5 sonuçtan 1 ile 5 arası

 1. #1
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 867 + 66388


  YİRMİNCİ LEM'A İhlâs hakkında

  Bismillahirrahmanirrahim

  Bu Lem'a lâakal her on beş günde bir defa okunmalı  EY ÂHİRET KARDEŞLERİM ve ey hizmet-i Kur'âniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz:
  Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas,

  en büyük bir kuvvet,

  en makbul bir şefaatçi,

  en metin bir nokta-i istinad,

  en kısa bir tarik-i hakikat,

  en makbul bir duâ-i mânevî,

  en kerametli bir vesile-i makasıd,

  en yüksek bir haslet,

  en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır.

  Madem ihlâsta mezkûr hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var. Ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid'alar, dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş. Elbette, herkesten ziyade, bütün kuvvetimizle ihlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlâsın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa, hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi olur, devam etmez; hem şiddetli mesul oluruz.

  (Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. (Bakara Sûresi: 41) âyetindeki şiddetli tehditkârâne nehy-i İlâhîye mazhar olup, saadet-i ebediye zararına, mânâsız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hodfuruşâne, sakîl, riyâkârâne bazı hissiyat-ı süfliye ve menâfi-i cüz'iyenin hatırı için ihlâsı kırmakla, hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'âniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz.

  Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir. İhlâsı kıracak esbabdan yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz.

  Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm (Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder-ancak Rabbim rahmet ederse o başka.(Yusuf Sûresi: 12:53.) demesiyle, nefs-i emmâreye itimad edilmez. Enâniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın.

  İhlâsı kazanmak ve muhafaza etmek ve mânileri def etmek için, gelecek düsturlar rehberiniz olsun.

  Benzer Konular
  Yirmibirinci Lema'dan (İhlas hakkında)
  Yirmibirinci Lema'dan (İhlas hakkında) Bu Lem'a lâakal(en azından) her onbeş günde bir defa okunmalı. ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْ
  Yirmibirinci Lema'dan (İhlas hakkında)
  Yirmibirinci Lema'dan (İhlas hakkında) Bu Lem'a lâakal(en azından) her onbeş günde bir defa okunmalı. ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْ
  İhlas Hakkında ..
  İhlas Hakkında .. Yirmibirinci Lem'a 'dan İhlas hakkında (Onyedinci Lem'anın Onyedinci Nota'sının yedi mes'elesinden Dördüncü Mes'elesi iken, ihlas münasebetiyle Yirminci Lem'anın İkinci Nokta'sı oldu. Nuraniyetine binaen Yirmibirinc
  Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam YİRMİNCİ Meclis
  Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam YİRMİNCİ Meclis 20. MECLİS Bu konuşma Cuma sabahı medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 12 Şevval 545, Milâdî 1150.
  İhlas Hakkında Risale-i Nur ne Diyor?
  İhlas Hakkında Risale-i Nur ne Diyor? İhlâsın Tarifi: 1- «İhlâsı kazandıran, harekâtındaki sebebi sırf bir emr-i İlâhî ve neticesi rıza-yı İlâhî olduğunu düşünmeli ve vazife-i İlâhiyeye karışmamalı.» (Lem’alar sh: 133) 2- İbadetin ruhu, ihlâstır. İhl
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 2. #2
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 867 + 66388


  Cevap: YİRMİNCİ LEM'A İhlâs hakkında

  BİRİNCİ DÜSTURUNUZ
  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.

  İKİNCİ DÜSTURUNUZ
  Bu hizmet-i Kur'âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev'inden gıpta damarını tahrik etmemektir.


  Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır.

  Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz, birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip, sa'ye şevkini kırıp atâlete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumî maksada tevcih etmek için yardım ederler; hakikî bir tesanüd, bir ittifakla gaye-i hilkatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesiz, akîm bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak.

  İşte, ey Risale-i nur şakirtleri ve Kur'ân'ın hizmetkârları! Sizler ve bizler öyle bir insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı mânevînin âzâlarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz. Elbette, dört fertten bin yüz on bir kuvvet-i mâneviyeyi temin eden sırr-ı ihlâsı kazanmakla tesanüd ve ittihad-ı hakikîye muhtacız ve mecburuz.

  Evet, üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz on bir kıymet alır. Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi, hakikî sırr-ı ihlâs ile, on altı fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i mâneviyesi dört binden geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor.

  Bu sırrın sırrı şudur ki:
  Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın herbiri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda mânevî kıymeti ve kuvvetleri vardır. Haşiye (Evet, sırr-ı ihlâs ile samimî tesanüd ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hattâ ölüme karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır. Çünkü ölüm gelse, bir ruhu alır. Sırr-ı uhuvvet-i hakikiye ile, rıza-yı İlâhî yolunda, âhirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan, biri ölse, "Diğer ruhlarım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla mânevî bir hayatı idame ettiklerinden, ben ölmüyorum" diyerek, ölümü gülerek karşılar. Ve "O ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum" der, rahatla yatar.)
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 3. #3
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 867 + 66388


  Cevap: YİRMİNCİ LEM'A İhlâs hakkında

  ÜÇÜNCÜ DÜSTURUNUZ
  Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz.


  Evet, kuvvet haktadır ve ihlâstadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlâs ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar.
  Evet, kuvvet hakta ve ihlâsta olduğuna bir delil, şu hizmetimizdir. Bu hizmetimizde bir parça ihlâs, bu dâvâyı ispat eder ve kendi kendine delil olur.

  Çünkü yirmi seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmet-i ilmiye ve diniyeye mukabil, burada, yedi sekiz senede yüz derece fazla edildi. Halbuki, kendi memleketimde ve İstanbul'da, burada benimle çalışan kardeşlerimden yüz, belki bin derece fazla yardımcılarım varken, burada ben yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmî; insafsız memurların tarassudat ve tazyikatları altında, yedi sekiz sene sizinle ettiğim hizmet, yüz derece eski hizmetten fazla muvaffakiyeti gösteren mânevî kuvvet, sizlerdeki ihlâstan geldiğine katiyen şüphem kalmadı.

  Hem itiraf ediyorum ki, samimî ihlâsınızla, şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyâdan beni bir derece kurtardınız. İnşaallah tam ihlâsa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlâsa sokarsınız.
  Bilirsiniz ki, Hazret-i Ali (r.a.), o mu'cizevâri kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) o harika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlâsa binaen iltifat ediyorlar. Ve himayetkârâne teselli verip hizmetinizi mânen alkışlıyorlar. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki, bu teveccühleri ihlâsa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlâsı kırsanız, onların tokadını yersiniz. Onuncu Lem'adaki şefkat tokatlarını tahattur ediniz.
  Böyle mânevî kahramanları arkanızda zahîr, başınızda üstad bulmak isterseniz, ("Onları kendi nefislerine tercih ederler." (Haşir Sûresi: 59:9.) sırrıyla ihlâs-ı tâmmı kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize şerefte, makamda, teveccühte, hattâ menfaat-i maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hattâ, en lâtif ve güzel bir hakikat-i imaniyeyi muhtaç bir mü'mine bildirmek ki, en mâsumâne, zararsız bir menfaattir; mümkünse, nefsinize bir hodgâmlık gelmemek için, istemeyen bir arkadaşla yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer "Ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim" arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur; fakat mâbeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar gelebilir.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 4. #4
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 867 + 66388


  Cevap: YİRMİNCİ LEM'A İhlâs hakkında

  DÖRDÜNCÜ DÜSTURUNUZ
  Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmektir.


  Ehl-i tasavvufun mâbeyninde fenâ fi'ş-şeyh, fenâ fi'r-resul ıstılahatı var. Ben sufî değilim. Fakat onların bu düsturu, bizim meslekte fenâ fi'l-ihvân suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefânî denilir. Yani, birbirinde fâni olmaktır. Yani, kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır.
  Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlât, şeyh ile mürid mâbeynindeki vasıta değildir. Belki hakikî kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. Mesleğimiz halîliye olduğu için, meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder. Bu hılletin üssü'l-esası, samimî ihlâstır.

  Samimî ihlâsı kıran adam, bu hılletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var; ortada tutunacak yer bulamaz.

  Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i kübrâ-i Kur'âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşaallah, Risale-i Nur yoluyla Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın daire-i kudsiyesine girenler, daima nura, ihlâsa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir.

  Bediüzzaman Said Nursi
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 5. #5
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 867 + 66388


  Cevap: YİRMİNCİ LEM'A İhlâs hakkında

  SÖZLÜK:
  BİD'A : Dinin aslına uymayan âdet ve uygulamalar.
  Binaen: -den dolayı, -den ötürü, -için, -dayanarak, yapılarak, bu sebepten.
  CADDE-İ KÜBRÂ-İ KUR'ÂNİYE : Kur'ân'ın büyük, geniş ve sağlam caddesi. Kur'ân yolu.
  CİVANMERT : İyiliksever. Cömert. Fedâkâr.
  Çendan: Gerçi, o kadar, her ne kadar, pek o kadar.
  DALÂLET : Hak ve hakîkatten, dinden sapma, ayrılma; azma.
  DUÂ-I MÂNEVÎ : Mânevî duâ. Sözle yapılan mânâ yüklü duâ.
  ENÂNİYET : Benlik, gurur.
  ESAS : Temel. Kök. Rükün. şart. Hakikat ve mahiyetler.
  ESBÂB : Sebepler.
  FÂZÎLET : Değer; meziyet, ilim, îmân ve irfan itibâriyle olan yüksek derece.
  FENÂFİ'L-İHVAN : Kardeşlerinde fâni olmak. Kardeşlerinin sevinçleriyle sevinip acılarıyla üzülmek derecesinde onlarla bütünleşmek.
  FENÂFİ'Ş-ŞEYH : Bütün mânevî kemâlatını şeyhin mânevî şahsiyetinden almak mânâsındaki tâbir.
  FENAFİRRESUL : (Fenâ fir-resul) Tas: Bütün varlığını Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) manevî şahsiyetinde yok etmek mânasına gelir.
  Gavs-ı âzam: 1-Tarikat kurucusu. 2-En büyük gavs, Abdülkadir-i Geylânî Hazretlerinin nâmı.
  Gaybi: Gayba ait, göze görünmeyenlere ait, gaybla ilgili, hazırda olmayan.
  HÂDİM : Hizmet eden, hizmetkâr.
  HAKAİK-I ÎMÂNİYE : Îmân hakîkatleri.
  Hakk:1-Doğru, gerçek, hakikat. 2-Doğruluk.
  HALÎLİYE : Samimî dostluk ve kardeşlik.
  HASLET : Huy, tabiat, karakter, meziyet.
  HÂSSA : Birşeye mahsus özellik, tesir, his, duygu.
  Hazret: Saygı, ululama, yüceltme, övme maksadıyla kullanılan tabir.
  HILLET : Samimî dost.
  Himaye, himâyet: 1-Koruma, esirgeme, muhafaza etme. 2-Kayırma, elinden tutma.
  HİSSİYÂT-I NEFSÂNİYE : Nefse âit duygular.
  HİSSİYÂT-I SÜFLİYE : Alçaltıcı ve nefsin aşağılık istekleri, arzuları.
  HODFURUŞ : f. Kendini beğendirmeğe çalışan. Övünen.
  Hod-gâm, hod-kâm: Kendi keyfini düşünen, bencil.
  HUSUSAN : Bilhassa, özellikle.
  ISTILAHÂT : Terimler. Belli bir ilim veya mesleğe ait özel anlamlı kelimeler.
  İ’tirâf: Başkalarının bilmediği gizli bir kusurunu söyleme, kendisi için iyi sayılmayacak bir hali gizlemeyip söyleme.
  İdâme: Devam ettirme, sürdürme. Devamlı ve daimî kılma.
  İFTİHÂR : Övünme; başkasının iyi bir hâli ile sevinme.
  İHLÂS : Yapılan ibâdet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakîki ve esas gaye etmeyerek, yalnız ve yalnız Allah rızâsını esas maksat edinmek.
  İhlâs:Hâlis, içten, samimi, riyasız, karşılıksız sevgi ve bağlılık
  İHSANÂT-I İLÂHİ : Allah'ın iyilikleri, bağışları.
  İKTİZÂ : Gerekme, gerektirme, lazım gelme, işe yarama, icab etme.
  İltifât: Güzel sözler söyleyerek birini samimi olarak okşama.
  İttihâd: Birleşme, birlik oluşturma, bir olma, birlik oluşturup ikiliği ortadan kaldırma, birlik.
  KEDER : Üzüntü, tasa, kaygı.
  KERÂMET : Allah'ın ihsanıyla velîlerin gösterdikleri adet dışı, olağanüstü haller.
  Kerâmet: 1-Kerem, lutuf, ihsan, bağış. 2-İkram, ağırlama. 3-Allah'ın velî kullarında görülen olağanüstü haller veya tabiatüstü hadiseler. 4-Ermişçesine yapılan iş, hareket veya söylenen söz, fikir.
  KUDSÎ : Mukaddes, yüce, temiz. Kusursuz ve noksansız.
  LÂAKAL : En az, hiç değilse, en azından.
  Lâtîf: 1-Allah'ın güzel isimlerinden. 2-Yumuşak, hoş, güzel, nazik, narin. 3-Cismani olmayan, ruhla ilgili, ruhanî. 4-Tatlı, şirin.
  MÂBEYN : Ara; iki şey arası.
  Mâbeyn: Ara, aralık, iki şeyin arası.
  MAKBUL : Kabul edilmiş olan, geçerli.
  Mânen: İç varlık bakımından, duyguca, gönülce, yürekçe, ruhça, mâna itibarıyle, mânaca.
  MÂNİ : Engel.
  Ma'sûm-âne:Masumca, masum olana yakışacak surette, suçsuz, günahsız bir şekilde.
  MENÂFİ-İ CÜZ'İYE : Cüz'i, küçük menfaatler. Az bir fayda.
  Menfaat: Fayda, kâr, gelir, ihtiyaç karşılığı olan şey.
  MES'UL : Sorumlu.
  MEŞREB : Âdet, huy, yaratılış, ahlâk; takip edilen usûl, yol.
  MEZİYET : İyi ve doğru hareket; üstünlük vasıfları.
  MEZKÛR : Sözü edilen, zikredilen, bahsedilen.
  Mu'cize-vârî: Mucize gibi.
  MUKABİL : Karşı, karşılık olarak, bedel.
  Mukâbil: Karşı, karşılık, muâdil.
  Muvaffakiyet: Allah’ın yardımıyla başarılı olma, muvaffak olma, başarma.
  MUZIR : Ziyan veren, zararlı, zarara sokan.
  MÜKELLEF : Yükümlü, vazifeli. Bir şeyi yapmaya mecbur olan.
  MÜRİD : Tarîkat öğrencisi, bir şeyhe bağlı kişi.
  Müteallikât: İlgili, alakalı.
  NEFS-İ EMMÂRE : Kötülüğü teşvik eden, emreden nefis.
  NEHY-İ İLÂHÎ : Allah'ın yasaklaması.
  NOKTA-İ İSTİNAD : Dayanak noktası, dayanma yeri.
  Nokta-i istinâd: Dayanak noktası, güvenme ve itimat noktası.
  Rızâ-yı İlâhi: Allah’ın rızası, hoşnutluğu.
  Riyâ:1-İki yüzlülük, yalandan gösteriş, samimiyetsizlik. 2-İnsanlardan sağlayacağı maddî veya manevî çıkar düşüncesiyle iyilik yapma veya iyi olma temayülü, eğilimi.
  RİYÂKÂRÂNE : Gösteriş yaparcasına. İki yüzlüce.
  SÂFÎ : Temiz, pâk, duru
  SAKÎL : Ağır, can sıkıcı, çirkin.
  Samîmiyet:1-Samimîlik, içtenlik. 2-Teklifsizlik.
  SAVLET : Saldırı.
  SIRR : Gizli hakikat. Gizli iş. Herkese söylenmeyen şey.
  Sırr: Gizli tutulan, kimseye söylenmeyen şey, gizli iş veya söz.
  SUFİ : (C.: Sufiyyun) Tasavvuf ehli. Sofu.
  SUKÛT : Değerden düşme, düşüş, alçalış.
  ŞÂKİRÂNE : Şükrederek.
  ŞEFAATÇİ : Af için sebep ve vesîle olması ümit edilen.
  ŞEREF : Yükseklik, yücelik. Büyüklük.
  TAARRUZ : Sataşmak, ilişmek, saldırmak.
  Tahattur:1-Hatırlama, hatıra getirme. 2-Unutulduktan sonra hatırlanan şey.
  Tarassudât: Gözlemeler, gözetmeler
  TARÎK-I HAKİKAT : Hak ve hakikat yolu.
  TASAVVUF : Kalbi, dünyanın fâni işlerinden ayırıp, Allah sevgisi ile bağlamak.
  TASAVVUR : Birşeyi zihinde şekillendirme; düşünce, tasarı; tasarlama.
  TAZYİKAT : Baskılar, zorlamalar, sıkıştırmalar.
  Tazyîkât: Tazyikler, baskılar, zorlamalar, sıkıştırmalar.
  TECÂVÜZ : Haddini aşma; söz veya hareketle ileri gitme, saldırma.
  TEFÂNÎ : Fikrî ve ahlâkî kaynaşmak, birbirine fani olmak kardeşinin meziyet ve hissiyatını fikren yaşamak.
  Tercîh: Bir şeyi diğerlerinden üstün tutma, öne alma, seçme, daha çok beğenme.
  Tesânüd: Dayanışma, birbirine dayanma, birbirinden destek alma, omuzdaşlık.
  Tesellî: Avutma, acısını dindirme, güzel sözler söyleyerek rahatlatma.
  Teveccüh: 1-Yüzünü bir yöne çevirme, yönelme, yöneliş. 2-Hoşlanma, güler yüz gösterme, iltifat etme.
  Teveccüh: 1-Yüzünü bir yöne çevirme, yönelme, yöneliş. 2-Hoşlanma, güler yüz gösterme, iltifat etme.
  UBÛDİYET : Kulluk, kölelik, kul olduğunu bilip Allah'a itaat etme.
  UHREVÎ : Ahirete dâir, öteki dünyaya âit.
  Uhuvvet-i hakîkiye: Hakikî, gerçek kardeşlik.
  UMÛR-U HAYRİYE : Hayırlı işler.
  Ümmî: Okuma yazması olmayan, okumamış.
  ÜSSÜ'L-ESAS : Esasların esâsı, en büyük temel, hakiki ve sağlam temel.
  Üstâd: Bir ilim veya sanatta üstün olan kimse. 2-Öğretici; muallim, öğretmen, usta, san'atkâr. 3-Maharetli, tecrübeli, usta.
  Vâsıta: İki şeyi birbirine bitiştiren üçüncü. Aracı.
  VAZİFE-İ ÎMÂNİYE : İmânla ilgili vazife.
  VESÎLE-İ MAKASID : Asıl maksada götüren vesîle, vasıta.
  Zâhir: Görünen, görünücü. Açık, belli, meydanda…
  ZİYÂDE : Fazla, çok.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222