Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon
32 sonuçtan 11 ile 20 arası

 1. #11
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Onuncu Risale - Sayfa: 276


  Evet, tehâlüfte kast ve ihtiyar vardır. Her insanın bütün insanlara simâca muhalefeti buna delildir.

  İ’lem eyyühe’l-aziz! İnsanı fıtraten bütün hayvanlara tefevvuk ettiren câmiiyetinin meziyetlerinden biri, zevilhayatın Vâhibü’l-Hayata olan tahiyye ve tesbihlerini fehmetmektir. Yani, insan kendi kelâmını fehmettiği gibi, iman kulağıyla zevilhayatın da, belki cemâdâtın da bütün tesbihlerini fehmeder. Demek, herşey sağır adam gibi yalnız kendi kelâmını anlar. İnsan ise, bütün mevcudatın lisanlarıyla tekellüm ettikleri Esmâ-i Hüsnânın delillerini fehmeder. Binaenaleyh, herşeyin kıymeti kendisine göre cüz’îdir. İnsanın kıymeti ise küllîdir. Demek bir insan, bir fert iken, bir nevi gibi olur.


  وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 1

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Zâhir ile bâtın arasında müşabehet varsa da, hakikate bakılırsa aralarında büyük uzaklık vardır.


  Meselâ, âmiyâne olan tevhid-i zâhirî, hiçbirşeyi Allah’ın gayrısına isnad etmemekten ibarettir. Böyle bir nefiy sehil ve basittir. Ehl-i hakikatin hakikî tevhidleri ise, herşeyi Cenâb-ı Hakka isnad etmekle beraber, herşeyin üstünde bulunan mührünü, sikkesini görüp okumaktan ibarettir. Bu huzuru ispat, gafleti nefyeder.

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Hayat-ı dünyeviyeye kasten ve bizzat teveccüh edip bağlanan kâfirin, imhâl-i ikabında ve bilâkis terakkiyat-ı maddiyede muvaffakiyetindeki hikmet nedir?  Not
  Dipnot-1 En doğrusunu Allah bilir.  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Esmâ-i Hüsnâ: Cenab-ı Hakkın güzel isimleri
  Vâhibü’l-Hayat: hayatı veren Allah bilâkis: tersine
  binaenaleyh: bundan dolayı bizzat: doğrudan
  bâtın: iç cemâdât: cansız varlıklar
  câmiiyet: kapsamlılık, kapsamlı oluş cüz’î: bireysel; az, sınırlı
  ehl-i hakikat: hakikate ve her hangi bir şeyin aslına ve gerçeğine araştırarak ulaşanlar fehmetmek: anlamak
  fert: birey fıtraten: yaratılış itibarıyla
  gaflet: habersiz davranma; Allah’ın bildirdiği şeylere karşı duyarsız olma gayr: başka
  hakikat: asıl, esas hakikî: gerçek
  hayat-ı dünyeviye: dünya hayatı hikmet: fayda, gaye
  ihtiyar: dileme, irade imhâl-i ikab: cezanın sonraya bırakılması
  isnad etmek: dayandırmak i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kardeşim bil ki
  kasıt: bir maksat gözetme kelâm: ifade, söz
  kâfir: Allah’ı veya Allah’ın kesin olarak bildirdiği birşeyi inkâr eden kimse küllî: geniş ve kapsamlı; bir tür veya bir sınıf kadar
  kıymet: değer lisan: dil
  mevcudat: varlıklar meziyet: üstün özellik
  muhalefet: başkalarından farklı olma, farklılık muvaffakiyet: başarı
  müşabehet: benzeyiş nefiy: inkar, reddetme; hiçbirşeyi Allah’tan başkasına isnad etmeme, vermeme
  nevi: tür sehil: kolay
  sikke: damga, mühür simâ: yüz, çehre
  tahiyye: selâm, hediye tefevvuk: üstün gelme
  tehâlüf: birbirinden farklı olma tekellüm etmek: konuşmak
  terakkiyat-ı maddiye: maddî ilerlemeler tesbih: Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma
  teveccüh etmek: yönelmek tevhid: birleme
  tevhid-i zâhirî: yüzeysel bir bakış açısıyla “Allah’ın ortağı yok ve bu kâinat Onun mülküdür” şeklindeki taklidî tasdik zevilhayat: hayat sahipleri, canlılar
  zâhir: dış görünüm âmiyâne: körü körüne

  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Onuncu Risale - Sayfa: 277


  Evet, o kâfir, kendi terkibiyle, sıfâtıyla Cenâb-ı Hakça nev-i beşere takdir edilen nimetlerin tezâhürüne, şuuru olmaksızın hizmet ediyor. Ve güzel masnuat-ı İlâhiyenin mehasinini bilâ-şuur tanzim ediyor. Ve kuvveden fiile çıkartmakla garâbet-i san’at-ı İlâhiyeye nazarları celb ediyor. Ne faide ki, farkında değildir. Demek, o kâfir, saat gibi kendi yaptığı amelden haberi yok. Amma, vakitleri bildirmek gibi nev-i beşere pek büyük bir hizmeti vardır. Bu sırra binaen dünyada mükâfatını görür.

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Tevfik-i İlâhî refiki olan adam, tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur’ân’dan, hakikat-i tarikati, tarikatsiz feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın isâl edici bir yol buldum.

  Serîüsseyir olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmet bir tarîki ihsan etmek rahmet-i hâkimenin şânındandır.


  İ’lem eyyühe’l-aziz! İnsanı gaflete düşürtmekle Allah’a ubudiyetine mâni olan, cüz’î nazarını cüz’î şeylere hasretmektir. Evet, cüz’iyat içerisine düşüp cüz’îlere hasr-ı nazar eden, o cüz’î şeylerin esbabdan sudûruna ihtimal verebilir. Amma başını kaldırıp nev’e ve umuma baktığı zaman, ednâ bir cüz’înin en büyük bir sebepten sudûruna cevaz veremez. Meselâ, cüz’î rızkını bazı esbaba isnat edebilir. Fakat menşe-i rızk olan arzın, kış mevsiminde kup kuru, kıraç olduğuna, bahar mevsiminde rızıkla dolu olduğuna baktığı vakit, arzı ihya etmekle bütün zevilhayatın rızıklarını veren Allah’tan maadâ kendi rızkını verecek birşey bulunmadığına kanaati hasıl olur. Ve keza, evindeki küçük bir ışığı veya kalbinde bulunan küçük bir nuru bazı esbaba isnat edebilirsin. Amma, o ışığın, şemsin ziyasıyla, o nurun da Menbâü’l-Envârın nuruyla muttasıl olduğuna vakıf
  Cenab-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Menbâü’l-Envâr: nurların kaynağı
  amel: iş, davranış arz: yeryüzü
  berzah: geçit bilâ-şuur: şuursuzca; körü körüne
  binaen: dayanarak celb etmek: çekmek
  cevaz: izin, müsaâde, ruhsat cüz’iyat: bireyler, ferdler
  cüz’î: ferd, birey; ferdî, bireysel; az, sınırlı ednâ: en basit, en küçük
  esbab: sebepler evlâd: çocuklar, nesil
  feyiz: mânevî gıda, bereket fiil: hareket, iş, etki
  gaflet: dalgınlık; dünya ile ilgili şeylere dalıp mânevî sorumluluklarından habersiz olma garâbet-i san’at-ı İlâhiye: Allah’ın hayranlık uyandıran san’atı
  hakikat: her bir şeyin aslı, esası hakikat-i tarikat: tarikatin özü, tarikatle ulaşılan hakikat ve eşyanın gerçeği
  hasr-ı nazar: dikkati yöneltme hasretmek: sadece bir tek şeye bakmak
  hasıl olmak: meydana gelmek ihsan etmek: bağışlamak, ikram olarak sunmak
  ihya etmek: hayat vermek isnat etmek: bir şeye dayandırmak
  isâl edici: ulaştırıcı i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kadreşim bil ki
  kanaat: inanma, razı olma keza: aynı, aynı biçimde
  kuvve: güç, duyu veya duygu kâfir: Allah’ı veya Allah’ın kesin olarak bildirdiği birşeyi inkâr eden kimse
  maadâ: başka, dışında maksud-u bizzat: asıl gaye
  masnuat-ı İlâhiye: Allah’ın san’atla yarattığı varlıklar mehasin: güzellikler
  menşe-i rızk: rızkın kaynağı muttasıl: yapışık, bitişik
  mükâfat: ödül nazar: bakış, görüş
  nev-i beşer: insanlık, insan türü nev’: çeşit, tür
  rahmet-i hâkime: Allah’ın herşeye hükmeden rahmeti refik: arkadaş; bir kimsenin beraberinde olan
  selâmet: güven serîüsseyir: çok hızlı olan, süratle akan
  sudûr: bir şeyden çıkma, meydana gelme suret: biçim, şekil
  sıfât: sıfatlar, nitelikler tarikat: mânevî yol; mânevî alanda ilerleme sağlayan yol
  tarîk: yol, usul terkib: birleşme, sentez
  tevfik-i İlâhî: Allah’ın yardımı ve başarıya ulaştırması tezâhür: ortaya çıkma
  ubudiyet: kulluk ulûm-u âliye: yüksek ilimler
  umum: genel zahir: dış görünüş
  zevilhayat: canlılar ziya: ışık
  şems: güneş şuur: bilinç
  şân: bir şeyin gereği, özelliği

  Yazar : Risale Forum

 3. #13
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Onuncu Risale - Sayfa: 278


  olduğun zaman anlarsın ki, kalıbını ışıklandıran, kalbini tenvir eden, ancak leyl ve neharı birbirine kalb eden Fâtır-ı Hakîmdir.

  Ve keza, senin vücudunun zuhur ve vuzuhça Hâlıkın vücuduna nisbeti, Hâlıkın vücuduna delâlet edenlerin nisbeti gibidir. Çünkü, sen, bir vecihle kendi vücuduna delâlet ediyorsun. Amma Hâlıkın vücuduna, bütün mevcudat, bütün zerratıyla delâlet ediyor. Öyleyse, onun vücudu senin vücudundan âlemin zerratı adedince zuhur dereceleri vardır.


  Ve keza, seni nefsini sevmeye sevk eden esbab:

  “1. Bütün lezzetlerin mahzeni nefistir.

  “2. Vücudun merkezi ve menfaatin madeni nefistir.

  “3. İnsana en karib (yakın) nefistir” diyorsun. Pekâlâ. Fakat, o fâni lezzetlere mukabil, lezâiz-i bâkiyeyi veren Hâlıkı daha ziyade ubudiyetle sevmek lâzım değil midir? Nefis vücuda merkez olduğundan muhabbete lâyık ise, o vücudu icad eden ve o vücudun kayyûmu olan Hâlık, daha fazla muhabbete, ubudiyete müstehak olmaz mı? Nefsin maden-i menfaat ve en yakın olduğu sebeb-i muhabbet olursa, bütün hayırlar, rızıklar elinde bulunan ve o nefsi yaratan Nâfi’, Bâki ve daha karib olan, daha ziyade muhabbete lâyık değil midir? Binaenaleyh, bütün mevcudata inkısam eden muhabbetleri cem ve muhabbetinle beraber mahbub-u hakikî olan Fâtır-ı Hâkîme ihdâ etmek lâzımdır.

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Senin önünde çok korkunç büyük meseleler vardır ki, insanı ihtiyata, ihtimama mecbur eder.

  Birisi: Ölümdür ki, insanı dünyadan ve bütün sevgililerinden ayıran bir ayrılmaktır.


  İkincisi: Dehşetli, korkulu ebed memleketine yolculuktur.

  Üçüncüsü: Ömür az, sefer uzun, yol tedariki yok, kuvvet ve kudret yok, acz-i mutlak gibi elîm elemlere mâruz kalmaktır. Öyleyse, bu gaflet ü nisyan nedir? Devekuşu gibi başını nisyan kumuna sokar, gözüne gaflet gözlüğünü takarsın ki
  Bâki: Kendi varlığı sonsuza kadar devam eden ve dilediği varlığa bekà veren, onları sonsuz ve kalıcı hâle getiren, Allah Fâtır-ı Hakîm: herşeyi hikmetle ve benzersiz olarak yaratan Allah
  Hâlık: herşeyi yaratan Allah Nâfi’: bütün yararlı şeyleri ihsan eden, Allah
  acz-i mutlak: sınırsız güçsüzlük binaenaleyh: bundan dolayı
  cem: bir araya gelme delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek
  elem: acı, keder elîm: acı ve sıkıntı veren
  esbab: sebepler fâni: gelip geçici, ölümlü
  gaflet: dalgınlık, dünya ile ilgili şeylere dalarak mânevî sorumluluklarına karşı habersiz olma icad eden: var eden
  ihdâ etmek: hediye etmek, hediye olarak sunmak inkısam eden: bölünen
  kalb eden: dönüştüren karib: yakın
  kayyûm: her bir şeyi ayakta tutan ve varlıklarını devam ettiren keza: aynı, aynı biçimde
  kudret: güç, iktidar leyl: gece
  lezâiz-i bâkiye: bâki, sonsuz lezzetler maden-i menfaat: menfaat kaynağı
  mahbub-u hakikî: gerçek sevgili, sevilmeye lâyık olan mahzen: kaynak
  menfaat: fayda mevcudat: varlıklar
  muhabbet: sevgi mukabil: karşılık
  mâruz kalmak: etkisi altına girmek müstehak: hak etmiş, lâyık
  nefis: maddî, geçici lezzetlere düşkün olan duygu nehar: gündüz
  nisbet: oran nisyan: unutkanlık
  rızık: Allah’ın ihsan ettiği nimetler, yiyecekler sebeb-i muhabbet: sevginin sebebi
  sevk eden: yönlendiren tedarik: hazırlık
  tenvir eden: aydınlatan ubudiyet: kulluk
  vakıf olmak: bilgi sahibi ve farkında olmak vecih: yön
  vuzuh: açık, açık olma vücud: varlık
  zerrat: zerreler ziyade: fazla
  zuhur: ortaya çıkma, görünme âlem: dünya, evren

  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Onuncu Risale - Sayfa: 279


  Allah seni görmesin. Veya sen Onu görmeyesin. Ne vakte kadar zâilât-ı fâniyeye ihtimam ve bâkiyat-ı dâimeden tegafül edeceksin?

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Cenâb-ı Hakka hamdler, şükürler olsun ki, mesâil-i nahviyeden isim ile harf arasındaki mânevî fark ile çok mühim meseleleri bana öğretmiştir. Şöyle ki:


  Harf, gayrın mânâsını izah için bir âlet, bir hâdim olduğu gibi, şu mevcudat da Esmâ-i Hüsnânın tecelliyatını izhar, ifham, izah için birtakım İlâhî mektuplardır ki, içlerinde yazılı delâil, berâhin, havârık, mu’cize-i kudrettir. Mevcudat bu vecihle nazara alınması, ilim, iman, hikmettir. Şayet isim gibi müstakil ve maksud-u bizzat cihetiyle bakılırsa, küfran ve cehl-i mürekkep olur.

  Ve keza, mesâil-i mantıkıyeden “küllî” ile “küll” arasındaki fark ile rububiyete dair çok meseleleri öğrenmiş bulunuyorum. Cemâl ile ehadiyet كُلِّىٌّ ذُو جُزْئِيَّاتٍ 1 şümulüne dahildir. Celâl ile Vâhidiyet كُلٌّ ذُو اَجْزَاۤءٍ 2 unvanına dahildir.

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Dünya, âlem-i âhirete bir fihriste hükmündedir. Bu fihristede âlem-i âhiretin mühim meselelerine olan işaretlerden biri, cismânî olan rızıklardaki lezzetlerdir. Bu fâni, rezil, zelil dünyada bu kadar nimetleri ihsas ve ifaza etmek için insanın vücudunda yaratılan havâs, hissiyat, cihazat, azâ gibi alât ve edevatından anlaşılır ki, âlem-i âhirette de 3 تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا اْلاَنْهَارُ kasırların altında, ebediyete lâyık cismanî ziyafetler olacaktır.  Not
  Dipnot-1 Fertleri içinde barındıran küllî; bireyler sahibi tür.
  Dipnot-2 Cüz’leri içinde barındıran küll.
  Dipnot-3 “Altlarından ırmaklar akar.” Bakara Sûresi, 2:25.  Cenab-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Esmâ-i Hüsnâ: Cenab-ı Hakkın güzel isimleri
  Vâhidiyet: birlik; İlâhî isimlerin bütün varlıkları kaplaması alât: aletler, araçlar
  azâ: uzuvlar, organlar berâhin: güçlü deliller
  bâkiyat-ı dâime: daimî, bâki şeyler cehl-i mürekkep: bilmediğinden habersiz olan kimsenin cehaleti
  celâl: haşmet, görkem, yücelik; Allah’ın büyüklük ve haşmetini bildiren ismi cemal: sonsuz derecede güzellik sahibi, Allah
  cihazat: cihazlar, duyular, organlar cismânî: maddî yapısı olan
  dahil: içinde delâil: deliller
  ebediyet: sonsuzluk edevat: takımlar, gereçler
  ehadiyet: birlik; İlâhî isimlerin her bir varlıkta ayrı ayrı tecellî etmesi fihriste: içindekiler, özet bilgiler, nümuneler
  fâni: gelip geçici, ölümlü gayr: başka
  hamd: övgü ve şükür havârık: harikalar
  havâs: duyular; duyu organları hikmet: fayda, gaye
  hissiyat: hisler, duygular hâdim: hizmetçi
  ifaza etmek: feyizlendirmek ifham: anlatmak
  ihsas etmek: hissettirmek ihtimam: önem verme
  izhar: açığa çıkarmak, göstermek i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kadreşim bil ki!
  kasır: saray keza: aynı, aynı biçimde
  küfran: nankörlük küll: bütün; parcalardan, bölümlerden oluşan bütün
  küllî: sınıf, tür; bireylerden oluşan sınıf, tür maksud-u bizzat: asıl gaye
  mesâil-i mantıkıye: mantık meseleleri mesâil-i nahviye: Arapça dilbilgisi konuları
  mevcudat: varlıklar mu’cize-i kudret: Allah’ın kudret mu’cizesi
  müstakil: bağımsız nazara almak: göz önünde bulundurmak
  rububiyet: rablık; Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği idaresi ve terbiyesi rızık: Allah’ın ihsan ettiği nimetler, yiyecekler
  tecelliyat: tecelliler, yansımalar tegafül etmek: gaflet ediyormuş gibi davranmak, zorla unutmak
  unvan: isim, ad vecih: yön
  zelil: alçak, aşağı zâilât-ı fâniye: geçici, yok olucu şeyler
  âlem-i âhiret: âhiret âlemi, öteki dünya âlet: araç, vasıta
  İlâhî: Allah tarafından gönderilen, bildirilen şümul: kapsam

  Yazar : Risale Forum

 5. #15
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Onuncu Risale - Sayfa: 280


  İ’lem eyyühe’l-aziz! İnsanın havf ve muhabbeti halka teveccüh ettiği takdirde, havf bir belâ, bir elem olur. Muhabbet bir musibet gibi olur. Zira o korktuğun adam, ya sana merhamet etmez veya senin istirhamlarını işitmez. Muhabbet ettiğin şahıs da ya seni tanımaz veya muhabbetine tenezzül etmez. Binaenaleyh, havfın ile muhabbetini dünya ve dünya insanlarından çevir. Fâtır-ı Hakîme tevcih et ki, havfın Onun merhamet kucağına—çocuğun anne kucağına kaçtığı gibi—leziz bir tezellül olsun. Muhabbetin de saadet-i ebediyeye vesile olsun.

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Sen şecere-i hilkatin ya bir semeresi veya bir çekirdeğisin. Cismin itibarıyla küçük, âciz, zayıf bir cüzsün. Lâkin Sâni-i Hakîm lütfu ile, lâtif san’atı ile seni cüz’lükten küllîliğe çıkartmıştır.


  Evet cismine verilen hayat sayesinde, geniş duyguların ile âlem-i şehadet üzerinde cevelân etmekle filcümle cüz’iyet kaydından kurtulmuşsun. Ve keza, insaniyet itâsıyla bilkuvve “küll” hükmündesin. Ve keza, iman ve İslâmiyet ihsanıyla bilkuvve “küllî” olmuşsun. Ve keza, mârifet ve muhabbetin in’âmıyla muhit bir nur olmuşsun.

  Binaenaleyh, dünyaya ve cismanî lezâize meyledersen, âciz, zelil bir “cüz’î” olursun. Eğer cihazatını insaniyet-i kübrâ denilen İslâmiyet hesabına sarf edersen, bir “küllî” ve bir “küll” olursun.

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Bu kadar elîm firak ve ayrılıklara mâruz kalmakla çektiğin elemlerin sebebi ve kabahati sendedir. Çünkü o muhabbetleri gayr yerinde sarf ediyorsun. Eğer o muhabbetleri cem’ edip Vâhid-i Ehade tevcih ve Onun hesabıyla, izniyle sarf edersen, bütün mahbuplarınla beraber bir anda birleşip sevinçlere, memnuniyetlere mazhar olacaksın.

  Evet, bir sultana intisab eden bir adam, o sultanın herşeyle alâkadar, her mekânda  Fâtır-ı Hakîm: her şeyi hikmetle ve eşi benzeri olmayan san’atıyla yaratan Allah Sâni-i Hakîm: her şeyi hikmetle ve san’atlı bir şekilde yaratan Allah
  Vâhid-i Ehad: bir ve tek olan, birliği bütün varlıkları kuşattığı gibi herbir varlıkta da tecellî eden Allah alâkadar: alâkalı, ilgili
  belâ: büyük sıkıntı, musibet bilkuvve: potansiyel; yetenek ve kabiliyet halinde
  binaenaleyh: bundan dolayı cem' etmek: toplamak, içine almak
  cevelân etmek: dolaşmak, gezmek cihazat: cihazlar, duyu ve organlar
  cisim: maddî varlık cismanî: maddî, bedenî
  cüz: parça cüz’iyet: bireylik, ferdîlik, küçüklük
  cüz’î: ferd, birey elem: acı, keder
  elîm: acı veren filcümle: kısmen
  firak: ayrılık gayr: diğer, başka
  havf: korku ihsan: bağış, ikram
  insaniyet: insanlık insaniyet-i kübrâ: en büyük insanlık
  intisab etmek: bağlanmak in’âm: nimetlendirme
  istirham: merhamet dileme itibarıyla: bakımından
  itâ: ihsan etme, verme i’lem eyyühe'l-aziz: ey aziz kardeşim bil ki!
  keza: aynı, aynı biçimde küll: bütün
  küllî: bir tür veya bir sınıf kadar kapsamlı; kapsamlı varlık leziz: lezzetli, tatlı
  lezâiz: lezzetler lâtif: ince, güzel
  lütuf: ihsan, ikram mahbup: sevgili
  mazhar olmak: erişmek, nail olmak merhamet: acıma, şefkat
  meyletmek: eğilim göstermek muhabbet: sevgi
  muhit: her şeyi içine alan, kuşatan musibet: felaket, dert
  mârifet: Allah’ı tanıma, bilme mâruz kalmak: yüzyüze gelmek
  saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk sarf etmek: harcamak, kullanmak
  semere: meyve tenezzül etmek: inmek, tevazu göstermek
  tevcih etmek: yöneltmek teveccüh etmek: yönelmek
  tezellül: boyun eğme, alçak gönüllülük zelil: aşağı, alçak
  âciz: güçsüz, elinden bir şey gelmeyen âlem-i şehadet: görünen âlem
  şecere-i hilkat: yaratılış ağacı

  Yazar : Risale Forum

 6. #16
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Onuncu Risale - Sayfa: 281


  herkes ile muhaberesi, alâkası zımnında, o adam da bir cihette, bir derece alâkadar olabilir.

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Meselâ, kamerin ahvaline veya istikbalin hakikatine dair itâ-i malûmat eden adama, bütün mâmelekini ona feda etmeye hazırsın. Amma daire-i mülkünde bir arı hükmünde bulunan kamerin Hâlıkından haber getiren ve ezel, ebede, hayat-ı ebediyeye, hakaik-i esasiyeye, azîm meselelere dair malûmat itâ eden ve seni mânevî perişaniyetlerden, dalâletlerden kurtarıp kesretten vahdete doğru yol gösteren ve hayat-ı ebediyeye iman ile mâülhayatı sana içirtmekle firak ve ayrılmak ateşlerinden kurtaran ve Hâlıkın marziyatını, metalibini tarif eden ve Sultan-ı Ezel, Ebedin muhaberesine tercümanlık yapan Resul-i Rahmân’ı dinlemeye ve o Muhbir-i Sadıka iman ile teslim olmaya mâni olan nefsin hevâ ve hevesini terk etmiyorsun.


  İ’lem eyyühe’l-aziz! Görüyoruz ki, Sâni-i Hakîm, kemâl-i hikmetiyle, pek âdi şeylerden pek harika, mu’cize-i mensucat yapıyor. Ve keza, abesiyet ve israfa mahal bırakılmamak üzere, bir ferdi envâen vazifelerle tavzif ediyor. Hattâ, insanın başında, insanın muvazzaf olduğu vazifeleri görmek için her vazifeye göre birer tırnak kadar maddî birşeyin bulunması icab etseydi, bir başın Cebel-i Tûr büyüklüğünde olması lâzım gelirdi ki, ashab-ı vezâife yer olsun.

  Ve keza, lisan sair vezâifiyle beraber, erzak hazinesine ve kudretin matbahında pişirilen bütün taamlara müfettiştir. Ve bütün taamların tatlarını yakîn eden, bilen bir ehl-i vukuftur.

  İşte bu faaliyet-i hakîmiyeden anlaşılır ki, zamanın seyliyle beraber gelip geçen eşya-yı seyyâleden ve geçen günlerden, senelerden, asırlardan, leyl ve neharın
  Cebel-i Tûr: (bk. bilgiler – Tûr Dağı) Hâlık: her şeyi yaratan Allah
  Muhbir-i Sadık: doğru haber veren, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) Resul-i Rahmân: rahmet ve şefkati bütün varlıkları kaplayan Allah'ın elçisi, Hz. Muhammed (a.s.m.)
  Sultan-ı Ezel, Ebed: başlangıç ve sonu olmayan, hüküm ve saltanatı ezelden ebede devam eden Sultan, Allah Sâni-i Hakîm: her şeyi hikmetle ve san’atlı bir şekilde yaratan Allah
  abesiyet: faydasız ve gayesiz oluş ahval: haller
  alâka: ilgi, bağlantı alâkadar: alâkalı, ilgili
  ashab-ı vezâif: görevli kişiler azîm: büyük, yüce
  cihet: yön daire-i mülk: sahip olunan şeylerin dairesi; her şeyin sahibi olan Allah'ın yarattığı varlıklar âlemi
  dalâlet: sapkınlık, doğru ve hak yoldan ayrılma, ebed: sonu olmayan gelecek zaman, sonsuz
  ehl-i vukuf: bilirkişi envâen: çeşitli
  erzak: rızıklar, yenilecek ve içilecek şeyler ezel: başlangıcı olmayan sonsuzluk
  eşya-yı seyyâle: akıp giden ve sürekli değişen şeyler faaliyet-i hakîmiye: hikmetli işler
  ferd: birey, şahıs firak: ayrılık
  hakaik-i esasiye: esas hakiketler, temel gerçekler hakikat: gerçek
  hayat-ı ebediye: sonsuz âhiret hayatı heves: gelip geçici arzu ve istek
  hevâ: boş, faydasız ve gelip geçici arzular i'lem eyyühe'l-aziz: ey aziz kardeşim bil ki!
  icab etmek: gerekli olmak istikbal: gelecek
  itâ etmek: ihsan etmek, vermek itâ-i malûmat: bilgi verme
  kamer: ay kemal-i hikmet: eksiksiz ve mükemmel hikmet
  kesret: çokluk keza: aynı, aynı biçimde
  kudret: güç ve iktidar leyl: gece
  lisan: dil mahal: yer
  malûmat: bilgiler marziyat: Allah’ın rızasına uygun işler
  metalib: istekler, arzular muhabere: haberleşme
  muvazzaf: görevli mu’cize-i mensucat: mu’cize dokumalar; nakış nakış dokunmuş olan ve her birisi Allah'ın mu'cizesi olan varlıklar
  mâmelek: sahip olunan herşey mâülhayat: hayat suyu
  nefis: insanı daima kötülüğe, maddî zevk ve isteklere sevk eden duygu perişaniyet: perişanlık
  sair: diğer, başka seyl: akım
  taam: gıda, yiyecek tavzif etmek: görevlendirmek
  teslim olmak: kabul etmek vahdet: birlik, teklik
  vezâif: görevler yakîn: şüphesiz ve kesin bilgi
  zımnında: içinde âdi: basit, önemsiz

  Yazar : Risale Forum

 7. #17
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Onuncu Risale - Sayfa: 282


  takallübü ile pek çok mensucat-ı gaybiye ve uhreviye yapılmaktadır. Evet, âlemin fihristesi hükmünde olan insan fabrikasında dokunan mensucat o hakikati tenvir eder. Öyleyse, bu fani dünyada mevt, fena, devâir-i gaybiyede sâfi bir bekaya intikal ederek bâki kalır. Evet, rivâyetlerde vardır ki, “İnsanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Ya gaflet ile muzlim olarak gelirler veya hasenat-ı muzîe ile avdet ederler.”

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Görüyoruz ki, Sâni-i Hakîmin, efrad ve cüz’iyatın tasvirinde büyük büyük tefennünleri vardır. Evet, hayvanların pek büyük ve pek küçükleri olduğu gibi, kuşlarda, balıklarda, meleklerde ve sair ecramda, âlemlerde dahi pek küçük ve pek büyük fertleri vardır. Cenâb-ı Hakkın şu tefennünde takip ettiği hikmet:


  1. Tefekkür ve irşad için bir lütuf, bir teshilattır.

  2. Kudret mektupları okunup fehmetmekte bir kolaylıktır.

  3. Kudretin kemâlini izhar etmektir.

  4. Celâlî ve cemâlî her iki nevi san’atı ibraz etmektir.

  Maahaza, pek ince yazıları herkes okuyamaz ve pek büyük şeyler de nazar-ı ihataya alınamaz. İşte irşadı teshil ve tâmim için bir kısmını küçük harflerle, bir kısmını da büyük harflerle yazmakla irşadın iktizâsı yerine getirilmiştir.

  Amma şeytanın talebesi olan nefs-i emmâre, cismin küçüklüğünü san’atın küçüklüğüne atfetmekle, esbabdan sudûrunu tecviz ediyor. Ve pek büyük cisimler dahi hikmetle yaratılmamış iddiasında bulunarak, bir nevi abesiyete isnat ediyor.

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Gerek vücutta, gerek rızıkta ifrat derecesinde mebzuliyet vardır. Bu ise, hikmetten uzak, abesiyete yakın görünür. Evet, eğer yaratılan şey  Cenab-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Sâni-i Hakîm: her şeyi hikmetle ve san’atlı bir şekilde yaratan Allah
  abesiyet: faydasız ve gayesiz oluş atfetmek: vermek, bağlamak
  avdet etmek: dönmek beka: devamlılık, kalıcı olma
  bâki kalmak: kalıcı ve sürekli olmak celâlî: Allah’ın azamet, haşmet, kahır ifade eden isimlerine ait
  cemalî: Allah’ın rahmet, lütuf, ihsan ifade eden isimlerine ait cisim: varlık
  cüz’iyat: ferdler, bireyler devâir-i gaybiye: gaybî, görünmeyen daireler
  ecram: gök cisimleri, yıldızlar efrad: fertler, bireyler
  esbab: sebepler fani: ölümlü, geçici
  fehmetmek: anlamak fena: gelip geçicilik
  fert: birey fihriste: özet
  gaflet: dalgınlık, umursamazlık hasenat-ı muzîe: aydınlatıcı güzellikler, iyilikler
  hikmet: fayda, gaye, sır; bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olma ibraz etmek: göstermek
  ifrat: aşırılık iktizâ: bir şeyin gereği
  intikal etmek: geçmek, ulaşmak irşad: doğru yol gösterme
  isnat etmek: dayandırmak izhar etmek: açıklamak, göstermek
  i’lem eyyühe'l-aziz: Ey aziz kardeşim bil ki! kemal: kusursuzluk, mükemmellik
  kudret: güç ve iktidar lütuf: iyilik, bağış
  maahaza: bununla beraber mebzuliyet: bolluk, çokluk
  mensucat: dokumalar mensucat-ı gaybiye ve uhreviye: gayba ve âhirete ait dokumalar
  mevt: ölüm muzlim: karanlıklı
  nazar-ı ihata: her şeyi içine alan, kuşatan bakış nefs-i emmâre: insanı daima kötülüğe, yasak zevk ve isteklere sevk eden duygu
  nehar: gündüz nevi: çeşit, tür
  rivâyet: nakledilen haber; Peygamber’e (a.s.m.) ait nakledilen haberler, hadisler rızık: Allah’ın ihsan ettiği nimetler, yiyecekler
  sair: diğer, başka sudûr: olma, meydana gelme
  sâfi: arınmış, temiz takallüb: çevrilme; dönüşme
  tecviz etmek: uygun bulmak, izin vermek tefekkür: etraflıca ve derinlemesine düşünme
  tefennün: çeşitlilik tenvir etmek: aydınlatmak, ışıklandırmak
  teshil: kolaylaştırma teshilat: kolaylıklar
  tâmim: genelleştirme, yayma vücud: var olma
  âlem: dünya, evren

  Yazar : Risale Forum

 8. #18
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Onuncu Risale - Sayfa: 283  bir gaye için yaratılıyorsa hakkın var; amma gayeler pek çoktur. Binaenaleyh, bir gayeye nazaran abesiyet hissedilse bile, gayelerin mecmuuna nazaran ayn-ı hikmet ve ayn-ı adalettir.

  İ’lem eyyühe’l-aziz! İnsanın san’atıyla Hâlıkın san’atı arasındaki fark: İnsan kendi san’atının arkasında görünebilir; amma Hâlıkın masnuu arkasında yetmiş bin perde vardır. Fakat, Hâlıkın bütün masnuatı def’aten bir nazarda görünebilirse, siyah perdeler ortadan kalkar, nuranîler kalır.


  İ’lem eyyühe’l-aziz! Hayvanattan olsun, nebatattan olsun, tevellüd ile tenasül şümulüne dahil olan her fert, veçh-i arzı istilâ ve tasallut etmek niyetindedir ki, arzı kendisine ve zürriyetine has ve hâlis bir mescid yapmakla Fâtır-ı Hakîmin esmâ-i hüsnâsını izharla Hâlıkına gayr-ı mütenâhi bir ibadette bulunsun.

  Evet, kuşların, balıkların, karıncaların, yumurtalarında, eşcar ve sebzevatın semeratında ve o semeratın tohumlarındaki ifrat derecesini bulan kesret o vaziyeti tenvir eder. Lâkin âlem-i şehadetin darlığına ve müstakbel ibadetlerin Allamü’l-Guyûbun ilminde mevcut olduğuna binaen, niyetten fiile henüz çıkmayan onların ibadetleri kabul edilmiştir.

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Kur’ân-ı Kerim, bazan birşeyin müteaddit gayelerinden insanlara ait bir gayeyi zikre tahsis eder. Bu ihtar içindir, inhisar için değildir. Yani, o şeyin gayeleri, zikredilen gayeye münhasır değildir. Ancak o şeyin nizam ve intizam ve sair faidelerine insanın nazar-ı dikkatini celbetmek için insanlara râci o faideyi zikrediyor. Meselâ: وَاْلقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ1 لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ 2 âyet-i kerimeyle zikredilen faide, takdir-i kamerin binlerce faidelerinden biridir.  Not
  Dipnot-1 “Ay için de menziller takdir ettik.” Yâsin Sûresi, 36:39.
  Dipnot-2 “Yılları ve hesabı bilesiniz diye.” Yûnus Sûresi, 10:5.  Allamü'l-Guyûb: gaybı, görünmeyen her şeyi bilen Allah Fâtır-ı Hakîm: her şeyi hikmetle ve benzersiz şeyleri üstün san’atıyla yaratan Allah
  Hâlık: her şeyi yaratan Allah abesiyet: faydasız ve gayesiz oluş
  arz: yer, dünya ayn-ı adalet: adaletin tâ kendisi
  ayn-ı hikmet: hikmetin tâ kendisi binaen: -dayanarak
  binaenaleyh: bundan dolayı celbetmek: çekmek
  def’aten: birden bire esmâ-i hüsnâ: Allah’ın güzel isimleri
  eşcar: ağaçlar fert: birey
  gayr-ı mütenâhi: sınırsız, sonsuz has: özel
  hayvanat: hayvanlar hâlis: katıksız, saf
  ifrat: aşırılık ihtar: hatırlatma, ikaz
  inhisar: bir şeyle sınırlanma intizam: düzenlilik, tertip
  istilâ etmek: kuşatmak izhar: gösterme
  i’lem eyyühe'l-aziz: ey aziz kardeşim bil ki! kesret: çokluk
  masnu: san’atlı şekilde yaratılmış varlık masnuat: san’at eseri varlıklar
  mecmu: bütün, genel mevcut: var
  münhasır: sadece bir şeye ait, bir şeye özel müstakbel: gelecek
  müteaddit: bir çok, çeşitli nazar: bakış, düşünce
  nazar-ı dikkat: dikkatli bakış nazaran: bakarak, –göre
  nebatat: bitkiler nizam: düzen
  nuranî: nurlu varlıklar râci: ait, dönen
  sair: diğer, başka sebzevat: sebzeler
  semerat: meyveler, neticeler tahsis etme: bir şeye ait kılma, ayırma
  tasallut etmek: baskı kurmak, hâkim olmak tenasül: üreme
  tenvir etmek: aydınlatmak, ışıklandırmak tevellüd: doğum, doğma
  vaziyet: durum, hâl veçh-i arz: yeryüzü
  zikretmek: bildirmek, anmak zürriyet: soy, nesil
  âlem-i şehadet: görünen alem âyet-i kerime: Kur’ân’ın herbir cümlesi
  şümul: kapsamlılık, kapsam

  Yazar : Risale Forum

 9. #19
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Onuncu Risale - Sayfa: 284


  Yoksa, takdir-i kamer bu faideye münhasır değildir. Yani, kamer yalnız bu gaye için değildir. Bu gaye onun gayelerinden biridir.

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Cenâb-ı Hakka mahsus taklidi mümkün olmayan en bâhir tevhid sikke ve mühürlerinden biri, gayr-ı mâdud muhtelif eşyayı basit bir şeyden halk etmektir. Evet, pek basit olan şu topraktan binlerce envâ, muhtelif nebatat, gayr-ı mütenâhi bir kudretle, bir ilimle, pek büyük bir itkan, bir suhuletle yaratılmakta olduğu tevhidin öyle bir burhanıdır ki, hem taklidi, hem tenkidi imkân haricidir.

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Hayat-ı insaniyenin vezâifinden biri de, kendi cüz’î sıfatlarını, şuûnatını, Hâlıkın küllî sıfatlarını, şuûnatını fehmetmek için bir mikyas yapmaktır. Amma, âlem-i âhirette, haşirdeki şuûnat-ı azîmesini ve kıyamette emvatın ihyâsıyla ahvâl-i umumiyesini fehmetmek için, ancak güz mevsiminin kıyametiyle baharların haşri, haşir ve kıyamet-i kübrâda Hâlıkın şuûnatına mikyas olabilir.


  İ’lem eyyühe’l-aziz! Müslümanları lehviyat-ı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet etmekle, Cenâb-ı Hakkın helâl ettiği tayyibat dairesinden, haram ettiği habîsat mezbelesine teşvik eden adamın meseli öyle bir sarhoşa benzer ki:

  Parçalayıcı arslan ile, ünsiyetli ehlî atı birbirinden tefrik edemiyor. Sehpa ağacıyla jimnastik ağacını birbirinden ayıramıyor. Kanlı yarayı kırmızı gülden temyiz edemediği halde, kendisini mürşid bilerek irşad ve nasihata çıkıyor.

  Esnâ-yı irşadda bir adama rastgelir. Zavallı adamın arka tarafında korkunç bir arslan duruyor. Ön tarafında da sehpa ağacı kurulduğu gibi, her iki yanında da dehşetli yaralar var. Fakat adamcağızın elinde iki ilâç vardır. Ve lisanıyla kalbinde
  Cenab-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah Hâlık: her şeyi yaratan Allah
  ahvâl-i umumiye: genel haller, durumlar burhan: güçlü delil
  bâhir: açık cüz’î: ferdî, bireysel
  ehlî: evcil emvat: ölüler
  envâ: çeşitler, türler esnâ-yı irşad: doğru yolu gösterme, uyarma esnası, ânı
  eşya: varlıklar fehmetmek: anlamak
  gayr-ı mâdud: sayılamayacak kadar çok gayr-ı mütenâhi: sınırsız, sonsuz
  güz: sonbahar habîsat: pis ve çirkin şeyler
  halk etmek: yaratmak hariç: dış
  hayat-ı insaniye: insan hayatı haşir: öldükten sonra âhiret âleminde tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma
  ihyâ: ediriltme, hayat verme imkân hârici: olabilir ihtimalinin dışında, mümkün olmama
  irşad: doğru yolu gösterme itkan: san’atta kusursuzluk, pürüzsüzlük
  i’lem eyyühe'l-aziz: ey aziz kardeşim bil ki! kamer: ay
  kudret: güç ve iktidar küllî: kapsamlı
  kıyamet: dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması kıyamet-i kübrâ: büyük kıyâmet, bütün varlığın bozulup dağılması
  lehviyat-ı nevmiye: insanları uyutucu zevk ve eğlenceler lisan: dil
  mahsus: has, özel mesabe: derece
  mesel: örnek mezbele: çöplük
  mikyas: ölçü muhtelif: çeşitli
  münhasır: sadece bir şeye ait, bir şeye özel mürşid: doğru yolu gösteren
  nasihat: öğüt nebatat: bitkiler
  sikke: damga, mühür suhulet: kolaylık
  sıfat: nitelik, özellik takdir-i kamer: aya nizam verilmesi; konaklar takdir edilmesi
  tayyibat: temiz, güzel ve helâl şeyler tefrik etmek: birbirinden ayırmak
  temyiz etmek: birbirinden ayırmak tenkid: eleştiri
  tevhid: birleme; her şeyi bir olan Allah’a verme ve Ona ait kılma teşvik eden: şevklendiren, isteklendiren
  vezâif: görevler âlem-i âhiret: âhiret âlemi
  ünsiyetli: canayakın, dost şuûnat: işler, hâller; Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden Zâtına ait kutsal nitelikler, özellikler
  şuûnat-ı azîme: büyük işler, fiiller, haller, icraatlar

  Yazar : Risale Forum

 10. #20
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Onuncu Risale - Sayfa: 285


  iki tılsım vardır. Onları istimal ederse şifâyab olur. Ve o arslan ata inkılâp eder. Burak gibi bineği olur. O sehpa ağacı da daima teceddüd etmekte olan ahvâl-i âlemi, seyyal manzaraları seyretmeye âlet ve vasıta olur. O sarhoş herif, o zavallı adamcağıza diyor:

  “Yâhu, nedir o ilâçları, tılsımları saklıyorsun? Onları at, keyfine bak.”


  Adamcağız:

  “Yok baba! Bu ilâçlar ve tılsımların hıfz ve himayelerindeyim. Onlardan almakta olduğum haz, lezzet, keyif bana kâfidir. Fakat o arslan gibi parçalayıcı ölümü öldürebilirsen ve sehpayı kırmakla kabir ağzını kapatabilirsen ve hayatımın mâruz kaldığı fenâ ve zeval yaralarını bir hayat-ı bâkiyeye tebdil etmekle tedavi edebilirsen, pekâlâ, seninle beraber dans oynayalım. Ve illâ gözümün önünden def ol, git. Sen ancak kendin gibi sarhoşları kandırabilirsin. Ben sarhoş değilim. Dünyanıza, keyfinize ihtiyacım yok. Çünkü,
  bana yeter.” حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 1 نِعْمَ الْمَوْلىَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ 2

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, Müslümanları ecnebî âdetlerine ittibâ ile şeâir-i İslâmiyeyi terk etmeye davet ettiklerinde, Kur’ân Nurcuları böylece müdafaada bulunurlar: “Eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insandan acz ve fakrı kaldırmaya iktidarınız varsa, pekâlâ, dini de terk ediniz, şeâiri de kaldırınız. Ve illâ dilinizi kesin, konuşmayınız. Bakınız arkamızda pençelerini açmış hücuma hazır ecel arslanı tehdit ediyor. Eğer iman kulağıyla Kur’ân’ın sadâsını dinleyecek olursan, o ecel arslanı bir burak olur. Bizleri rahmet-i Rahmâna ulaştıracaktır. Ve illâ o ecel, yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar. Bâtıl itikadınız gibi, ebedî bir firak ile dağıtacaktır. Ve keza, önümüzde idam sehpaları kurulmuştur. Eğer imân ile, îkanla Kur’ân’ın irşadını dinlersen, o sehpa ağaçlarından, sefine-i Nuh gibi sahil-i selâmete, yani âlem-i âhirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır.
  Not
  Dipnot-1 “Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:173.
  Dipnot-2 “O ne güzel dost ve O ne güzel yardımcıdır.” Enfâl Sûresi, 8:40.  acz: güçsüzlük ahvâl-i âlem: âlemin halleri, dünyanın durumu
  burak: Cennete ait bir binek bâtıl: doğru olmayan, din açısından bir gerçeği olmayan
  ebedî: sonsuz ecel: ölüm vakti
  ecnebî: yabancı fakr: muhtaçlık
  fenâ: geçip gitme, kaybolma firak: ayrılık
  hayat-ı bâkiye: devamlı ve kalıcı hayat haz: zevk, hoşlanma
  himaye: koruma altına alma hücum: saldırı
  hıfz: saklanma idam sehpası: hayata son vermek için kurulan sehpa, darağacı
  ikan: iyi ve kesin olarak bilmek iktidar: güç, kudret
  illâ: aksi halde inkılâp etmek: dönüşmek
  irşad: doğru yol gösterme istimal etmek: kullanmak
  itikad: inanç ittibâ: tâbi olmak, bağlanmak
  i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kardeşim bil ki! keza: bunun gibi
  kâfi: yeterli mâruz kalmak: birşeyin tesirine uğramak
  müdafaa: savunma nurcu: Risale-i Nur talebeleri
  rahmet-i Rahmân: rahmet ve şefkat tecellîsi bütün varlıkları kuşatan Allah’ın rahmeti sadâ: ses
  sahil-i selâmet: kurtuluş sahili sefine: gemi
  sefine-i Nuh: Nuh’un gemisi seyyal: akıcı, akıp giden
  talebe: öğrenci tebdil etmek: değiştirmek
  teceddüd etmek: yenilenmek tilmiz: öğrenci
  tılsım: olağanüstü kuvvet ve tesire sahip bulunan şey zeval: geçip gitme, sona erme
  âdet: alışkanlık âlem-i âhiret: âhiret âlemi, öldükten sonraki hayat
  âlet: araç, vasıta şeâir: işaretler; İslâm’a sembol olmuş şeyler, iş ve ibâdetler
  şeâir-i İslâmiye: İslâm’a sembol olmuş şeyler, iş ve ibâdetler şifâyab: şifa bulma

  Yazar : Risale Forum

Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

106, 131, 157, 159, 160, 161, 164, 176, 209, 271, 592, acip, adalettir, adedince, adıyla, aklı, akıldan, alâkası, âlemi, âlemleri, âlisi, allah, amelin, araf, arınmış, arz, askerlik, atan, azlediyor, ağzı, basar, baskı, bazısında, bağlantı, bağış, bağışlar, belgeleri, bereket, bildirip, bilinen, bilmesi, binaen, binaenaleyh, bir adam, birdir, biri, birlik, bitkisel, bizleri, boğulmak, budur, buldum, bunu, cihazat, cilvelerine, çok, çoktur, cömertlik, daire, dane, dağlar, dağıtacak, dediğine, delildir, derece, değilim, değiştirmek, dikkatle, dilemek, dinlersen, diyebilir, dünyadan, düzenli, düğü, dış, dışında, edenleri, edilirse, ediyorlar, efes turları, eksiksiz, elemlerin, engellemek, envârı, etmeme, ettiren, evliya, faideleri, faydaya, fazilet, fıtraten, gaflete, geliyor, gelmiş, getirip, gezi, gibi, gidip, görmesin, görmezse, görünmek, gösterme, gururu, güvenli, güvenme, güzelliği, hakikatine, haktan, halka, hallerini, hapis, hararet, haydut, haşirde, herşeye, herşeyin, hevâ, hevesi, hizmete, hücum, hükûmetten, ibarettir, içindekiler, ihata, ile, ilerleme, ilham, ilimle, imaniye, inancı, inhisar, ister, isteğini, isyana, itham, işaret, iştir, jpg, kabre, kadar, kâfiri, kamer, kaplaması, kemik, kendisinde, kirama, konuşmak, korkudan, kudretine, küfrü, külliyat, külliye, kurulan, kuvvetiniz, kısmen, kısmı, lâkin, lam, leyl, lezzetlerin, libası, lütuf, masnuatı, mecbur, mehasini, memlekete, merhametin, meselâ, meselelere, meseleyi, mevcudat, meyletmek, misafirhanesi, mucib, muhabbete, mükâfatını, mümkü, müstehak, müş, nail, naks, nihayet, okumaktan, olana, olduğuna, olduğundan, olmayı, onlardan, orga, özellikle, parçalar, rahm, rezil, rububiyeti, sakı, sanmak, semeresi, senâ, servet, sultana, süre, sûresi, suretle, sırra, sığı, tahrip, terakki, ters, toplamak, ubudiyeti, ücretleri, uhrevî, ülke, üstü, uykunu, vahy, vardır, varlığının, vazifesidir, verdiği, verilmiş, yarası, yaratılışında, yardımı, yazdığı, yazılan, yağmursuzluk, yeri, yükseliş, yıldızları, ışık, zahmet, zamanları, zira, şevk, şeye, şeytanları, şeytanı, şöhret, şuâ

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222