Sayfa 2/2 İlkİlk 12
14 sonuçtan 11 ile 14 arası

Konu: Lem'alar

 1. #11
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Lem'alar - Sayfa No:29

  birdir. Çünkü ikisi de bir merkeze bakar, bir kanuna bağlıdır, terbiye ve keyfiyetleri birdir. Malûmdur ki, merkezin ittihadı, kanunun vahdeti, terbiyenin vahdaniyeti sayesinde külfet, meşakkat, masraf azalır ve öyle bir kolaylık hasıl olur ki, pek çok semereleri olan bir ağaç yed-i vâhide, tek bir semerenin yapılışı da eyâdi-i kesireye tevdi edildiği zaman, her iki tarafın yapılışları suhuletçe bir olur. Ve aralarında yaratılışça fark yoktur. Çok adamlar tarafından yapılan bir semerenin terbiyesi için lâzım olan cihazat ve âlat ve edevat ve saire, bir adam tarafından yapılan semeredar şecerenin terbiye ve yapılması için de aynen o kadar malzeme lâzımdır. Yalnız keyfiyetçe fark olabilir.

  Meselâ: Bir ordu askere yapılan elbise tedariki için ne kadar âlât, edevat ve makine lâzımdır; bir neferin elbisesi için de o kadar âlât ve edevat lâzımdır. Ve keza, bir kitabın bin nüshasıyla bir nüshasının ücreti matbaaca birdir. Bazan da tek bir nüshanın tab’ı, daha fazla bir ücrete tâbi tutulur. Buna kıyasen, bir matbaayı bırakıp çok matbaalara başvurulursa, bir kaç kat fazla ücretlerin verilmesi lâzım gelir.

  Evet, kesret vahdete isnad edilmediği takdirde, vahdeti kesrete isnad etmek mecburiyeti hasıl olur. Demek, dağınık bir nev’in icadındaki suhulet-i harika, vahdet ve tevhid sırrına bağlıdır.

  ON BİRİNCİ LEM’A: Arkadaş! Bir nev’in efradı arasındaki tevafuk ve bir cinsin envâı arasında âzâ-yı esasiyede bulunan müşabehet, sikkenin ittihadına, kalemin vahdetine delâlet ettiklerinden anlaşılıyor ki, bütün mütevafık ve müteşabihler, yani birbirine benzeyen çokluk, bir Zât-ı Vâhidin eser-i san’atıdır.

  Kezalik, inşa ve icadlarda görünen şu suhulet-i mutlaka, bütün mevcudatın bir Sâni-i Vâhidin eseri olduğunu, vücub derecesinde istilzam ediyor. Aksi halde, suubet, güçlük öyle bir derece-i imtinâ ve muhaliyete çıkacaktır ki, o cins ve nevilerin ademden vücuda çıkmalarına bir sed çekilmiş olur. Binaenaleyh, Cenâb-ı
  Sâni-i Vâhid: tek olan ve her şeyi san’atlı yapan Allah Zât-ı Vâhid: bir ve tek olan, ortağı olmayan Zât, Allah
  adem: hiçlik, yokluk aynen: tıpkı, tıpkısı, tamamıyla
  binaenaleyh: bundan dolayı cihazat: cihazlar, donanım
  cins: tür, çeşit delâlet etmek: delil olmak, göstermek
  derece-i imtinâ: imkânsızlık derecesi, olması mümkün olmamak edevat: edatlar; araçlar
  efrad: fertler envâ: çeşitler, türler
  eser-i san'at: san’at eseri eyâdi-i kesire: çok eller
  hasıl olmak: meydana gelmek icad: var etme, yaratma
  inşa: belirli unsurları kullanarak yaratma isnad etmek: dayandırmak
  istilzam etmek: gerektirmek; şart kılmak ittihad: bir ve tek olma
  kesret: çokluk keyfiyet: durum, nitelik, özellik
  keza: aynı, aynı biçimde kezalik: bunun gibi
  külfet: güçlük kıyasen: karşılaştırmak suretiyle
  malûm: bilinen, belli mecburiyet: zorunluluk
  mevcudat: varlıklar meşakkat: sıkıntı, zorluk, zahmet
  muhaliyet: imkânsızlık, olma ihtimâli asla bulunmama mütevafık: birbirine denk olan; uyan
  müteşabih: birbirine benzeyen, aralarında benzerlik olan müşabehet: benzeyiş
  nefer: asker, er nev': çeşit, tür
  nüsha: kopya sair: diğer, başka
  sed çekmek: engel koymak semere: meyve
  semeredar: meyveli, verimli sikke: damga, mühür
  suhulet: kolaylık suhulet-i harika: olağanüstü bir kolaylık
  suhulet-i mutlaka: sınırsız kolaylık suubet: zorluk
  sır: gizli gerçek tab’: basmak
  takdirde: durumda tedarik: bir ihtiyacı sağlama, karşılama
  terbiye: belli bir amaca erişecek şekilde geliştirme, olgunluğa kavuşturma tevafuk: uygunluk
  tevdi etmek: bırakmak tevhid: birleme, her şeyin bir elde toplanması
  tâbi tutmak: bağlı kılmak vahdaniyet: birlik
  vahdet: birlik; tek olma vücub: zorunluluk, gereklilik
  vücud: varlık, var oluş yed-i vâhid: tek el
  âlât: aletler âzâ-yı esasiye: temel organlar
  şecere: ağaç


  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Lem'alar - Sayfa No:30

  Hakkın zâtında şeriki olmadığı gibi—çünkü intizam bozulur, âlem fesada gider—fiilinde de şeriki yoktur. Çünkü, suubetten, güçlükten dolayı âlemin ademden çıkmamasına sebep olur.

  ON İKİNCİ LEM’A: Arkadaş! Hayat, Hâlıkın ehadiyetine burhan olduğu gibi, mevt de devam ve bekasına bir delildir.

  Evet, nasıl akan nehirlerin, dalgalanan denizlerin kabarcıkları ve yeryüzünde bulunan sair şeffaflar, şemsin ziyâ ve timsallerini göstermekle şemsin vücuduna şehadet ettikleri gibi, o kabarcık gibi şeffaflar ölüp söndükten sonra yerlerine müteselsilen gelip geçen emsalleri, yine şemsin ziyâ ve timsallerini gösterdiklerinden, şemsin devam ve bekasına ve bütün o şuâat, celevat ve timsallerin bir şems-i vâhidin eseri olduklarına şehadet ediyorlar. İşte o şeffaflar, vücutlarıyla şemsin vücuduna ve ademleri ve ölümleriyle de şemsin devam ve bekasına delâlet ediyorlar.

  Kezalik, mevcudat, vücuduyla Vâcibü’l-Vücudun vücub-u vücuduna ve ölüm ve zevaliyle, teceddüdî bir teselsülle yerlerine gelen emsali, Sâniin ezelî ve ebedî vâhidiyetine şehadet ediyorlar.

  Evet, leyl ve neharın ihtilâfı, fusul-i erbaanın tahavvülü ve unsurların tebeddülü hengâmlarında meydana çıkan şu güzel mevcudat ve bu lâtif masnuatta devam ile cereyan eden mübadele ve devr ü teslim muamelesi kat’î bir şehadetle, sermedî, âlî, dâimüttecellî bir Sahib-i Cemâlin vücuduna ve bekasına ve vahdetine şehadet eden kat’î bir burhandır.

  Ve keza, senevî inkılâplarda, müsebbebatla esbabın birlikte ölüm ve zevali ve sonradan ikisinin yine birlikte iâdeleri, esbabın da müsebbebat gibi âciz masnu
  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah Hâlık: her şeyi yaratan Allah
  Sahib-i Cemâl: sonsuz güzellik sahibi olan Allah Sâni: herşeyi san’atlı bir şekilde yaratan Allah
  Vâcibü'l-Vücud: varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah adem: hiçlik, yokluk
  beka: devamlılık ve kalıcılık burhan: güçlü ve sarsılmaz delil, kanıt
  celevat: cilveler, görüntüler cereyan eden: meydana gelen
  delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek devr ü teslim muamelesi: sürekli olarak birbirinin yerine geçme uygulaması
  dâimüttecellî: tecellî ve yansımaları sürekli devam eden ehadiyet: Allah’ın birliğinin varlıklarda tek tek görünmesi ve herbir şeye hükmetmesi
  emsal: benzer olanlar esbab: sebebler
  ezelî ve ebedî: varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Zât, Allah fesada gitmek: bozulmak
  fusul-i erbaa: dört mevsim hengâm: zaman; dönem
  ihtilâf: farklılık inkılâp: değişim
  intizam: düzen iâde: birinin yerine tekrar getirilme
  kat'î: kesin bir şekilde keza: aynı, aynı biçimde
  kezalik: bunun gibi leyl: gece
  lâtif: ince, güzel masnu: san’at eseri varlık
  masnuat: san’at eseri varlıklar mevcudat: varlıklar
  mevt: ölüm mübadele: devir-teslim
  müsebbebat: sebeplerle meydana getirilenler müteselsilen: zincirleme şeklinde; birbirine bağlı olarak
  nehar: gündüz sair: diğer, başka
  senevî: yıllık sermedî: daimî, sürekli
  suubet: zorluk tahavvül: değişim
  tebeddül: değişerek birbirinin yerini alma teceddüdî: sürekli yenilenme hali
  teselsül: zincirleme devam etme, ard arda gelme timsal: görüntü; yansıma
  unsur: element vahdet: birlik
  vâhidiyet: birlik vücub-u vücud: Allah’ın varlığının zorunlu oluşu, var olmak için bir sebebe muhtaç olmaması
  vücud: varlık zeval: geçip gitme, sona erme
  ziyâ: ışık; parlaklık zâtında: kendisinde
  âciz: güçsüz, elinden bir şey gelmeyen âlem: dünya, evren
  âlî: yüce, yüksek şeffaf: saydam, parlak
  şehadet: şahidlik şems: Güneş
  şems-i vâhid: bir tek Güneş şerik: ortak
  şuâat: şualar, ışık hüzmeleri


  Yazar : Risale Forum

 3. #13
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Lem'alar - Sayfa No:31

  ve mahlûklardan olduğuna delâlet ettiği gibi, bu masnuat ve mevcudatın, bir Zât-ı Vâhidin müteceddid bir san’atı olduğuna da şehadet eder.

  ON ÜÇÜNCÜ LEM’A: Arkadaş! Zerrelerden tut, seyyarelere kadar ve nakışlardan şemslere varıncaya kadar herşey, zâtında, hakikatinde sabit olan acz ve fakrın lisan-ı haliyle Sâniin vücub-u vücudunu ilân eder.

  Ve keza, acziyle beraber, nizam-ı umumînin bozulmaması için, hâmil bulunduğu acip ve mühim vazifeler cihetiyle Sâniin vahdetine delâlet eder. Binaenaleyh, Sâniin vâcip ve vâhid olduğuna herşeyde iki şahit olduğu gibi, Hâlıkın ehad ve samed olduğuna da herbir zîhayatta iki âyet vardır.1

  ON DÖRDÜNCÜ LEM’A: Arkadaş! Mevcudat, Cenâb-ı Hakkın vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettiği gibi, celâlî, cemâlî, kemâlî olan cemî sıfâtına da delâlet etmekle, Hâlıkın zâtında naks ve kusur olmadığını ve şuûnatında, sıfâtında ve esmâsında ve ef’âlinde de naks ve kusur bulunmadığını ilân ediyor.

  Zira, eserin kemâli bilmüşahede fiilin kemâline, fiilin kemâli bilbedâhe ismin kemâline, ismin kemâli bizzarure sıfatın kemâline, sıfatın kemâli hads-i yakîn ile şuûnatın kemâline delâlet eder. Şe’nin kemâli ise, hakkalyakîn bir sûretle Zâtın kemâlini gösterir.  Not
  Dipnot-1 İhtar: Kâinatın eczasından her bir cüz’ün elli beş lisanla Vâhid-i Ehad ve Vâcibü’l-Vücudu ilân etmekte olduğunu, Kur’ân’ın feyzinden fehmedip, icmâlen “Katre” namındaki eserimde beyan etmişimdir. Arzu eden oraya müracaat etsin.
  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah Hâlık: her şeyi yaratan Allah
  Katre: "damla" mânâsına gelen ve Mesnevî-i Nuriye'de yer alan bir risale Sâni: herşeyi san’atlı bir şekilde yaratan Allah
  Vâcibü’l-Vücud: varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah Vâhid-i Ehad: bir olan ve birliği her bir şeyde görülen Allah
  Zât: varlığın kendisi; Allah’ın Kendisi, varlığı Zât-ı Vâhid: bir ve tek olan Zât, Allah
  acip: hayret verici, şaşırtıcı acz: acizlik, güçsüzlük
  beyan etmek: açıklamak bilbedâhe: çok açık bir şekilde
  bilmüşahede: gözle görmek suretiyle binaenaleyh: bundan dolayı
  bizzarure: kaçınılmaz şekilde; zaruri olarak celâlî: haşmet ve görkeme ait; Allah’ın büyüklük, azamet, haşmet sıfatları
  cemâlî: güzelliğe ait; Allah’ın güzel sıfatları cemî: bütün
  cihet: yön cüz’: bütünün parçası, bölümü
  delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek ecza: bütünü oluşturan parçalar, bölümler
  ef'âl: fiiller, işler ehad: bir, herbir şeyde sıfatları ile görünmesi
  esmâ: Allah’ın isimleri fakr: fakirlik, ihtiyaç hâli
  fehmetmek: anlamak feyz: ihsan, bereket
  hads-i yakîn: kesine yakın bilgi; kesin kavrayış hakikat: bir şeyin aslı ve esası, gerçek mahiyeti
  hakkalyakîn: bizzat yaşanarak elde edilen kesinlik hâmil bulunmak: taşımak
  icmâlen: kısaca ihtar: hatırlatma, ikaz
  kemâl: kusursuzluk, mükemmellik, olgunluk kemâlî: mükemmellik ve olgunluğa ait Allah’ın kusursuz, mükemmel sıfatları
  keza: aynı biçimde lisan: dil
  lisan-ı hal: hâl dili mahlûk: varlık
  masnuat: san’at eseri varlıklar mevcudat: varlıklar
  müteceddid: yenilenen, tazelenen naks: eksiklik, noksanlık
  nakış: işleme, süsleme nam: ad
  nizam-ı umumî: genel düzen samed: hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şey Kendisine muhtaç olan
  seyyare: gezegen sûret: biçim, şekil
  sıfât: Allah’ın yüce Zâtını niteleyen kutsal özellikler ilim, irade, kudret gibi vahdet: birlik, teklik
  vâcip: zorunlu, gerekli vâhid: bir, her şeye Kendisinin hükmetmesi
  vücub-u vücud: Allah’ın varlığının zorunlu oluşu, var olmak için bir sebebe muhtaç olmaması zatında: şahsında, kendisinde
  zerre: atom, çok küçük parça zira: çünkü, şundan dolayı
  zîhayat: canlı âyet: Kur’ân’ın her bir cümlesi
  şehadet etmek: şahid olmak şems: Güneş
  şe’n: Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetinde bulunan ve onları tecellîye sevk eden Zâtına ait mukaddes özellik şuûnat: Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden Zâtına ait mukaddes özellikler
  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Lem'alar - Sayfa No:32

  Binaenaleyh, bir kasrın ve bir sarayın nukuş ve tezyinatındaki mükemmeliyet, sâni ve mühendisin yaptıkları o nakışlar üstünde ve tezyinat altında görünen ef’âlin mükemmeliyetine delâlet eder.

  Ef’âlin mükemmeliyeti dahi, o sâniin taktığı isim ve lâkapların mükemmeliyetini gösterir. Esmânın mükemmeliyeti, sıfâtın mükemmeliyetine delâlet eder. Sıfâtın mükemmeliyeti, şuûnatın mükemmeliyetini tasrih eder. Şuûnatın mükemmeliyeti dahi, o nakkaşın mükemmeliyet-i zâtına delâlet eder.

  Kezalik, kâinatta görünen âsârın kemâli, hadsî bir müşahedeyle, ef’âlin mükemmeliyetine, ef’âlin kemâli de fâilin kemâl-i esmâsına, esmânın kemâli sıfâtın kemâline, sıfâtın kemâli şuûnat-ı zâtiyenin kemâline, şuunatın kemâli Zât-ı Zülcelâlin kemâline delâlet eder.

  Zât-ı Zülcelâl: sonsuz haşmet sahibi ve şanı yüce Allah binaenaleyh: bundan dolayı
  delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek ef'âl: fiiller, işler
  esmâ: Allah’ın isimleri fâil: bir işi yapan; fiilin sahibi
  hadsî: düşünmeye ihtiyaç olmaksızın, âni ve doğru idrâk kasr: köşk, saray
  kemâl: mükemmellik, kusursuzluk kemâl-i esmâ: isimlerin mükemmelliği
  kezalik: bunun gibi lâkap: asıl isminden başka sonradan takılan ad, bir zâtın bir özelliğinden kaynaklanan adı
  mükemmeliyet: tam ve eksiksiz olma mükemmeliyet-i zât: zatın bizzat kendisinde olan mükemmellik
  müşahede: gözlem yapma nakkaş: nakış ustası
  nukuş: nakışlar, işlemeler sâni: san’atkâr
  sıfât: özellik, nitelik; Allah’ın yüce Zâtını niteleyen kutsal özellikler İlim, irade, kudret gibi tasrih etmek: açık şekilde bildirmek
  tezyinat: süslemeler âsâr: eserler, varlıklar
  şuûnat: Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden Zâtına ait mukaddes özellikler şuûnat-ı zatiye: Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecellîye sevk eden Zâtına ait mukaddes özellikler


  Yazar : Risale Forum

Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222