Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

Sayfa 1/2 12 SonSon
11 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: Giriş

 1. #1
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Giriş

  Giriş

  Evvelâ şunu itiraf edelim ki, bu Tarihçe-i Hayat büyük Üstadın hayatını tam mânâsıyla ifade etmekten çok uzaktır. Pek çok noktalar kısa kesilmiştir.

  Hem, onun şahsiyetine ait hususları aydınlatacak ve açacak mahiyetteki vak’a ve hâdiselerden bir çoğu zikredilmemiştir. Serd edilen fikir ve kanaatleri teyid eden vak’a ve hâdiseler pek çoktur. Bahsetmeyişimizin yegâne sebebi, kendisinin razı olmamasıdır.

  Evvelden beri, hem sohbetlerinde, hem mektuplarında bu zamanın cemaat zamanı olup, şahsî kemalât ve meziyetlerin hizmet-i imaniyede şahs-ı mânevî kadar tesiri olmadığını zikretmesi; hem şahsından ziyade, Kur’ân-ı Hakîmden nebean eden Risale-i Nur’a nazar edilmesini, bütün kıymet ve faziletin Risale-i Nur’da tecellî eden hakikat-i Kur’âniyeye ait olduğunu defalarca ihtar etmesi ve kendisine ait böyle bir tarihçe-i hayat hazırlandığını duyduğu zaman, “Tafsilâta lüzum yok. Yalnız Risale-i Nur hizmetine dair bahisler yazılsın” diye haber göndermesi gibi sebeplere binaen, şahsına ait bahisler gayet kısa kesilmiştir. Üstadın hayatına temas eden ve daha ziyade hizmet-i Nuriyeye ait mektuplar, müdafaalar, muhtelif zamanlara ait o zamandaki ahvalini bir derece ifade eden makale ve hatıralarını olduğu gibi koyduk. Bu suretle, bu eser, istikbaldeki münevver Nur Talebeleri için hakikî bir me’haz teşkil etmektedir. Muhterem edip ve muharrirler, bundan istifade ile inşaallah, daha mükemmel, daha hakikatli ve faideli tarihçe-i hayatlar hazırlayacaklardır.

  Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân ahvâl: haller, durumlar
  bahis: konu binâen: –dayanarak, dolayı
  edip: edebiyatçı evvelâ: öncelikle
  fazilet: güzel ve üstün değer, erdem hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’da yer alan gerçek mesele
  hakikatli: gerçek, doğru hakikî: asıl, gerçek
  hizmet-i Nuriye: Nur hizmeti; Risale-i Nur’da bulunan iman hakikatlerini insanlara ulaştırma hizmeti hizmet-i imâniye: iman hakikatlerini muhtaç insanlara ulaştırma hizmeti
  ihtar: hatırlatma, ikaz inşaallah: Allah izin verirse
  istifade: faydalanma, yararlanma istikbal: gelecek
  itiraf etme: bir gerçeği saklamaktan vazgeçip açıklama, bildirme kemâlât: faziletler, iyilikler, ahlâk ve huy güzellikleri
  mahiyet: asıl nitelik, özellik meziyet: üstün özellik
  me’haz: kaynak muharrir: yazar, araştırmacı
  muhtelif: çeşitli, birbirinden farklı muhterem: hürmete lâyık, saygıdeğer
  müdafaa: savunma münevver: aydın, nurlu
  nazar etme: bakma nebean eden: bir kaynaktan, ortaya çıkan; gelişen
  serd etme: sözü peş peşe, tertipli ve güzel bir şekilde söyleme suret: biçim, şekil
  tafsilât: ayrıntılar tarihçe-i hayat: hayat hikayesi, biyografi
  tecellî etme: belirme, görünme, yansıma teyid etme: doğrulama
  teşkil etme: oluşturma, meydana getirme; bir araya getirme vak’a: hadise, olay
  yegâne: tek zikretme: anma, dile getirme
  ziyade: çok, fazla Üstad: bir ilim ve san’at alanında bilgi ve söz sahibi olan âlim; Bediüzzaman Said Nursî
  şahs-ı mânevî: mânevî şahıs, belli bir ideal ve gaye etrafında bir araya gelen topluluğun oluşturduğu mânevî şahsiyet ve ortak kimlik


  Benzer Konular
  AÖF Sınav Giriş Belgesi nasıl alınır? AÖF Final Giriş Belgesi çıkartma (2017)
  AÖF Sınav Giriş Belgesi nasıl alınır? AÖF Final Giriş Belgesi çıkartma (2017) AÖF Sınav Giriş Belgesi nasıl alınır? AÖF Final Giriş Belgesi çıkartma (2017) Açıköğretim Fakültesi'nin 1.Dönem Sonu sınavları yaklaşıyor. AÖF Güz dönemi Finalleri ile birlikte
  EBA kurs giriş işlemleri nasıl yapılır? EBA sistemine giriş
  EBA kurs giriş işlemleri nasıl yapılır? EBA sistemine giriş EBA kurs giriş işlemleri nasıl yapılır? EBA sistemine giriş MEB'in öğrenciler için hazırladığı sistemlerden biri olan ve kullanıcılarının son derece memnun kaldığı EBA kurs giri
  2016 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? - Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belge
  2016 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? - Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belge 2016 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? - Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgesi - anadolu.edu.tr 2016 AÖF İlkbahar dönemi final sınavları için tarih yaklaştı. 4-5 Hazira
  2016 KPSS giriş yerleri ve giriş belgesi!
  2016 KPSS giriş yerleri ve giriş belgesi! 2016 KPSS giriş yerleri ve giriş belgesi! Milyonlarca memur adayının gireceği 2016 KPSS giriş belgeleri yayınlandı. KPSS adayları ÖSYM sitesinden KPSS giriş yerlerini öğrenip ve
  AÖF sınav giriş yerleri belli oldu, işte AÖF giriş belgeleri
  AÖF sınav giriş yerleri belli oldu, işte AÖF giriş belgeleri AÖF sınav giriş yerleri belli oldu, işte AÖF giriş belgeleri 16-17 Nisan'da yapılacak AÖF sınavları öncesinde merakla beklenen AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Açıköğretim Fa
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Giriş - Sayfa 37

  Şurasını da hatırlatmak isteriz ki, bu eser, muhtelif meslek ve meşreplere mensup bulunan muharrirlerin ayrı ayrı mütalâalarına ve ediplerin yersiz mübalâğalara kaçan kalemlerine havale edilerek safiyeti bozulmamıştır.

  Hem yine itiraf edelim ki, Risale-i Nur’un parlak ve nurlu vasfına ve Said Nursî’nin baştan başa iffet-i mücesseme ve şecaat-i harika teşkil eden hayat ve ahlâkına lâyık izah, ifade ve üslûp ile meydana çıkamadık. Bu zatın ifa ettiği binler küllî hizmetten birtek hizmet, yaşadığı müteaddit zamanlardan tek bir zamanda gösterdiği kahramanlık ve harika şecaati, telif ettiği âsârından birtek eseri dahi onun için muazzam bir tarihçe-i hayat hazırlanmasına sebep olabilirken; binler ayrı ayrı seciye, ahlâk-ı âliye, hizmet-i Kur’âniye, şehamet-i imaniye ile dolu ve yüz otuz kadar eserleriyle, değil bir kasaba, bir vilâyet, bir memlekette; belki milletler, devletler muvacehesinde âlem-i İslâm ve insaniyete şamil ve müessir hizmet-i külliye ile mücehhez tarihçesi, elbette bu esere sığışmaz ve sığışamadı.

  Hem Üstadın mesleğini, meşrebini ve hususî ahvâlini, pek çok seciye ve hasletleri şahsında ve hizmetinde toplayan şahsiyetini tarif edemedik. Onun yaşadığı müteaddit hayat safhalarını yakından gören ve içinde bulunan talebe ve hizmetkârlarını birer birer dinlemek ve görüşmek lâzımdır ki, tarihçe-i hayatı bir derece mufassal hazırlanabilsin.

  Bu eserin mütalâasıyla görülecek ki, bugün, yalnız Anadolu ve âlem-i İslâm için değil, bütün insaniyet için kayda değer büyük bir hakikat meydana çıkmıştır. Buhakikat, umumun iştirakıyla külliyet kesb ederek, “Risale-i Nur hizmet-i imaniyesi” ve “Bediüzzaman ve Nur talebeleri” diye adlandırılmaktadır. Bu hakikatin
  Anadolu: (bk. bilgiler) ahlâk-ı âliye: yüksek, üstün ahlâk
  ahvâl: haller, durumlar cephe: yön
  edip: edebiyatçı hakikat: gerçek, doğru
  haslet: huy, özellik, karakter havale: gönderme, bırakma
  hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’daki hakikatleri insanlara ulaştırma hizmeti hizmet-i imâniye: iman hakikatlerini muhtaçlara ulaştırma hizmeti
  hizmet-i külliye: büyük ve kapsamlı hizmet hizmetkâr: hizmetçi
  hususî: özel ifa etme: yerine getirme
  iffet-i mücesseme: her şeyiyle ve her haliyle günahlardan ve haramlardan son derece sakınmanın gözle görülebilir örneği insaniyet: insanlık
  itiraf etme: kabullenme, dile getirme izah: açıklama
  iştirak: katılım kesb etmek: kazanmak
  külliyet: kapsamlı oluş, bireylerden bir sınıf oluşma küllî: kapsamlı, geniş, evrensel
  mensup: bağlı meslek: takip edilen çizgi, yöntem
  meslek ve meşrep: hareket tarzı, takip edilen yöntem ve metod meşreb: hareket tarzı, metod
  muazzam: büyük mufassal: ayrıntılı
  muharrir: yazar, araştırmacı muhtelif: çeşitli
  muvâcehesinde: karşısında mübalağa: abartı
  mücehhez: cihazlanmış, donanmış müessir: tesirli, etkili
  mütalâa etme: inceleme; bir konu üzerinde araştırma yaparak değerlendirmelerde bulunma müteaddit: birden fazla, çeşitli
  safha: aşama, merhale seciye: huy, karakter
  sâfiyet: temizlik, arınmış olma tarihçe-i hayat: hayat hikayesi, biyografi
  telif etme: kitap yazma, kaleme alma teşkil etme: meydana getirme
  umum: bir şeyin tamamı, geneli vasıf: sıfat özellik
  vilâyet: il Üstad: bir ilim ve san’at alanında bilgi ve söz sahibi olan âlim; Bediüzzaman Said Nursî
  âlem-i İslâmî: İslâm dünyası âsâr: eserler, kitaplar
  üslûp: ifade tarzı şahsiyet: kişilik
  şamil: içine alan, kapsayıcı şecaat: yiğitlik, kahramanlık
  şecaat-i harika: harika ve benzersiz yiğitlik ve kahramanlık şehâmet-i imâniye: imandan gelen cesaret, yiğitlik

  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Giriş - Sayfa 38

  ve bu cereyanın neden ibaret bulunduğu, menşei, gaye ve ideali ne olduğu, halk tabakalarındaki tesiri, fert ve cemiyetin hayat-ı maddiye ve mâneviyesine, istikbaldeki milletçe emniyet ve saadetimizin teminine ait tesiri, bu Tarihçe‑i Hayat ile tebarüz etmektedir.

  Netice itibarıyla, zehirlemekten zevk alan akrep misillü ve anarşist ruhlu olmayan herbir fert, bu dâvânın karşısında ancak sevinç duyar.

  Belki bize şöyle bir sual sorulabilir: “Acaba bu Tarihçe-i Hayat ile Said Nursî beşerin efkârına insan üstü bir varlık olarak gösterilmek mi isteniyor?”

  Hayır!

  Dünyanın ve hayatın mahiyetini bilen insanlar için, muvakkat âlâyişin, şan ve şöhretin hiçbir kıymeti yoktur. Hakikati müdrik bir insan, fânilerin sahte iltifatlarına kıymet vermez ve arkasına dönüp bakmaz. İşte, Said Nursî bu noktadan da mânevî büyük bir kahramandır. Hayatı, insanı hayrette bırakan çeşitli kahramanlıklarla dolu olmakla beraber; hakta, hak yolunda fâni olup, şahsından feragat etmede de mümtaz bir fedakâr olarak nazara çarpmaktadır. İlâhî bir inayete mazhariyetle, dağ gibi engelleri aşıp, bu asrın yüzlerce menfi cereyanları karşısında kudsî dâvâsını çekinmeyerek ilân edip selâmete çıkarması, kendisinin şahsiyetinden tamamıyla feragat ettiğini, hak yolunda fedâi olduğunu göstermektedir.

  Evet, Said Nursî şahsî dehâsıyla ve inayet-i Hakla insanlık âleminde yeni bir çığır açmıştır. Bu zât, bütün istidadını ve benliğini ezelî bir hakikate feda ederek, bütün zamanlarda hükümran olan bu Kur’ânî hakikati dâvâ edinmiştir. Şahsında ve hizmetinde görünen bütün yüksek vasıf ve kemalât, ancak kudsî dâvâsından aksetmektedir. Nasıl ki binler âyine ortasında bulunan bir lâmba, nûranî ışığa mâlikolduğu için karşısındaki âyineler adedince külliyet kesb eder ve o kadar kıymet alır; zira herbir âyinede bir lâmba, ışığıyla beraber mevcuttur. Aynen öyle de,


  aksetmek: yansımak anarşist: hiçbir kayıt ve kural tanımayan, yıkıcı, kargaşa çıkaran
  asır: yüzyıl beşer: insanlık
  cemiyet: toplum cereyan: hareket, akım
  dehâ: olağanüstü zekâ ve akıl dâvâ edinme: bir hedef, ideal ve düşüncenin doğruluğunu ispatlama gayret ve çabasına girme
  efkâr: fikirler, düşünceler emniyet: güven
  ezelî: başlangıcı olmayan sonsuzluk feragat: hakkından isteyerek vaz geçme, affetme
  fâni: geçici, ölümlü fâni olma: kendisini bir şeye tamamen adama ve dâvâsıyla bütünleşme
  hakikat: gerçek, doğru hayat-ı maddiye ve mâneviye: maddî ve manevî hayat
  hükümran: hükmü geçen, hükmeden ibaret bulunma: meydana gelme
  iltifat: ilgilenme, yönelme inayet: lütuf, iyilik, yardım
  inayet-i Hak: Hakk’ın, Allah’ın yardımı istidad: kabiliyet, yetenek
  istikbal: gelecek kemâlât: mükemmel ve yüksek özellikler
  kesb etme: elde etme, kazanma kudsî: kutsal
  külliyet: bireylerden bir sınıf oluşma mahiyet: temel özellikler ve nitelikler
  mazhariyet: ayna olma, bir nimete erişme menfi: olumsuz
  menşe’: kaynak mevcut: var olan
  misilli: gibi muvakkat: geçici
  mâlik: sahip müdrik: idrak eden, kavrayan, anlayan
  mümtaz: seçkin nazara çarpma: dikkat çekme
  netice itibarıyla: sonuç olarak nûranî: nurlu
  saadet: mutluluk selâmet: esenlik, güvenlik
  tarihçe-i hayat: hayat hikayesi, biyografi tebarüz etme: belirme, ortaya çıkma
  temini: sağlaması vasıf: özellik, sıfat
  zira: çünkü âlâyiş: gösteriş
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Giriş - Sayfa 39

  Bediüzzaman, şu kâinatın ve umum zamanların mânevî güneşi olan Kur’ân-ı Hakîme ve din-i mübin-i İslâmın mübelliği Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma müteveccih olmuştur. Ve onların ziyasına mâkes Risale-i Nur’un zuhuruna, inkişafına vesile olduğu için, eserinden ışık alan, dâvâsından feyiz ve kuvvet alan yüz binler, hattâ milyonlarca insanın âyine-misâl akıl, kalb ve ruhlarında mânen yaşamakta ve örnek bir insan, büyük bir mütefekkir olarak kabul ve yad edilmektedir.

  İşte onu mânen yaşatan bu gibi kıymetlerdir. Dalâlet cereyanlarının karşısında ehl-i iman fedakârlarından büyük bir şahs-ı mânevî meydana çıkararak, muhkem bir sedd-i Kur’ânî ve imanî tesis edip mü’minlerin nokta-i istinadı olmasıdır. İnandığı kudsî dâvâya gösterdiği azim ve sebatla, mü’minlerin kalblerini ihtizaza vererek, ruhlarda İslâmî aşk ve heyecanı uyandırmasıdır. Fânilere perestiş eden biçare insanlara bâkî ve lâyemut bir hakikati gösterip nazarları oraya çevirmeye çalışmasıdır. Vazifesinin böyle ulviyetiyle beraber—fakat beşeriyet itibarıyla—ubudiyet vazifesiyle de kendini herkesten ziyade kusurlu, noksan ve âciz gören ve öyle bilen, dergâh-ı rahmette acz ve fakr ile niyaz eden ve insanlığa rahmeti, saadeti talep eden bir abd-i azizdir, bir fakir-i müstağnidir. Evet o, “Bir kimsenin imanını kurtarırsam, o zaman bana Cehennem dahi gül-gülistan olur” demektedir. Nefsindeki enaniyet ve gurur putunu kırmakla kalmamış; âlemdeki tabiatperestlerin putlarını dahi târümar etmek gibi bir vazife gördüğü, dost ve düşman, herkesin malûmu olmuştur.

  Aleyhissalatü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
  abd-i aziz: izzetli kul, Allah’tan başkasına müracaat etmeyen ve minnet duymayan kul acz: acizlik, güçsüzlük
  ayna-misal: ayna gibi azim: kararlılık, gayret
  beşeriyet: insanlık biçare: çaresiz
  bâkî: devamlı, kalıcı, ölümsüz cereyan: hareket, akım
  dalâlet: hak yoldan ayrılma, inkârcılık dergâh-ı rahmet: Allah’ın rahmet kapısı
  din-i mübin-i İslâm: hak ve hakikatı açıklayan İslâm dini ehl-i iman: Allah’a ve Allah’tan gelen herşeye inanan kimseler, mü’minler
  enaniyet: benlik fakir-i müstağni: elindekiyle yetinip kanaat eden ve ihtiyacını başkasına bildirmeyen fakir
  fakr: fakirlik, ihtiyaç hâli feyiz: ilham, bolluk, bereket
  fâni: gelip geçici olan, ölümlü gülistan: gül bahçesi
  hakikat: gerçek, doğru ihtizâza verme: sarsma, titretme, hareketlendirme
  inkişaf: açığa çıkma, gelişme itibarıyla: özelliğiyle, -den olayı
  kudsî: kutsal kâinat: evren, bütün yaratılmışlar
  lâyemut: ölümsüz malûm: bilinen, belli
  muhkem: sağlam, kuvvetli mâkes: yansıma yeri, ayna
  mânen: mânevî yönden mübelliğ: tebliğ edici, bildirici
  mütefekkir: düşünür, bilgin müteveccih: yönelik, yönelmiş
  nazar: dikkat, bakış nefis: bir kimsenin kendisi; insanı daima kötülüğe, maddî zevk ve isteklere sevk eden duygu
  niyaz etme: dua etme, yalvarıp yakarma noksan: eksik, yetersiz
  nokta-i istinad: dayanak noktası perestiş etme: bir şeye aşırı derecede değer verme, düşkünlük gösterme
  rahmet: İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan saadet: mutluluk
  sebat: kararlılık, sabit olma sedd-i Kur’ânî ve imanî: Kur’ân ve iman hakikateriyle kurulan ve inançsızlığın önünü kesen set, hisar
  tabiatperest: herşeyin tabiatın tesiriyle meydana geldiğini iddia eden, tabiata tapan talep eden: isteyen
  tesis etme: kurma târümar etme: dağıtma, parçalama
  ubudiyet: kulluk ulviyet: yücelik
  umum: bütün vesile: araç, vasıta
  yad edilme: anılma, dile getirilme ziya: ışık, parlaklık
  ziyade: çok, fazla zuhur: görünme, ortaya çıkma
  âciz: güçsüz, elinden bir şey gelmeyen şahs-ı mânevî: mânevî şahıs, belli bir ideal ve gaye etrafında bir araya gelen topluluğun oluşturduğu mânevî şahsiyet ve ortak kimlik

  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Giriş - Sayfa 40

  İşte Bediüzzaman hakkında takdir ve tebriki ifade eden bütün yazılar bu mânâ içindir.

  Bazı gazetelerin zaman zaman yaptıkları neşriyattan anlaşılıyor ki: Din ve İslâmiyet düşmanları, ekseriya perde ardından bahaneler icad ederek dine saldırmaktadırlar. Doğrudan doğruya dinin ve İslâmiyetin aleyhinde bulunmuyorlar; dine hizmet eden, bu uğurda türlü fedakârlıklara katlananları nazar-ı âmmede kötülemek, halkın sevgisini çürütmek için hücuma geçiyorlar; ta ki dine hizmet edenleri âtıl vaziyete getirip, dinî inkişafa mâni olsunlar; imansızlığın, ahlâksızlığın revaç bulmasını temin etsinler. Demokrasi devrinde ve din hürriyetine müsaade edildiği bu zamanda böyle olursa, “Din zehirdir” diye millet kürsüsünden ilânat yapıldığı bir devirde dindarlara, hususan İslâmî gelişme ve inkişafa hizmet edenlere nasıl davranıldığı kolayca anlaşılır.

  Devr-i sabıkta, Üstad ve Nur talebelerini mahkemeye sevk edenler arasında öyleleri çıkmış ki, kanun perdesi altında menfi ideolojilerine, şahsî kin ve ihtiraslarına göre hareket etmişler; vazifelerinin icabını yapmaları lâzım gelirken, sanki vatan ve millet hainlerini yakalamış gibi çeşitli hakaret ve iftiralarla Bediüzzaman ve talebelerine hücum etmişler; mahkeme beraat vermişken, kanunu tatbik etmekle mükellef bazıları, Said Nursî için yakında idam edileceği şayiasını etrafa yaymaktan sıkılmamışlardır. Biz, bu yazılarla onlar aleyhinde konuşmak değil, bir hakikati beyan etmek istiyoruz. Belki onlardan birçoğu bu hareketinde mâzurdur, mecburen yapmıştır. Her ne olursa olsun, bu muameleler ispat ediyor ki, Bediüzzaman’ın muhakeme olunduğu, mahkemeye sevk edildiği tarihlerde gizli dinsizler, ifsad komiteleri faaliyette idiler. Mahkeme eliyle mahkûm edemedikleri ve dâvâsına mâni olamadıkları Said Nursî’ye, insafsızca iftiralarda, yalan propagandalarda bulunacaktılar ve bulundular. Bu elîm vaziyeti gören her insaf sahibi, onun müstakim bir din adamı, hakikat adamı olduğunu söylemekten çekinmemiştir. Binaenaleyh, Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında tekrarla ve ısrarla devam edegelen takdirkâr yazı ve takrizlerin neşredilmesinin


  beraat verme: mahkeme tarafından suçsuz görülerek salıverilme beyan etme: açıklama
  binaenaleyh: bundan dolayı demokrasi devri: demokrasi yönetiminin uygulandığı dönem; Demokrat Parti dönemi
  devr-i sabık: önceki dönem; Demokrat Parti iktidarı öncesi dinî inkişaf: dinî gelişmeler
  ekseriya: genellikle, çoğunlukla elîm: acı veren, üzücü
  hakikat: gerçek, doğru hususan: bilhassa, özellikle
  hürriyet: serbestlik icab: gerektirme
  icad etme: var etme ideoloji: siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukukî, bilimsel, inanç, felsefî, moral, estetik düşünceler bütünü
  ifsad komitesi: toplumdaki huzur ve güven ortamını ve toplumsal değerleri bozmaya çalışan gizli cemiyet ihtiras: aşırı istekler, tutkular
  ilânat yapma: ilân etme, duyuru yapma inkişaf: açığa çıkma, gelişme
  mahkûm etme: bir cezaya çarptırma mazur: özürlü, mazeretli
  menfi: olumsuz, karşıt millet kürsüsü: Türkiye Büyük Millet Meclisi
  muamele: uygulama muhakeme: mahkemeye çıkarılıp sorgulanma
  mâni: engel mükellef: yükümlü
  müsaade etme: izin verme müstakim: doğru yolda olan; istikametini saptırmayan
  nazar-ı âmme: kamuoyu; nalkın gözleri önünde neşretmek: yaymak
  neşriyat: yayın revaç bulma: yaygınlaşma, kabul görme
  takdir: beğeniyi dile getiren ifade takdirkâr: takdir eden, beğeniyi ifade eden
  takriz: birşeyi veya bir eseri beğendiğini söyleme amacıyla yazılan yazı tatbik etme: uygulama
  temin: sağlama vaziyet: durum
  Üstad: bir ilim ve san’at alanında bilgi ve söz sahibi olan âlim; Bediüzzaman Said Nursî âtıl: boş, etkisi olmayan
  şayia: yaygın haber, söylenti
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Giriş - Sayfa 41

  bir mühim âmili de bu olsa gerektir ve tenkit edilmemelidir. Nazar-ı dikkatle bu zâtı ve eserlerini temaşa edenler, kemal-i takdirle tebrik ve senâdan kendilerini alamamışlardır.

  Bilhassa mahkûm ettirilmek için sevk edildiği mahkemeler ve ehl-i vukuflar, eserlerini ve hayatını tetkikten sonra, eserlerinde görünen kemalât ve güzelliği tasdik etmişlerdir. Şu halde, milletin en zekî ve ferasetli tabakasının, ehl-i akıl ve kalbin yarım asırdan beri devam edegelen ve gittikçe umumiyet kesb eden Said Nursî ve Risale-i Nur hakkındaki kanaat ve ifadeleri, gerçekten büyük bir hakikatin tezahürü olarak kabul edilmek icap eder.

  Sual: Madem Allah Alîmdir. Onun bilmesi ve iltifatı kâfidir. Ehl-i kemal büyük zatlar, daima kendilerini setretmişler. Hem bâki bir âlemde hakikatler bütün çıplaklığıyla ortaya döküleceğine göre, niçin Risale-i Nur’un meziyetleri, İlâhî inayet ve ikramlar çoklukla zikredilmiş; Said Nursî’nin hizmet-i Kur’âniyesi esnasında mazhar olduğu harika muvaffakiyet ve kemalât beyan edilmiş ve bunlar niçin neşredilmiş; hattâ ilmî eserlerinin bir çoğunun arkasında bu nevi takrizler konulmuş?

  Cevap: Bu hususta mukni cevaplar bazı mektuplarda vardır. Bir hülâsası şudur:

  Bediüzzaman’ın Risale-i Nur’un neşriyle hizmeti, doğrudan doğruya Kur’ân hesabınadır. İman hakikatlerinin neşri, Müslümanların imanlarının takviyesi, kuvvetlenmesi, dolayısıyla İslâm dininin teâli etmesi, din düşmanlarının müfsit hücumlarının def edilmesi ve İslâm dininin insanlar arasında maddî ve mânevî kemalâtın zübde ve hülâsası olduğunu âleme ilân etmek ve herkese kanaat-i kat’iye vermek için zikredilmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi, aleyhte olanlar öyle insafsızca hücumlarda bulunmuşlardır ki, Said Nursî hadsiz muarızlara,
  Alîm: her şeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan Allah asır: yüzyıl
  beyan etme: açıklama bilhassa: özellikle
  bâki: devamlı, sürekli ehl-i akıl ve kalp: akıllıca düşünebilen ve vicdan sahibi kişiler
  ehl-i kemâl: manevî âlemlerde çok yüksek derecelere çıkan, halleri ve özellikleriyle mükemmel olan insanlar ehl-i vukuf: bir meseleyi derinliğine bilen ihtisas sahipleri; bilirkişiler
  esnasında: sırasında ferâset: çabuk sezme ve anlama kabiliyeti
  hadsiz: sayısız hakikat: gerçek, doğru
  hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân hakikatlerini insanlara ulaştırma hizmeti hülâsa: özet
  icap etme: gerekme ikram: bağış, iyilik
  iltifat: yönelme ve değer verme inayet: gözetme, yardım etme
  kanaat-i kat’iye: kesin kanaat, görüş kemal-i takdir: çok yüksek ve geniş bir seviyede takdir etme
  kemâlât: mükemmel ve üstün özellikler kesb eden: kazanan
  kâfi: yeterli mahkûm ettirme: mahkemede ceza verilmesini sağlama
  mazhar olma: ayna olma, erişme meziyet: üstün özellik
  muarız: karşı gelen, karşıt mukni: ikna edici
  muvaffakiyet: başarı müfsit: bozguncu
  nazar-ı dikkat: dikkatli bakış nevi: çeşit, tür
  neşr: yayma, insanlara ulaştırma senâ: övme, methetme
  setretme: örtme, gizleme sual: soru
  takriz: birşeyi veya bir eseri beğendiğini söyleme amacıyla yazılan yazı takviye: güçlendirme
  tasdik etme: kabul etme, onaylama temâşâ etme: seyretme, gözlemleme
  tenkit: eleştirme tetkik: inceleme, araştırma
  tezahür: belirme, görünme, ortaya çıkma teâli etme: yücelme, yükselme
  umumiyet: genellik zikretme: anma, ifade etme
  zübde: en seçkin kısım, öz, kaynak âmil: sebep

  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Giriş - Sayfa 42

  çok kuvvetli ve kesretli düşmanlara karşı az, fakir ve zayıf olan Risale-i Nur talebelerine kuvve-i mâneviyye, gaybî imdat, teşci, sebat ve metanet vermek için, Risale-i Nur hakkındaki ikram-ı İlâhî ve hizmetin makbuliyetine ait inayet-i Rabbaniyeyi zikretmiş; insafsız hücum ve asılsız iftiralara karşı mecburiyetle müdafaaya geçilmiştir.

  Hem Tarihçe-i Hayat’ta geçen bir mektubunda, Bediüzzaman:

  “Ben itiraf ediyorum ki, böyle makbul bir eserin mazharı olmaya hiçbir vecihle liyakatim yoktur. Fakat çok ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca dağ gibi bir ağacı halketmek kudret-i İlâhiyenin şe’nindendir ve âdetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki, Risale-i Nur’u senâdan maksadım, Kur’ân’ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini teyid ve ispat ve neşirdir. Hâlık-ı Rahîmime yüz binler şükür olsun ki, beni kendime beğendirmemiş, nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve onefs-i emmâreyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen bir adamın arkasındaki fâni dünyaya riyakârane bakması, acınacak bir hamakattir ve dehşet verici bir hasarettir. İşte bu hâlet-i ruhiye ile, yalnız hakaik-i imaniyenin tercümanı olan Risale-i Nur’un, Kur’ân’ın malı olarak meziyetlerini izhar ediyorum. Sözlerdeki hakaik ve kemâlât benim değil, Kur’ân’ındır ve Kur’ân’dan tereşşuh etmiştir. Madem ben faniyim, gideceğim; elbette bâki olacak birşey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hâsiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle kuru çubuk hükmündeyim.”

  Evet, Said Nursî, Risale-i Nur’la dinsizliğe ve İslâmiyet aleyhindeki cereyanlara karşı giriştiği Kur’ân ve iman hizmetinde çok yardımcılara, hükûmet ve milletçe teşvik ve müzaherete muhtaç iken, bilâkis çeşitli iftira, tezvir ve ittihamlarla hapse sürülmek, eserlerini imha etmek, halkı kendinden soğutmak için


  Hâlık-ı Rahîm: herbir varlıkta merhamet ve şefkati tecelli eden ve her şeyi yoktan yaratan Allah azamet: büyüklük, yücelik
  bilâkis: aksine, tersine bâki: devamlı, kalıcı, ölümsüz
  cereyan: hareket, akım ehemmiyetsiz: önemsiz
  fâni: ölümlü, gelip geçici gaybî: bilinmeyen, gayb âlemine ait
  hakaik: gerçekler, doğrular hakaik-i imaniye: iman hakikatleri, esasları
  hakikat: gerçek, doğru halk etmek: yaratmak
  hamakat: ahmaklık hasaret: zarar, ziyan
  hâlet-i ruhiye: ruh hali hâsiyet: özellik
  hükûmet: yönetim, idare, devletin icra mekanizması ikrâm-ı İlâhî: Allah’ın lütfü, ikramı ve ihsanı
  imdat: yardım imha: yok etme
  inâyet-i Rabbâniye: Allah’ın inâyeti, yardımı ittiham: suçlama
  izhar etme: açığa çıkarma, gösterme kasem: yemin
  kemâlât: mükemmel ve üstün özellikler kesretli: çok
  kudret-i İlâhiye: Allah’ın güç ve iktidarı kuvve-i mâneviyye: manevi kuvvet, moral gücü
  liyakat: lâyık olma makbul: Allah tarafından kabul edilmiş, kabule mazhar olmuş
  makbuliyet: Allah tarafından kabul edilmesi mazharı olma: ayna gibi yansıtma
  mecburiyet: zorunluluk metanet: sağlamlık, kararlılık
  meziyet: üstün özellik müdafaa: savunma
  müzaheret: koruma, yardım nefs: kişinin kendisi
  nefs-i emmâre: insanı daima kötülüğe, yasak zevk ve isteklere sevk eden duygu neşir: yayma
  riyakârane: gösterişli bir şekilde rükün: esas, şart
  sebat: kararlılık, sabit olma senâ: övme, methetme
  tarihçe-i hayat: hayat hikayesi, biyografi temin: sağlama
  tercüman: tercüme eden tereşşuh etme: sızma
  teyid: destekleme, kuvvetlendirme tezvir: iftira, yalan-dolan, sahtecilik
  teşcî: cesaretlendirme vecih: yön
  şe’n: gerek, özellik şükür: nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah’a teşekkür etme
  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Giriş - Sayfa 43

  aleyhinde türlü isnatlar yapılmıştır. Elbette hak bildiği mesleğini, Kur’ân’ın şerefine ve Hazret-i Peygamberin nübüvvetinin teâlisine ait hizmetini aleyhteki iftiralardan müberra kılmak için hakikati söyleyecek, müdafaada bulunacak; faraza bazılar tarafından şahsî bir noksanlık telâkki edilse bile, umumun istifade ve saadeti için şahsî zararına da razı olacaktır. Onun için, Risale-i Nur hakkında beyan edilen ve neşredilen senalara bu gibi noktalardan bakmak lâzımdır; yoksa hizmete zarar olur. Dar düşünce ile hareket etmek zamanında değiliz. İmansızlar, kendi muzır mesleklerini, menfi ideolojilerini, sahte kahramanları hattâ İslâm düşmanlarını—onlar asla lâyık olmadığı halde—çeşitli medh ü senâ ile insanlığın nazarına göstermeye, alkış toplamaya çalışıyorlar. Uzağa gitmeye lüzum yok; dünyayı saran dehşetli dinsizlik cereyanını idare edenler büyük kahramanlar olarak ilân edilirken, neden Müslümanlar hak dinlerini medh ü senâ etmesinler, onun kemalâtını,ulviyetini neşretmesinler; Kur’ân’a âyine olan ve bu zamanın dinsizlik cereyanlarına meydan okuyup, dine en büyük hizmeti ifa eden bir eser külliyatı ve onun muhterem,mütevazi ve hadsiz zulümlere maruz kalmış müellifi, medhedilmesin? Halbuki yazılan yazılar, mücerred mevzular olarak değil, ekseriyetle müdafaa kabilinden, aleyhteki iftiralara cevap olarak neşredilmiş hakikatlerdir.  Üstadın hayatı, küllî hizmeti noktasından topluca iki büyük safha arz etmektedir.

  Birincisi: Doğuşundan itibaren tahsil hayatı, Van’daki ikameti, İstanbul’a gelişi, siyasî hayatı, seyahatleri, Harb-i Umumîye iştiraki, Rusya’daki esareti, İstanbul’da Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiye âzâlığında bulunuşu, Kuvâ-yı Milliyede İstanbul’daki hizmeti, Ankara’ya gelerek ilk Meclis-i Meb’usandaki faaliyetleri ve kısa bir müddet sonra Van’a çekilip inzivayı ihtiyar etmesi gibi, herbiri ayrı


  Ankara: (bk. bilgiler) Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiye: (bk. bilgiler)
  Harb-i Umumî: Birinci Dünya Savaşı Kuvâ-yı Milliye: (bk. bilgiler – Millî Mücadele)
  Meclis-i Meb’usan: Türkiye Büyük Millet Meclisi Rusya: (bk. bilgiler)
  Van: (bk. bilgiler) arz etme: kendini gösterme, ortaya çıkma
  beyan etme: açıklama cereyan: hareket, akım
  ekseriyetle: çoğunlukla esaret: esirlik, tutsaklık
  faraza: varsayalım ki hadsiz: sayısız
  hakikat: gerçek, doğru ideoloji: siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukukî, bilimsel, inanç, felsefî, moral, estetik düşünceler bütünü
  ifa etme: yerine getirme ihtiyar etme: tercih etme, seçme
  ikamet: yerleşme inziva: yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmama
  isnat: dayandırma, yalan iftiralar yükleme istifade: faydalanma, yararlanma
  iştirak: katılma kabilinden: gibisinden
  kemâlât: mükemmel ve üstün özellikler külliyat: çok sayıda unsurdan meydana gelen eser; Risale-i Nur Külliyatı
  küllî: kapsamlı, geniş, evrensel maruz kalma: uğrama, yüzyüze gelme
  medh ü senâ: övme ve methetme medhetme: övme
  menfi: negatif, olumsuz mevzu: konu
  muhterem: hürmete lâyık, saygıdeğer muzır: zararlı şeyler
  müberra: arınmış, temiz mücerred: soyut
  müdafaa: savunma müellif: telif eden, yazan
  mütevazi: alçakgönüllü nazar: dikkat, bakış
  neşretmek: yaymak noksanlık: eksiklik
  nübüvvet: peygamberlik, elçilik saadet: mutluluk
  safha: merhale, aşama sena: övme, methetme
  seyehat: yolculuk tahsil: ilim öğrenme, öğrenim
  telâkki etme: anlama, kabul etme teâli: yücelme, yükselme
  ulviyet: yücelik umum: bütün
  Üstad: bir ilim ve san’at alanında bilgi ve söz sahibi olan âlim; Bediüzzaman Said Nursî âzâlık: üyelik
  İstanbul: (bk. bilgiler)
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Giriş - Sayfa 44

  bir hayat sahnesi olan Üstadın hayatının bu birinci safhası, iman ve Kur’ân hizmeti itibarıyla ikinci safha hayatının mukaddemesi hükmündedir. İkinci büyük hizmetine hazırlıktır. Ömrünün ellinci senesine kadardır.

  İkincisi: Van’da inzivada iken garba nefyedilip Isparta’nın Barla nahiyesinde ikamete memur edildiği zamandan başlar ki, Risale-i Nur’un zuhuru ve intişarıdır. Âzamî ihlâs, âzamî fedakârlık, âzamî sadakat, metanet ve dikkat ve iktisat içinde Risale-i Nur’la giriştiği hizmet-i imaniye ve mânevî cihad-ı diniyedir.

  Hayatının bu ikinci safhası, Harb-i Umumî neticesinde Osmanlı hilâfetinin inkıraz bulmasıyla insanlık âleminde medeniyet-i beşeriyeyi mahveden ve semavî dinlerle mücadeleyi esas ittihaz edinen komünizm rejiminin insaniyetin yarısını istilâ ederek dünyayı dehşete saldığı ve memleketimizi tehdide yeltendiği ve mânevî tahribatının tehlikesine maruz kaldığımız bir devreye rastlar. Bu devre, bin senedir Kur’ân’a bayraktarlık yapmış, İslâmiyete asırlarca hizmet etmiş kahraman bir millet için dikkatle incelenmesi lâzım gelen bir devredir.

  Üstad, Risale-i Nur’u telif ederken, Kur’ân’ın i’câzî lem’aları olan bu eserlerin her taife-i insaniyede inkişaf edeceğini, dinsizliğin memleketimizi istilâsına mani olacağını, memleket ve millet için bir sedd-i Kur’ânî vazifesini göreceğini, Risale-i Nur hizmetinin umumiyet kesb edip, Türk Milletinin yine İslâmiyetin kahraman bir ordusu ve fedakârı olacağını, Risale-i Nur’un neşri ve ileride resmen intişarı milletçe benimsenmesi ve Maarif dairesinin hakikat-ı Kur’âniyeye yapışması neticesi maddeten ve manen milletin terakki edeceğini, İslâmiyetin büyük kuvvet bulacağını zikretmiştir.

  Risale-i Nur bir alemdir, ünvandır. Bu zamanda zuhur eden Kur’ânî hakikatler manzumesidir. Necip milletimizin, insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyete sarılması,


  Barla: (bk. bilgiler) Harb-i Umumî: Birinci Dünya Savaşı
  Isparta: (bk. bilgiler) Kur’ân’ın i’câzî lem’aları: Kur’ân’ın mu’cize oluş özellikleri arasında yer alan parıltılar
  Maarif dairesi: Milli Eğitim Camiası Van: (bk. bilgiler)
  alem: sembol, belirgin işaret asır: yüzyıl
  cihad-ı diniye: dinin hakikatlerini insanlara ulaştarma, hücum eden dinsizlik ve inkâr cereyanlarına karşı mücadele etme garb: batı
  hakikat: gerçek, doğru hakikat-ı Kur’âniye: Kur’ân’da yer alan gerçek mesele
  hilâfet: halifelik hizmet-i imaniye: iman hakikatlerini insanlara ulaştırma hizmeti
  ihlâs: ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet ikamete memur edilme: bir yerde oturmaya mecbur bırakılma
  iktisat: tutumluluk; her hususta orta yolu takip etme, lüzumundan fazla veya noksan harcamaktan kaçınma inkişaf: açığa çıkma, gelişme
  inkıraz bulma: dağılıp yok olma, son bulma insaniyet: insanlık
  insaniyet-i kübrâ: en büyük insanlık sistemi; İslâmiyet intişar: yayılma
  inziva: yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmama istilâ: kaplama, kuşatma
  itibarıyla: özelliğiyle ittihaz: edinme, kabul etme
  kesb etme: kazanma komünizm: (bk. bilgiler)
  maddeten: maddî olarak mahvetme: yıkma, yok etme
  mani: engel manzume: düzenli ve dengeli ölçülerle biraraya getirilerek ortaya konulan eser
  medeniyet-i beşeriye: insanlık medeniyeti metanet: sağlamlık, kararlılık
  mukaddeme: başlangıç, giriş mânen: mânevî yönden
  nahiye: bucak necip: asil
  nefyetmek: sürgüne göndermek neşr: yayma
  rejim: bir yönetim biçimi sadâkat: bağlılık, doğruluk
  safha: aşama, basamak sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’daki hakikatlerle inançsızlık önüne konulan set, engel
  semâvî: İlâhî, vahye dayanan tahribat: tahripler, yıkıp bozmalar
  taife-i insaniye: insanlık taifesi, topluluğu telif: yazma, kaleme alma
  terakki etme: ilerleme, yükselme umumiyet: genellik
  zikretme: anma, dile getirme zuhur: görünme, ortaya çıkma
  Üstad: bir ilim ve san’at alanında bilgi ve söz sahibi olan âlim; Bediüzzaman Said Nursî âzamî: en büyük, en çok

  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Giriş - Sayfa 45

  yep yeni bir ruh ve taze bir iman aşkı ve heyecanı içinde uyanmasının ifadesidir. İçinde bulunduğumuz asrın değiştirdiği hayat şartları ve yeni bir dünya nizamı ve görüşü karşısında imanın tahkim ve takviyesiyle feveran eden hamiyet-i İslâmiyenin mânâsıdır. Mütenebbih kalbleri iman ve muhabbet-i Nebevî ile coşkun ve cihan-değer şeref-i intisabıyla serefraz fedakârların yetişmesi ve bu milletin mazisine mütenasip kahramanlığı, yüksek iman ve ahlâkı izhar etmesi işaretidir.

  Bediüzzaman, Risale-i Nur’u, hiçbir makam ve meşrebin tesiri altında kalmadan, maddî-mânevî hiçbir menfaat ve hissiyat karışmadan, doğrudan doğruya Kur’ân-ı Hakîmin, umumun istifade edebileceği ve umuma hitap eden hakikatlerini tefsiretmiş, bu hakikatlerin tercümanlığını yapmıştır. Telif ettiği âsârından herkes istifade edebilmektedir. Bir taifeye, bir sınıf halka mahsus değildir. Bu Tarihçe-i Hayat, okuyucuların nazarını, bu zamanda Kur’ân’ın hikmet nurları olan Risale-i Nur’a çevirip, ondan istifadeyi gösterecektir. Said Nursî ise, Kur’ân’ın hizmetinde fedakârane çalışmış, sünnet-i Peygamberîye ittibâ etmiş, nümune-i imtisal bir zât olarak görünmektedir.

  Tarihçe-i Hayat’ta geçen bazı mektuplardan anlaşılacağı üzere, Said Nursî, bir zamanlar felsefe mesleğinde çok ileri gitmiş, sonra, Kur’ân-ı Hakîmin irşadıyla hak ve hakikate erişmiş ve bu zamanda fen ve felsefe ile iştigal edip şek ve şüphelere mâruz kalanları, aklî delillerle şüphelerden kurtaracak eserler telif etmiştir.

  Risale-i Nur’un yolu, mesleği, bu zamandaki hayat şartlarına, insanların ahval-i ruhiyelerine göre en selâmetli, en kısa ve umumî bir cadde-i Kur’ân’dır. Serapa ilim ve tefekkür üzerine gitmektedir. İçtimaî hayatta çeşitli hizmetler gören fertlerin istifadesi büyüktür. Risale-i Nur’u okuyan ve ondan ders alarak tefekkür-ü imaniyeyi kazananlar, dünyevî vazife ve mesleklerini âhiret hayatına


  Kur’ân-ı Hakîm: hikmetli Kur’ân; her âyet ve sûresinde sayısız hikmetler bulunan Kur’ân ahvâl-i ruhiye: ruhsal haller; psikolojik haller ve durumlar
  cadde-i Kur’ân: Kur’ân caddesi, yolu; Kur’an’da insanların takip etmeleri için sunulan kurallar bütünü cihan-değer: dünyalara değer
  dünyevî: dünya ve dünya hayatıyla alâkalı fedakârane: fedakârca
  feveran: köpürme, coşma hakikat: gerçek, doğru
  hamiyet-i İslâmiye: İslâmın kutsal değerlerini tehlikelerden koruma ve savunma gayreti hikmet: ilim, yüksek bilgi
  hissiyat: duygular, hisler irşad: doğru yolu gösterme
  istifade: faydalanma, yararlanma ittibâ etme: uyma, takip etme
  izhar etme: açığa çıkarma, gösterme içtimaî: toplumsal, sosyal
  iştigal etme: meşgul olma, uğraşma mazi: geçmiş
  menfaat: çıkar, kişisel yarar meslek: takip edilen yol, yöntem
  meşreb: hareket tarzı, metod muhabbet-i Nebevî: Peygamber sevgisi
  mâruz kalma: yüzyüze gelme, bir şeyin karşısında ve tesiri altında bulunma mütenasip: birbirine uygun
  mütenebbih: uyanmış nazar: bakış, görüş
  nizam: düzen nümune-i imtisal: örnek alınacak model
  selâmetli: güvenli serapa: baştan sona
  serefraz: seçkin, başı dik sünnet-i Peygamberî: Peygamberimizin söz, emir ve hareketlerine dayanan yüce prensipler
  tahkim: sağlamlaştırma taife: grup, topluluk
  takviye: güçlendirme tarihçe-i hayat: hayat hikayesi, biyografi
  tefekkür: Allah’ı tanımayı sonuç verecek şekilde varlıklar üzerinde düşünme tefekkür-ü imaniye: imanî meseleler ve iman esasları çerçevesinde bütün hadiseleri tefekkürle değerlendirme
  tefsir etme: yorumlama, açıklama telif: yazma, kaleme alma
  telif etme: kitap yazma, kaleme alma umum: genel, herkes
  umumî: genel, herkese ait âsâr: eserler, kitaplar
  şek: şüphe şeref-i intisab: bağlanma, katılma şerefi

  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222