'iyet-i beşeriye: İnsan toplumu.
  Cemaat-ı İslâmiyesi: İslam topluluğu, Müslümanlar topluluğu.
  Nefer: Asker.
  Feraiz-i diniye: Dinin farzları, İslam dinindeki farz(kesin) emir.
  Mücahede: Uğraşma, Çalışma, çaba gösterme.
  Müttaki: Takva sahibi, günahlardan ve yasaklardan çekinen.
  Rezzak-ı Hakikî: Hakiki Rezzak, gerçek rızık verici olan Allah(cc)
  İttiham: Suçlama.
  Derd-i maişet: Giçim derdi.
  Feraizi: Farzlar, dindeki açık ve kesin emirler.
  Maişet: Yaşamak için gerekenler, geçimlilik.
  Fâsık-ı hâsir: Büyük zararlara düşen günahkar.
  Talim: Eğitmek, öğretmek, yetiştirmek.
  Talimat: Hareket tarzını bildiren emirler.
  Harb: Savaş.
  Nefis: İnsandaki günaha itici hisler, günah ve sevap ayırmadan saldıran istekler ve duygular.
  *Bir kişinin kendisi öz varlığı.
  Heva: Boş istek, gelip geçici heves, zararlı ve günaha iten istek ve özenti.
  İns: İnsan.
  Mücahede: Uğraşma, Çalışma, çaba gösterme. *Din uğrunda savaşma ve çarpışma.
  Ahlâk-ı rezile: Rezil ahlak, aşağılık ahlak.
  Helâket-i ebediye: Ebedi felaket, sonsuz yıkılış ve mahvoluş.
  Perestiş: Pek çok sevgi ve saygı besleme.
  Tevekkül: Allah’a(cc) güvenmek, Allah’a(cc) dayanmak, yapılması gerekenleri elinden geldiğince yapıp gerisini Allah’a(cc) bırakmak.


  Evet en parlak bir mu'cize-i san'at-ı Samedaniye ve bir hârika-i hikmet-i Rabbaniye olan hayatı kim vermiş, yapmış ise; rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başka olmaz... Delil mi istersin? En zaîf, en aptal hayvan; en iyi beslenir (Meyve kurtları ve balıklar gibi). En âciz, en nazik mahluk; en iyi rızkı o yer (Çocuklar ve yavrular gibi).
  Mu'cize-i san'at-ı Samedaniye: Kendisi hiçbirşeye muhtaç olmayıp her şeyin muhtaç olduğu Allah’ın(cc) sanat mucizesi.
  Rızık: Her türlü ihtiyaç maddeleri, yaşamak için gerekli olan şeyler, maddi ve manevi bütün nimetler.
  İdame: Devam ettirme.


  Evet vasıta-ı rızk-ı helâl, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını; belki, acz u za'f ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları müvazene etmek kâfidir. Demek derd-i maişet için namazını terkeden, o nefere benzer ki: Talimi ve siperini bırakıp, çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezzak-ı Kerim'in matbaha-i rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bâr olmamak için bizzât gitmek; güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir. Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lâzım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lâzım olan ilim ve iftikar ile tazarru' ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir.
  Vasıta-ı rızk-ı helâl: Helal olan yiyecek ve içeceklerin elde edilme sebebi.
  İktidar: Güç, kuvvet. *Devleti ve milleti yönetme görevi.
  İhtiyar: İrade, seçme sebestliği.
  Acz u za'f: Zayıflık ve güçsüzlük.
  Müvazene: Ölçmek, tartmak.
  Derd-i maişet: Geçim derdi.
  Nefer: Asker
  Talim: Eğitmek, öğretmek, yetiştirmek.
  Matbaha-i rahmet: Rahmet mutfağı, Allah’ın(cc) merhamet mutfağı.
  Tayinat: Belirlenmiş geçim ihtiyaçları.
  Bâr: Yük, eziyet, sıkıntı.
  Fıtrat: Yaratılış.
  Cihazat-ı maneviye: Manevi cihazlar. Manevi duygular, güçler ve yetenekler.
  Zira: Çünkü.
  Hayat-ı dünyeviye: Dünyaya ait hayat, dünyadaki yaşantı.
  Amel: İş, çalışma, görevi yerine getirme.
  Hayat-ı maneviye: Manevi hayat.
  Uhreviye: Ahirete ait, öbür dünya ile ilgili.
  İftikar: Fakirliğini ortaya koyma, yoksulluğunu açığa vurma.
  Tazarru': Kusurunu itiraf edip yalvarma, kusurlarını bilip kibirden vazgeçerek alçakgönüllülükle yalvarma.
  Cihet: Yön, taraf. *Sebeb.
  Hayvanat: Hayvanlar.


  Demek ey nefsim! Eğer hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksad yapsan ve ona daim çalışsan, en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksad yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen ve ona göre çalışsan; o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun.
  İşte sana iki yol, istediğini intihab edebilirsin. Hidayet ve tevfikı Erhamürrâhimîn'den iste...
  Hayat-ı dünyeviye: Dünyaya ait hayat, dünyadaki yaşantı.
  Gaye-i maksad: Kastedilen ve istenilen gaye, temel gaye.
  Daim: Devamlı, Sürekli.
  Edna: En aşağı, en küçük.
  Nefer: Asker.
  Hayat-ı uhreviye: Uhrevi hayat, ahirete ait hayat, öbür dünya yaşantışı.
  Mezra: Tarla.
  Hayvanat: Hayvanlar.
  Cenab-ı Hakk: Allah.
  Abd: Kul.
  Mükerrem: Saygı değer, şerefli, üstün değere ermiş, üstün özellikler kazandırılmış.
  İntihab: Seçme
  Hidayet: Doğruluk. Kur’anın gösterdiği doğru ve gerçek yol. İman edip İslam yoluna girmek.
  Tevfik: Yardım.
  Erhamürrâhimîn: Merhametli ve şevkatlilerin en merhametli ve şefkatlisi.


  Said Nursi

  Benzer Konular
  Şafi mezhebine göre, çorapsız namaz kılmak sünnet midir; çorapla namaz kılmanın hükmü
  Şafi mezhebine göre, çorapsız namaz kılmak sünnet midir; çorapla namaz kılmanın hükmü Şafi mezhebine göre, çorapsız namaz kılmak sünnet midir; çorapla namaz kılmanın hükmü nedir? Soğuk günlerde çorap ile namaz kılsak olur mu? Devami...
  Uludağ'da Namaz Kılmak Çok Zor
  Uludağ'da Namaz Kılmak Çok Zor Uludağ Devami...
  Oturarak namaz kılmak ??
  Oturarak namaz kılmak ?? Soru: Bilindiği üzere camilerde, safların arka tarafına sandalye, kanape veya benzeri bir şey koyuyorlar, ayakta duramayanlar veya yere oturamayanlar bu şeylerin üzerine oturuyor, farzda da buradan imama uyarak namazla
  Açiklamali Beşinci Söz-NAMAZ KILMAK ve büyük günahları işlememek
  Açiklamali Beşinci Söz-NAMAZ KILMAK ve büyük günahları işlememek Dünya işleri namaza engel olabilir mi? Rızk için çalışmak ne zaman ibadet olur, ne zaman ibadete engel teşkil eder? BESINCI SÖZ Bismillâhirrahmânirrahîm elhamdülillâhi rabbil âlemîn velâkibetülil müttekîn
  namaz kılmak istiyorum ama...
  namaz kılmak istiyorum ama... Soru: Namaz kılmak istiyorum ama bir türlü başlayamıyorum içimde hep bir sıkıntı oluyor? Cevap: namaz.. Namaz Dinin direğidir. Namaz İslam'ın en temel şartlarından ve her Müslüman kişinin yapması gerekli olan ibadett
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Cevap: Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek

  İnsan kusur etse istiğfar etmeli: ya rab, kusurumuzu affet. bizi kendine kul kabul et. emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. amin! Said Nursi
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Cevap: Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek

  Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. harama girmeye hiç lüzum yoktur. Sözler
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Cevap: Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek

  Fâsık adam, fıskı isteyerek ve bizzât taleb edip girmemiş; belki içine düşmüş çıkamıyor. Mesnevî-i Nuriye
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Cevap: Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek

  Kısa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedî, daimî hayatını ve saadet-i ebediyesini berbad etmek, ehl-i aklın kârı değil. Mektûbat
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222