Okumak

Nimet-İ Uzmasına Nail Olmak

İhsandır!
(Haşiye)


Risale-i Nur'u dikkat ve tefekkürle okumak nimet-i uzmasına nail olan biz bir kısım üniversite gençliği, bir hüsn-ü zan veya bir tahmin ile değil, tahkikî ve tedkikî bir surette, sarsılmaz ve sarsılmayacak olan ilmelyakîn bir kuvvet-i imaniye ile inanıyoruz ki; zemin yüzünün bu asra kadar görmediği bir vahşet ve dehşetin sebebi olan dinsizlik ve ilhadı, Bedîüzzaman ortadan kaldırmağa inayet-i Hak ile muvaffak olacaktır.

Asa-yı Musa ( 253 )


..kalbi intibaha gelen zâtlar okumaktan usanmaz.

Barla Lahikası ( 336 )


..okumakve yazmak en büyük ibadet ve zevk kaynağıdır.

Tarihçe-i Hayat ( 624 )


..risalenin ruhuma ilka eylediği nuranî feyizleri karşısında, okudukça okumakihtiyacım artıyordu.

Barla Lahikası ( 106 )


Risale-i Nur'u dikkat ve tefekkürle devamlı olarak okumakve o muazzam eser külliyatındaki Kur'an ve iman hakikatleriyle kendimizi teçhiz etmek ve bu esas ve şartlarla, o hârika eser külliyatını bir an evvel ikmal etmektir. İşte bu nimet-i uzmaya nail olan her genç ve herkes; bire yüz bin kuvvetinde, kendine, vatan ve milletine faideli olur.

Asa-yı Musa ( 249 )


Risale-i Nur'u okumakzaruret ve ihtiyacındadır. Eğer gaflet ederse, kendisini aldatan enaniyetine boyun eğip, Risale-i Nur Külliyatını okumazsa, büyük bir mahrumiyete düçar olur.

Asa-yı Musa ( 252 )


“..bir kısım mes'elelerinin kısacık hülâsalarını, bu terbiye için açılan dershanede okumakve okutmakla tam terbiye almak lâzım geliyor. Asa-yı Musa ( 11 )”


..okumakve manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek ve kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve birbirinin güzel huylarından istifade

Asa-yı Musa ( 19 )


..hem Kur'an'ın, hem imanın, hem namazın hülâsaları ve çekirdekleri olan o üç kelime-i mübarekeyi namazdan sonra otuzüçer defa okumakne kadar kıymetdar ve sevablı olduğunu elbette anladınız.

Asa-yı Musa ( 54 )


..okumaklatahattur edip, nefsin tuğyanından kurtulmaya çalışmak..

Asa-yı Musa ( 69 )


Umumunu okumakiçin vakit bulamadığından, yalnız birtek sahife olan zîhayatın bahar faslında icad ve idaresine bakar, müşahede eder

Asa-yı Musa ( 104 )


Risale-i Nur'un nuranî ve parlak eczalarını elde edip dikkat ve tefekkürle okumaktan başka bir kurtuluş çaresi yoktur.Risale-i Nur'u okuyan herkes, bu hakikatı idrak etmiş ve etmektedir.

Asa-yı Musa ( 252 )


Hem herkes her vakit bütün Kur'anı okumağamuktedir olamaz.

Sözler ( 242 )


..okumakyazmak bilmez..

Sözler ( 384 )


..okumaklatahatturedip, nefsin tuğyanından kurtulmaya çalışmak..

Sözler ( 459 )


Bedîüzzaman hakkında malûmat almak isteyen kardeşlerimize, bunun ancak ve ancak Risale-i Nur Külliyatını dikkat ve devamla okumaksuretiyle mümkün olduğunu arzederiz.

Sözler ( 755 )


Bedîüzzaman'ın nasıl bir zât olduğunu anlayabilmek için, Risale-i Nur Külliyatını dikkatle, sebatla okumakkâfidir.

Sözler ( 758 )


Bu risaleyi, şimdiye kadar belki yüz defa okumuşum. Fakat, şimdi yeni görüyorum gibi tekrar okumağaihtiyaç ve iştiyakım var."

Sözler ( 760 )


..bazı lügatların manalarını söyleyerek aynen okumakdaha müessir ve daha efdaldir.

Sözler ( 772 )

..sekiz senedir birtek gazete okumakarzum olmadı ve okumadım.

Mektubat ( 47 )

Kur'anı yeni nâzil oluyor gibiokumakve dinlemekve ondaki hitabat-ı İlahiyeyi güya geldiği ân-ı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem (A.S.M.)dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazret-i Cebrail'den, belki Mütekellim-i Ezelî'den dinliyor gibi bir kudsî halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'anın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir.

Mektubat ( 401 )


..çok manidar olduğu için, muhtelif âyâtı hıfzetmek veya okumakarzusu..


Mektubat ( 406 )


..okumağapek çok muhtaçtırlar.

Mektubat ( 498 )


Kitab-ı Mübin'in mühim ince mes'elelerini okumak..

Lem’alar ( 126)

..hasiyetli evradı okumakiçin zaîf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar.

Lem'alar ( 132 )

..okumağaçok muhtaç..

Lem'alar ( 264 )


..risaleleri kemal-i merak ve dikkatle okumağabaşlayıp..

Lem'alar ( 264 )


..hususan vahdet-ül vücuda dair mes'elelerini okumak, zararlıdır.

Lem'alar ( 274 )


Cevher Nur'u okumağadevam ettim.

Lem'alar ( 278 )


Elmas Cevher Nur'dur!" diye bunlara okumağabaşladım.

Lem'alar ( 278 )


Evet Nur, bunu okumaktır.

Lem'alar ( 278 )


..terbiye için açılan dershanede okumakve okutmaklatam terbiye almak lâzım geliyor.

Şualar ( 193 )


..okumakne kadar kıymetdar ve sevablı..

Şualar ( 236 )


İşte bu ebedî hazinenin anahtarı imandır ve teslimdir ve onu dinleyip kabul etmek ve okumaktır.

Lem'alar ( 226 )


..yirmibeş senedir değil gazeteleri okumak, belki sormasını ve merak etmesini ve düşünmesini bana terkettirmiş.

Şualar ( 358 )


Risale-i Nur'u okumakve yazmak bir suç sayılmış.

Şualar ( 368 )


..okumağaimkân bulamadığından..

Şualar ( 389 )


Aziz, sıddık kardeşlerim!


Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür, derse müştak yeni kardeşlerimize güzelce ders verir. Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet;tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor.

Şualar ( 486 )


Nurları yazmak ve okumaktanteselli ve ferah bulmağa çalışınız.

Şualar ( 515 )


..müştakların okumakheveslerini tahrik ettiğinden..

Şualar ( 517 )


..okumağainayet-i İlahiye ile muvaffak olması..

Şualar ( 538 )


Risale-i Nur'un organize edilmemiş serbest bir üniversiteye benzeyen tahsiline eserleri okumaksuretiyle devam edenler ise, Kur'an ve imana hizmet etmekten başka herhangi dünyevî bir maksad taşımıyorlar.

Şualar ( 548 )


Risale-i Nur, o kadar büyük bir şevk ve aşkla ve o kadar sonsuz bir hazla okunuyor ki; sadık okuyucularını defalarca okumakgibi kuvvetli bir arzuya sahib ediyor.

Şualar ( 549 )


Risale-i Nur'un hârikulâdeliğini ve te'lif san'atındaki üstünlüğünü tasdik edip hayretler içerisinde bütün külliyatı okumakiştiyakına sahib oluyorlar.

Şualar ( 550 )


Risale-i Nur'u okumakve onun ebedî saadetler bahşeden yazılarını istinsah etmek veya bir mü'minin istifadesi için iman cihetinde ona hizmet etmek bir suç mudur?

Şualar ( 554 )


Nur-u Kur'anın birkaç risalesini okumaklabütün o zehirli fikirlerini atıp imanı elde ederek duyduğu sonsuz sevinç ve bahtiyarlığı te'lif ettiği mübarek Nur risaleleriyle ona kazandıran müşfik ve vefakâr ve hakikî kahraman Üstad Bedîüzzaman hazretlerine arzetmesi, eski gaflet ve dalalet hayatından kurtulup, iman ve nura kavuştuğunu ve hakikî imanı kazandıran Risale-i Nur'un bu asrın bütün insanları için bir şems-i hidayet ve vesile-i saadet ve onun müellifliğiyle tavzif edilen üstad-ı muhteremin bu pek büyük ve yüce imanî hizmetiyle onun bu beşeriyete, hususan ehl-i imana bir lütf-u İlahî olduğunu hayranlıkla arzetmesi..


Şualar ( 557 - 558 )


Risale-i Nur'u okumakve yazmak, medh ü senasına kadir olamak..

Şualar ( 559 )


..okumakve yazmakve dindaşlarının imdadına koşmak..

Şualar ( 563 )


Dinî ve imanî ve ahlâkî eserlerini okumakla, o uğurda hayatımı tereddüdsüz feda eder derecesinde istifade..

Şualar ( 566 )


Nur nüshaları ve onları okumaklaimanlarını kurtaran yüzbinler hâlis Nur şakirdleri..

Şualar ( 567 )


Nur Risalelerini tedarik ederek okumağabaşladım.

Şualar ( 568 )


her müslim okuyucusunu kurtardığı gibi beni de kurtaran Risale-i Nur Külliyatını okumakve benim bu eserleri okuduğumu bilen ve işiten vatandaşlarımın tehzib-i ahlâk etmek için benden musırrane istemeleri..


Şualar ( 568 569 )


..mükâleme-i mi'raciyeyi geniş manasıyla okumak, teşehhüdde umum İslâmın farz bir vazifesi olmuş.

Şualar ( 642 )


..okumaklatezahür eden meziyetini düşünüp hayran kaldı.

Tarihçe-i Hayat ( 30 )


..okumaklahıfzetti ve okudu.

Tarihçe-i Hayat ( 36 )


..her gün okumakşartıyla..

Tarihçe-i Hayat ( 45 )


..imanlarını kuvvetlendirmişler ve bu hakikat-ı kübrayı bütün dünyaya ilân etmek ve ölünceye kadar onu okumakve ona hizmet etmek gayesini azmetmişlerdir.

Tarihçe-i Hayat ( 155 )


İmanlarını kurtarmak niyetiyle Risale-i Nur'u okumakve rıza-yı İlahî için iman ve İslâmiyete Risale-i Nur'la hizmet etmek." Bu gayelerinde muvaffak olmak için, her şeylerini bu hizmete hizmetkâr yapmışlardır.

Tarihçe-i Hayat ( 163 )


o envâr-ı imaniyeyi derdine tam derman bulan bir kısım zâtlar onları okumakistediler ve okudular; hayat-ı ebediyelerine tam bir tiryak olduğunu hakkalyakîn gördüler, kendilerine istinsah ettiler.

Tarihçe-i Hayat ( 222 )


..kendi kendime günahlarımdan istiğfar ve âyetler okumakgibi şeylerle meşguliyetim var.

Tarihçe-i Hayat ( 224 )


Bir kısım şakirdlerin ibadet niyetiyle risaleleri ya yazmak veya okumakveya dinlemekliğin hikmetini bildim. Bârekâllah dedim, hak verdim.

Medresede okumaktakimaksad; evvelâ kendini kurtarıp, sâniyen ümmet-i Muhammed'i (A.S.M.) kurtarmağa çalışmak

Barla Lahikası ( 142 )Risale-i Nur'da öyle manevî bir zevk ve cazibedar bir nur var ki; mekteblerdeki çocukları okumağaşevkle sevketmek için icad ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk Risale-i Nur veriyor ki çocuklar böyle hareket ediyorlar.

Tarihçe-i Hayat ( 318 )

Teenni ve dikkatle okumak..

Tarihçe-i Hayat ( 319 )


Umumunu okumakiçin vakit bulamadığından, yalnız birtek sahife olan zîhayatın bahar faslında icad ve idaresine bakar, müşahede eder..

Tarihçe-i Hayat ( 338 )


Hapis müddetinde Nur talebeleri bu Meyve Risalesi'ni müteaddid defalar yazmak ve okumaksuretiyle meşgul olmuşlar.

Tarihçe-i Hayat ( 435 )


Zemin yüzünde yazılan, bahar sahifesinde teşhir edilen rahmet ve hikmetin mu'cizeli eserlerini, eşcar ve nebatat ve hayvanattaki san'at-ı İlahiyenin hârikalarını, sîmalarında parıldayan tevhid sikkelerini okumağaziyadesiyle meftun idi.

Tarihçe-i Hayat ( 460 )


Risale-i Nur'u devamlı okumakla, ben, dehşetli mânevî hastalıklardan nasıl kurtulmuşsam..

Tarihçe-i Hayat ( 497 )

Risale-i Nur'u okumağave neşretmeğe, kahraman üstadları misillü feragatla çalışırlar.

Tarihçe-i Hayat ( 542 )


Risale-i Nur'usebatve devamlave niyet-i hâlisaneile okumaklafarkına varacaklardır!

Tarihçe-i Hayat ( 547 )


Nurları okumak, yazmak, okutmak ve neşrine çalışmak.

Tarihçe-i Hayat ( 613 )


..okumakve o muazzam eser külliyatındaki Kur'an ve iman hakikatleriyle kendimizi teçhiz etmek..

Tarihçe-i Hayat ( 623 )Risale-i Nur'unnuranî ve parlak eczalarını elde edip dikkat ve tefekkürle okumaktan başka bir kurtuluş çaresi yoktur.

Tarihçe-i Hayat ( 641 )


Risale-i Nur'uokumakzaruret ve ihtiyacındadır. Eğer gaflet ederse, kendisini aldatan enaniyetine boyun eğip, Risale-i Nur Külliyatını okumazsa, büyük bir mahrumiyete düçar olur.

Tarihçe-i Hayat ( 642 )


Risale-i Nur'uher sınıf halktan, bilhâssa talebelerden, gençlerden gelen cemaate okumaksuretiyle ilmî derslere başladılar. Bu zamanda pek ehemmiyetli olan talebe-i ulûmun şerefini ihya ettiler.

Tarihçe-i Hayat ( 673 )


İşte Risale-i Nur'unyeni ve müştak talebeleri olan kardeşlerimiz! Sizler de böyle bir Üstad'ın ve böyle bir eserin talebeleri olduğunuzdan sizlerin de bu semerelere ve meyvelere mazhar olup Nurlara daha ziyade sarılarak, hararet ve iştiyakınız daha fazla ziyadeleşmiş olarak Nurları sebat ve sadakatla okumakderecesine nail olacağınızdan, hem sizleri ruh u canımızla tebrik ediyoruz, hem sizlere binler selâm ve dualar edip dualarınızı bekliyoruz.

Tarihçe-i Hayat ( 689 )


..okumaknimet-i uzmasına mukabil canımızı da feda etsek, ömrümüzü de ona vakfetsek, zulümden zulüme de sürüklensek, ömrümüzün nihayetine kadar şükran secdesinden de kalkmasak, bize yine ucuzdur...

Tarihçe-i Hayat ( 702 )


Risale-i Nur'uokumak, on defa benimle görüşmekten daha kârlıdır.

Tarihçe-i Hayat ( 703 )


Kur'an'ı tamamen okumaya vakti müsaid olmayan veya ancak bir kısmını veya bir suresini okuyabilen insanlar, Kur'anın hepsini okumaktanhasıl olan sevabdan mahrum kalmamasıdır.

Mesnevi-i Nuriye ( 108 )


..tamamen ve daima okumakherkese müyesser değildir.

Mesnevi-i Nuriye ( 231 )


..risaleleri okumakve yazmak suretiyle istifade ve istifaza..

Barla Lahikası ( 5 )


..okumaknasîb olduğu zamanlarda, bende bazı hissiyat hasıl oluyor..

Barla Lahikası ( 27 )


..akşam ile yatsı arasında Risale-i Nur'uokumağabaşladım.

Barla Lahikası ( 28 )


..bir defa okumakkâfi değil. Hepsi yanında bulunup daima okumalıdır.

Barla Lahikası ( 51 )


..sizin o muhteşem temsillerinizi defalarca daha okumakistiyorum ki, cüz'î küllî bir alâka hasıl olsun.

Barla Lahikası ( 58 )


Tabiratınızla, şivenizle okumakbana o kadar zevkli, lezzetli geliyor ki, tarif edemem. Onun için bir harfe dokunmayı azîm bir günah işliyor telakki ediyorum.

Barla Lahikası ( 62 )


Zaman oluyor ki, gözlerimden dökülen yaşları, yazı yazmak veyahut risaleleri okumaklateskin edebiliyorum.

Barla Lahikası ( 75 )


..birçok kimselerin de, âhir ömürlerinde yeniden okumağaşevk u gayret gösterecekleri, bir ihtimal-i kavîdir.

Barla Lahikası ( 82 )


..cemaatimize, tam vaktinde okumaksuretiyle, bu emr-i celil-i Nebevîyi de yerine getirmiş olurduk.

Barla Lahikası ( 85 )


..ellerine birer Nurparçalarından verip akşama kadar ve bazı geceleri okumaktadevam ediliyor.

Barla Lahikası ( 99 )

..okumağaliyakat kesbedilirken..

Barla Lahikası ( 126 )


..Âsâr-ı saireyi bir defa okuyunca, ikinci bir defa okumağao kadar heves uyanmıyor. Kur'an-ı Hakîm'in envârını ne kadar okursam okuyayım, def'-i cû' edemiyorum.

Barla Lahikası ( 131 )


Risaleleri ciddî okumakve yazmak, yirmi sene medresede okumaktanfaiktir ve daha menfaatlidir." Medresede okumaktaki maksad; evvelâ kendini kurtarıp, sâniyen ümmet-i Muhammed'i (A.S.M.) kurtarmağa çalışmak değil mi? Risalet-ün Nur ve Mektubat-ün Nur, yirmi senelik medrese ilmini veriyor itikadındayım.


Ve her bir risale, tek başıyla bir mürşid-i ekmeldir.

Barla Lahikası ( 142 )

Bu Fihristeleri okumak; herhalde ve behemehal Söz ve Mektublar risale-i şerifenizi görmek, okumak, yazmak için insanı iştiyak ve gayrete sevk ediyor ve şiddetli kamçılıyor.

Barla Lahikası ( 156 )


Sözler'in hak olduğunu tamamıyla anladılar. Hattâ okumakiçin, kardeşimi çok zaman icbar ediyorlar.

Barla Lahikası ( 160 )


Zira şimdiye kadar büyük bir zevk ile mükerreren okuduğum ve daima okumaktanhâlî kalmadığım Sözler ve Mektubat hakkında kanaatlerimi daima üstadıma arzettiğimden, yazacak kelime bulamıyorum.

Barla Lahikası ( 190 )


Büyük zevk-i ruhanî ile okumaklaberaber, fakir talebeniz bunu çoktan hissetmiştim.

Barla Lahikası ( 208 )


..büyük bir zevk-i ruhanî ile okumaktanbaşka ne yapabiliriz?

Barla Lahikası ( 209 )


Nurları göstermek, dikkat-i nazarlarını celbetmek, kalbî ve bâtınî yaralarına merhem eylemek emeliyle, ihtiyarsız ve manevî bir tesir altında âsâr-ı Nur'u aşk ile okumak.

Barla Lahikası ( 217 )


Evet zaman oluyor ki, gözlerimden dökülen yaşları, nurlu risaleleri okumaklateskin ediyorum.

Barla Lahikası ( 225 )


Suallerin cevabları o kadar latif idi ki, ne okumağadoyabildim ve ne de idrakim kadar olsun hakkıyla kavrayabildim.

Barla Lahikası ( 227 )Risale-i Nur'da öyle manevî zevk ve cazibedar bir nur var ki, mekteblerde çocukları okumağaşevkle sevketmek için icad ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk Risale-i Nur veriyor ki; çocuklar ve ümmi ihtiyarlar böyle hareket ediyorlar.

Kastamonu Lahikası ( 121 )


Cemaata Sözler'i okumakzamanında, sendeki hissiyat-ı âliye ve fazla inkişaf ve fedakârane hamiyet-i diniye galeyanının sırrı şudur ki:Velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğin envârı altına girdiğin içindir. O vakit sen, dellâl-ı Kur'an Said'in vekili belki manen aynı hükmüne geçtiğin içindir.


Barla Lahikası ( 253 )


Kalemle ilmi tahsilن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ. Madem ki hakikat ilmi tedris edilmiyor. Elbette mahfî hikmetlere binaen mahdud insanların eline geçen, kulağına giren bu nevi derslerin ciddî tahsili için, bilhâssa okuması yazması olanların bizzât yazmak suretiyle, bu neticeyi bulacaklarına şübhe edilmemelidir. Bir şeyi yazmak; okumak, anlamak, sonra başka kâğıda nakletmektir ki, bu tarzla matlub istifadenin temin edileceği muhakkaktır.

Barla Lahikası ( 296 )


..okumaknasîb oldu. Maddî ve manevî hastalıklarına ilâç veren hekim-i hâzık aziz üstada çok dua etti.

Barla Lahikası ( 307 )

Biz Risale-i Nur'ları yazmak, okumakve dinlemekiçin herkesin ihtiyacı var, onun için ey müslümanlar! Manevî yaralarınıza ilâç ararsanız, Risale-i Nur'da vardır. Yazın, okuyun, imanınız o kadar teâli edecektir. Hiç şübhe etmeyiniz.

Barla Lahikası ( 308 )


..beraber okumağabaşladım.

Barla Lahikası ( 367 )


..kemal-i lezzetle, her gün tefekkürle okumağabaşladım.

Kastamonu Lahikası ( 31 )

..kıymetdar talebeleri bu risaleleri okumakve yazmaksuretiyle istifade ve istifaza ettikleri..

Emirdağ Lahikası-1 ( 5 )


..mektubları arkadaşlara gecede okumakzamanında, iki çekirge mektubun başına gelip tâ bitinceye kadar dinlemelerini gördüm.

Emirdağ Lahikası-1 ( 68 )


Lem'alar ile, yazmak ve okumaklameşgul olması ve benim hastalığımın şifasına o masumlarla dua etmeleri, bir merhem gibi hastalığıma ferah ve hıffet verdi.

Emirdağ Lahikası-1 ( 145 )


..okumaklâzımdır..

Emirdağ Lahikası-1 ( 209 )


..hakikatı okumaklâzımdır.

Emirdağ Lahikası-2 ( 141 )


Şeriatın herbir hükmünde Şâri'in bir sikke-i itibarı vardır. O sikkeyi okumak lâzımdır. Sikkenin kıymetinden başka o hüküm herşeyden müstağnidir.

Muhakemat ( 33 )


..iki cihanın saadetini ders veren Bediüzzaman'ın eserlerini okumakiçin uykularımızı terketmek gerektir.

Gençlik Rehberi ( 256 )


..yalnız okumakkâfi gelmez.

Emirdağ Lahikası-1 ( 163 )


Evet mekteblerde, dünya maişeti, ya rütbeleri için fenleri ders okumak, bu kısacık dünyevî hayatta derecesi, faidesi bir ise; ebedî hayatta Kur'an ve Kur'anın kudsî kelimelerini ve nurlu ve imanî manalarını öğrenmek, binler derece daha kıymetlidir. Onlar şişe hükmünde, bunlar elmas hükmündedir.

Emirdağ Lahikası-1 ( 238 )


..zevk ve şevk ile okumakçok ihtiyacım vardı.

Emirdağ Lahikası-1 ( 249 )


..okumağa başlarken öyle bir zevk ve şevk verdi ki, bütün o yorgunlukları hiçe indirdi

Emirdağ Lahikası-1 ( 249 )


..beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur'uokumakveya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlas Risalesi'nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar.

Emirdağ Lahikası-2 ( 104 )


Risale-i Nur ve onun küçük bir parçası olan Rehber'i, tamamıyla olmasa da okuyan adam, elbette onbeş sene hapisteki cezadan, medresede ders okumakkadar istifade eder, ıslah-ı hal eder, fenalıklardan tövbe eder.

Emirdağ Lahikası-2 ( 132 )


Risale-i Nur'da çok üstün meziyet ve hususiyetler vardır. O mümtaz ve müstesna hâsiyetler şimdiye kadar te'lif edilmiş olan hiç bir eserde görülmüyor. Ömrünü okumaklageçiren hakikî ilim adamlarından Risale-i Nur'u okuyanlar bu hakikatı izhar ediyorlar.

Gençlik Rehberi ( 257 )


Risale-i Nur'uokumakve yazmakve onun hakaik-i imaniyeyi ders veren risalelerini mü'min kardeşlerine vermek bir suç ise; ve dinin evamir-i kudsiyesinden olan rabıta-i diniye ve uhuvvet-i İslâmiye ve Allah sevgisi uğrunda iman ve Kur'an yolunda birleşmek gibi mukaddes ve İlahî ve uhrevî kardeşlik bir cem'iyet ise; böyle mübarek bir cem'iyete mensub olmak benim için büyük bir saadettir.

Şualar ( 556 )


Bir kısım şakirdlerin ibadet niyetiyle risaleleri ya yazmak veya okumakveya dinlemekliğin hikmetini bildim. Bârekâllah dedim, hak verdim.

Kastamonu Lahikası ( 250 )


..uzak bir köyden kitablarımı okumakmukabilinde geldi. Onu da, o tevafuk hatırı için kabul ettim.

Kastamonu Lahikası ( 253 )


O Nurları defalarca ve hattâ bir ömür boyunca okumakzevk ve sevgisinden kendinizi kurtaramayacaksınız.

Gençlik Rehberi ( 259 )


O kadar değerli, o kadar kıymetdar bir eser külliyatını bir an evvel okokumakve onlardan hergün imanî ve İslâmî gıdalarınızı almak için bütün himmet ve varlığınızla çalışacağınızdan eminim; böyle olmanızı temenni ediyorum. Zira gençlik gidiyor... Ömür geçiyor... Zamanlar geri gelmiyor.

Gençlik Rehberi ( 264 )


Risale-i Nur'un nuranî ve parlak eczalarını elde edip dikkat ve tefekkürle okumaktanbaşka bir kurtuluş çaresi yoktur. Risale-i Nur'u okuyan herkes bu hakikatı idrak etmiş ve etmektedir.

Hutbe-i Şamiye ( 154 )


Bir kimse allâme dahi olsa, Risale-i Nur'un ve müellifinin talebesidir; Risale-i Nur'u okumakzaruret ve ihtiyacındadır. Eğer gaflet ederse, kendisini aldatan enaniyetine boyun eğip, Risale-i Nur Külliyatını okumazsa büyük bir mahrumiyete düçar olur.

Hutbe-i Şamiye ( 154 - 155 )


..dikkat ve tefekkürle okumaknimet-i uzmasına nâil olan..

Hutbe-i Şamiye ( 156 )


Bu gibi kıymeti ölçüye sığmayan eserlerle meşgul olabilmek için, beş dakikayı bile boşa gidermezsiniz. Ve hem daima cebinizde, çantanızda Nurları taşımak, okumak, daima okumakiçin zamanlarınızı büyük bir kıymetle kıymetlendireceksiniz. Nurları okumaksevgisiyle, Nurları okumakheyecanıyla, Nurları okumakihtiyacıyla yanacaksınız.

Gençlik Rehberi ( 251 )


..okumaklâzımdır.

Okumaktanmahrum kalırsan, iman derslerini şimdi alamazsan; hem dünyada, hem âhirette bedbaht olursun, perişan kalırsın

Hanımlar Rehberi ( 133 )


..okumaklarıza-yı İlahiyeyi tahsil..

Hanımlar Rehberi ( 142 )


Hazret-i Üstadımız, nurlu yolunuzun Hazret-i Peygamberimiz Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize gitmiş olduğunu, devamlı olarak Nurlarımızı okumaklaanlamış bulunuyoruz.

Hanımlar Rehberi ( 144 )


Okudukça, okumakşevki doğuyor.

Hanımlar Rehberi ( 157 )


Risaleleri okumağagayret ediyoruz, ehemmiyet veriyoruz. Çünki Nur Risalelerini ne kadar sık sık okursak, bu dualardan daha ziyade feyz alıyoruz.

Hanımlar Rehberi ( 158 )Evet mekteblerde, dünya maişeti, ya rütbeleri için fenleri ders okumak, bu kısacık dünyevî hayatta derecesi, faidesi bir ise; ebedî hayatta Kur'an ve Kur'anın kudsî kelimelerini ve nurlu ve imanî manalarını öğrenmek, binler derece daha kıymetlidir. Onlar şişe hükmünde, bunlar elmas hükmündedir.

Hanımlar Rehberi ( 130 )


Bunun için, devamlı okumaya hergün devam ediniz. Kendini tekrar tekrar, zevkle ve şevkle okutan bu şaheser külliyatını okudukça anlayışınız ziyadeleşecektir. Anlamanın tek çaresi: Nurlarla başbaşa kalıp, zihnî cehd sarfederek tekrar tekrar okumaksevgisiyle payidar olmaktır.

Gençlik Rehberi ( 261 )


Böyle bir İslâm kahramanı ve bu asrın ve istikbalimizin bir hidayet serdarı ve eşine rastlanmayan İslâmiyet fedaisi Bediüzzaman'ın eserlerini okumak; dinsizlerin, komünistlerin, imandan bîhaberlerin elbette işine gelmez.

Nur Çeşmesi ( 137 )


..kitab; okumakve dinlemekten ibarettir.

Nur Çeşmesi ( 140 )Nur definesi kazdır

Nurları okut yazdır

Vaktini boş geçirme

Çünki ömür pek azdır


Okuduğun Nur olsun

Kalbine Nurlar dolsun

Nurlar'ıokumakla

İmanımız kurtulsun


Gözleri nur saçıyor

Kalblerde gül açıyor

Nur'un hakikatından

Münafıklar kaçıyor


Kardeşler hep ağlıyor

Üstad'a bel bağlıyor

Nurlardaki hakikat

Derya gibi çağlıyor


Kalblerimiz hep uyur

Üstadım dua buyur

Ömrümüz tükenmeden

Bize imanı duyur...

Hanımlar Rehberi ( 137 )


Biz âcizleri

böyle eserleri okumakşerefiyle müşerref kılan

Cenab-ı Hakk'a

binler, yüzbinler defa hamd ü sena ediyoruz.

Bütün dünyanın asırlardan beri beklediği

ve nurundan istifade etmek için can attığı;

fakat muvaffak olamadığı

böyle bir hazine-i ilmiyeyi bizlere okumayı nasib eden

o Hâlık-ı Zîşan'a teşekküren âhir ömrümüze kadar secdeden başımızı kaldırmasak yeridir...

Temenni ediyoruz ki:

Cenab-ı Hak bizleri Risale-i Nur'dan

ve sevgili Üstadımızdan

ebediyen ayırmasın.

Âmîn, âmîn, âmîn...


Hanımlar Rehberi ( 140 - 141 )Okumak Risale-i Nur Hizmetimizde bir esastır olmazsa olmazlardandır. Okumanın ehemmiyeti ise yukarıda mezhur mehazlarda zikredilmiştir. Bizleri bu hizmette İHLAS, VE SADAKATLA HADİM EYLEYEN CENAB-I HAKKA NASIL HAMD Ü SENA EDİLMESİ GEREKİYORSA ÖYLECE HAMD Ü SENALAR OLSUN..Selam ve Duayla

Kardeşiniz

Muhammed Numan (yozgati)

__________________________________________________

Haşiye: Mehazlar Envar Neşriyat Sayfasıdır.