Sayfa 1/7 12345 ... SonSon
70 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: Lemeât

 1. #1
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât

  Lemeât

  مِنْ بَيْنِ هِلاَلِ صَوْمٍ وَهِلاَلِ الْعِيدِ 1

  Çekirdekler Çiçekleri
  Risale-i Nur şakirtlerine küçük bir mesnevî ve imanî bir divandır.
  Müellifi:
  Bediüzzaman Said Nursî

  Tenbih

  BU Lemeât namındaki eserin, sair divanlar gibi, bir tarzda, bir iki mevzu ile gitmediğinin sebebi, eski eserlerinden Hakikat Çekirdekleri namındaki kısacık vecizeleri bir derece izah etmek için hem nesir tarzında yazılmış, hem de sair divanlar gibi hayalâta, mizansız hissiyata girilmemiş olmasıdır. Baştan aşağıya mantık ile hakaik-i Kur’âniye ve imaniye olarak, yanında bulunan biraderzadesi gibi bazı talebelerine bir ders-i ilmîdir, belki bir ders-i imanî ve Kur’ânîdir. Üstadımızın baştaki ifadesinde dediği gibi, biz de anlamışızdır ki, nazma ve şiire hiç meyli ve onlarla iştigali de yoktur. 2 وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ sırrının bir nümunesini gösteriyor.  Not
  Dipnot-1
  Ramazan hilâli ile bayram hilâli arasından doğmuştur.
  Dipnot-2
  “Biz ona şiir öğretmedik.” Yâsin Sûresi, 36:69.
  biraderzade: kardeş oğlu, yeğen ders-i ilmî: ilim dersi (bk. a-l-m)
  ders-i imanî ve Kur’ânî: iman ve Kur’ân’la ilgili ders (bk. e-m-n) divan: şiir ya da manzume kitabı; klasik Türk edebiyatı şairlerinin şiirlerinin toplândığı kitap
  hakaik-i Kur’âniye ve imaniye: Kur’ân ve iman hakikatleri (bk. ḥ-ḳ-ḳ; e-m-n) hakikat: doğru, gerçek (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
  hayalât: hayaller (bk. ḫ-y-l) hissiyat: hisler, duygular
  izah: açıklama iştigal: meşgul olma
  lemeât: parıltılar mesnevî: her beytininin mısraları kendi arasında kafiyeli olan ve ders vermek gayesiyle yazılan manzum hikâye
  mevzu: konu meyl: eğilim, istek, arzu
  mizan: ölçü (bk. v-z-n) müellif: telif eden, yazan
  nam: ad nazm: kafiyeli, vezinli söz; şiir (bk. n-ẓ-m)
  nesir: düz yazı nümune: örnek
  sair: diğer, başka tenbih: uyarı
  vecize: kısa ve özlü söz (bk. c-v-z) şakirt: talebe  Benzer Konular
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 942

  Bu eser, birçok meşâğil ve Dârü’l-Hikmetteki vazife içinde, yirmi gün Ramazan’da, günde iki veya iki buçuk saat çalışmak suretiyle, manzum gibi yazılmıştır. Bu kadar kısa zamanda ve manzum bir sahife on sahife kadar müşkül olduğu cihetle, birden, dikkatsiz, tashihsiz böyle söylenmiş, tab’edilmiştir. Bizce Risale-i Nur hesabına bir harikadır. Hiçbir nazımlı divan bunun gibi tekellüfsüz, nesren okunabilir görülmüyor. İnşaallah bu eser bir zaman Risale-i Nur Şâkirdlerine bir nevi mesnevî olacak. Hem bu eser, kendisinden on sene sonra çıkan ve yirmi üç senede tamamlanan Risale-i Nur’un mühim eczalarına bir işaret-i gaybiye nev’inden müjdeli bir fihrist hükmündedir.

  Risale-i Nur şakirdlerinden
  Sungur, Mehmed Feyzi
  , Hüsrev

  İhtar

  اَلْمَرْءُ عَدُوٌّ لِمَا جَهِلَ 1


  kaidesiyle, ben dahi nazım ve kafiyeyi bilmediğimden, ona kıymet vermezdim. Safiyeyi kafiyeye feda etmek tarzında hakikatin suretini nazmın keyfine göre tağyir etmek hiç istemezdim. Şu kafiyesiz, nazımsız kitapta, en âli hakikatlere en müşevveş bir libas giydirdim.

  Evvelâ, daha iyisini bilmezdim. Yalnız mânâyı düşünüyordum.
  Saniyen, cesedi libasa göre yontmakla rendeleyen şuarâya tenkidimi göstermek istedim.
  Salisen, Ramazan’da kalble beraber nefsi dahi hakikatlerle meşgul etmek için, böyle çocukça bir üslûp ihtiyar edildi.
  Fakat, ey kàri, ben hata ettim, itiraf ederim; sakın sen hata etme. Yırtık üslûba bakıp, o âli hakikatlere karşı dikkatsizlikle hürmetsizlik etme.


  Not
  Dipnot-1
  “Kişi bilmediği şeyin düşmanıdır.” Ali ibni Ebî Talib, Nehcü’l-Belâğa, s. 780.
  Dârü’l-Hikmet: 1918-1922 yılları arasında Şeyhülislamlığa bağlı olarak faaliyet gösteren, Bediüzzaman’ın da görev yaptığı İslâm akademisi hüviyetinde ilmi kuruluş (bk. ḥ-k-m) Hüsrev: (bk. bilgiler-Hüsrev Altınbaşak)
  Mehmed Feyzi: (bk. bilgiler-Mehmed Feyzi Pamukçu) Sungur: (bk. bilgiler-Mustafa Sungur)
  cihet: yön divan: şiir ya da manzume kitabı; klasik Türk edebiyatı şairlerinin şiirlerinin toplândığı kitap
  ecza: parçalar (bk. c-z-e) fihrist: indeks, içindekiler
  hakikat: doğru, gerçek (bk. ḥ-ḳ-ḳ) ihtar: hatırlatma
  ihtiyar etmek: seçmek, tercih etmek (bk. ḫ-y-r) inşaallah: Allah’ın izniyle (bk. n-ş-e)
  işaret-i gaybiye: gelecekte olacak bir olaya işaret (bk. ğ-y-b) kafiye: kelime sonlarındaki kelime ve mânâ uygunluğu
  kaide: düstur, prensip kàri: okuyucu
  libas: elbise manzum: vezinli, şiir şeklinde (bk. n-ẓ-m)
  mesnevî: her beyti ayrı kafiye olan manzum eser meşâğil: meşguliyetler, işler
  müşevveş: düzensiz, karma karışık müşkül: zor
  nazm: kafiyeli, vezinli söz; şiir (bk. n-ẓ-m) nefis: insanı maddî zevk ve isteklere sevk eden kuvvet (bk. n-f-s)
  nesren: düz yazı gibi nevi: tür
  nev’: çeşit, tür safiye: saf, açık ifade (bk. ṣ-f-y)
  salisen: üçüncü olarak saniyen: ikinci olarak
  suret: şekil, biçim (bk. ṣ-v-r) tab’ edilmek: basılmak
  tashih: düzeltme tağyir etmek: değiştirmek
  tekellüfsüz: zahmetsiz tenkid: eleştiri
  âli: yüce, yüksek üslûp: ifade tarzı
  şuarâ: şairler şâkird: talebe


  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 943

  İfade-i Meram

  Ey kàri! Peşinen bunu itiraf ederim ki, san’at-ı hat ve nazımda istidadımdan çok müştekîyim. Hattâ şimdi ismimi de düzgün yazamıyorum. Nazım, vezin ise, ömrümde bir fıkra yapamamıştım. Birden bire, zihnime, nazma musırrâne bir arzu geldi. Sahabelerin gazevâtına dair Kürtçe Kavl-i Nevâlâ Sîsebân1 namında bir destan vardı. Onun ilâhi tarzındaki tabiî nazmına ruhum hoşlanıyordu. Ben de kendime mahsus, onun tarz-ı nazmını ihtiyar ettim, nazma benzer bir nesir yazdım. Fakat vezin için kat’iyen tekellüf yapmadım. İsteyen adam, nazmı hatıra getirmeden, zahmetsiz, nesren okuyabilir. Hem nesren olarak bakmalı, tâ mânâ anlaşılsın. Her kıt’ada ittisal-i mânâ vardır; kafiyede tevakkuf edilmesin. Külâh püskülsüz olur; vezin de kafiyesiz olur; nazım da kaidesiz olur. Zannımca, lâfız ve nazım san’atça cazibedar olsa, nazarı kendiyle meşgul eder. Nazarı mânâdan çevirmemek için, perişan olması daha iyidir.


  Şu eserimde üstadım Kur’ân’dır, kitabım hayattır, muhatabım yine benim. Sen ise, ey kàri, müstemisin. Müstemiin tenkide hakkı yoktur. Beğendiğini alır, beğenmediğine ilişmez. Şu eserim, bu mübarek Ramazan’ın feyziHAŞİYE-1AŞİYE olduğundan, ümit ederim ki, inşaallah din kardeşimin kalbine tesir eder de, lisanı bana bir dua-i mağfiret bahşeder veya bir Fâtiha okur.

  Not
  Dipnot-1
  Ashab-ı Kirâmın kahramanlıklarından bahseden dört yüz beyitlik uzun bir kasidedir. Zühd ve takvasıyla tanınan Molla Ağa es-Zibarî tarafından Kürtçe kaleme alınmıştır.

  Haşiye-1
  AŞİYE Hattâ, tarihi نَجْمُ اَدَبٍ وُلِدَ لِهِلاَلَىْ رَمَضَانَ çıkmış. Yani, “Ramazan’ın iki hilâlinden doğmuş bir edep yıldızıdır.” (1337 eder.)
  Sahabe: Peygamberimizi (a.s.m.) dünya gözüyle görüp onun yolundan gidenler cazibedar: cazibeli, çekici
  dua-i mağfiret: Allah’ın bağışlaması için yapılan dua (bk. d-a-v; ğ-f-r) feyiz: bereket, bolluk (bk. f-y-ḍ)
  fıkra: kısa yazı gazevât: gazveler, savaşlar
  haşiye: dipnot, açıklayıcı not hilâl: yay şeklinde görülen ay
  ifade-i meram: maksadı ifade etme ihtiyar etmek: seçmek, tercih etmek (bk. ḫ-y-r)
  istidad: kabiliyet, yetenek (bk. a-d-d) ittisâl-i mânâ: anlam bütünlüğü (bk. a-n-y)
  kafiye: uyak; şiirde genellikle mısra sonlarında yer alan kelimelerin ses benzerliği, ses uyuşması kaide: kural
  kat’iyen: kesin olarak kàri: okuyucu
  lâfız: söz, kelime mahsus: has, özel
  musırrâne: ısrarlı bir şekilde müstemi: dinleyici (bk. s-m-a)
  müştekî: şikâyetçi nam: ad
  nazar: dikkat (bk. n-ẓ-r) nazım: vezinli söz, şiir (bk. n-ẓ-m)
  nesir: düz yazı nesren: düz yazı şeklinde
  san’at-ı hat: hat, yazı sanatı (bk. ṣ-n-a) tabiî: doğal (bk. ṭ-b-a)
  tarz-ı nazm: şiir tarzı (bk. n-ẓ-m) tekellüf yapmak: zorluğa katlanmak
  tenkid: eleştiri tevakkuf: durma, duraklama
  vezin: nazmın belli kalıplarından her biri; ölçü, tartı (bk. v-z-n) üstad: hoca, öğretmen


  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 944

  Ed-Dâî
  HAŞİYE-1 Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içindeSaid’den yetmiş dokuz emvat HAŞİYE-2 bâ-âsâm âlâma.Sekseninci olmuştur mezara bir mezar taş,Beraber ağlıyor HAŞİYE-3 hüsrân-ı İslâma.Mezar taşımla pür-emvat enîndar o mezarımlaRevânım saha-i ukbâ-yı ferdâma.Yakînim var ki, istikbal semâvâtı, zemin-i AsyaBâhem olur teslim yed-i beyzâ-yı İslâma.Zira yemin-i yümn-ü imandır,Verir emn ü eman ile enâma.  Not
  Haşiye-1
  Bu kıt’a onun imzasıdır.
  Haşiye-2
  Her senede iki defa cisim tazelendiği için, iki Said ölmüş demektir. Hem bu sene Said yetmiş dokuz senesindedir. Her bir senede bir Said ölmüş demektir ki, bu tarihe kadar Said yaşayacak.
  Haşiye-3
   Yirmi sene sonraki bu şimdiki hali, hiss-i kablelvuku ile hissetmiş.
  bâ-âsâm: günahlarla birlikte bâhem: bir arada, birlikte
  ed-dâî: dua eden (bk. d-a-v) emn ü eman: emniyet ve korkusuzluk (bk. e-m-n)
  emvat: ölüler (bk. m-v-t) enâm: halk, insanlar
  enîndar: iniltili, inleyen hiss-i kablelvuku: birşeyi olmadan önce hissetme duygusu
  hüsrân-ı İslâm: İslâmın maruz kaldığı tehlikeler (bk. s-l-m) istikbal: gelecek
  pür-emvat: ölülerle dolu (bk. m-v-t) revân: yolcu, gidici
  saha-i ukbâ-yı ferdâ: yakın gelecekteki âhiret sahası semâvât: gökler (bk. s-m-v)
  yakîn: kesin ve doğru bilgi (bk. y-ḳ-n) yed-i beyzâ-yı İslâm: İslâmın temiz ve pâk eli (bk. s-l-m)
  yemin-i yümn-ü iman: imanın bereketli sağ eli (bk. e-m-n) zemin-i Asya: Asya kıtası (bk. bilgiler – Asya)
  âlâm: elemler, acılar


  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 945
  اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
  وَالصَّلٰوةُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِۤ اَجْمَعِينَ
  1


  Tevhidin İki Bürhan-ı Muazzamı


  Şu kâinat tamamıyla bir burhan-ı muazzamdır. Lisan-ı gayb, şehadetle müsebbihtir, muvahhiddir. Evet tevhid-i Rahmân’la, büyük bir sesle zâkirdir ki:

  لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ 2
  Bütün zerrât hüceyrâtı, bütün erkân ve âzâsı birer lisan-ı zâkirdir; o büyük sesle beraber der ki: لاَۤاِلٰهَاِلاَّهُوَ
  O dillerde tenevvü var, o seslerde merâtip var. Fakat bir noktada toplar, onun zikri, onun savtı ki: لاَۤاِلٰهَاِلاَّهُوَ
  Bu bir insan-ı ekberdir; büyük sesle eder zikri. Bütün eczası, zerrâtı küçücük sesleriyle, o bülend sesle beraber der ki: لاَۤاِلٰهَاِلاَّهُوَ
  Şu âlem halka-i zikri içinde okuyor aşri, şu Kur’ân maşrık-ı nuru. Bütün zîruh eder fikri ki: لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ
  Bu Furkan-ı Celîlüşşan, o tevhide nâtık burhan, bütün âyât sadık lisan, şuâât barika-i iman, beraber der ki: لاَۤاِلٰهَاِلاَّهُوَ  Not
  Dipnot-1
  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd, Peygamberlerin Efendisi olan zâta ve onun bütün âl ve ashabına salât olsun.
  Dipnot-2
  “Ondan başka asla ilâh yoktur.” Âl-i İmran Sûresi, 3:18; Tevbe Sûresi, 9:129; Hûd Sûresi, 11:14.
  Furkan-ı Celîlüşşan: doğru ile yanlışı birbirinden ayıran şanı ihtişamlı, görkemli olan Kur’ân (bk. f-r-ḳ; c-l-l) aşr: Kur’ân-ı Kerimden bir vesileyle okunan on âyet miktarı kısım
  barika-i iman: iman parıltısı, şimşeği (bk. e-m-n) burhan: güçlü delil
  bülend: yüksek bürhan-ı muazzam: büyük delil (bk. a-ẓ-m)
  ecza: kısımlar, parçalar (bk. c-z-e) erkân: temel unsurlar, esaslar (bk. r-k-n)
  halka-i zikr: zikir halkası hüceyrât: hücreler
  insan-ı ekber: en büyük insan (bk. k-b-r) lisan: dil
  lisan-ı gayb: görünmeyen âlemin dili (bk. ğ-y-b) lisan-ı zâkir: zikreden dil
  maşrık-ı nur: nurun doğuşu; parlak nuru (bk. n-v-r) merâtip: mertebeler
  muvahhid: tevhid eden, birleyen; Cenâb-ı Hakkın varlığına ve birliğine inanan (bk. v-ḥ-d) müsebbih: tesbih eden; Allah’ı, yüce şanına lâyık ifadelerle anan (bk. s-b-ḥ)
  nâtık: konuşan sadık: doğru (bk. ṣ-d-ḳ)
  savt: ses tenevvü: çeşitlilik
  tevhid: birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma (bk. v-ḥ-d) tevhid-i Rahmân: rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah’ı bir olarak bilme ve ilân etme (bk. v-ḥ-d; r-ḥ-m)
  zerrât: zerreler, atomlar zâkir: zikreden, Allah’ı anan
  zîruh: ruh sahibi (bk. ẕî; r-v-ḥ) âlem: dünya (bk. a-l-m)
  âyât: âyetler, deliller âzâ: uzuvlar, organlar
  şehadet: şahitlik, tanıklık (bk. ş-h-d) şuâât: nurlar, ışıklar


  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 946

  Kulağı ger yapıştırsan şu Furkan’ın sinesine; derinden tâ derine, sarihan işitirsin, semâvî bir sadâ der ki: 1 لاَۤاِلٰهَاِلاَّهُوَ O sestir gayeten ulvî, nihayet derece ciddî, hakikî pek samimî, hem nihayet mûnis ve mukni ve burhanla mücehhezdir. Mükerrer der ki: لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ Şu burhan-ı münevverde, cihât-ı sittesi şeffaf ki üstünde münakkâştır müzehher sikke-i i’câz içinde parlayan nur-u hidayet, der ki: لاَۤاِلٰهَاِلاَّهُوَ Evet, altında nesc olmuş mühefhef mantık ve burhan, sağında aklı istintak, mürefref her taraf, ezhan “Sadakte” der ki, لاَۤاِلٰهَاِلاَّهُوَ Yemîn olan şimalinde eder vicdanı istişhad. Emâmında hüsn-ü hayırdır, hedefinde saadettir. Onun miftahıdır her dem ki, لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ
  Emâm olan verâsında ona mesned semâvîdir ki vahy-i mahz-ı Rabbânî. Bu şeş cihet ziyadardır, burûcunda tecellîdar ki, لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ

  Evet, vesvese-i sârık, bâvehim şüphe-i târık, ne haddi var ki o mârık girebilsin bu bârık kasra. Hem şârık ki sur sûreler şâhık, her kelime bir melek-i nâtık ki, لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ

  O Kur’ân-ı Azîmüşşan nasıl bir bahr-i tevhiddir. Birtek katre, misal için birtek Sûre-i İhlâs; fakat kısa birtek remzi, nihayetsiz rumuzundan... Bütün envâ-ı  Not
  Dipnot-1
  “Ondan başka ilâh yoktur.” Âl-i İmran Sûresi, 3:18; Tevbe Sûresi, 9:129; Hûd Sûresi, 11:14.
  Furkan: ayırt edici; hak ile bâtılı birbirinden ayıran Kur’ân (bk. f-r-ḳ) Kur’ân-ı Azîmüşşan: şan ve şerefi büyük olan Kur’ân (bk. a-ẓ-m)
  Sûre-i İhlâs: İhlâs Sûresi; Kur’ân-ı Kerimin 112. sûresi (bk. ḫ-l-ṣ) bahr-i tevhid: tevhid denizi (bk. v-ḥ-d)
  burhan: delil burhan-ı münevver: nurlu, parlak delil (bk. n-v-r)
  burûc: burçlar bârık: parıltılı
  bâvehim: vehim ve korku ile, şüpheyle cihet: yön, taraf
  cihât-ı sitte: altı yön emâm: ön taraf
  envâ-ı şirk: şirk çeşitleri ezhan: zihinler
  gayeten: son derece ger: eğer
  hakikî: gerçek (bk. ḥ-ḳ-ḳ) hüsn-ü hayır: hayrın güzelliği (bk. ḥ-s-n; ḫ-y-r)
  istintak: konuşturma istişhad: şahid gösterme (bk. ş-h-d)
  kasr: köşk, saray katre: damla
  melek-i nâtık: konuşan melek (bk. m-l-k) mesned: dayanak (bk. s-n-d)
  miftah: anahtar misal: örnek (bk. m-s̱-l)
  mukni: ikna edici mârık: dinsiz, hak dinden çıkan
  mûnis: canayakın, dost mücehhez: cihazlanmış, donanmış
  mühefhef: narin, ince, nazik mükerrer: tekrar tekrar
  münakkaş: nakışlı (bk. n-ḳ-ş) mürefref: dalları sallanan nazik, lâtif ağaç gibi
  müzehher: çiçeklerle bezenmiş nesc olmak: dokunmak
  nihayet: son derece nihayetsiz: sonsuz
  nur-u hidayet: hidayet nuru, hak yolu gösteren nur (bk. n-v-r; h-d-y) remz: ince işaret
  rumuz: işaretler saadet: mutluluk
  sadakte: “doğrudur” (bk. ṣ-d-ḳ) sadâ: ses
  sarihan: açıkça semâvî: İlâhî, vahiyle gelen (bk. s-m-v)
  sikke-i i’câz: mu’cizelik damgası (bk. a-c-z) tecellîdar: görüntü veren, görüntülü (bk. c-l-y)
  ulvî: yüce, yüksek vahy-ı mahz-ı Rabbânî: doğrudan doğruya Allah tarafından gönderilen vahiy (bk. v-ḥ-y; r-b-b)
  verâ: arka taraf vesvese-i sârık: hırsız vesvese
  yemîn: sağ taraf ziyadar: parlak, aydınlık
  şeş: altı şimal: kuzey
  şâhık: yüce, yüksek yapı şârık: parlayan
  şüphe-i târık: hırsız şüphe (bk. ṭ-r-ḳ)


  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 947

  şirki reddeder, hem de yedi envâ-ı tevhidi eder ispat; üçü menfi, üçü müsbet, şu altı cümlede birden:Birinci cümle: 1قُلْ هُوَ karinesiz işarettir. Demek ıtlakla tayindir. O tayinde taayyün var. Ey, 2 لاَهُوَاِلاَّهُوَ Şu, tevhid-i şuhuda bir işarettir. Hakikatbîn nazar tevhide müstağrak olursa der ki: 3 لاَ مَشْهُودَ اِلاَّ هُوَ

  İkinci cümle:
  اَللهُ اَحَدٌ 4 dir ki, tevhid-i ulûhiyete tasrihtir. Hakikat, hak lisanı der ki:
  لاَ مَعْبُودَ اِلاَّ هُوَ 5

  Üçüncü cümle:
  6 اَللهُ الصَّمَدُ dir. İki cevher-i tevhide sadeftir.
  Birinci dürrü: tevhid-i rububiyet. Evet, nizam-ı kevn lisanı der ki: 7 لاَ خَالِقَ اِلاَّ هُوَ
  İkinci dürrü: tevhid-i kayyûmiyet. Evet, serâser kâinatta, vücut ve hem bekâda, müessire ihtiyaç lisanı der ki: 8 لاَقَيُّومَاِلاَّهُوَ

  Dördüncü:
  9 لَمْ يَلِدْ dir. Bir tevhid-i celâli müstetirdir. Envâ-ı şirki reddeder, küfrü keser bîiştibah.


  Not
  Dipnot-1
  “De ki: O…” İhlâs Sûresi, 112:1.
  Dipnot-2
  Ondan başka o yoktur.
  Dipnot-3
  Ondan başka görünen birşey yoktur.
  Dipnot-4
  “Allah birdir.” İhlâs Sûresi: 112:1.
  Dipnot-5
  Ondan başka kendisine ibadet edilen kimse yoktur.
  Dipnot-6
  “Allah Samed’dir; herşey Ona muhtaçtır, O ise hiçbir şeye muhtaç değildir.” İhlâs Sûresi: 112:2.
  Dipnot-7
  Ondan başka yaratıcı yoktur.
  Dipnot-8
  Ondan başka eşyanın varlığını devam ettiren yoktur.
  Dipnot-9
  “O doğmamıştır.” İhlâs Sûresi, 112:3.
  bekà: devamlılık, süreklilik (bk. b-ḳ-y) bîiştibah: karıştırılmaksızın
  cevher-i tevhid: tevhidin özü (bk. v-ḥ-d) dürr: inci
  envâ-ı tevhid: tevhid çeşitleri (bk. v-ḥ-d) envâ-ı şirk: şirkin çeşitleri
  hak: doğru (bk. ḥ-ḳ-ḳ) hakikat: doğru, gerçek (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
  hakikatbîn: hakikati gören (bk. ḥ-ḳ-ḳ) karine: ek delil
  kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-n) lisan: dil
  menfi: olumsuz müessir: tesir eden
  müsbet: olumlu müstağrak: kendinden geçmiş
  müstetir: gizli, örtülü nazar: bakış (bk. n-ẓ-r)
  nizam-ı kevn: kâinattaki düzen (bk. n-ẓ-m; k-v-n) sadef: inci kabuğu
  serâser: baştan başa taayyün: belli olma, belirlenme
  tasrih: açıklama tayin: belirli kılma
  tevhid: birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma (bk. v-ḥ-d) tevhid-i celâli: Allah’ın haşmet ve heybetiyle tek ve bir olması ve hiçbir şekilde ve keyfiyette ortağının bulunmaması (bk. v-ḥ-d; c-l-l)
  tevhid-i kayyûmiyet: Allah’tan başka varlıkları ayakta tutup varlıklarını devam ettiren kuvvet ve kudretin olmaması (bk. v-ḥ-d; ḳ-v-m) tevhid-i rububiyet: varlık âleminin terbiye, tedbir ve idaresindeki birlik ve bu birliğin bir olan Allah’tan gelmesi (bk. v-ḥ-d; r-b-b)
  tevhid-i ulûhiyet: kâinattaki bütün varlıklardan çıkan meyvelerin, ibadet, hamd ve övgü gibi değerlerin bir olan Allah’a ait olması (bk. v-ḥ-d; e-l-h) tevhid-i şuhud: her şeyin bir olan Allah’a ait olduğunun görülmesi (bk. v-ḥ-d; ş-h-d)
  vücut: varlık (bk. v-c-d) ıtlak: genelleştirme (bk. ṭ-l-ḳ)


  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 948

  Yani tagayyür, ya tenasül, ya tecezzî eden elbet ne hâlıktır, ne kayyumdur, ne ilâh.


  Veled fikri, tevellüd küfrünü 1 لَمْ reddeder, birden keser atar. Şu şirktendir ki, olmuştur beşer ekserisi gümrah.


  Ki İsâ (a.s.), ya Üzeyr’in, ya melâik, ya ukûlün tevellüd şirki meydan alıyor nev-i beşerde gâh bâ-gâh.


  Beşincisi: 2 وَلَمْ يُولَدْ Bir tevhid-i sermedî işareti şöyledir: Vâcib, kadîm, ezelî olmazsa olmaz İlâh.


  Yâni, ya müddeten hâdis ise, ya maddeden tevellüd, ya bir asıldan münfasıl olsa, elbette olmaz şu kâinata penah.
  Esbabperesti, nücumperestlik, sanem-peresti, tabiatperestlik şirkin birer nev’idir; dalâlette birer çâh.

  Altıncı:
  وَلَمْ يَكُنْ 3 Bir tevhid-i câmi’dir. Ne zâtında nazîri, ne ef’âlinde şerîki, ne sıfâtında şebîhi لَمْ lâfzına nazargâh.
  Şu altı cümle mânen birbirine netice, hem birbirinin burhanı, müselseldir berâhin, müretteptir netâic şu sûrede karargâh.Demek şu Sûre-i İhlâsta, kendi miktar-ı kametinde müselsel, hem mürettep otuz sûre münderiç; bu bunlara sehergâh. لاَيَعْلَمُالْغَيْبَاِلاَّاللهُ
  4

  • • •  Not
  Dipnot-1
  (Olumsuzluk edatı) “Değildir.”
  Dipnot-2
  “O doğurulmamıştır.” İhlâs Sûresi, 112:3
  Dipnot-3
  “Olmadı.” İhlâs Sûresi, 112:4.
  Dipnot-4
  Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez.

  Sûre-i İhlâs: İhlâs Sûresi (bk. ḫ-l-ṣ) berâhin: güçlü deliller
  beşer: insanlık burhan: güçlü delil
  dalâlet: hak yoldan sapkınlık, inançsızlık (bk. ḍ-l-l) ef’âl: fiiller, işler (bk. f-a-l)
  ekseri: çoğunluk (bk. k-s̱-r) esbab-perest: sebeplere tapan (bk. s-b-b)
  ezelî: başlangıcı olmayan, sonsuz (bk. e-z-l) gâh bâ-gâh: zaman zaman
  gümrah: yolunu şaşırmış hâdis: sonradan olan (bk. ḥ-d-s̱)
  hâlık: yaratıcı (bk. ḫ-l-ḳ) kadîm: varlığının başı ve öncesi olmayan (bk. ḳ-d-m)
  karargâh: karar yeri kayyûm: herşeyi kendi varlığıyla ayakta tutan ve varlıklarını devam ettiren (bk. ḳ-v-m)
  kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-n) lâfz: ifade, kelime
  melâik: melekler (bk. m-l-k) miktar-ı kamet: boy ölçüsü (bk. ḳ-d-r)
  mânen: mânevî olarak (bk. a-n-y) münderiç: yerleştirilmiş
  münfasıl: ayrılmış mürettep: bağlantılı, dizili
  müselsel: silsile halinde, zincirleme nazargâh: bakılacak yer (bk. n-ẓ-r)
  nazîr: benzer, eş (bk. n-ẓ-r) netâic: neticeler
  nev-i beşer: insanlar nev’: tür, çeşit
  nücumperest: yıldızlara tapan penah: sığınak, dayanak
  sanem-perest: putlara tapan sehergâh: seher vakti; toplanma yeri
  tabiatperest: tabiata tapan (bk. ṭ-b-a) tagayyür: başkalaşma, değişme
  tecezzî: parçalara ayrılma (bk. c-z-e) tenasül: üreme, nesil yetiştirme
  tevellüd: doğma tevhid-i câmi: çok kapsamlı ve herşeyi içine alan tevhid anlayışı (bk. v-ḥ-d; c-m-a)
  tevhid-i sermedî: sürekli var olan yaratıcının birliği (bk. v-ḥ-d) ukûl: akıllar
  veled: çocuk, evlad vâcib: varlığı zorunlu olan (bk. v-c-b)
  Üzeyr: (bk. bilgiler) çâh: kuyu, çukur
  İsa: (bk. bilgiler) şebîh: benzer
  şerîk: ortak şirk: Allah’a ortak koşma


  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 949

  Sebep sırf zâhirîdir

  İzzet-i azamet ister ki, esbab-ı tabiî perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında.Tevhid ve celâl ister ki, esbab-ı tabiî, dâmenkeş-i tesir-i hakikî olaHAŞİYE-1AŞİYE kudret eserinde.

  • • •

  Vücut âlem-i cismanîde münhasır değil

  Vücudun hasra gelmez muhtelif envâını, münhasır olmaz, sıkışmaz şu şehadet âleminde.Âlem-i cismanî bir tenteneli perde gibi şule-feşan gaybî avâlim üzerinde.

  • • •

  Kalem-i kudrette ittihad, tevhidi îlân eder


  Eser-i itkan-ı san’at, fıtratın her köşesinde bilbedâhe reddeder esbabının icadını.Nakş-ı kilkî, ayn-ı kudret; hilkatin her noktasında bizzarure reddeder vesaitin vücudunu.

  • • •

  Birşey herşeysiz olmaz

  Kâinatta serbeser sırr-ı tesanüd müstetir, hem münteşir. Hem cevânibde tecavüb, hem teâvün gösterir.Ki yalnız bir kudret-i âlemşümuldür yaptırır, zerreyi her nisbetiyle halk edip yerleştirir.Kitab-ı âlemin her satırıyla her harfi hayy; ihtiyaç sevk ediyor, tanıştırır.


  Not
  Haşiye-1
  AŞİYE Hakikî tesirden elini çeksin, icada karışmasın demektir.

  avâlim: âlemler (bk. a-l-m) ayn-ı kudret: kudretin kendisi (bk. ḳ-d-r)
  bilbedâhe: ap açık bir şekilde bizzarure: zorunlu olarak
  celâl: haşmet, yücelik, heybet (bk. c-l-l) cevânib: taraflar, yönler
  dâmenkeş-i tesir-i hakikî: gerçek tesirden el etek çeken (bk. ḥ-ḳ-ḳ) envâ: türler, çeşitler
  esbab: sebepler (bk. s-b-b) esbab-ı tabiî: tabii sebepler, maddî şartlar (bk. s-b-b; ṭ-b-a)
  eser-i itkan-ı san’at: sağlam ve pürüzsüz san’at eseri fıtrat: yaratılış (bk. f-ṭ-r; ṣ-n-a)
  gaybî: bilinmeyen, görünmeyen (bk. ğ-y-b) hakikî: gerçek, doğru (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
  halk etme: yaratma (bk. ḫ-l-k) hasr: sınırlama
  hayy: diri, canlı (bk. ḥ-y-y) haşiye: dipnot, açıklayıcı not
  hilkat: yaratılış (bk. ḫ-l-ḳ) icad: var etme, yaratma (bk. v-c-d)
  ittihad: birlik, birleşme izzet-i azamet: büyüklüğün izzeti, şânı (bk. a-z-z; a-ẓ-m)
  kalem-i kudret: kudret kalemi (bk. ḳ-d-r) kitab-ı âlem: âlem kitabı, kâinat (bk. k-t-b; a-l-m)
  kudret: İlâhî güç ve iktidar (bk. ḳ-d-r) kudret-i âlemşümul: kâinatı kaplayan güç ve iktidar (bk. ḳ-d-r; a-l-m)
  kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-n) muhtelif: çeşitli
  münhasır: ait, sınırlı münteşir: yayılmış
  müstetir: gizli, örtülü nakş-ı kilkî: kalemin ucuyla yapılan nakış (bk. n-ḳ-ş)
  nazar: bakış, dikkat (bk. n-ẓ-r) nisbet: ölçü, oran (bk. n-s-b)
  perdedar-ı dest-i kudret: kudret elinin perdecisi (bk. ḳ-d-r) serbeser: baştan başa
  sırr-ı tesanüd: dayanışma sırrı (bk. s-n-d) teavün: yardımlaşma
  tecavüb: birbirinin ihtiyacına cevap verme (bk. c-v-b) tevhid: birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma (bk. v-ḥ-d)
  vesait: vasıtalar, araçlar vücud: varlık (bk. v-c-d)
  zerre: atom, maddenin en küçük parçası zâhirî: görünürde (bk. ẓ-h-r)
  âlem-i cismanî: maddî âlem (bk. a-l-m) şehadet âlemi: görünen âlem (bk. ş-h-d; a-l-m)
  şule-feşan: ışık saçan


  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 950

  Her nereden gelirse gelsin, nidâ-i hâcete lebbeyk-zendir; sırr-ı tevhid namına etrafı görüştürür.Zîhayat her harfi, herbir cümleye müteveccih birer yüzü, hem de nâzır birer gözü baktırır.

  • • •

  Güneşin hareketi cazibe içindir, cazibe istikrar-ı manzumesi içindir


  Güneş bir meyvedardır; silkinir, tâ düşmesin müncezip seyyar olan yemişleri.Ger sükûtuyla sükûnet eylese, cezbe kaçar, ağlar fezada muntazam meczupları.

  • • •

  Küçük Şeyler büyük şeylerle merbuttur

  Sivrisinek gözünü halk eyleyendir mutlaka güneşi, hem kehkeşi halk eylemiş.Pirenin midesini tanzim edendir mutlaka manzume-i şemsiyeyi nazm eylemiş.Gözde rü’yet, midede hem ihtiyacı derc edendir mutlaka semâ gözüne ziya sürmesi çekmiş, Zemin yüzüne gıda sofrası sermiş.

  • • •

  Kâinatın nazmında büyük bir i’caz var

  Kâinatın gör ki telifinde bir i’caz var. Ger bütün esbab-ı tabiiye bi’l-farzı’l-muhalOla herbiri muktedir bir fâil-i muhtar,O i’câza karşı nihayet acz ile bil’imtisalEderek secde ki:

  سُبْحَانَكَ لاَ قُدْرَةَ فِينَا رَبَّـنَا اَنْتَ الْقَدِيرُ اْلاَزَلِىُّ ذُوالْجَلاَلِ 1
  • • •

  Kudrete nisbet herşey müsavidir

  مَاخَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّكَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ 2  Not
  Dipnot-1
  “Seni her türlü noksan sıfattan tenzih ederiz, ey Rabbimiz! Sen ezelî Kadîrsin ve celâl sahibisin.”
  Dipnot-2
  “Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir.” Lokman Sûresi, 31:28.

  acz: âcizlik, güçsüzlük (bk. a-c-z) bil’imtisal: uygulayarak
  bi’l-farzı’l-muhal: imkansız olan bir şeyin olduğunu varsayarak cazibe: çekim
  cezbe: çekim gücü derc etmek: yerleştirmek
  esbab-ı tabiiye: tabiî, doğal sebepler (bk. s-b-b; ṭ-b-a) feza: uzay
  fâil-i muhtar: dilediğini yapmakta serbest olan (bk. f-a-l; ḫ-y-r) ger: eğer
  halk eylemek: yaratmak (bk. ḫ-l-ḳ) istikrar-ı manzume: sistemin istikrarı, kararlılığı (bk. n-ẓ-m)
  i’câz: mu’cizelik, başkalarını acze düşürecek derecede olağanüstü olma (bk. a-c-z) kehkeş: samanyolu galaksisi
  kudret: İlâhî güç, iktidar (bk. ḳ-d-r) kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-n)
  lebbeyk-zen: buyurun diyen manzume-i şemsiye: güneş sistemi (bk. n-ẓ-m)
  meczup: cezbedilmiş, çekilmiş merbut: bağlı
  meyvedar: meyveli, verimli muktedir: güç ve kudret sahibi ve dilediği şeyi yapabilen (bk. ḳ-d-r)
  muntazam: düzenli (bk. n-ẓ-m) müncezip: cezbedilmiş, çekilmiş
  müsavi: eşit, denk müteveccih: yönelik, yönelmiş
  nam: ad nazm: diziliş, tertip (bk. n-ẓ-m)
  nazm eylemek: dizmek, tertiplemek (bk. n-ẓ-m) nidâ-i hâcet: ihtiyaç sesi (bk. ḥ-v-c)
  nihayet: son nisbet: oran, kıyas (bk. n-s-b)
  nâzır: bakan, gözeten (bk. n-ẓ-r) rü’yet: görme
  semâ: gök (bk. s-m-v) seyyar: gezici, hareketli
  sükûnet: durgunluk, hareketsizlik (bk. s-k-n) sükût: sessiz kalma, susma
  sırr-ı tevhid: herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanmanın sırrı (bk. v-ḥ-d) tanzim: düzenleme (bk. n-ẓ-m)
  telifi: (kitap vs.) yazılması, yaratılması zemin: yer
  ziya: ışık zîhayat: canlı (bk. ẕî; h-y-y)


  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/7 12345 ... SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

102, 108, 112, 124, 128, 133, 146, 148, 154, 157, 159, 160, 161, 164, 169, 172, 176, 177, 179, 180, 191, 192, 197, 204, 205, 209, 271, 592, 600, 827, abdini, acip, adıyla, ahenk, aklı, aldatmaz, âlemleri, alınmış, amelin, araf, arınmış, arz, asra, aya, âyine, ağzı, bakmalı, bakmıyor, basar, baskı, bayrak, bazı, bağış, başlarında, bekçisi, benzetmek, beraberlik, beterdir, bey, beşer, biçarelerin, bilimi, bilimin, bilinen, binaen, bir adam, birdir, birlik, budur, bütünlüğü, bırakmıyor, çekiyor, cevaben, cihâ, cihanı, çoktur, cumhur, çıkarılan, dadır, daire, dane, dağlar, den, derece, değildi, değiştirme, değiştirmek, dilediğini, dinen, dinlemesin, doğrular, dünyasına, duruma, duyan, düzenli, düğü, düşmanı, dış, dışında, eceli, edendir, edilirse, edilsin, efes turları, ellerinde, emsal, engeller, engiz, esasa, esenlik, esrarlı, etmeme, ettiren, eşsiz, fazilet, ferah, fikirleri, fikrini, firdevs, galebe, ganimet, gayret, gazabı, geçirmiş, geçmesi, gelmiş, getirip, gezer, gibi, gif, girmemiş, giydirir, gökte, gökteki, görünmek, gösteriş, gösterme, gururdur, gururu, güvenli, güvenme, güzelliği, hakikat, hakikatten, halka, hallerini, harap, hararet, harbi, hasletlerin, hatası, havas, hayrette, haşimoğulları, haşirde, herşeye, herşeyin, hevâ, heves, hevesi, hicr, hoşnud, hücum, ibarettir, icadı, içindekiler, ihanet, ihata, ihyası, ikincisi, ile, ilerleme, ilham, ilim, ilimlerle, ilişkileri, imaniye, inancı, inhisar, insanlığı, istedin, istekleri, istinbat, izale, işaret, iştir, iştiyak, jpg, kabrin, kafaya, kâfiri, kaldıracak, kalmamış, kalsı, kamer, kanunları, kapılmak, karakol, kardeşi, kardeşlerimiz, kartal, karışması, kavga, kayı, kendisinde, kitabı, koyan, küçülürsü, küfrü, külâhını, kullar, kurtarıcı, kurulan, kuvvetle, kuvvettir, kısmı, kıyası, kıymetsiz, lâkin, lam, leyl, libası, lisanı, lütuf, lüzumu, mahalli, mahkeme, mahlû, mantık, maraz, mağfiret, mecbur, menbaı, meselâ, mevcut, meydanı, mezhebine, meşhurdur, milleti, misli, muazzam, muhakkak, muhaldir, muhterem, mükerrem, mümkü, müphem, müstaid, müş, nas, nefsânî, neşretmek, nihayet, niyetle, nurdur, ödü, olan, olduğuna, olduğundan, olgun, olmadı, onlardan, oradan, orga, öyledir, özellikle, parçalar, peygamberlere, rahatla, rahatı, rahm, rezil, risale-i, risale-i nur, risalesini, rumuz, safsata, sakinleştirici, sakı, sanmak, sayılan, seçim, servet, sizde, sizlere, somut, süfyan, sûresi, surlar, sıhhat, sırra, sızmak, sığı, taassub, tahrip, takdim, taksim, tamamıyla, tapan, tasavvur, tavır, taşları, tecavüz, tekini, terakki, teres, ters, tevahhuş, titreyiş, tokat, tokmak, tutma, ücretli, ümitsizlik, umum, üstü, uygulamalar, uyum, vahy, varlığının, verdiği, verilmiş, vesveseler, yapması, yardımı, yayı, yazılan, yekvücud, yok, yönden, ırkı, yüzleri, yıldızlara, yıldızları, ışık, zahmet, zahmetsiz, zamanla, zeminde, zira, zulmet, zıttı, şahsî, şahsiyet, şakirdleri, şartları, şehr, şevk, şeye, şeylerle, şirkin, şiş, şöhret

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222