Sayfa 2/2 İlkİlk 12
15 sonuçtan 11 ile 15 arası

 1. #11
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Ecnebî Filozofların Kur'ân'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri - Sayfa: 371


  azamet sıfatlarını ifade eden âyetlerin ekserîsi, müstesna bir güzelliği hâizdir. Kur’ân’ı bîtarafane tercümeye gayret ettimse de, kàrilerim, Kur’ân’ın metnini sadakatkârâne bir ifadeye muvaffak olamadığımı göreceklerdir. Bu kusuruma rağmen, kàriler tercümemde bahis mevzuu ettiğim muhteşem âyetlerin birçoklarını okuyacaklardır.
  Corselle  Kur’ân, beşeriyete ilâhî bir lütuftur. Kur’ân, muzaffer cumhuriyetler meydana getirmiştir.


  Kur’ân âyetlerini nüzul tarihine göre tercüme ve tertip eden İngiltere’nin en mutaassıp papazlarından Rodwell, şu hakikatleri itiraf ediyor:


  Kur’ân, Arabistan’ın basit bedevîlerini öyle bir istihaleye uğratmıştır ki, bunların âdetâ meşhur olduklarını zannedersiniz. Hıristiyanların telâkkisine göre Kur’ân’ın nâzil olmuş bir kitap olduğunu söyleyecek olsak bile, Kur’ân putperestliği imha; Allah’ın vahdaniyet akîdesini tesis; cinlere, perilere, taşlara ibadeti ilga; çocukları diri diri gömmek gibi vahşî âdetleri izale; bütün hurafeleri istîsal; taaddüd-ü zevcatı tahdit ile, bütün Araplar için İlâhî lütuf ve nimet olmuştur.


  Kur’ân bütün kâinatı yaratan, gizli ve âşikâr herşeyi bilen Kadîr-i Mutlak sıfatıyla Zât-ı Kibriyayı takdis ve tebcil ettiğinden, her sitayişe şayandır. Kur’ân’ın ifadesi veciz ve mücmel olmakla beraber, en derin hakikati, en kuvvetli ve mülhem hikmeti takrir eden elfaz ile söylemiştir. Kur’ân, devamlı memleketler değilse de, muzaffer cumhuriyetler vücuda getirmeye hâdim olacak esasları muhtevî olduğunu ispat etmiştir. Kur’ân’ın esaslarıyladır ki, fakr ve sefaletleri ancak
  Arabistan: (bk. bilgiler) Hıristiyan: (bk. bilgiler – Hıristiyanlık)
  Kadîr-i Mutlak: hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın herşeye gücü yeten sonsuz kudret sahibi Allah Rodwell: (bk. bilgiler)
  Zât-ı Kibriyâ: sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Allah akîde: inanç
  azamet: büyüklük bahis: konu
  bedevî: çölde yaşayan, göçebe beşeriyet: insanlık
  bîtarafâne: tarafsız bir şekilde celâlet: yücelik, haşmet, heybet
  ekserîsi: çoğunluğu elfaz: lâfızlar, sözler
  fakr: fakirlik, ihtiyaç hali hakikat: gerçek
  hikmet: amaç, gaye hurafe: delile dayanmayan saçma inanış
  hâdim: hizmetçi, hizmet eden hâiz: sahip
  ilga: kaldırmak, lağvetmek, hükümsüz bırakmak imha: yok etme
  istihâle: bir halden başka bir hale dönüşme ve değişme, başkalaşma istîsal: kökünden söküp atmak, kökünü kazımak
  izale: giderme, ortadan kaldırma kàri: okuyucu
  kâinat: evren, yaratılmış her şey lütuf: iyilik, ihsan, bağış
  mevzu: bahis, konu muhtevî: ihtiva eden, içine alan
  mutaassıp: tutucu muvaffak: başarılı olma, erişme
  muzaffer: zafer kazanmış, galip mücmel: kısa, kısaca
  mülhem: ilham olunmuş müstesna: seçkin
  nâzil olan: inen, indirilen nüzûl: iniş, inme
  putperest: putlara tapan sadakatkârâne: sâdık ve bağlı bir tarzda
  sefalet: perişanlık, yoksulluk sitayiş: övme, medih
  taaddüd-ü zevcât: çok eşlilik tahdit: sınırlama
  takdis: Allah’ın her türlü eksiklik ve çirkinlikten yüce olduğunu ilân etme takrir: yerleştirme, sağlamlaştırma
  tebcil: yüceltme, saygı gösterme telâkki: anlama, kabul etme
  tercüme: bir sözü bir dilden başka bir dile çevirme tertip: sıralama, düzene koyma
  tesis: kurma, yerleştirme vahdâniyet: Allah’ın bir ve tek olup ortağının olmayışı
  vahşî: medenî olmayan, kaba veciz: kısa, özlü ve çarpıcı söz
  âdetâ: sanki, tıpkı âyet: Kur’ân’ın her bir cümlesi
  âşikâr: açıkça İlâhî: Allah tarafından olan
  İngiltere: (bk. bilgiler) şayan: lâyık, yaraşır

  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Ecnebî Filozofların Kur'ân'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri - Sayfa: 372


  cehaletleriyle kabil-i kıyas olan, susuz ve çıplak bir yarımadanın sekenesi, yeni bir dinin hararetli ve samimî sâlikleri olmuşlar, devletler kurmuşlar, şehirler inşa etmişlerdir. Filhakika Müslümanların heybetidir ki, Füsdat, Bağdat, Kurtuba, Delhi, bütün Hıristiyan Avrupa’yı titreten bir azamet ve haşmet ihraz etmişlerdir.
  Rodwell  Müslümanlık, dünyanın kıvamı olan bir dindir; cihan medeniyetinin istinad ettiği temelleri muhtevîdir


  Fransa’nın en maruf müsteşriklerinden Gaston Care, 1913 senesinde Le Figaro Gazetesinde, yeryüzünden Müslümanlık kalkacak olursa, müsalemetin muhafazasına imkân olup olmadığı hakkında makaleler silsilesi yazmış ve o zaman bu makaleler Şark gazeteleri tarafından tercüme olunmuştu. Fransız müsteşriki diyor ki:


  Yüz milyonlarca insanın dini olan Müslümanlık, bütün sâliklerine nazaran, dünyanın kıvamı olan bir dindir. Bu aklî dinin menbaı ve düsturu olan Kur’ân, cihan medeniyetinin istinad ettiği temelleri muhtevîdir. O kadar ki, bu medeniyetin, İslâmiyet tarafından neşrolunan esasların imtizacından vücut bulduğunu söyleyebiliriz.

  Filhakika, bu âlî din, Avrupa’ya, dünyanın imarkârâne inkişafı için lâzım olan en esaslı kaynakları temin etmiştir. İslâmiyetin bu fâikiyetini teslim ederek, ona medyun olduğumuz şükranı tanımıyorsak da, hakikatın bu merkezde olduğunda şek ve şüphe yoktur.


  Fransız muharriri, daha sonra, Kur’ân’ın umumî müsalemeti muhafaza hususundaki hizmetini bahis mevzuu ederek diyor ki:

  İslâmiyet, yeryüzünden kalkacak ve bu suretle hiçbir Müslüman kalmayacak olursa, barışı devam ettirmeye imkân kalır mı? Hayır buna imkân yoktur!
  Gaston Care

  Avrupa: (bk. bilgiler) Bağdat: (bk. bilgiler)
  Delhi: (bk. bilgiler) Fransa: (bk. bilgiler)
  Fustat: (bk. bilgiler) Hıristiyan: (bk. bilgiler – Hıristiyanlık)
  Kurtuba: (bk. bilgiler) Rodwell: (bk. bilgiler)
  azamet: büyüklük bahis mevzuu: söz konusu
  cehalet: cahillik cihan: dünya
  düstur: yasa, kanun, prensip filhakika: gerçekten, doğrusu
  fâikiyet: üstünlük, başkalarından farklı ve üstün olmak hakikat: gerçek, doğru
  hararet: ısı, sıcaklık haşmet: heybet, görkem
  ihraz: erişmek, kazanmak imarkârâne: imar edici olarak, tamir edici olarak
  imtizaç: birleşme, kaynaşma inkişaf: gelişme
  istinad: dayanma, dayanak kabil-i kıyas: kıyası mümkün
  kıvam: bir şeyin direği, nizamı maruf: bilinen, tanınan
  medyun: borçlu menba: kaynak
  muhafaza: koruma muharrir: yazar, gazete yazarı
  muhtevî: ihtiva eden, içine alan müsalemet: barış ve huzur içinde olma
  müsteşrik: Oryantalist; Avrupalı olduğu halde, Doğu milletlerinin tarih, dil, din ve edebiyatıyla ilgili araştırma yapan kimse nazaran: bakarak, –göre
  neşr: yazma, yayımlama samimî: içten
  sekene: oturanlar, ikamet edenler silsile: zincir, soy ağacı
  sâlik: yol alan, bir yol veya meslekte yürüyen temin etme: sağlama, güvence altına alma
  tercüme: bir sözü bir dilden başka bir dile çevirme umumî: genel
  âlî: yüce, yüksek şark: doğu
  şek: şüphe, tereddüt şükran: minnettarlık, teşekkür

  Yazar : Risale Forum

 3. #13
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Ecnebî Filozofların Kur'ân'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri - Sayfa: 373


  Kur’ân bütün dinî kitaplara fâiktir

  Alman âlimlerinden ve müsteşriklerinden Jochahim du Rulpp Kur’ân’ın sıhhate verdiği ehemmiyetten bahsederken şu sözleri söylüyor:


  İslâmiyetin, şimdiye kadar Avrupa muharrirlerinden hiçbirinin nazar-ı dikkatini celb etmeyen bir safhasını bahis mevzuu etmek istiyorum. İslâmiyetin bu safhası, onun sıhhati muhafaza için vuku bulan emirleridir. Evvelâ şunu itiraf etmek lâzımdır: Kur’ân, bu nokta-i nazardan bütün dinî kitaplara fâiktir. Kur’ân’ın tarif ettiği basit, fakat mükemmel sıhhî kaideleri nazar-ı dikkate alırsak, bu mukaddes kitap sayesinde, bütün dünyanın bazı kısımlarıyla, haşarat mahşeri olan Asya’nın müthiş bir tehlike olmaktan kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık nezafeti, temizliği, nezaheti bütün sâliklerine farz etmekle, birçok tahripkâr mikropları imha etmiştir.

  Jochahim  Kur’ân âyetleri İslâmiyetin muhteşem bünyesinde altın bir kordon gibi işlenmiştir


  Sembires Encyclopedia namıyla intişar eden İngilizce muhitü’l-maarifte, Müslümanlıktan şu suretle bahsolunmaktadır:

  İslâm Peygamberinin seciyesini aydınlatan Kur’ân âyetleri, son derece mükemmel ve son derece müessirdir. Bu kısım âyetler, Müslümanlığın ahlâkî kaidelerini ifade eder. Fakat bu kaideler, bir iki sûreye münhasır değildir. Bu âyetler, İslâmiyetin muhteşem bünyanında, altından bir kordon gibi işlenmiştir. İnsafsızlık, yalancılık, hırs, israf, fuhuş, hıyanet, gıybet, bunların hepsi Kur’ân tarafından en şiddetli surette takbih olunmuş ve bunlar reziletin ta kendisi tanınmıştır.

  Diğer taraftan, hüsn-ü niyet sahibi olmak, başkalarına iyilik etmek, iffet, haya, müsamaha, sabır ve tahammül, iktisat, doğruluk, istikamet, sulhperverlik, hakperestlik,

  Asya: (bk. bilgiler) Avrupa: (bk. bilgiler)
  bahis mevzu: söz konusu bünyan: yapı, bünye, saray
  celb etme: çekme farz etmek: şart koşmak, zorunlu tutmak
  fâik: üstün gıybet: arkadan çekiştirmek, o anda yanında olmayan birisinin aleyhinde konuşmak
  haşarat: zehirli böcekler hüsn-ü niyet: iyi niyet
  hıyanet: hainlik, ihanet iffet: namus
  iktisat: tutumluluk imha etme: yok etme
  intişar: yayılma israf: savurganlık
  istikamet: doğruluk kaide: düstur, prensip
  mahşer: haşir meydanı, kıyametten sonra insanların âhirette tekrar diriltilip toplanacakları yer muhafaza: koruma, saklama
  muharrir: yazar, gazeteci muhitü’l-maarif: ilim okyanusu, ilim ansiklopedisi
  mukaddes: her türlü çirkinlikten ve eksiklikten arınmış, kutsal müessir: tesirli, etkili
  mükemmel: noksansız, kusursuz münhasır: ait, mahsus, sınırlı
  müsamaha: hoşgörü müsteşrik: Oryantalist; Avrupalı olduğu halde, Doğu milletlerinin tarih, dil, din ve edebiyatıyla ilgili araştırma yapan kimse
  nazar-ı dikkat: dikkat içeren bakış nezafet: temizlik
  nezahet: nezihlik, temizlik nokta-i nazar: bakış noktası, açısı
  rezilet: rezillik, aşağılık safha: merhale, aşama, dönem
  seciye: huy, karakter sulhperverlik: barışseverlik
  sâlik: yol alan, bir yol veya meslekte yürüyen sıhhat: sağlamlık, doğruluk, sağlık
  sıhhî: sağlıklı tahammül: dayanma, katlanma, sabretme
  tahripkâr: tahrip ederek takbih: kötüleme, çirkin görme
  vuku bulma: meydana gelme âlim: ilim sahibi

  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Ecnebî Filozofların Kur'ân'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri - Sayfa: 374


  herşeyden fazla Cenab-ı Hakka itimad ve tevekkül, Allah’a itaat, Müslümanlık nazarında hakikî iman esasları ve hakikî bir mü’minin başlıca sıfatları olarak gösterilmiştir.  Resul-i Ekrem idrak ve şuur timsâlidir


  Profesör Edward Monte, “Hıristiyanlığın İntişarı ve Hasmı Olan Müslümanlar” ünvanlı eserinin 17 ve 18’inci sayfalarında diyor ki:


  Rasyonalizm, yani “akliye” kelimesinin müfadını ve tarihî ehemmiyetini tevsi edebilirsek, Müslümanlığın aklî bir din olduğunu söyleyebiliriz. Akıl ve mantık mısdâkıyla akaid-i diniyeyi muhakeme eden mektep, rasyonalizm kelimesinin, İslâmiyete tamamıyla mutabık olduğunu teslim etmekte tereddüt etmez.


  Resul-i Ekrem şuur ve idrak timsâli olduğu, dimağının iman ışıkları ve kâmil bir yakîn ile pür-nur olduğu muhakkaktır. Resul-i Ekrem, muasırlarını aynı heyecanla alevlemiş, bu sıfatlarla teçhiz etmiştir. Hazret-i Muhammed (a.s.m.), başarmak istediği ıslahatı, İlâhî bir vahiy olarak takdim etmiştir. Bu, İlâhî bir vahiydir. Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.) dini ise, akıl kaidelerinin ilhamlarına tamamıyla muvafıktır.
  Ehl-i İslâma göre İslâmiyetin esas akaidi, şu suretle hülâsa olunabilir:


  Allah birdir; Muhammed (a.s.m.) Onun Peygamberidir. Filhakika, İslâmiyetin esaslarını sükûnetle ve derin bir teemmülle tetkik ettiğimiz zaman, bunların, Allah’ın birliğine ve Muhammed’in (a.s.m.) risaletine, sonra haşir ve neşre ve itikada müntehi olduklarını görürüz. Bizzat dinin esasları tanınan bu iki akide,

  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah Hıristiyanlık: (bk. bilgiler)
  Rasyonalizm: akılcılık, aklı ön plânda tutan bir felsefî akım Resul-i Ekrem: Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
  akaid: inanç sistemi; dinin inanılması gereken inançları ve yapılması gereken ibadetlerin tümü akaid-i diniye: dinî inançlar ve ibadetler
  akide: inanç aklî: akılla ilgili, akla uygun
  bizzat: kendisi dimağ: akıl, beyin
  ehl-i İslâm: İslâma tabi olan, Müslümanlar filhakika: gerçekten, doğrusu
  hakiki: gerçek hakperestlik: doğruluk, gerçekçilik
  hasm: rakip haşir ve neşr: öldükten sonra âhiret âleminde tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma ve sonra tekrar dağılma
  hülâsa olunma: özetlenme idrâk: anlayış, kavrayış
  ilham: Allah tarafından kalbe atılan mânâlar intişar: yayılma
  itaat: emre uyma, boyun eğme itikad: inanç
  itimad: güvenme kaide: düstur, prensip
  kâmil: olgun, mükemmelliğe ulaşmış mektep: ekol, akım
  muasır: çağdaş muhakeme: değerlendirme, yargılama
  muhakkak: gerçekliği kesin olarak bilinen mutabık: uygun
  muvafık: lâyık, uygun müfad: ifade edilen mânâ, bir şeyden çıkan mânâ
  müntehî olma: bir fikre, inanca vs. varma, neticeye ulaşma mü’min: iman eden, Allah’a ve Onun gönderdiği şeylere inanan
  mısdâk: doğrulayıcı delil, ölçüt, kriter nazarında: gözünde, bakışında
  pür-nur: çok nurlu, çok aydınlık risalet: elçilik, peygamberlik
  sükûnet: dinginlik takdim: sunma
  teemmül: düşünme, inceden inceye araştırma tetkik: inceleme, araştırma
  tevekkül: kulun üzerine düşeni yaptıktan sonra sonucunu Allah’a bırakması; Allah’a güvenme ve Onu vekil kabul etme tevsi: genişletme, kuşatma, ihata etme, kavrama
  teçhiz: cihazlandırma, donatma timsal: sembol, örnek, nümune
  vahiy: Allah tarafından peygambere gelen bilgiler yakîn: kesin ve doğru bilgi
  İlâhî: Allah tarafından olan ıslahat: iyileştirme, düzeltme
  şuur: bilinç, anlayış, idrak
  Yazar : Risale Forum

 5. #15
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Ecnebî Filozofların Kur'ân'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri - Sayfa: 375


  bütün dindar insanlarca akıl ve mantığa müstenid telâkki olunmakta ve bunlar Kur’ân’ın akidelerinin hülâsası bulunmaktadır.

  Kur’ân’ın ifadesindeki sadelik ve berraklık, Müslümanlığın intişar ve i’tilâsını bilâ-tevakkuf temâdi ettiren sâik kuvvet olmuştur. Resul-ü İslâm tarafından tebliğ olunan mukaddes talimatın cihanşümul terakkisine rağmen, Müslümanların ilham kaynağı ve en kuvvetli ilticagâhı Kur’ân olmuştur. En takdiskâr ve kanaat-bahş bir lisanla, başka bir kitab-ı münzelin tefevvuk edemeyeceği bir ifade ile takrir eden kitap, Kur’ân’dır. Bu kadar mükemmel ve esrarengiz, her insanın tetkikine bu kadar açık olan bir din, muhakkak, insanları kendisine meclûb eden i’câzkâr kudreti hâizdir. Müslümanlığın bu kudreti hâiz olduğunda şüphe yoktur.

  Edward Monte
  Resul-ü İslâm: İslâm Peygamberi akide: inanç
  bilâ-tevakkuf: duraksamadan, durmaksızın cihanşümul: dünya çapında, evrensel
  esrarengiz: sırlı, gizemli haiz: sahip olma
  hülâsa: öz, özet ilham: Allah tarafından insanın kalbine indirilen mânâ
  ilticâgâh: sığınak intişar: yayılma
  i’cazkâr: mu’cizeli, benzerini yapmakta başkalarını âciz ve hayrette bırakan i’tilâ: yükselme, yücelme
  kanaat-bahş: kanaat verici, tatmin eden, doyurucu kitab-ı münzel: indirilen, indirilmiş kitap
  kudret: güç ve iktidar lisan: dil
  meclûb etme: celb etme, çekme mukaddes: her türlü çirkinlikten ve eksiklikten arınmış, kutsal
  müstenid: dayanan sâik: sevk edici sebep, neden
  takdîskâr: takdis eden, mukaddes ve kusurlardan uzak olduğunu ifade eden takrir: ifade etme, bildirme
  talimat: bildiriler, emirler tebliğ: bildirme, ulaştırma
  tefevvuk: üstün gelme telâkki: anlama, kabul etme
  temâdi: devamlı terakki: ilerleme
  tetkik: inceleme, araştırma

  Yazar : Risale Forum

Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222