Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

8 sonuçtan 1 ile 8 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  İstanbuL.
  Mesajlar Mesajlar
  2.960
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 507 + 34720


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  hanımlar taifesi ile bir muhavere...

  1- بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

  Ehl-i iman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir

  Bazı vilâyetlerde taife-i nisâdan samimî ve hararetli bir surette Nurlara karşı alâkalarını gördüğüm ve haddimden pek ziyade, onların Nurlara ait derslerimeitimadlarını bildiğim sıralarda, mübarek Isparta’ya ve mânevî Medresetü’z-Zehrâya üçüncü defa geldiğim zaman işittim ki, o mübarek âhiret hemşirelerim olan taife-i nisâ, benden bir ders bekliyorlarmış. Güya vaaz suretinde camilerde onlara bir dersim olacak. Halbuki, ben dört beş vecihle hastayım. Ve hem perişan, hattâ konuşmaya ve düşünmeye iktidarsız bulunduğum halde, bu gece şiddetli bir ihtarla kalbime geldi ki:

  “Madem on beş sene evvel gençlerin istemeleriyle Gençlik Rehberi’ni onlar için yazdın ve pek çok istifade edildi. Halbuki hanımlar taifesi, gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçtırlar.”
  Ben de bu ihtara karşı gayet perişan ve zaaf ve aczimle beraber, Üç Nükte ile, gayet muhtasar bazı lüzumlu maddeleri, o mübarek hemşirelerime ve mânevî gençevlâtlarıma beyan ediyorum.


  BİRİNCİ NÜKTE

  Risale-i Nur’un en mühim bir esası şefkat olmasından, nisâ taifesi şefkatkahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur’la fıtraten alâkadardırlar. Ve lillâhilhamd bu fıtrî alâkadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakârlık,hakikî bir ihlâsı ve mukabelesiz bir fedakârlık mânâsını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var.
  Evet, bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu


  Bilgi
  Dipnot-1 Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.  Gençlik Rehberi: Risale-i Nur içinde bulunan, gençlere ait meselelerden oluşan bir kitapçık Isparta: (bk. bilgiler)
  Medresetü’z-Zehrâ: (bk. bilgiler) acz: güçsüzlük
  alâkadar: ilgili, bağlantılı beyan etmek: açıklamak
  cihet: yön, şekil ehemmiyet: değer, önem
  ehl-i iman: Allah’a Ondan gelen herşeye inananlar, mü’minler esas: temel
  evlât: çocuklar evvel: önce
  fıtraten: yaratılış itibariyle fıtrî: doğal, yaratılıştan gelen
  had: sınır, yetki hakikî: asıl, gerçek
  hararetli: çok istekli hemşire: kız kardeş
  ihlâs: içtenlik, samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme ihtar: hatırlatma, uyarı
  iktidarsız: güçsüz, kuvvetsiz istifade etmek: faydalanmak
  itimad: güven lillâhilhamd: Allah’a hamd olsun
  muhavere: karşılıklı konuşma muhtasar: kısa, özet
  mukabele: karşılık vermek mübarek: bereketli, hayırlı
  mühim: önemli nükte: ince anlamlı söz
  suret: biçim, şekil taife: grup, topluluk
  taife-i nisâ/nisâ taifesi: kadınlar topluluğu valide: anne
  vecih: yön veled: çocuk
  vilâyet: il zaaf: zayıflık, güçsüzlük
  ziyade: çok, fazla âhiret: öteki dünya, öldükten sonraki ebedî hayat
  şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi

  Benzer Konular
  "Ve nev-i beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise semavat-ı seb'ayı, â
  "Ve nev-i beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise semavat-ı seb'ayı, â Devami...
  ‘Tehlikeli’ bir muhavere
  ‘Tehlikeli’ bir muhavere Telefonum çaldı. Arayan, Risale-i Nur’u ilk tanıdığım o gençlik günlerinde ‘gözüm açık’ okuyor olmamda ciddi emeği olan bir büyüğümdü. Bediüzzaman’ın lâhika mektupları arasında dolaşmıştı gün boyu. Ve o mektuplarda ta
  Ankara'da yazıcılar taifesi
  Ankara'da yazıcılar taifesi Selamun aleykum, Bendeniz Osmanlıca (yani hurûf-u İslâmiyye ile) yazmayı öğrenmek istiyorum. Ankara, Türközü civarında ikamet etmekteyim. Buraya yakın bir yazıcı taifesi var mıdır? Biliyor musunuz?
  Aklını Kaybetmeyen Gençlerle Bir Muhavere
  Aklını Kaybetmeyen Gençlerle Bir Muhavere Onüçüncü Sözün İkinci Makamı Câzibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bâzı gençlerle bir muhâveredir. Bir kısım gençler tarafından, şimdiki aldatıcı ve câzibedar lehviyât ve hevesâtın hücumları kar
  Yazar : Risale Forum
  ***
  Risale-i Nur eczaları mürşiddir.

  İnsanı haksızlıktan hakka döndürür
  ve hayvanlıktan insaniyete
  ve esfel-i safilinden, a'la-i illiyyine yükseltir.

  Barla - 295

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  İstanbuL.
  Mesajlar Mesajlar
  2.960
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 507 + 34720


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: hanımlar taifesi ile bir muhavere...

  feda etmesi ve hakikî bir ihlâs ile vazife-i fıtriyesi itibarıyla kendini evlâdına kurban etmesi gösteriyor ki, hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığıninkişafı ile hem hayat-ı dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlarla, o kuvvetli ve kıymettar seciye inkişaf etmez. Veyahutsû-i istimal edilir. Yüzer nümunelerinden bir küçük nümunesi şudur:O şefkatli valide, çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. “Oğlum paşa olsun” diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa’ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor; Cehennem hapsine düşmemesini nazara almıyor.Fıtrî şefkatin tam zıddı olarak, o mâsum çocuğunu, âhirette şefaatçi olmak lâzım gelirken dâvâcı ediyor. O çocuk, “Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?” diye şekvâ edecek. Dünyada da, terbiye-i İslâmiyeyi tam almadığı için,validesinin harika şefkatinin hakkına karşı lâyıkıyla mukabele edemez, belki de çok kusur eder.

  Eğer hakikî şefkat sû-i istimal edilmeyerek, biçare veledini haps-i ebedî olan Cehennemden ve idam-ı ebedî olan dalâlet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkatsırrıyla çalışsa, o veledin bütün ettiği hasenâtının bir misli, validesinin defter-i a’mâline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi, âhirette de, değil dâvâcı olmak, bütün ruh u canıyla şefaatçiolup ebedî hayatta ona mübarek bir evlât olur.Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda kat’î ve daima hissettiğim bu mânâyı beyan ediyorum:

  Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasemediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum

  Avrupa: (bk. bilgiler) beyan etmek: açıklamak
  biçare: çaresiz, zavallı cereyan: akım
  dalâlet: hak yoldan sapkınlık, inkârcılık defter-i a’mâl: amel defteri
  ebedî: sonsuz esaslı: köklü
  evlât: çocuk fena: kötü, çirkin
  fıtrî şefkat: doğal, yaratılıştan gelen şefkat, merhamet hafız mektebi: Kur’ân-ı Kerimi ezberlemek için gidilen okul
  haps-i ebedî: sonsuz bir hapis hasenât: iyilikler, sevaplar
  hayat-ı dünyeviye: dünya hayatı hayat-ı ebediye: sonsuz hayat, âhiret hayatı
  helâket: mahvolma idam-ı ebedî: dirilmemek üzere sonsuz yok oluş
  ihlâs: içtenlik, samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme inkişaf: açığa çıkma
  istifade: faydalanma itibarıyla: özelliğiyle, bakımından
  kasem etmek: yemin etmek kat’î: kesin
  kıymettar: değerli merhum: Allah’ın rahmetine kavuşmuş, vefat etmiş
  misli: benzeri muallim: öğretmen
  mukabele etmek: karşılık vermek mâsum: günahsız
  mübarek: hayırlı münasebet: ilişki, bağlantı
  nazara almak: göze almak nümune: örnek
  ruh-u canıyla: ruhu ve canıyla sebebiyet vermek: sebep olmak
  seciye: karakter, üstün özellik sû-i istimal: kötüye kullanma
  takviye: kuvvetlendirme, güçlendirme terbiye etmek: yetiştirmek, büyütmek
  terbiye-i İslâmiye: İslâm terbiyesi tesirli: etkili
  valide: anne vazife-i fıtriye: yaratılıştan gelen görev
  veled: çocuk âhiret: öldükten sonra yaşanacak olan sonsuz hayat
  üstad: öğretmen, hoca şefaatçi: af için aracılık eden
  şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi şekvâ etmek: şikâyet etmek

  Yazar : Risale Forum
  ***
  Risale-i Nur eczaları mürşiddir.

  İnsanı haksızlıktan hakka döndürür
  ve hayvanlıktan insaniyete
  ve esfel-i safilinden, a'la-i illiyyine yükseltir.

  Barla - 295

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  İstanbuL.
  Mesajlar Mesajlar
  2.960
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 507 + 34720


  Cevap: hanımlar taifesi ile bir muhavere...

  feda etmesi ve hakikî bir ihlâs ile vazife-i fıtriyesi itibarıyla kendini evlâdına kurban etmesi gösteriyor ki, hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığıninkişafı ile hem hayat-ı dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlarla, o kuvvetli ve kıymettar seciye inkişaf etmez. Veyahutsû-i istimal edilir. Yüzer nümunelerinden bir küçük nümunesi şudur:

  O şefkatli valide, çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. “Oğlum paşa olsun” diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa’ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor; Cehennem hapsine düşmemesini nazara almıyor. Fıtrî şefkatin tam zıddı olarak, o mâsum çocuğunu, âhirette şefaatçi olmak lâzım gelirken dâvâcı ediyor. O çocuk, “Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?” diye şekvâ edecek. Dünyada da, terbiye-i İslâmiyeyi tam almadığı için,validesinin harika şefkatinin hakkına karşı lâyıkıyla mukabele edemez, belki de çok kusur eder.

  Eğer hakikî şefkat sû-i istimal edilmeyerek, biçare veledini haps-i ebedî olan Cehennemden ve idam-ı ebedî olan dalâlet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkatsırrıyla çalışsa, o veledin bütün ettiği hasenâtının bir misli, validesinin defter-i a’mâline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi, âhirette de, değil dâvâcı olmak, bütün ruh u canıyla şefaatçiolup ebedî hayatta ona mübarek bir evlât olur.

  Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda kat’î ve daima hissettiğim bu mânâyı beyan ediyorum:

  Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasemediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum  Avrupa: (bk. bilgiler) beyan etmek: açıklamak
  biçare: çaresiz, zavallı cereyan: akım
  dalâlet: hak yoldan sapkınlık, inkârcılık defter-i a’mâl: amel defteri
  ebedî: sonsuz esaslı: köklü
  evlât: çocuk fena: kötü, çirkin
  fıtrî şefkat: doğal, yaratılıştan gelen şefkat, merhamet hafız mektebi: Kur’ân-ı Kerimi ezberlemek için gidilen okul
  haps-i ebedî: sonsuz bir hapis hasenât: iyilikler, sevaplar
  hayat-ı dünyeviye: dünya hayatı hayat-ı ebediye: sonsuz hayat, âhiret hayatı
  helâket: mahvolma idam-ı ebedî: dirilmemek üzere sonsuz yok oluş
  ihlâs: içtenlik, samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme inkişaf: açığa çıkma
  istifade: faydalanma itibarıyla: özelliğiyle, bakımından
  kasem etmek: yemin etmek kat’î: kesin
  kıymettar: değerli merhum: Allah’ın rahmetine kavuşmuş, vefat etmiş
  misli: benzeri muallim: öğretmen
  mukabele etmek: karşılık vermek mâsum: günahsız
  mübarek: hayırlı münasebet: ilişki, bağlantı
  nazara almak: göze almak nümune: örnek
  ruh-u canıyla: ruhu ve canıyla sebebiyet vermek: sebep olmak
  seciye: karakter, üstün özellik sû-i istimal: kötüye kullanma
  takviye: kuvvetlendirme, güçlendirme terbiye etmek: yetiştirmek, büyütmek
  terbiye-i İslâmiye: İslâm terbiyesi tesirli: etkili
  valide: anne vazife-i fıtriye: yaratılıştan gelen görev
  veled: çocuk âhiret: öldükten sonra yaşanacak olan sonsuz hayat
  üstad: öğretmen, hoca şefaatçi: af için aracılık eden
  şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi şekvâ etmek: şikâyet etmek
  Yazar : Risale Forum
  ***
  Risale-i Nur eczaları mürşiddir.

  İnsanı haksızlıktan hakka döndürür
  ve hayvanlıktan insaniyete
  ve esfel-i safilinden, a'la-i illiyyine yükseltir.

  Barla - 295

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  İstanbuL.
  Mesajlar Mesajlar
  2.960
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 507 + 34720


  Cevap: hanımlar taifesi ile bir muhavere...

  validemden aldığım telkinat ve mânevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek, bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhumamerhum validemin ders ve telkinâtını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyükhakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum.

  Ezcümle: Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur’un da en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi, o valideminşefkatli fiil ve halinden ve o mânevî derslerinden aldığımı yakînen görüyorum.
  Evet, bu hakikî ihlâs ile hakikî bir fedakârlık taşıyan validelik şefkati sû-i istimaledilip, mâsum çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan âhiretini düşünmeyerek,muvakkat fâni şişeler hükmünde olan dünyaya o çocuğun mâsum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkati sû-i istimal etmektir.

  Evet, kadınların şefkat cihetiyle bu kahramanlıklarını hiçbir ücret ve hiçbirmukabele istemeyerek, hiçbir faide-i şahsiye, hiçbir gösteriş mânâsı olmayarak ruhunu feda ettiklerine, o şefkatin küçücük bir nümunesini taşıyan bir tavuğun yavrusunu kurtarmak için arslana saldırması ve ruhunu feda etmesi ispat ediyor.

  Şimdi terbiye-i İslâmiyeden ve a’mâl-i uhreviyeden en kıymetli ve en lüzumlu esas,ihlâstır. Bu çeşit şefkatteki kahramanlıkta o hakikî ihlâs bulunuyor. Eğer bu iki nokta o mübarek taifede inkişafa başlasa, daire-i İslâmiyede pek büyük bir saadete medarolur. Halbuki erkeklerin kahramanlıkları mukabelesiz olamıyor; belki yüz cihettemukabele istiyorlar. Hiç olmazsa şan ve şeref istiyorlar. Fakat maattessüf biçaremübarek taife-i nisâiye, zalim erkeklerinin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için, başka bir tarzda, zaafiyetten ve aczden gelen başka bir nevide riyâkârlığa giriyorlar.


  İKİNCİ NÜKTE

  Bu sene inzivâda iken ve hayat-ı içtimaiyeden çekildiğim halde, bazı Nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen  acz: güçsüzlük a’mâl-i uhreviye: âhirete yönelik àmeller, işler
  bina etmek: kurmak biçare: çaresiz, zavallı
  cihet: yön, şekil daire-i İslâmiye: İslâm dairesi
  esas: temel ezcümle: meselâ, örneğin
  faide-i şahsiye: kişisel fayda fâni: gelip geçici, ölümlü
  fıtrat: yaratılış, mizaç hakikat: asıl, esas
  hakikî: asıl, gerçek hayat-ı içtimaiye: sosyal hayat
  hemşire: kız kardeş ihlâs: içtenlik, samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme
  inkişaf: açığa çıkma, gelişme inzivâ: yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmamak
  kıymetli: değerli maattessüf: ne yazık ki
  medar olmak: sebep olmak, vesile olmak merhamet: acıma, şefkat etme
  merhum: Allah’ın rahmetine kavuşmuş, vefat etmiş meşreb: hareket tarzı, metod
  mukabele: karşılık verme muvakkat: geçici olarak
  mübarek: hayırlı müşahede etmek: gözlemlemek
  nevi: çeşit, tür nükte: ince anlamlı söz
  nümune: örnek riyâkârlık: iki yüzlülük
  saadet: mutluluk sair: başka, diğer
  sû-i istimal: kötüye kullanma tahakküm: baskı, zorbalık
  taife: grup, topluluk taife-i nisâiye: kadınlar topluluğu
  telkinat: telkinler, öğütler terbiye-i İslâmiye: İslâm terbiyesi
  valide: anne validelik: annelik
  yakînen: kesin olarak zaafiyet: zayıflık
  zalim: haksızlık eden âhiret: öldükten sonra yaşanacak olan sonsuz hayat
  çekirdek-i esasiye: temel çekirdek şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi
  şer: kötülük
  Yazar : Risale Forum
  Konu Muvahhid tarafından (06-10-2013 Saat 17:11 ) değiştirilmiştir.
  ***
  Risale-i Nur eczaları mürşiddir.

  İnsanı haksızlıktan hakka döndürür
  ve hayvanlıktan insaniyete
  ve esfel-i safilinden, a'la-i illiyyine yükseltir.

  Barla - 295

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  İstanbuL.
  Mesajlar Mesajlar
  2.960
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 507 + 34720


  Cevap: hanımlar taifesi ile bir muhavere...

  ekserî dostlardan, kendi ailevî hayatlarından şekvâlar işittim. “Eyvah!” dedim. “İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?” dedim. Sebebini aradım. Bildim ki, nasıl İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslâma zarar vermek için, gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesâtıyla sefahete sevk etmek için bir ikikomite çalışıyormuş. Aynen öyle de, biçare nisâ taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki, bu millet-i İslâma bir dehşetli darbe, o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan mânevî evlâtlarıma kat’iyen beyan ediyorum ki:

  Kadınların saadet-i uhreviyesi gibi saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvîseciyeleri de, bozulmaktan kurtulmanın çare-i yegânesi, daire-i İslâmiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Rusya’da o biçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz.

  Risale-i Nur’un bir parçasında denilmiş ki:

  Aklı başında olan bir adam, refikasına muhabbetini ve sevgisini, beş on senelik fânive zâhirî hüsn-ü cemâline bina etmez. Belki, kadınların hüsn-ü cemâlinin en güzeli vedaimîsi, onun şefkatine ve kadınlığa mahsus hüsn-ü sîretine sevgisini bina etmeli—tâ ki, o biçare ihtiyarladıkça, kocasının muhabbeti ona devam etsin. Çünkü onunrefikası, yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil, belki hayat-ıebediyesinde ebedî ve sevimli bir refika-i hayat olduğundan, ihtiyarlandıkça dahaziyade hürmet ve merhametle birbirine muhabbet etmek lâzım geliyor. Şimdikiterbiye-i medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakatten sonraebedî bir mufarakate mâruz kalan o aile hayatı, esasıyla bozuluyor.

  Hem Risale-i Nur’un bir cüz’ünde denilmiş ki: Bahtiyardır o adam ki, refika-iebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem  Rusya: (bk. bilgiler) ailevî: aile ile ilgili
  bahtiyar: talihli, mutlu beyan etmek: açıklamak
  bina etmek: kurmak biçare: çaresiz, zavallı
  cihet: taraf cüz’: bölüm
  daimî: devamlı, sürekli daire-i İslâmiye: İslâm dairesi
  dehşetli: korkunç, ürkütücü din-i İslâm: İslâm dini
  ebedî: sonsuz ekserî: çoğunluk, pekçok
  esas: temel fâni: gelip geçici, ölümlü
  fıtrat: yaratılış, mizaç gafil: Allah’ı düşünmeyen ve sorumluluklarından habersiz
  hayat-ı ebediye: sonsuz hayat, âhiret hayatı hayat-ı içtimaiye: sosyal hayat
  hemşire: kız kardeş hevesât: gelip geçici arzu ve istekler
  hususan: bilhassa, özellikle hüsn-ü cemâl: güzellik
  hüsn-ü sîret: ahlâk güzelliği kat’iyen: kesinlikle
  komite: bir maksat çerçevesinde toplanmış cemiyet merhamet: acıma, şefkat
  millet-i İslâm: İslâm milleti mufarakat: ayrılık
  muhabbet: sevgi muvakkat: geçici olarak
  mânevî evlât: mânevi çocuk mâruz kalma: yüz yüze gelme
  nevi: çeşit, tür nisâ taifesi: kadınlar topluluğu
  refakat: arkadaşlık refika: eş, hanım
  refika-i ebediye: sonsuza kadar arkadaş olarak kalacak olan eş, hanım refika-i hayat: hayat arkadaşı, eş
  saadet-i dünyeviye: dünyaya ait mutluluk saadet-i uhreviye: âhiret hayatındaki mutluluk
  salih: dinin emir ve yasaklarına eksiksiz olarak uyan kişi saliha: dinin emir ve yasaklarına uygun hareket eden kadın
  seciye: karakter, üstün özellik sefahet: yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük
  sevk etmek: yöneltmek suret: biçim, şekil
  tahassungâh: sığınma yeri, sığınak taife: grup, topluluk
  terbiye-i diniye: dinî eğitim, ahlâkî terbiye terbiye-i medeniye: çağdaş eğitim
  ulvî: yüce, büyük zevce: eş, hanım
  ziyade: çok, fazla zâhirî: dış görünüşteki
  çare-i yegâne: tek çare şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi
  şekvâ: şikayet, yakınma
  Yazar : Risale Forum
  ***
  Risale-i Nur eczaları mürşiddir.

  İnsanı haksızlıktan hakka döndürür
  ve hayvanlıktan insaniyete
  ve esfel-i safilinden, a'la-i illiyyine yükseltir.

  Barla - 295

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  İstanbuL.
  Mesajlar Mesajlar
  2.960
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 507 + 34720


  Cevap: hanımlar taifesi ile bir muhavere...

  bahtiyardır o kadın ki, kocasını mütedeyyin görür, ebedî dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur, saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazanır. Bedbahttır o adam ki, sefahete girmiş zevcesine ittibâ eder, vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder. Bedbahttır o kadın ki, zevcinin fıskına bakar, onu başka bir surette taklit eder. Veyl o zevc ve zevceye ki, birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani, medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder.


  İşte, Risale-i Nur’un bu mealdeki cümlelerinin mânâsı budur ki: Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir. Şimdi aile hayatında enmühim nokta budur ki, kadın, kocasında fenalık ve sadakatsizlik görse, o da kocasının inadına, kadının vazife-i ailevîsi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askeriyedeki itaatin bozulması gibi, o aile hayatının fabrikası zîrüzeber olur. Belki o kadın, elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki, ebedîarkadaşını kurtarsın. Yoksa, o da kendini açıklık ve saçıklıkla başkalara göstermeye ve sevdirmeye çalışsa, her cihetle zarar eder. Çünkü hakikî sadakati bırakan, dünyada da cezasını görür. Çünkü nâmahremlerin nazarından fıtratı korkar, sıkılır, çekilir. Nâmahrem yirmi erkeğin on sekizinin nazarından istiskal eder. Erkek ise,nâmahrem yüz kadından, ancak birisinden istiskal eder, bakmasından sıkılır. Kadın ocihette azap çektiği gibi, sadakatsizlik ittihamı altına girer, zaafiyetiyle beraber;hukukunu muhafaza edemez.


  Elhasıl: Nasıl ki kadınlar kahramanlıkta, ihlâsta, şefkat itibarıyla erkeklere benzemedikleri gibi, erkekler de o kahramanlıkta onlara yetişemiyorlar. Öyle de, omâsum hanımlar dahi, sefahette hiçbir vecihle erkeklere yetişemezler. Onun için,fıtratlarıyla ve zayıf hilkatleriyle nâmahremlerden şiddetli korkarlar ve çarşaf altında saklanmaya kendilerini mecbur bilirler. Çünkü, erkek sekiz dakika zevk ve lezzet içinsefahete girse, ancak sekiz lira kadar birşey zarar eder. Fakat kadın sekiz dakikasefahetteki zevkin cezası olarak, dünyada dahi sekiz ay  bahtiyar: talihli, mutlu bedbaht: talihsiz, bahtsız
  cihet: yön daire-i şeriat: Allah tarafından bildirilen emir ve yasaklara dayanan hükümlerin bulunduğu daire
  dünyevî: dünyaya ait ebedî: sonsuz
  elhasıl: kısaca, özetle emniyet: güven
  fantaziye: eğlence, zevk ve heveslere hitap eden davranışlar fenalık: kötülük, çirkinlik
  fısk: günah fıtrat: yaratılış, mizaç
  hakikî: gerçek hilkat: yaratılış
  hukuk: haklar ihlâs: içten ve karşılık beklemeden yapılan davranış, samimiyet
  inkişaf: açığa çıkma, gelişme istiskal etmek: ağır bulmak, sıkılmak
  itaat: emre uyma, boyun eğme itibarıyla: açısından
  ittibâ etmek: tâbi olmak, uymak ittiham: suçlama
  iştirak etmek: katılmak meal: anlam
  mecbur: zorunlu muhafaza etmek: korumak, saklamak
  mâsum: günahsız, saf mühim: önemli
  mütedeyyin: dinin emirlerini eksiksiz yerine getiren, dindar nazar: bakış
  nâmahrem: nikahlanmanın haram olmadığı kişi, yabancı kişi saadet: mutluluk
  saadet-i dünyeviye: dünyaya ait mutluluk saadet-i uhreviye: âhiret hayatındaki mutluluk
  sadakat: içten bağlılık seciye: karakter, üstün özellik
  sefahet: yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük suret: biçim, şekil
  teşvik etmek: yönlendirmek, özendirmek uhrevî: âhirete ait
  ulvî: yüce, büyük vazife-i ailevî: aile ile ilgili görev
  vecih: yön veyl: yazık
  zaafiyet: zayıflık, güçsüzlük zevc: erkek eş, koca
  zevce: eş, hanım zîrüzeber olmak: alt üst, darma dağınık olmak
  âdâb-ı İslâmiyet: İslâmiyetin terbiye kuralları ıslah: düzeltme, iyileştirme
  şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi
  Yazar : Risale Forum
  ***
  Risale-i Nur eczaları mürşiddir.

  İnsanı haksızlıktan hakka döndürür
  ve hayvanlıktan insaniyete
  ve esfel-i safilinden, a'la-i illiyyine yükseltir.

  Barla - 295

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  İstanbuL.
  Mesajlar Mesajlar
  2.960
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 507 + 34720


  Cevap: hanımlar taifesi ile bir muhavere...

  ağır bir yükü karnında taşır ve sekiz sene de o hâmisiz çocuğun terbiyesininmeşakkatine girdiği için, sefahette erkeklere yetişemez, yüz derece fazla cezasını çeker.

  Az olmayan bu nevi vukuat da gösteriyor ki, mübarek taife-i nisâiye, fıtraten yüksek ahlâka menşe olduğu gibi, fısk ve sefahette dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir. Demek onlar daire-i terbiye-i İslâmiye içinde mes’ut bir aile hayatını geçirmeye mahsus bir nevi mübarek mahlûkturlar. Bu mübarekleri ifsad eden komiteler kahrolsunlar! Allah, bu hemşirelerimi de bu serserilerin şerlerinden muhafaza eylesin. Âmin.

  Hemşirelerim, mahremce bu sözümü size söylüyorum: Maişet derdi için, serseri, ahlâksız, frenkmeşrep bir kocanın tahakkümü altına girmektense, fıtratınızdaki iktisatve kanaatle, köylü mâsum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaları nev’inden kendinizi idareye çalışınız, satmaya çalışmayınız. Şayet size münasipolmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşaallah,rızanız ve kanaatinizle o da ıslah olur. Yoksa, şimdiki işittiğim gibi, mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da, haysiyet-i İslâmiye ve şeref-i milliyemize yakışmaz.


  ÜÇÜNCÜ NÜKTE

  Aziz hemşirelerim, kat’iyen biliniz ki, daire-i meşruanın haricindeki zevklerde, lezzetlerde, on derece onlardan ziyade elemler ve zahmetler bulunduğunu, Risale-i Nur yüzer kuvvetli delillerle, hadisatlarla ispat etmiştir. Uzun tafsilâtını Risale-i Nur’da bulabilirsiniz.

  Ezcümle, Küçük Sözler’den Altıncı, Yedinci, Sekizinci Sözler ve Gençlik Rehberibenim bedelime sizlere tam bu hakikati gösterecek. Onun için, daire-i meşruadaki keyfe iktifâ ediniz ve kanaat getiriniz. Sizin hanenizdeki mâsum evlâtlarınızlamâsûmâne sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir.


  Gençlik Rehberi: Risale-i Nur içinde bulunan gençlere ait meselelerden oluşan bir kitapçık Küçük Sözler: Sözler kitabı içerisinden alınmış olan bazı bölümlerden oluşan kitapçık
  aziz: çok değerli, izzetli daire-i meşrua: dinin uygun gördüğü helâl daire
  daire-i terbiye-i İslâmiye: İslâmiyetin terbiye dairesi elem: acı, keder
  evlât: çocuklar ezcümle: örneğin
  frenkmeşrep: Avrupalıları taklit eden fısk: günah
  fıtrat: yaratılış, mizaç fıtraten: yaratılış itibariyle
  hadisat: hâdiseler, olaylar hakikat: gerçek
  hane: ev haricinde: dışında
  haysiyet-i İslâmiye: İslâmiyetin değeri, şerefi hemşire: kız kardeş
  hâmisiz: koruyucusuz ifsad eden: bozan
  iktifâ etmek: yetinmek iktisat: tutumlu olma
  inşaallah: Allah izin verirse kabiliyet: yetenek
  kanaat: Allah’ın nasip ettiği rızka razı olma, yetinme kanaat getirmek: elindekiyle yetinmek
  kat’iyen: kesin olarak komite: heyet, komisyon
  mahlûk: yaratılmış, varlık mahrem: gizliliği olan
  mahsus: has, özel maişet: geçim
  menşe: kaynak mes’ut: mutlu
  meşakkat: güçlük, zorluk muhafaza: koruma, saklama
  mâsum: günahsız, temiz, saf mâsûmâne: suçsuz, günahsız bir biçimde
  mübarek: hayırlı münasip: uygun
  müracaat etmek: başvurmak nafaka: geçim için gerekli olan şey
  nevi: çeşit, tür nükte: ince ve derin anlamlı söz
  rıza: hoşnutluk sefahat: yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük
  tafsilât: ayrıntılar tahakküm: baskı, zorbalık
  taife-i nisâiye: kadınlar topluluğu terbiye: eğitim, yetiştirme
  vukuat: meydana gelen olaylar ziyade: çok, fazla
  âmin: “Allahım kabul eyle” ıslah olmak: kötülüklerden kurtulup doğru yolu bulmak
  şer: kötülük şeref-i milliye: millete ait şeref
  Yazar : Risale Forum
  ***
  Risale-i Nur eczaları mürşiddir.

  İnsanı haksızlıktan hakka döndürür
  ve hayvanlıktan insaniyete
  ve esfel-i safilinden, a'la-i illiyyine yükseltir.

  Barla - 295

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  İstanbuL.
  Mesajlar Mesajlar
  2.960
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 507 + 34720


  Cevap: hanımlar taifesi ile bir muhavere...

  Hem kat’iyen biliniz ki, bu hayat-ı dünyeviyede hakikî lezzet iman dairesindedir ve imandadır. Ve a’mâl-i salihanın herbirisinde bir mânevî lezzet var. Ve dalâlet vesefahette, bu dünyada dahi gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu Risale-i Nur yüzer kat’î delillerle ispat etmiştir. Adeta imanda bir Cennet çekirdeği ve dalâlette vesefahette bir Cehennem çekirdeği bulunduğunu, ben kendim çok tecrübelerle ve hadiselerle aynelyakin görmüşüm ve Risale-i Nur’da bu hakikat tekrar ile yazılmış. Enşedit muannit ve muterizlerin eline girip, hem resmî ehl-i vukuflar ve mahkemeler ohakikati cerh edememişler. Şimdi sizin gibi mübarek ve mâsum hemşirelerime veevlâtlarım hükmünde küçüklerinize, başta Tesettür Risalesi ve Gençlik Rehberi veKüçük Sözler benim bedelime sizlere ders versin.

  Ben işittim ki, benim size camide ders vermekliğimi arzu ediyorsunuz. Fakat benim perişaniyetimle beraber hastalığım ve çok esbab, bu vaziyete müsaade etmiyor. Ben de sizin için yazdığım bu dersimi okuyan ve kabul eden bütün hemşirelerimi, bütün mânevî kazançlarıma ve dualarıma Nur şakirtleri gibi dahil etmeye karar verdim. Eğer siz benim bedelime Risale-i Nur’u kısmen elde edip okusanız veya dinleseniz, o vakit,kaidemiz mûcibince, bütün kardeşleriniz olan Nur şakirtlerinin mânevî kazançlarına ve dualarına da hissedar oluyorsunuz.

  Ben şimdi daha ziyade yazacaktım. Fakat çok hasta ve çok zayıf ve çok ihtiyar ve tashihat gibi çok vazifelerim bulunduğundan, şimdilik bu kadarla iktifâ ettim.  اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى 1
  Duanıza muhtaç kardeşiniz
  Said Nursî


  Bilgi
  Dipnot-1 Bâkî olan sadece Odur.


  Gençlik Rehberi: Risale-i Nur içinde bulunan gençlere ait meselelerden oluşan bir kitapçık Küçük Sözler: Sözler kitabı içerisinden alınmış olan bazı bölümlerden oluşan kitapçık
  Nur şakirtleri: Risale-i Nur talebeleri Tesettür Risalesi: 24. Lem’a örtünmeyle ilgili olan kitapçık
  aynelyakîn: gözle görerek kesin bilgi edinme a’mâl-i saliha: dinin emir ve yasaklarına uygun davranışlar
  bedel: karşılık cerh etmek: çürütmek
  dalâlet: hak yoldan sapkınlık, inkârcılık ehl-i vukuf: bilirkişi
  elem: acı, keder esbab: sebepler
  evlât: çocuklar hakikat: doğru gerçek
  hakikî: gerçek hayat-ı dünyeviye: dünya hayatı
  hemşire: kız kardeş hissedar: pay sahibi
  iktifâ etmek: yetinmek kaide: kural, prensip
  kat’iyen: kesin olarak kat’î: kesin
  muannit: inatçı muteriz: itiraz eden
  mâsum: günahsız, temiz, saf mûcibince: gereğince
  mübarek: uğurlu, hayırlı müsaade etmek: izin vermek
  perişaniyet: perişanlık sefahet: yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük
  tashihat: bir eser üzerinde, yanlışları gidermek amacıyla yapılan düzeltmeler vaziyet: durum
  ziyade: çok, fazla şedit: şiddetli
  Yazar : Risale Forum
  ***
  Risale-i Nur eczaları mürşiddir.

  İnsanı haksızlıktan hakka döndürür
  ve hayvanlıktan insaniyete
  ve esfel-i safilinden, a'la-i illiyyine yükseltir.

  Barla - 295

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222