Sayfa 2/2 İlkİlk 12
14 sonuçtan 11 ile 14 arası

 1. #11
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: İnsan ve Kâinat - Sayfa: 335


  Menfaat için kullanılan لَكُمْ 1 ’deki ل eşyanın hilkaten mübah, helâl, menfaatli olarak yaratılıp, bazı ârızalardan dolayı haram olmuş olduklarına işarettir. Meselâ ağyârın malı, ismet-i şeriye için haram olmuştur. İnsanın eti hürmet ve keramet için, zehir zarar için, lâşe eti necaset için haram olmuşlardır.

  Ve keza, herbir şeyde bir faide, bir menfaat olduğuna remizdir.

  Ve keza beşer için herşeyde bir menfaati bulunduğuna remizdir. Evet, hangi şey olursa olsun, beşere bir cihetten bir istifadeyi temin eder, velev ibret almak için olsun.


  Ve keza, arzın karnında istikbal insanlarını intizar eden pek çok rahmetin hazine ve definelerinin bulunduğuna remizdir.

  لَكُمْ car ve mecrurunun مَافِى اْلاَرْضِ 2 üzerine takdimi, beşere ait istifadelerin her gayeden evvel ve evlâ olduğuna işarettir.

  Umumu ifade eden مَا herşeyde menfaatleri aramaya insanları tergib ve teşvik içindir. فِى اْلاَرْضِ 3 ’deki فِى’nin عَلٰى ’ya tercihi, en çok menfaatlerin arzın karnında olduğuna ve arzın karnındaki eşyanın taharrîsine insanları teşcî ettiğine işarettir.


  Ve keza, arzın içindeki maden ve maddelerin istifade-i beşer için yaratılışı, arzın içinde henüz keşfedilemeyen anâsır ve maddelerden, tekâlif-i hayatın zahmetlerinden müstakbelin insanlarını kurtaracak bazı gıdaî vesaire maddelerin vücudu mümkün olduğuna delâlet eder.


  Not
  Dipnot-1 Sizin için.
  Dipnot-2 Yeryüzünde bulunan her şey.
  Dipnot-3 Yerde (içinde).


  anâsır: unsurlar, elementler arz: dünya
  ağyâr: başkaları, diğerleri beşer: insanlık
  cihet: yön câr: (cer harfleri)
  delâlet: delil olma, işaret etme evlâ: daha iyi, üstün
  eşya: şeyler, varlıklar gıdaî: gıdayla ilgili
  hilkaten: yaratılış itibariyle hürmet: saygı gösterme
  intizar: gözleme, bekleme ismet-i şer’iye: dinen ve İslâm hukukuna göre masum olma ve dokunulmazlık
  istifade: faydalanma, yararlanma istifade-i beşer: insanlığın faydalanması, yararlanması
  istikbal: gelecek keramet: üstünlük, şeref
  keza: bunun gibi lâşe: leş
  mecrur: Ar. gr. başına gelen bir câr harfi veya bir tamlama nedeniyle son harfi esre olan kelime menfaat: fayda, yarar
  mübah: helâl, serbest; dinen yapılmasında ve yapılmamasında hiçbir sakınca olmayan davranışlar; yeme, içme gibi müstakbel: gelecek zaman
  necaset: pislik rahmet: İlâhî şefkat ve merhamet
  remiz: gizli bir mânâyı ince bir işaretle gösterme taharrî: araştırma, inceleme
  takdim: öne alma, öne geçirme tekâlif-i hayat: hayatla ilgili sorumluluklar ve yükümlülükler
  tergib: isteklendirme, istek uyandırma teşcî: cesaretlendirme, teşvik etme
  teşvik: şevklendirme umum: genel
  velev: şayet, olsa bile vücud: varlık
  ârıza: sonradan ortaya çıkan durum, nitelik, sebep عَلٰى: (bk. ḥ-r-f
  فِى: (bk. ḥ-r-f ل: (bk. ḥ-r-f
  مَا: (bk. ḥ-r-f

  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: İnsan ve Kâinat - Sayfa: 336


  جَمِيعًا 1 arzdaki bazı eşyanın abes ve faidesiz olduklarına ait evhamı def etmek içindir.

  ثُمَّ اسْتَوٰى 2 ﴿’daki ثُمَّ 3 arzın hilkatiyle semavatın tesviyesi arasındaki Cenâb‑ı Hakkın ef’al ve şuunatının silsilesine işarettir. Ve keza, beşere menfaat hususunda, semavatın tesviyesi arzın hilkatinden rütbece uzak olduğuna delâlet eder.

  İcâz ve ihtisar için, 4 اَرَادَ اَنْ يُسَوِّىَ yerinde اِسْتَوٰى 5 denilmiştir. اِسْتَوٰى kelimesinin istimali, burada mecazdır. Yani, hedefe kastını hasredip sağa sola bakmayanlar gibi, semavatın tesviyesini irade etmiştir.


  اِلَى السَّمَاۤءِ 6 ﴿Bu semadan maksat, semavatın maddesi olan buhardır.

  فَسَوّٰيهُنَّ 7 ﴿’deki ف tefrîi ifade ettiğine nazaran, tesviyenin istivâya bağlanması, فَيَكُونُ 8 ’nün كُنْ 9 emrine veya kudretin taallûku iradenin taallûkuna veya kazânın kadere olan terettüplerine benziyor. Ve tâkibi ifade ettiğine göre, mukadder bazı fiilere imadır.

  Takdir-i kelâm, نَوَّعَهَا وَنَظَّمَهَا وَدَبَّرَ اْلاَمْرَ بَيْنَهَا فَسَوّٰيهُنَّ ilâ âhir, ’den ibarettir.  Not
  Dipnot-1 Tamamı.
  Dipnot-2 Sonra belli bir nizam ve intizamla düzenledi.
  Dipnot-3 Sonra.
  Dipnot-4 Tesviyeyi (dengeli bir şekilde düzenlemeyi) irade etti.
  Dipnot-5 Belli bir nizam ve intizamla düzenledi.
  Dipnot-6 Gökyüzüne.
  Dipnot-7 Onları belli bir nizam ve intizamla düzenledi.
  Dipnot-8 Hemen oluverir.
  Dipnot-9 Ol.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah abes: mânâsız, faydasız, boş
  arz: dünya beşer: insan, insanlık
  def etmek: gidermek, uzaklaştırmak delâlet: delil olma, işaret etme
  ef’âl: fiiler, işler evham: kuruntular, şüpheler
  eşya: şeyler, varlıklar hasretme: sınırlandırma, yalnızca bir şeye ait ve özgü kılma
  hilkat: yaratılış icâz: Kur’ân’ın vecizliği, geniş mânâları az sözle anlatması
  ihtisar: kısaltma, özetleme ilâ âhir: sonuna kadar
  irade: Allah’ın dilemesi irade etme: dileme, isteme
  istimâl: kullanılma istivâ: düzeltme, düzgün yapma
  kader: Allah’ın, meydana gelecek hâdiseleri olmadan önce bilmesi, takdir etmesi, plânlaması kazâ: olacağı Allah tarafından bilinen ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması
  keza: bunun gibi kudret: Allah’ın sonsuz güç ve iktidarı
  mecaz: bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz mukadder: gr. lâfız olarak zikredilmediği halde gizli olarak kastedilen
  nazaran: –göre semavat: gökler
  silsile: zincir, sıra, dizi taallûk: bağlanma, bitişme, alâkalı, ilgili olmak
  takdir-i kelâm: sözün gelişi; lâfız olarak zikredilmediği halde, görünen lâfzın altında kapalı olarak bulunan söz, mânâ tefrîi: teferruat ve ayrıntılara ayırmakla ilgili
  terettüp: neticelenme, sonuç olarak ortaya çıkma tesviye: dengeli bir şekilde düzenleme
  tâkip: bir şeyin ardından hemen başka bir şeyin onu takip etmesi, gelmesi [ şuûnât: durumlar, işler, özellikler; Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden Zâtına ait mukaddes özellikler
  ثُمَّ: (bk. ḥ-r-f
  Yazar : Risale Forum

 3. #13
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: İnsan ve Kâinat - Sayfa: 337


  Yani, “Nevilere ayırdı, tanzim etti, aralarında lâzım gelen emirleri, tedbirleri yaptı, sonra yedi tabakaya tesviye etti.”

  سَوّٰى Yani, “Muntazam, müstevi; envâı, eczaları mütesavi olarak yarattı.”

  هُنَّ Bu zamirin cem’i, semavat olacak maddenin nevilere münkasım olduğuna işarettir.

  سَبْعَ 1 ﴿tâbiri, semavat tabakalarının kesretine işarettir ve bu tabakaların teşekkülât-ı arziyenin edvar-ı seb’asıyla sıfât-ı seb’aya münasebettar olduğuna îmadır.

  سَمٰوَاتٍ 2 ﴿ Bu semaların bir kısmı, seyyarat balıklarına denizdir; bir kısmı da sabit yıldızlara mezraadır; bir kısmı da sema çiçekleri hükmünde olan derâri yıldızlara bahçe ve bostandır.

  وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ 3 ﴿ Bu و atıf içindir. Halbuki burada atfın tarafeyni arasında münasebet yoktur. Öyleyse, bu münasebeti bulmak için takdire ihtiyaç vardır. Şöyle ki: وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ 4 “Öyleyse, bu büyük ecramın Hâlıkı Odur.” وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ “Öyle ise o ecramdaki san’atı tanzim, tahkim eden Odur.”

  İlsakı ifade eden بِكُلِّ 5 kelimesindeki ب ilmin, malûmdan infikâk ve infisalinin mümkün olmadığına işarettir.


  Not
  Dipnot-1 Yedi.
  Dipnot-2 Gökler.
  Dipnot-3 “O, her şeyi hakkıyla bilendir.” Bakara Sûresi, 2:29.
  Dipnot-4 Onun her şeye gücü yeter.
  Dipnot-5 Her şeye.


  Hâlık: her şeyi yaratan Allah atıf: bağlama, bağlaç; kendinden öncekiyle sonraki kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı kuran edat
  cem’i: çoğul kipinde gelme derârî: inciler gibi olan
  ecram: büyük cisimler; gezegenler, yıldızlar ecza: cüzler, parçalar
  edvâr-ı seb’a: yedi devir, yedi dönem envâ: çeşitler, türler
  ilsâk: bitiştirme, yapıştırma infikâk: ayrılma, çözülme
  infisal etme: ayrılma kesret: çokluk
  malûm: bilinen mezraa: tarla
  muntazam: düzenli münasebet: alâka, ilgi
  münasebettar: alâkalı, ilgili münkasım: kısımlara ayrılmış
  müstevî: düzgün mütesâvî: birbirine eşit, orantılı
  nevi: tür, çeşit semavat: gökler
  semâ: gök seyyarat: gezegenler
  sıfât-ı seb’a: yedi sıfat tabir: ifade
  tahkim etme: hikmetle yerleştirme, sağlam hale getirme takdir: lâfız olarak zikredilmediği halde, görünen lâfzın altında kapalı olarak bulunan sözü, mânâyı gösterme
  tanzim: düzenleme tarafeyn: iki taraf
  tedbir: çekip çevirme, ihtiyacını karşılama tesviye: dengeli bir şekilde düzenleme, düzeltme
  teşekkülât-ı arziye: dünyanın oluşum devreleri zamir: ismin yerini tutan kelime
  îma: gizli ve ince bir mânâyı işaret etme, gösterme ب: (bk. ḥ-r-f
  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: İnsan ve Kâinat - Sayfa: 338


  كُلِّ 1 tâmimi ifade eden bir edattır. Burada ifade ettiği tâmimden hiçbir şeyin, hiçbir ferdin tahsisi ve daire-i şümulünden ihracı yoktur. Bu itibarla 2 مَا مِنْ عَامٍّ اِلاَّ وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ olan kaide-i külliyeyi tahsis ediyor. Çünkü kendisi bu kaidenin şümulünden hariç kalmıştır.

  شَىْءٍ 3 Bu kelime vacip, mümkin, mümtenie şâmildir.

  عَلِيمٌ 4 Yani, zâtı ile ilim arasında zarurî, lüzumî sübut vardır.


  Not
  Dipnot-1 Her şey.
  Dipnot-2 Her umumî kâidenin bir istisnâsı vardır.
  Dipnot-3 Bir şey.
  Dipnot-4 İlmi, ezelî ve ebedî olan ve herşeyi en iyi bilen Allah.


  daire-i şümûl: kapsam alanı edat: cümle içinde isim ve fiil ve zamirlerle birlikte kullanılarak zaman, durum, yer ve yön gösteren kelimeler
  ferd: birey, kişi ihraç: çıkarma
  itibar: özellik kaide: düstur, kural
  kaide-i külliye: genel kural lüzumî: gereklilik, lüzumluluk
  mümkin: varlığı ile yokluğu imkân dahilinde ve eşit olan ve varlığı Allah’ın var etmesine bağlı olan mümteni: olması muhal olan şey
  sübut: sabit olma, kesin olarak var olma tahsis: hâs kılma, özelleştirme; genel bir mânâ ve hüküm ifade eden bir sözü, belirli bir hükme mahsus kılma, belirli bir mânâda kullanma
  tâmim: umumileştirme, genelleme; bir hükmü aynı cinsin bütün fertlerine verme vâcib: varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan, Allah
  zarurî: zorunlu, gerekli şamil: içine alan, kapsamlı
  şümul: kapsamlılık

  Yazar : Risale Forum

Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222