2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1625 + 126040


  Sözler-1- özet

  · Birinci sözün başındaki ihtardan şöyle bir mana çıkıyor.Muhatabın konum ve durumuna göre hitab ve temsil tebliğde çok mühim.Mesela askere askerlik temsilatı ile ders veriyor.Bu yaklaşım önemli.sh:5-(Yine “bahtiyar bir doktor”a yazdığı bir mektup ta da bu husus dikkatimizi çekiyor.Bkz.Tarihçe-i Hayat-sh:193- İhlas-nur neşriyat)

  · “Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum.”sh:5

  · “Bismillah her hayrın başıdır.”sh:5

  · Bismillah: 1-İslam nişanı

  2-Bütün varlıkların kendi dillerince yani hal diliyle çektikleri zikir. Yani nizam, intizam, sanat vs özellikleriyle Allah’ı göstermeleri-sh:5

  · Allah’ın nimetlere mukabil bizden istediği üç şey: Zikir - Fikir - Şükür-sh:7

  · “Allah namına ver.Allah namına al.Allah namına başla.Allah namına işle vesselam.” sh:7

  · Üstada göre Bismillahirrahmanırrahim Cenab-ı Hakkın 3 ayrı mührüne bakıyor:

  1-Evrendeki yaratılmış bütün varlıklar arasında görülen yardımlaşma, dayanışma, kucaklaşma ve bir nevi cevaplaşma ki, Bismillah ona bakıyor.

  2-Yeryüzündeki hayvan ve bitkilerin yaşam ve ölümlerindeki benzeşme, uygunluk, intizam, lütuf, merhamet, incelikler bunları bir tek Rahman bir zatın yapabileceğini göstermesi Bismillahirrahman ona bakıyor

  3-İnsandaki merhamet,şefkat ve refetin bir tek merhametli zata işareti.sh:8-9

  · “Bismillahirrahmanırrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor.Ferşi arşa bağlar,insani arşa çıkmaya bir yol olur.”sh:9

  · “Ve Besmelenin azamet-i kadrine en kati bir hüccet şudur ki: İmam Şafii(ra) gibi çok büyük müçtehidler demişler: “Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur’an’da 114 defa nazil olmuştur.”sh:12

  · “İnsan ism-i Rahmanı tamamen gösterir bir surettedir.”sh:14

  · Hz.Muhammed(sav) İlahi rahmetin en parlak bir misali ve temsilcisi ve Rahmanırrahimin merhametinin en beliğ bir tebliğcisidir.”sh:15

  · “Salavatın manası Rahmettir.”sh:15

  · “Salavat ise o Rahmeten-lil Alemin’in vusulüne vesiledir.”sh:15

  · “Hazine-i Rahmetin en kıymettar pırlantası Zat-ı Ahmediyye olduğu gibi en birinci anahtarı dahi Bismillahirrahmanırrahimdir. Ve en kolay bir anahtarı da salavattır.”sh:15

  · İman büyük bir nimet,mutluluk rahat ve lezzet kaynağı.sh:16

  · “İman manevi bir tuba-i cennet çekirdeğini taşıyor.Küfür ise manevi bir Zakkum-u Cehennem tohumunu saklıyor.”sh:17

  · “Her hakiki hasenat gibi,cesaretin dahi menbaı imandır,ubudiyettir.her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir.”sh:19

  · “Tam münevvirül abd bir abidi kürre-i arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz.”sh:19

  · “Ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah’a asker olmaktadır.”sh:19

  · “Üstad piyango için kumar tabirini kullanıyor.sh:21

  · “Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır.Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir.Hem namaz kılanın diğer mubah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır.Bu surette bütün sermaye-i ömrünü ahirete mal edebilir.”sh:21

  · “Hem insan ibadet için halk olunduğunu fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor.”sh:23

  · “Göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencere ile seyreder.”sh:27

  · “İnsan zaiftir,belaları çok.Fakirdir,ihtiyacı pek ziyade.Acizdir,hayat yükü çok ağır.Eğer Kadir-i Zül celale dayanıp tevekkül etmezse,ve itimat edip teslim olmazsa,vicdanı daim azap içinde kalır.Semeresiz meşakkatler,elemler,teessüfler onu boğar.Ya sarhoş veya canavar eder.”sh:28

  · “Ya Rab.Kusurumuzu affet.Bizi kendine kul kabul et.Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.”sh:29

  · “Evet İnsan aldanır.”sh:31

  · “Gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder,kaybolur.”sh:31

  · “Ölümün hakikatını gören kamil insanlar,ölümü sevmişler.Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler.”sh:31

  · “Arif-i billah aczden, mehafetullahtan telezzüz eder.”sh:32

  · “Bütün validelerin şefkatleri bir lem’a tecelli-i rahmettir.”sh:32

  · “Her kim hayat-ı faniyeyi esas maksat yapsa,zahiren bir cennet içinde de olsa,manen cehennemdir.Ve her kim hayat-ı bakiyeye müteveccih ise saadet-i dareyne mazhardır.”sh:39

  · “Namazın manası;Cenab-ı Hakkı tesbih ve tazim ve şükürdür.”sh.40

  · “Tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedir.”sh:40

  · “Namaz dahi bütün ibadatın envaını şamil bir fihriste-i nuraniyedir.Ve bütün esnafı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir.”sh:41

  · “Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir.”sh:42

  · “Asıl vazife-i fıtrat

  ve esas-ı ubudiyet

  ve kati borç olan farz namaz.”sh:42

  · “Ahirzaman mevsim-i elimanesi”sh:43

  · “Bir köy muhtarsız olmaz.Bir iğne ustasız olmaz,sahipsiz olamaz.Bir harf katipsiz olamaz. biliyorsun.Nasıl oluyor ki nihayetsiz derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur.”sh:49

  · “Bahar mahzen-i erzak bir vagondur,gaipten gelir.”sh:49

  · “Zeval-i elem lezzet olduğu gibi,zeval-i lezzet dahi elemdir.”sh:51

  · “Mahfi nazirsiz cemal ise görünmek ve görmek ister.”sh:51

  · “Daim-i bir cemal zail müştaka razı olamaz.”</B>sh:51

  · “İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.”sh:51

  · “Nev-i beşerin kuvve-i hafızaları,ağaçların meyveleri,meyvelerin çekirdekleri,tohumları elbette bir Hafıza-i Kübrayı,bir defter-i ekberi,bir levh-i mahfuz-u azamı ihsas eder,iş’ar eder,isbat eder.”sh:53

  · “İnkilab-ı hakaik bütün ehl-i aklın ittifakıyla muhaldir.”sh:56

  · “Hazırlanınız.Başka daimi bir memlekete gideceksiniz.Öyle bir memleket ki,bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir.”sh:58

  · Kafir,nefis ve hevesin esaretinde,vehim ve hevanın tahakkümündedir.”sh:58

  · Felsefe şakirtleri

  Ateistler

  Nefs-i emmare’nin en büyük sapkınlıkları Allah’ı tanımamak.sh:59

  · “Bu kainat öyle bir kitaptır ki,her sahifesi çok kitapları tazammun eder.”sh:59

  · “Şu kainat nihayetsiz Hakim,Alim,Kadir bir Sani ister.”sh:60

  · “Evet bir şeyden herşeyi yapmak ve herşeyi bir tek şey yapmak Her şeyin Halikına has bir iştir.”sh:61

  · “Vahid-i ehadı kabul etmemekle mevcudat adedince ilahları kabul etmek lazım gelir.”sh:61

  · Hz.Muhammed: Bütün Resullerin seyyidi

  bütün enbiyanın imamı

  bütün asfiyanın serveri

  bütün mukarebinin akrebi

  bütün mahlukatın ekmeli

  bütün mürşidlerin sultanıdır.sh:62

  · “Bu küçük insan, camiiyet-i fıtrat itibarıyla şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellal- saltanat-ı ilahiye ve bir ubudiyet-i külliyeye mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti vardır.” sh:62-63

  · “Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister.nihayetsiz kerem,nihayetsiz ikram ister.Nihayetsiz rahmet kendine layık ihsan ister.”sh:64

  · “Bir daha dönmemek üzere zeval ise,şefkati musibete,muhabbeti hırkate,ve nimeti nıkmete ve aklı meşum bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikat-ı Rahmetin intifası lazım gelir.”sh:65

  · “Hem O celal ve izzete uygun bir dar-ı mücazat olacaktır.Çünkü ekseriya zalim izzetinde mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyor.Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.Tehir ediliyor.”sh:65

  · “Kurun-u salifede cereyan eden asi ve mütemerrid kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki dünya sahipsiz değil.bir Celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur.”sh:65

  · İnsan iman ile Allah’ı tanır.İbadetle sever ve kendisini sevdirir.Şükür ve hamd ile de hürmetini bildirir.sh:65

  · “Ekser küfür ve dalalet istib’addan ileri gelir.yani akıldan uzak ve muhal görür,İnkar eder.sh:65

  · “Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sükut eder.sh.68

  · “Daimi bir cemal,zail müştaka razı olmaz.”sh:69

  · “Nasıl ki şu alem bütün mevcudatıyla Sani-i zülcelaline kati delalet eder.Sani-i zülcelalin de sıfat ve esma-i kudsiyesi dar-ı ahirete delalet eder.ve gösterir ve ister.sh:69

  · “Ubudiyyet-i Ahmediyye’nin(asm) ruhu duadır.”sh.71

  · “Kainatın harekatı ve hidematı bir nevi duadır.Mesela bir çekirdeğin hareketi,Halikından bir ağaç olmasına bir nevi duadır.”sh:71

  · “Baharımızın icadı kadar Halık-ı Rahimin kudretine hafif gelen şu Cennetin binası.”sh:72

  · “Baharımızda yeryüzünü bir mahşer eden,yüz bin haşir numunelerini icat eden Kadir-i Mutlaka Cennetin icadı nasıl ağır olabilir?”sh:72

  · “ Bütün mahlukatın yaradılışının 3 gayesi:

  1-Sani’e bakar.Onların üzerinde tecelli eden esma-i hüsnaya ayinedarlık.

  2-Zişuura bakar:her bir masnuun zişuurun nazarında birer hikmetnüma kitap olması

  3-Kendi nefsine bakar.sh:75

  · “İnsan, ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır.Belki bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır.Ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zapt edilir.”sh:76

  · “Bahar dahi mahşernuma bir meyvedar ağaçtır.Her asırdaki insan alemi ibretnuma bir şeceredir.Arz dahi mahşer-i acaib bir şecere-i kudrettir.Hatta dünya dahi meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir şecere-i hayretnumadır.”sh:76

  · “Şu kainatı idare eden zat her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor.Nizam ve mizan ise, ilim ile hikmet ve irade ve kudretin tezahürüdür.”sh:77

  · Beşerin hafızası

  ağacın meyvesi

  meyvenin çekirdeği

  çiçeğin tohumu kanun-u Hafiziyetin azamet-i ihatasını gösteriyor.”sh:77

  · “Hulf-ul vaad ya cehilden veya aczden gelir.”sh:79

  · Kafirde, yalancı bir vehim

  hezeyancı bir akıl

  aldatıcı bir nefis var.sh:80

  · “Madem şu mevcudat hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hadisat-ı kainat doğru söyleyen natık ayetleri olan Cenab-ı Hakk vaad etmiş.Elbette yapacaktır. Bir Mahkeme-i Kübra açacaktır.Bir saadet-i uzma verecektir”sh:80

  · “Evet en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte dercedip muhafaza eden Zat-ı Hakim-i Hafiz vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder,denilir mi?”sh:81

  · “Küfür,mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden bütün kainata karşı bir tahkir ve mevcudat ayinelerinde cilve-i esmayı inkar olduğundan bütün esma-i İlahiye karşı bir tekzip olduğundan istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki,Salah ve hayrı kabule liyakatı kalmaz.”sh:83

  · Bir fende veya sanatta iki ehl-i ihtisas binler başkalardan müreccahtır.”sh.83

  · Üstad Ramazanda rüyetin asıl olduğu kanaatında: “Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam binler münkirlerin inkarlarını hiçe atar.”sh:83

  · “Demek şüphesiz dünya bir mezradır.Mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Cennet,cehennem ise bir mahzendir.”sh:83

  · Adalet iki şık:

  1-Müspet kısmı: her hak sahibine,layık olduğu hakkı vermek.

  2-Menfi:Haksızları terbiye etmek.sh:85

  · Çiçekler hakkında Üstadın yorumu: “Mucize-i kudretin en antikaları

  en harikaları

  en nazeninleri.”sh:86

  · “Ahireti inkar etmek,dünya ve mafihayı inkar etmek demektir.”sh:87

  · “İnsanın ebede uzanmış emelleri ve kainatı ihata etmiş efkarları ve ebedi saadetin envarına yayılmış arzuları gösterir ki,bu insan ebed için halk edilmiş, ve ebede gidecektir.bu dünya onun için bir misafirhanedir.Ve ahiretine bir intizar salonudur.”sh:88

  · Üstadın Haşir risalesinde ele aldığı Esma-i Hüsna:

  1-Rab

  2-Kerim

  3-Rahim

  4-Hakim

  5-Adil

  6-Cevvad

  7-Cemil

  8-Mucib

  9-Celil

  10-Baki

  11-Hafız

  12-Rakib

  13-Hayy

  14-Kayyum

  15-Muhyi

  16-Mumit

  17-Hakk

  · “Bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi o şeyin içine zıddının müdahalesi iledir.Mesela Hararetin derecatı soğuğun müdahalesidir.Güzelliğin zıddı çirkinin müdahalesidir. Ziyanın tabakatı karanlığın müdahalesidir.”sh:91

  · “Bir şey zati olsa,arızi olmazsa,onun zıddı ona müdahale edemez.”sh:91

  · Üstad İbn-i Sina için “Dahi-yi Hikmet”(Felsefe dahisi) diyor-sh:93

  · Üstada göre 20.asır dini hükümlere karşı taklidin kırıldığı ve teslimin bozulduğu bir asırdır.sh:93

  · Üstad hazretleri Muhakemat’ı, yazacağı İşarat-ül İcaz adlı tefsire(not:60 cilt olarak planlamış.Ama maalesef çeşitli sebeplerden dolayı ancak Bakara Suresinin ilk 33 ayetine kadar yapabilmiş) mukaddime olarak kaleme almış.sh:95

  · “Kur’an’ın hemen üçte birisi Haşirdir”.sh:98

  · Üstad, Enbiya,asfiya ve evliyanın şefaatlarına inanıyor.sh:100

  · “Evet.Ezeli ve ebedi bir Allah var; elbette saltanat-ı uluhiyyetinin sermedi bir medarı olan dar-ı ahiret vardır.”sh:101

  · Üstad Cehennem ve cennetin aslının şu an olduğunu tam olarak tamamlanmasının kıyamet günü olacağını şu ifadelerle anlatıyor: “Elbette ve herhalde o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile haşiyeleri de yazılacak.”sh:101

  · “Haşr-i azam bir anda zamansız vücuda geliyor.”sh:112

  · Haşirde 3 mesele:

  1-Ruhların cesedlere gelmesi: İstirahat için dağılmış askerlerin toplan borusuyla intizamla toplanmaları gibi.

  2-Cesedlerin ihyası Bürün bir şehrin elektiriğinin tek merkezden birden verilmesi gibi bütün cesedler de aynı anda birden ihya edilebilir.

  3-Cesedlerin birden inşası: Baharda mahlukatın birden dirilmesi,tabiatın canlanması gibi Kıyamet günüde haşir aynen öyle defaten olur. sh:112-113

  · Bahar mevsiminde ortaya çıkan sineklerin sayısı ilk insandan kıyamete kadar gelecek insan sayısından fazla. sh:113

  · Üstad izahlarında devrin bilimine onu putlaştırmamak şartıyla müracaat ediyor. Mesela güneşin merkezindeki iki lekenin bir gün onun sönmesine sebebiyet vereceğini söylemesi gibi. sh:117

  · Üstada göre güneş Cehennemin bir parçası olacak. sh:117

  Salih Okur

  Benzer Konular
  Sözler Özet
  Sözler Özet SA, Hazirladigim 60 sayfalik detayli Sozler ozetini sizlerle paylasmak istedim. Ozellikle dokumanin son sayfasinda onemli konulari gruplayip, bu konularin sozlerde gectigi yerleri gosteren tablonun faydali olacagini u
  Dicle İlitam Fıkıh Özet..
  Dicle İlitam Fıkıh Özet.. FIKIH 1 VE 10 ÜNITE ARASI SORU VE CEVAPLAR S.1: İCMALİ DELİLER NELERDIR.? C.1: Kıtap sünnet ıcma kıyas S.2: İSTİFADE TARZI NEDIR? C.2: Kastedılen şeyın lafızların şekıl açıklılık kapalılık kullanım tarzı
  Sözler-3- özet
  Sözler-3- özet ·“ Dinin zaruriyatı ki, içtihat ona giremez.” Sh: 442 (Yeni Asya) .Şu anda bütün gayretimizi dinin usulünün ihyasına vermek lazım. Yani iman hakikatlerinin. Sh:443 ·Üstâd hazretleri içtihâd imamlarının
  Sözler-2- özet
  Sözler-2- özet SÖZLER-2 · “Anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa, manasız bir kağıttan ibaret kalır.”sh:122 · Evrendeki bütün mevcudat Kudret kalemiyle Ka
  Arapça Öğrenmek .. Özet bilgiler
  Arapça Öğrenmek .. Özet bilgiler بِسْمِ اللَهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِ
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Ziyaretçi Guest


  Cevap: Sözler-1- özet

  eyvallah
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222