Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

Sayfa 2/5 İlkİlk 12345 SonSon
45 sonuçtan 11 ile 20 arası

 1. #11
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Nübüvvet Hakkında - Sayfa: 232


  ve ipham etmişse de, yine hakikatlere işareten bazı emareler, karîneler vaz etmiştir.

  Bu nükteleri aklına koyduktan sonra, şu gelen fezlekeye dikkat et.


  Şeriat-ı İslâmiye, aklî burhanlar üzerine müessestir. Bu şeriat, ulûm-u esasiyenin hayatî noktalarını tamamıyla tazammun etmiş olan ulûm ve fünundan mülâhhasdır. Evet, tehzibü’r-ruh, riyazetü’l-kalb, terbiyetü’l-vicdan, tedbirü’l-cesed, tedvirü’l-menzil, siyasetü’l-medeniye, nizâmâtü’l-âlem, hukuk, muamelât, âdâb-ı içtimaiye, vesaire vesaire gibi ulûm ve fünûnun ihtiva ettikleri esasatın fihristesi, şeriat-ı İslâmiyedir.

  Ve aynı zamanda, lüzum görülen meselelerde, ihtiyaca göre izahatta bulunmuştur. Lüzumlu olmayan yerlerde veya zihinlerin istidadı olmayan meselelerde veyahut zamanın kabiliyeti olmayan noktalarda, bir fezleke ile icmal etmiştir. Yani, esasları vaz etmiş, fakat o esaslardan alınacak hükümleri veya esasata bina edilecek füruatı akıllara havale etmiştir. Böyle bir şeriatın ihtiva ettiği fenlerin üçte biri bile, şu zaman-ı terakkide, en medenî yerlerde, en zeki bir insanda bulunamaz. Binaenaleyh, vicdanı insaf ile müzeyyen olan zat, bu şeriatın hakikatinin bütün zamanlarda, bilhassa eski zamanda, tâkat-i beşeriyeden hariç bir hakikat olduğunu tasdik eder.

  Evet, zahiren İslâmiyet dairesine girmeyen düşman feylesofları bile, bu hakikati tasdik etmişlerdir. Ezcümle, Amerikalı feylesof Carlyle, Alman edib-i şehîri Goethe’den naklen, Kur’ân’ın hakaikine dikkat ettikten sonra, “Acaba İslâmiyet içinde âlem-i medeniyetin tekemmülü mümkün müdür?” diye sormuştur. Yine bu suale cevaben demiştir ki:

  “Evet. Muhakkikler, şimdi o daireden istifade ediyorlar.”

  Yine Carlyle demiştir ki: “Hakaik-ı Kur’âniye tulû ettiği zaman, ateş gibi bütün  Alman: (bk. bilgiler -- Almanya) Amerika: (bk. bilgiler)
  Carlyle: (bk. bilgiler) Goethe: (bk. bilgiler)
  aklî burhan: güçlü ve sarsılmaz, akla ve mantığa uygun kesin delil binaenaleyh: bundan dolayı
  edib-i şehîr: meşhur edebiyatçı, yazar emare: belirti, işaret
  esasat: esaslar, prensipler ezcümle: meselâ, örneğin
  feylesof: filozof; felsefe ile uğraşan, felsefeci fezleke: özet, sonuç
  fihriste: içerik fünun: fenler, bilimler
  fürûât: ayrıntılar, detaylar hakaik: gerçekler, esaslar
  hakaik-ı Kur’âniye: Kur’ân’ın hakikatleri, esasları hayatî: hayatla ilgili; can alıcı, önemli
  icmal etmek: özetlemek ihtivâ: kapsama, içine alma
  ipham: üstü kapalı bırakma, ayrıntıya girmeme istidad: kabiliyet, yetenek
  karîne: bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ipucu, işaret muamelât (ilmi): ticarî münasebetler, ilişkiler
  muhakkik: gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler müesses: kurulmuş, kurulu
  mülahhas: özetlenmiş müzeyyen: süslenmiş
  nizâmâtü’l-âlem (ilmi): dünya düzeni, Uluslararası ilişkiler bilimi nükte: ince ve derin mânâ
  riyazetü’l-kalb (ilmi): kalp terbiyesi, tasavvuf ilmi siyasetü’l-medeniye (ilmi): kamu idare ve yönetimi ilmi
  tasdik: doğrulama, onaylama tazammun etmek: kapsamak, içine almak
  tedbîrü’l-cesed (ilmi): bedenin ihtiyaçlarını, tedbir ve düzenini sağlama; beden sağlığı tedvirü’l-menzil (ilmi): ev idaresi ilmi
  tehzibü’r-ruh (ilmi): ruh terbiyesi ilmi; psikoloji tekemmül: ilerleme, yükselme
  terbiyetü’l-vicdan (ilmi): vicdan terbiyesi tulû etme: doğma
  tâkat-i beşeriye: insan takati, gücü ulûm: ilimler
  ulûm-u esasiye: temel ilimler vaz etme: koyma, yerleştirme
  vesaire: ve diğer zahiren: dış görünüş itibariyle
  zaman-ı terakki: ilerleme devri âdâb-ı içtimâiye (ilmi): toplumsal ahlâk ve sosyal ilişkiler
  âlem-i medeniyet: medeniyet âlemi, dünyası şeriat: Allah tarafından bildirilen İlâhî hükümlerin hepsi, İslâmiyet
  şeriat-ı İslâmiye: İslâm şeriatı

  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Nübüvvet Hakkında - Sayfa: 233


  dinleri yuttu. Zaten bu onun hakkı idi. Çünkü, Nasârâ ve Yahudilerin hurafelerinden birşey çıkmadı.” İşte bu feylesof, فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ...فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ 1 ilâ âhir olan âyet-i kerimenin mealini tasdik etmiştir.HAŞİYE-1

  S - Gerek Kur’ân-ı Kerim olsun, gerek tefsiri olan hadîs-i şerif olsun, her fenden, her ilimden birer fezleke almışlardır. Bir kitap veya bir şahsın yalnız fezlekeleri ihata etmekle harika olması lâzım gelmez. Bir şahıs, pek çok fezlekeleri ihata edebilir.

  C - Bahsettiğimiz fezleke, sellemehüsselâm fezlekeler değildir. Ancak, hüsn-ü isabetle, münasip bir mevkide ve münbit bir yerde, işitilmemiş çok işaretleri tazammun etmekle istimal ve zer edilen fezlekelerdir. Kur’ân veya hadîsin aldıkları fezlekeler, bu kabil fezlekelerdir. Bu kabil fezlekeler, tam bir meleke ve ıttıladan sonra hasıl olabilir ki, herbir fezleke, me’hazı olan fen veya ilmin hükmünde olur. Bu ise, bir şahısta olamaz.


  Aziz arkadaş! Bu meselelerde yazılan muhakemelerin neticesi olarak şu gelen kaideleri de koynuna koy, sana lâzım olur.

  1. Bir şahıs, çok fenlerde ihtisas sahibi olamaz.

  2. İki şahıstan sudur eden bir söz, istidatlarına göre tefavüt eder. Yani birisine göre altın, ötekisine nazaran kömür kıymetinde olur.

  3. Fünun, fikirlerin birleşmesinden hasıl olup, zamanın geçmesiyle tekâmül eder.

  4. Eski zamanda nazarî olup, bu zamanda bedihî olmuş olan çok meseleler vardır.

  5. Zamân-ı mâzi, bu zamana kıyas edilemez; aralarında çok fark vardır.  Not
  Dipnot-1 “Haydi onun benzeri bir sûre getirin… Bunu yapamazsanız ki—elbette yapamayacaksınız—yakıtı insanlar ve taşlar olan, kâfirler için hazırlanmış Cehennem ateşinden sakınınız.” Bakara Sûresi, 2:23-24.
  Haşiye-1 Kırk sene sonra neşrolan Risale-i Nur’da Carlyle, Goethe ve Bismarck gibi, kırk meşhur feylesofların tasdikleri beyan edilmiş. İnşaallah bu kitabın zeylinde dahi yazılacak.


  Bismarck: (bk. bilgiler) Carlyle: (bk. bilgiler)
  Goethe: (bk. bilgiler) Nasâra: Hıristiyanlar
  Yahudi: (bk. bilgiler – Yahudilik) aziz: çok değerli, izzetli, saygın
  bedihî: açık, aşikâr beyan: açıklama, anlatma
  fen: ilim, sanat feylesof: filozof; felsefe ile uğraşan, felsefeci
  fezleke: netice, özet fünun: fenler, ilimler, sanatlar
  hadis-i şerif: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış haşiye: dipnot, açıklayıcı not
  hurafe: delile dayanmayan saçma inanış hâsıl olma: meydana gelme, ortaya çıkma
  hüsn-ü isâbet: güzel bir şekilde ve doğru bir tarzda gayeyi gösterme ihata: içine alma, kapsama
  ihtisas: uzmanlık ilâ âhir: sonuna kadar
  inşaallah: Allah izin verirse istidat: kabiliyet, ruhî özellikler
  istimâl: kullanma kabil: gibi, tür, çeşit
  kaide: düstur, prensip kıyas etme: karşılaştırma
  meleke: kabiliyet, beceri mevki: konum, yer
  meâl: mânâ, açıklama me’haz: kaynak
  muhakeme: bir şeyi karşılaştırarak akıl yürütme, değerlendirme münbit: verimli, bereketli
  münâsip: uygun, denk nazaran: –göre
  nazarî: teorik neşrolma: yayınlanma
  sellemehüsselâm: gelişi güzel, rastgele sudur etme: çıkma
  tasdik: doğrulama, onaylama tazammun etmek: içermek, kapsamak
  tefavüt etmek: farklı olmak tefsir: açıklama, yorum
  tekâmül etmek: ilerlemek, mükemmelleşmek, olgunlaşmak zamân-ı mâzi: geçmiş zaman
  zer’ etme: ekme, dikme zeyl: ilâve, ek
  ıttıla: bilgi sahibi olma, bilme

  Yazar : Risale Forum

 3. #13
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Nübüvvet Hakkında - Sayfa: 234


  6. Sahrâ ve çöl adamları, basit ve saf insanlar olduğundan, medenîlerin medeniyet perdesi altında gizleyebildikleri hile ve desiseleri bilmezler ve gizleyemezler; her işleri merdanedir, kalbleri ve lisanları birdir.

  7. Çok ilim ve fenler vardır ki, âdetlerin telkiniyle, vukuatın talimiyle ve zamanla, muhitin yardımıyla husule gelirler.

  8. Beşerin nazarı istikbale nüfuz edemez, hususî keyfiyat ve ahvâli göremez.


  9. Beşer için bir ömr-ü tabiî olduğu gibi, yaptığı kanunlar için de bir ömr-ü tabiî vardır; onun nihayeti olduğu gibi, bunun da nihayeti vardır.

  10. İnsanların sıfatlarında, tabiatlarında, ahvâlinde zaman ve mekânın çok tesiri vardır.

  11. Eski zamanlarda harika addedilen çok şeyler vardır ki, mebâdi ve vesaitin tekâmülüyle âdi şeyler hükmüne geçmişlerdir.

  12. Def’aten bir fennin icadına ve ikmal edilmesine, bir zekâ-i harika olsa bile, muktedir olamaz. O fen, ancak çocuk gibi tedricen kemâle erer.

  Aziz kardeşim! Bu kaideleri birer birer sayıp kafana koyduktan sonra, zamanın hayal ve hülyalarından, muhitin evham ve hurafelerinden tecerrüd et, çıplak ol, bu asrın sahilinden dal, Ceziretü’l-Arab yarımadasına çık. O yarımadanın mahsulâtından olan insanların kılık ve kıyafetlerine gir, fikirlerini başına tak, pek geniş olan o sahrâya bak. Göreceksin ki:

  Bir insan, tek başına, ne muîni var ve ne yardım edeni; ne saltanatı var ve ne definesi... Meydana çıkmış, bütün dünyaya karşı mübareze ediyor. Ve umum insanlara hücum etmeye hazırlanmıştır. Ve omuzlarına küre-i arzdan daha büyük bir hakikat almıştır. Elinde de, insanların saadetini temin eden bir şeriat tutmuştur ki, libasa benzemiyor; cilt ve deri gibi yapışık olup, istidad-ı beşerin inkişafı nisbetinde tevessü ve inkişaf etmekle saadet-i dareyni intaç ve nev-i beşerin ahvâlini tanzim eder.  Ceziretü’l-Arab: Arab yarımadası addedilmek: sayılmak
  ahvâl: haller, durumlar asr: yüzyıl
  aziz: izzetli, değerli beşer: insan
  def’aten: birden bire, âniden desise: hile, aldatma
  evham: kuruntular, şüpheler fen: ilim, sanat
  hakikat: esas, gerçek hurafe: delile dayanmayan saçma inanış
  husule gelmek: meydana gelmek hususî: özel
  hücum: saldırı hülya: hayal
  icad: var etme, vücuda getirme ikmâl: tamamlama
  inkişaf: açığa çıkma, gelişme intaç: netice verme
  istidad-ı beşer: insandaki potansiyel kabiliyet istikbal: gelecek
  kaide: kural, prensip kemâle erme: olgunlaşma, mükemmelleşme
  keyfiyat: durumlar, özellikler küre-i arz: yer küre, dünya
  libas: elbise lisan: dil
  mahsulât: ürünler mebâdi: ilkeler, prensipler
  merdâne: mert kişiye yakışır şekilde muhit: çevre, taraf
  muktedir olma: gücü yetirme, güç ve iktidar sahibi olma muîn: yardımcı
  mübareze: karşı koyma nazar: bakış, dikkat
  nev-i beşer: insan, insanlık türü nihayet: son
  nisbet: oran nüfuz etme: içe geçme, işleme
  saadet: mutluluk saadet-i dareyn: dünya ve âhiret mutluluğu
  sahrâ: çöl saltanat: güç, otorite, devlet
  tabiat: yaratılış, karakter, mizaç, huy talim: öğretme, eğitme
  tanzim: düzenleme tecerrüd etmek: soyutlanmak, sıyrılmak
  tedricen: derece derece tekâmül: ilerleme, gelişme, mükemmelleşme
  telkin: fikrini kabul ettirme, aşılama tesir: etki
  tevessü: genişleme, yayılma umum: bütün
  vesait: araçlar, vasıtalar vukuat: meydana gelen olaylar
  zekâ-i hârika: olağanüstü zekâ ömr-ü tabiî: tabii ömür, yaş
  şeriat: Allah tarafından bildirilen İlâhî hükümlerin hepsi, İslâmiyet

  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Nübüvvet Hakkında - Sayfa: 234


  6. Sahrâ ve çöl adamları, basit ve saf insanlar olduğundan, medenîlerin medeniyet perdesi altında gizleyebildikleri hile ve desiseleri bilmezler ve gizleyemezler; her işleri merdanedir, kalbleri ve lisanları birdir.

  7. Çok ilim ve fenler vardır ki, âdetlerin telkiniyle, vukuatın talimiyle ve zamanla, muhitin yardımıyla husule gelirler.


  8. Beşerin nazarı istikbale nüfuz edemez, hususî keyfiyat ve ahvâli göremez.

  9. Beşer için bir ömr-ü tabiî olduğu gibi, yaptığı kanunlar için de bir ömr-ü tabiî vardır; onun nihayeti olduğu gibi, bunun da nihayeti vardır.

  10. İnsanların sıfatlarında, tabiatlarında, ahvâlinde zaman ve mekânın çok tesiri vardır.

  11. Eski zamanlarda harika addedilen çok şeyler vardır ki, mebâdi ve vesaitin tekâmülüyle âdi şeyler hükmüne geçmişlerdir.

  12. Def’aten bir fennin icadına ve ikmal edilmesine, bir zekâ-i harika olsa bile, muktedir olamaz. O fen, ancak çocuk gibi tedricen kemâle erer.

  Aziz kardeşim! Bu kaideleri birer birer sayıp kafana koyduktan sonra, zamanın hayal ve hülyalarından, muhitin evham ve hurafelerinden tecerrüd et, çıplak ol, bu asrın sahilinden dal, Ceziretü’l-Arab yarımadasına çık. O yarımadanın mahsulâtından olan insanların kılık ve kıyafetlerine gir, fikirlerini başına tak, pek geniş olan o sahrâya bak. Göreceksin ki:

  Bir insan, tek başına, ne muîni var ve ne yardım edeni; ne saltanatı var ve ne definesi... Meydana çıkmış, bütün dünyaya karşı mübareze ediyor. Ve umum insanlara hücum etmeye hazırlanmıştır. Ve omuzlarına küre-i arzdan daha büyük bir hakikat almıştır. Elinde de, insanların saadetini temin eden bir şeriat tutmuştur ki, libasa benzemiyor; cilt ve deri gibi yapışık olup, istidad-ı beşerin inkişafı nisbetinde tevessü ve inkişaf etmekle saadet-i dareyni intaç ve nev-i beşerin ahvâlini tanzim eder.  Ceziretü’l-Arab: Arab yarımadası addedilmek: sayılmak
  ahvâl: haller, durumlar asr: yüzyıl
  aziz: izzetli, değerli beşer: insan
  def’aten: birden bire, âniden desise: hile, aldatma
  evham: kuruntular, şüpheler fen: ilim, sanat
  hakikat: esas, gerçek hurafe: delile dayanmayan saçma inanış
  husule gelmek: meydana gelmek hususî: özel
  hücum: saldırı hülya: hayal
  icad: var etme, vücuda getirme ikmâl: tamamlama
  inkişaf: açığa çıkma, gelişme intaç: netice verme
  istidad-ı beşer: insandaki potansiyel kabiliyet istikbal: gelecek
  kaide: kural, prensip kemâle erme: olgunlaşma, mükemmelleşme
  keyfiyat: durumlar, özellikler küre-i arz: yer küre, dünya
  libas: elbise lisan: dil
  mahsulât: ürünler mebâdi: ilkeler, prensipler
  merdâne: mert kişiye yakışır şekilde muhit: çevre, taraf
  muktedir olma: gücü yetirme, güç ve iktidar sahibi olma muîn: yardımcı
  mübareze: karşı koyma nazar: bakış, dikkat
  nev-i beşer: insan, insanlık türü nihayet: son
  nisbet: oran nüfuz etme: içe geçme, işleme
  saadet: mutluluk saadet-i dareyn: dünya ve âhiret mutluluğu
  sahrâ: çöl saltanat: güç, otorite, devlet
  tabiat: yaratılış, karakter, mizaç, huy talim: öğretme, eğitme
  tanzim: düzenleme tecerrüd etmek: soyutlanmak, sıyrılmak
  tedricen: derece derece tekâmül: ilerleme, gelişme, mükemmelleşme
  telkin: fikrini kabul ettirme, aşılama tesir: etki
  tevessü: genişleme, yayılma umum: bütün
  vesait: araçlar, vasıtalar vukuat: meydana gelen olaylar
  zekâ-i hârika: olağanüstü zekâ ömr-ü tabiî: tabii ömür, yaş
  şeriat: Allah tarafından bildirilen İlâhî hükümlerin hepsi, İslâmiyet

  Yazar : Risale Forum

 5. #15
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Nübüvvet Hakkında - Sayfa: 235


  “O şeriatın kanunları, kaideleri nereden gelmiş ve nereye kadar devam eder gider?” diye sorulduğu zaman, yine o şeriat, lisan-ı i’câzıyla cevaben diyecektir ki: Biz, Kelâm-ı Ezelîden ayrıldık, nev-i beşerin fikriyle beraber ebede kadar devam edip gideceğiz. Fakat nev-i beşer dünyadan kat-ı alâka ettikten sonra, biz de sureten, teklif cihetiyle insanlardan ayrılacağız. Fakat maneviyatımız ve esrarımızla nev-i beşerin arkadaşlığına devam edip, onların ruhlarını gıdalandırarak, onlara delil olmaktan ayrılmayacağız.

  Ey arkadaş! Bu gördüğün garip, acip sahifenin baştan nihayete kadar ihtiva ettiği haller, inkılâplar, vaziyetler, فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ 1 ’deki emr-i tâcizîyi, nev‑i beşere tekrar tekrar ilân ediyorlar.

  Aziz kardeşim! Bir kapı daha açıldı, oraya bakalım.

  وَاِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا 2 ilâ âhir, olan âyet-i kerimenin işaret ettiği gibi, cemaatin istidadına göre irşadın yapılması lüzumundan ve Şâri’in, cumhuru irşad etmekte takip ettiği maksattan gafletleri ve cehilleri dolayısıyla bazı insanlar, Kur’ân hakkında çok şek ve şüphelere maruz kalmışlardır. O şek ve şüphelerin menşei üç emirdir.

  1. Diyorlar ki: Kur’ân’da “müteşâbihât ve müşkilât” denilen, hakikî mânâları anlaşılmayan bazı şeylerin bulunması, i’câzına münafidir. Zira Kur’ân’ın i’câzı, belâgat üzerine müessestir; belâgat da, ancak ifadenin zuhur ve vuzuhuna mebnidir.

  2. Diyorlar ki: Yaratılışa ait meseleler, müphem ve mutlak bırakılmıştır. Ve  Not
  Dipnot-1 “Haydi onun benzeri bir sûre getirin.” Bakara Sûresi, 2:23.
  Dipnot-2 “Eğer indirdiklerimizden herhangibir şüpheye düşüyorsanız..” Bakara Sûresi, 2:23.  Kelâm-ı Ezelî: varlığının başlangıcı olmayan Allah’ın kelâmı, Kur’ân-ı Kerim aziz: çok değerli, izzetli
  belâğat: düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söz söyleme san’atı cehil: cahillik, bilgisizlik
  cemaat: topluluk, grup cihet: yön
  cumhur: çoğunluk ebed: sonu olmayan sonsuzluk
  emr-i tâcizî: insanı âciz bırakan emir; Allah’ın, iman etmeyenlerden Kur’ân’ın benzerini ortaya koymalarını istemesi böyle bir emirdir esrar: sırlar, gizemler
  gaflet: dalgınlık, dikkatsizlik, umursamazlık hakiki: gerçek ve doğru
  ihtivâ etmek: içermek ilâ âhir: sonuna kadar
  inkılâp: değişim, dönüşüm irşad: doğru yolu gösterme, tebliğ etme
  istidad: kabiliyet, yetenek i’câz: mu’cizelik, bir benzerini yapma konusunda başkalarını acze düşürecek derecede olağanüstü söz söyleme
  kaide: düstur, prensip kat-ı alâka etmek: alâkayı, irtibatı kesmek
  lisan-ı i’câz: mu’cizeli olan dil, mu’cizelik dili maruz: tesiri altında kalma
  mebnî: bina edilmiş, kurulmuş menşe: esas, kaynak, kök
  mutlak: kayıtsız, sınırsız; teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylere bakılmaksızın kullanıldığı mânâya delâlet eden lâfız; kitap kelimesi gibi müesses: kurulmuş
  münâfi: aykırı, zıt müphem: kapalı, gizli
  müteşâbihât: Kur’ân ve hadiste temsil ve benzetmelerle açıklanan, anlaşılması zor, çok yüksek hakikatler müşkilât: kendisinde bulunan bir incelik, derinlik sebebiyle veya bir edebî san’attan dolayı mânâsı, düşünülmeden anlaşılamayacak derecede kapalı olan sözler
  nev-i beşer: insan, insanlık türü nihayet: son
  teklif: görev yükleme, sorumluluk vuzuh: açıklık
  zira: çünkü zuhur: açıklık, görünürlük
  Şâri: kanun koyucu, şeriatı gönderen Allah şek: şüphe, tereddüt
  şeriat: Allah tarafından bildirilen İlâhî hükümlerin hepsi, İslâmiyet

  Yazar : Risale Forum

 6. #16
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Nübüvvet Hakkında - Sayfa: 236


  keza, kâinata dair fünûndan pek az bahsedilmiştir. Bu ise, talim ve irşad mesleğine münafidir.

  3. Diyorlar ki: Kur’ân’ın bazı âyetleri zahiren aklî delillere muhaliftir. Bundan, o âyetlerin hilâf-ı vâki oldukları zihne geliyor. Bu ise, Kur’ân’ın sıdkına muhaliftir.

  O heriflerin zuumlarınca, Kur’ân’a bir nakîse ve şek ve şüphelere sebep addettikleri şu üç emir, Kur’ân-ı Kerime bir nakîse teşkil etmez. Ancak, Kur’ân’ın i’câzını bir kat daha ispat etmeye ve irşad hususunda Kur’ân’ın en beliğ bir ifade ile en yüksek bir üslûbu ihtiyar etmesine sadık-ı şahid ve kat’î delildir. Demek kabahat, onların fehimlerindedir-hâşâ!-Kur’ân-ı Kerimde değildir.

  Evet, 1 وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحِيحًا وَاٰفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ Şâirin dediği gibi, fehimleri hasta olduğundan, sağlam sözleri tâ’yip ediyorlar veya, ayı gibi, elleri üzüm salkımına yetişemediğinden, ekşidir diyorlar. Bunların da fehimleri Kur’ân’ın o yüksek i’câzına yetişemediğinden, tâ’yip ediyorlar.

  “Kur’ân-ı Kerim’de müteşabihat vardır” dedikleri birinci şüphelerine cevap:

  Evet, Kur’ân-ı Kerim, umumî bir muallim ve bir mürşiddir. Halka-i dersinde oturan, nev-i beşerdir. Nev-i beşerin ekserisi avâmdır. Mürşidin nazarında ekall, eksere tâbidir. Yani, umumî irşadını ekallin hatırı için tahsis edemez. Maahaza, avâma yapılan konuşmalardan havas hisselerini alırlar. Aksi halde, avâm, yüksek konuşmaları anlayamadığından, mahrum kalır.

  Ve keza, avâm-ı nâs, ülfet ettikleri üslûplardan ve ifadelerin çeşitlerinden ve daima hayallerinde bulunan elfaz, maâni ve ibarelerden fikirlerini ayıramadıklarından,  Not
  Dipnot-1 “Sağlam sözleri kötüleyen nice kişiler vardır ki, onların âfetleri hasta anlayışlarından ileri gelir.” El-Mütenebbî, Dîvan, 4:246.  addetmek: saymak aklî: akılla ilgili, akla uygun
  avâm: halk tabakası, sıradan insanlar avâm-ı nas: sıradan halk tabakası
  beliğ: belâğatli; maksada ve hâle uygun olan delil: işaret, alâmet; kendisine, doğru bir bakış açısıyla bakıldığında istenilen hedefe ulaştıran şey
  ekall: sayıca azlık, azınlık ekser: sayıca çokluk, çoğunluk
  elfaz: lâfızlar, sözler fehim: anlayış, kavrayış
  fünûn: ilimler halka-i ders: ders halkası, bir öğretmenin etrafını sararak ders alan öğrenciler
  havas: bilgili, aydın kesim hilâf-ı vaki: gerçeğe aykırı
  hâşâ: asla öyle değil ibâre: metin, ifade
  ifade: anlatma, söyleme irşad: tebliğ, doğru yol gösterme
  i’câz: mu’cizelik, bir benzerini yapma konusunda başkalarını acze düşürecek derecede olağanüstü söz söyleme, davranışta bulunma kat’î: kesin
  keza: bunun gibi kâinat: evren, yaratılmış herşey
  maahaza: bununla beraber mahrum: yoksun
  maânî: mânâlar, anlamlar muallim: öğretmen
  muhalif: aykırı, zıt münâfi: aykırı, zıt
  mürşid: irşad eden, doğru yolu gösteren müteşâbihât: Kur’ân ve hadiste temsil ve benzetmelerle açıklanan, anlaşılması zor, çok yüksek hakikatler
  nakîse: eksiklik, noksanlık nazar: görüş, bakış
  nev-i beşer: insanlık, insan türü sadık-ı şahid: doğru şahid, delil
  sıdk: doğruluk tahsis etme: ayırma, üstün tutup tercih etme
  talim: eğitim, öğretim teşkil etme: oluşturma, meydana getirme
  tâbi: bağlı olma, uyma tâ’yip: ayıplama, kusurlu bulma
  umumî: genel, herkese ait zahiren: görünüşte, açıkça ortada olan, bir şeyin dış yüzü
  zu’m: iddia, yanlış inanç ülfet: alışkanlık, alışma
  üslûp: ifade ve anlatım tarzı şek: şüphe, tereddüt

  Yazar : Risale Forum

 7. #17
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Nübüvvet Hakkında - Sayfa: 237


  çıplak hakikatleri ve akliyâtı fehmedemezler. Ancak, o yüksek hakaikin, onların ülfet ettikleri ifadelerle anlatılması lâzımdır. Fakat Kur’ân’ın böyle ifadelerinin hakikat olduğuna itikad etmemelidirler ki, cismiyet ve cihetiyet gibi muhal şeylere zâhip olmasınlar. Ancak o gibi ifadelere, hakaike geçmek için bir vesile nazarıyla bakılmalıdır.

  Meselâ, Cenâb-ı Hakkın kâinatta olan tasarrufunun keyfiyeti, ancak bir sultanın taht-ı saltanatında yaptığı tasarrufla tasvir edilebilir. Buna binaendir ki, 1 اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى âyetinde kinaye tarîki ihtiyar edilmiştir. Hissiyatı bu merkezde olan avâm-ı nâsa yapılan irşadlarda, belâgat ve irşadın iktizasınca, avâmın fehimlerine müraat, hissiyatına ihtiram, fikirlerine ve akıllarına göre yürümek lâzımdır. Nasıl ki bir çocukla konuşan, kendisini çocuklaştırır ve çocuklar gibi çat-pat ederek konuşur ki, çocuk anlayabilsin. Avâm-ı nâsın fehimlerine göre ifade edilen Kur’ân-ı Kerimin ince hakikatleri, اَلتَّنَزُّلاَتُ اْلاِلـهِيَّةُ اِلٰى عُقُولِ الْبَشَرِ ile anılmaktadır. Yani, insanların fehimlerine göre Cenâb-ı Hakkın hitâbâtında yaptığı bu tenezzülât-ı İlâhiye, insanların zihinlerini hakaikten tenfir edip kaçırtmamak için İlâhî bir okşamadır. Bunun için, müteşabihat denilen Kur’ân-ı Kerimin üslûpları, hakikatlere geçmek için ve en derin incelikleri görmek için, avâm-ı nâsın gözüne bir dürbün veya numaralı birer gözlüktür.

  Bu sırra binaendir ki, büleğa, büyük bir ölçüde ince hakikatleri tasavvur ve dağınık mânâları tasvir ve ifade için istiare ve teşbihlere müracaat ediyorlar.


  Not
  Dipnot-1 “O Rahmân ki, hükümranlığı Arşı kaplamıştır.” Tâhâ Sûresi, 20:5.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah akliyât: akılla bilinen şeyler
  avâm: halk tabakası, sıradan insanlar avâm-ı nas: sıradan halk tabakası
  belâğat: düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söz söyleme san’atı binaen: -dayanarak
  büleğâ: belâgatçılar; belâgat ilminin inceliklerini bilen söz ve ifade uzmanları cihetiyet: belli bir yönde oluş; Allah hakkında bir yön tayin etme
  cismiyet: cisim olma; Allah’ı cisimleştirme, şekil verme fehim: anlayış, kavrayış
  fehmetmek: anlamak hakaik: hakikatler; gerçek mahiyetler, esaslar
  hakikat: gerçek, doğru hissiyat: duygular, hisler
  hitâbât: hitâplar, seslenişler ihtiram: saygı gösterme
  ihtiyar etmek: seçmek, tercih etmek iktiza: gerektirme, bir şeyin gereği
  irşad: doğru yol gösterme istiare: hakiki mânâ ile mecâzi mânâ arasındaki benzerlikten dolayı bir söz veya kelimenin mânâsını geçici olarak alıp başka bir söz veya kelime için kullanma sanatı; “arslan” kelimesini “cesur adam” için kullanmak gibi
  itikad etme: inanma, kabul etme keyfiyet: durum, nitelik, özellik
  kinaye: bir sözü gerçek mânâsına da gelebilecek şekilde, onun dışında başka bir mânâda kullanma san’atı kâinat: evren, yaratılmış herşey
  muhal: imkânsız, olmayacak şey müraat: riayet etme, gözetme
  müracaat: başvurma müteşâbihât: Kur’ân ve hadîste temsil ve benzetmelerle açıklanan, anlaşılması zor, çok yüksek hakikatler
  nazar: bakış taht-ı saltanat: sultanlık, otorite, hâkimiyet makamı
  tarik: yol tasarruf: dilediği gibi kullanma ve yönetme
  tasavvur: düşünme, hayal etme tasvir: anlatım, ifade etme
  tenezzülât-ı İlâhiye: Allah’ın Kur’ân-ı Kerim’de emirlerini kullarının anlayabilecekleri şekilde bildirmesi, onların anlayış seviyelerine göre hitap etmesi tenfir: nefret ettirme
  teşbih: benzetme vesîle: sebep, vasıta
  zâhip olma: bir zanna kapılma, bir fikre uyma ülfet etmek: alışkanlık haline getirmek
  üslûp: ifade ve anlatım tarzı İlâhî: Allah tarafından olan

  Yazar : Risale Forum

 8. #18
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Nübüvvet Hakkında - Sayfa: 238


  Müteşabihat dahi ince ve müşkil istiarelerin bir kısmıdır. Zira müteşabihat, ince hakikatlere suretlerdir.

  “Kur’ân’da müşkilât vardır” dedikleri birinci şüphenin ikinci kısmına cevap:


  İşkâl dedikleri şey ya üslûbun pek yüksek ve muhtasar olmasıyla mânânın çok derin ve inceliğinden ileri gelir; Kur’ân’ın müşkilâtı bu kabildendir. Veya ibarede karışık ve düğümlü noktaların bulunmasından neş’et eder; Kur’ân-ı Kerim, bu kısım müşkilâttan müberrâ ve münezzehtir. Acaba cumhurun zihninden uzak ve pek derin hakikatleri kolay ve kısa bir suretle avâm-ı nâsın fehimlerine yakınlaştırmak ayn-ı belâgat değil midir? Belâgat, mukteza-yı hali müraattan ibaret değil midir? Hey gözlerin kör olsun herif!

  “Yaratılışa ve maddiyata dair meselelerde Kur’ân müphem geçmiştir” dedikleri ikinci şüphelerine cevap, şöyle ki:

  Şecere-i âlemde, meylül-istikmâl vardır. Yani, kâinatın, bir ağaç gibi, bütün zerrâtı ve eczası kemâle meyleder ve kemâle doğru yürümektedirler. O umumî meylü’l-istikmâlden ayrı olarak, insanda da meylü’t-terakki vardır. Bu meylü’t-terakki çekirdek gibidir; neşvünemâsı pek çok tecrübeler vasıtasıyla olur ve çok fikirlerin mahsulü olan neticelerin içtimâıyla teşekkül ve tevessü etmekle fünunu intaç eder. Bu fünun da, mürettebedir. Yani her ikinci fen, birincisinin neticesidir. Birincisi olmasa, o olamaz. Birincisinin ona mukaddeme ve ulûm-u mütearife hükmünde olması şarttır.

  Buna binaen, bundan on asır evvel gelen insanlara fünun-u hâzırayı ders vermek veya garip meselelerden bahsetmek, onların zihinlerini şaşırtmaktan ve o insanları safsatalara atmaktan gayrı bir faide vermezdi. Meselâ, Kur’ân-ı Kerim, “Ey insanlar! Şemsin sükûnuna, arzın hareketineHAŞİYE-1 ve bir katre su içinde


  Not
  Haşiye-1 Hasta halimde, nevm ile yakaza arasında ihtar edilen bir nüktedir. Şemsin, yerinde, Mevlevî-vâri yaptığı semâvî hareketi, kuvve-i cazibeyi tevlit etmek içindir, kuvve-i cazibe de manzume-i şemsiye ile anılan güneşe bağlı yıldızları düşmek tehlikesinden kurtarmak içindir. Demek şemsin mihverinde dairevâri cereyan ve hareketi olmasa yıldızlar düşerler (Said Nursî).[Muhterem Müellif, diğer bir risalesinde şöyle diyor: Evet, güneş bir meyvedardır, silkinir, tâ düşmesin seyyar olan yemişleri. Eğer sükûnuyla sükûnet eylese, cezbe kaçar, ağlar fezada muntazam meczupları (Mütercim)].


  Mevlevî-vâri: Mevlevîlik tarikatına mensup kimselerin döndüğü gibi arz: yeryüzü, dünya
  avâm-ı nas: sıradan halk tabakası ayn-ı belâgat: belâtın ta kendisi
  belâğat: sözün düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi binaen: -dayanarak
  cumhur: çoğunluk, halk ecza: cüzler, parçalar
  fehim: anlayış, kavrayış fünun: fenler; ilimler, san’atlar
  fünun-u hazıra: günümüz ilimleri, pozitif ilimler haşiye: dipnot, açıklayıcı not
  ihtar: hatırlatma, uyarma, ikaz intaç: netice verme, meydana getirme
  içtima: toplanma, bir araya gelme işkâl: sözün kendisinde bulunan bir incelik, derinlik sebebiyle veya bir edebi san’attan dolayı mânâsı, düşünülmeden anlaşılamayacak derecede kapalılık
  kabil: tür, çeşit, gibi katre: damla
  kemâl: olgunluk kuvve-i câzibe: çekim gücü
  mahsul: ürün meylül-istikmâl: olgunluğa ulaşma meyli, eğilimi
  meylü’t-terakki: ilerleme meyli, yükselme eğilimi, muhtasar: kısa, özet
  mukaddeme: hazırlık mukteza-yı hal: hâlin gereği
  müberrâ: arınmış, uzak münezzeh: arınmış, kusur ve eksiklikten yüce
  müphem: belirsiz, üstü kapalı müraat: riayet etme, gözetme, uyma
  mürettep: sonraki bir öncekine bağlı; bağlantılı, dizili müteşâbihât: Kur’ân ve hadîste temsil ve benzetmelerle açıklanan, anlaşılması zor, çok yüksek hakikatler
  müşkil istiare: kapalı istiare; içinde “kendisine benzetilen”in bizzat yer almadığı ancak ona işaret edilen bir istiare müşkilât: kendisinde bulunan bir incelik, derinlik sebebiyle veya bir edebi san’attan dolayı mânâsı, düşünülmeden anlaşılamayacak derecede kapalı olan sözler
  nevm: uyku neşvünemâ: büyüme ve gelişme
  neş’et etmek: doğmak, meydana gelmek nükte: ince ve derin mânâ
  safsata: yalan ve uydurma şey, saçmalık semâvî: gökle ilgili
  sükûn: hareketsiz durma; sâkinlik tevessü: genişleme, yayılma
  tevlit etmek: doğurmak, meydana getirmek teşekkül: oluşum
  ulûm-u müteârife: yaygın, herkesçe bilinen ilimler umumî: genel
  yakaza: uyanıklık hali zerrât: atomlar, en küçük parçalar
  üslûp: ifade ve anlatım tarzı şecere-i âlem: âlem ağacı, bir ağaca benzeyen kâinat
  şems: güneş

  Yazar : Risale Forum

 9. #19
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Nübüvvet Hakkında - Sayfa: 239


  binlerce hayvanatın bulunduğuna dikkat ediniz ki azamet-i İlâhiyeyi anlayasınız” demiş olsaydı, bütün o zamanların insanlarını tekzibe sevk etmiş olurdu. Çünkü hiss-i zahirîye muhaliftir. Maahaza, on asırdan beri gelip geçen insanları şaşırtmak, yalnız fünun-u cedidenin zuhurundan sonra gelen insanları memnun etmek, makam-ı irşada muhalif olduğu gibi, ruh-u belâgatle de kabil-i telif değildir.

  S - “Keşfiyat-ı fenniye ve fünun-u hâzıra eski insanlara meçhul ve gayr-ı me’lûf olduğundan, onları onlara ders vermek hatâdır” diyorsun. Bilhassa âhirete ait ahvâl gibi müstakbeldeki nazariyat da böyle değil midir? Onlar da bize meçhul ve gayr-ı me’lûfturlar. Onlardan bahsetmek niçin hatâ olmuyor?


  C - Müstakbeldeki nazariyat, bilhassa âhirete ait ahvâle hiçbir cihetle hiss-i zahirî taallûk etmemiştir ki, o hissin hilâfını söylemek şaşırtma olsun. Binaenaleyh, o gibi şeyler, daire-i imkândadırlar. Öyleyse, onlara itikad ve onlarla itminan peyda etmek mümkündür. Öyleyse, o gibi şeylerin hakk-ı sarihi, onları tasrih etmektir. Lâkin keşfiyat-ı fenniye, eski insanlara göre, imkân ve ihtimâl dairesinden çıkıp, muhal ve imtina derecesine girmişlerdir. Çünkü gözleriyle gördükleri şeyler, onlarca bedahet derecesine girmekle, onun hilâfı onlarca muhaldir. Öyleyse, onların hissiyatına hürmeten, o gibi meselelerde belâgatın iktizası, ipham ve ıtlaktır ki, onlara bir şaşırtma olmasın.  Said Nursî: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî) ahvâl: haller, durumlar
  azamet-i İlâhiye: Allah’ın azameti, büyüklüğü bedâhet: açıklık, aşikâr olma
  belâğat: düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söz söyleme bilhassa: özellikle
  binaenaleyh: bundan dolayı cereyan: akım, hareket
  cezbe kaçar: çekim gücü kaybolur cihet: yön
  daire-i imkân: bir şeyin var veya yok olabilme ihtimallerini içine alan daire, kâinat dairevâri: dairesel
  feza: uzay, gökyüzü fünun-u hâzıra: modern fen ilimleri
  fünûn-u cedîde: yeni ilimler, modern ilimler gayr-ı me’lûf: alışılmışın dışında, alışılmamış
  hakk-ı sarih: açık hak hayvanat: hayvanlar
  hilâf: aksi, tersi hiss-i zâhirî: görünürdeki his, dış duyu
  hissiyat: duygular, hisler hürmeten: saygı göstererek
  iktiza: bir şeyin gereği imkân ve ihtimal dairesi: olabilirlik, varlığı ile yokluğu eşit olan ve varlığı Allah’ın var etmesine bağlı olan daire
  imtinâ: imkânsızlık ipham: belirsiz, üstü kapalı bırakma
  itikad: inanç itminan: inanma, tatmin olma
  keşfiyât-ı fenniye: modern ilimlerin yaptığı keşifler, buluşlar kàbil-i telif: bağdaşabilir, uyuşabilir
  maahaza: bununla beraber, bununla birlikte makam-ı irşad: tebliğ, doğru yolu gösterme makamı
  manzume-i şemsiye: güneş sistemi meczup: cezbedilmiş, çekilmiş
  meyvedar: meyveli, meyve veren meçhul: bilinmeyen
  mihver: eksen, yörünge muhal: imkânsız
  muhalif: aykırı, zıt muhterem: hürmete lâyık, saygıdeğer
  muntazam: düzenli müellif: telif eden, yazan
  müstakbel: gelecek zaman mütercim: tercüme eden
  nazariyat: nazariyeler, teoriler peydâ etme: kazanma
  risale: mektup, küçük kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü rûh-u belağat: belâgatın ruhu, esası
  sevk etme: gönderme seyyar: gezen, dolaşan
  sükûn: hareketsiz durma, sabit olma sükûnet: durgunluk, hareketsizlik
  taallûk etmek: bitişmek, ilgili, alâkalı olmak tasrih: açık şekilde bildirme, açıklama
  tekzib: yalanlama zuhur: ortaya çıkma
  âhiret: öteki dünya, öldükten sonraki ebedî hayat ıtlak: mutlak bırakma, sınırlamama
  şems: güneş

  Yazar : Risale Forum

 10. #20
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Nübüvvet Hakkında - Sayfa: 240


  Fakat Kur’ân-ı Kerim, irşadını noksan bırakmamıştır. Bu zamanın fencilerini de istifadeden mahrum etmemek üzere, çok karine ve emarelerin vaz’ıyla, hakikatlere işaretler yapmıştırHAŞİYE-1

  Ey insafsız! Seni insafa dâvet ediyorum. Bir kere 1 كَلِّمِ النَّاسَ عَلٰى قَدَرِ عُقُولِهِمْ olan meşhur düsturu nazara almakla, zamanlarıyla muhitlerinin müsaadesizliğini düşünerek, telâhuk eden binlerce efkârın neticelerinden doğan şu keşfiyat-ı fenniyeyi o zamanlardaki insanların kafa mideleri alıp hazmedemediklerine dikkat edersen anlayacaksın ki Kur’ân-ı Kerimin o gibi meselelerde ihtiyar ettiği ipham ve ıtlak yolu, ayn-ı belâgat olduğu gibi, yüksek i’câzını da ispata âşikâr bir delil olduğunu, gözün kör değilse göreceksin!

  “Kur’ân’da, delâil-i akliyeye ve fennin keşfiyatına muhalif bazı âyetler vardır” dedikleri üçüncü şüphelerine cevap:

  Kur’ân-ı Kerimde takip edilen maksad-ı aslî, ispat-ı Sâni, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet esaslarına cumhur-u nâsı irşad ve îsal etmektir. Binaenaleyh, Kur’ân-ı Kerimin kâinattan yaptığı bahis tebeîdir, kastî değildir. Yani ligayrihîdir, lizâtihî değildir.

  Yani, Kur’ân-ı Kerim, Cenâb-ı Hakkın vücut, vahdet ve azametine istidlâl suretiyle kâinattan bahsetmiştir. Yoksa, kâinatın bizzat keyfiyetini izah etmek için değildir. Çünkü Kur’ân-ı Kerim, coğrafya, kozmoğrafya gibi kasten kâinatın keyfiyetinden mânâ-yı ismiyle bahseden bir fen, bir kitap değildir. Ancak, kâinat sahifesinde yazılan san’at-ı İlâhiyenin nakışları ve yaratılan kudretin mu’cizeleri
  Not
  Haşiye-1 Mu’cizat-ı Kur’âniye Risale-i Nuriyesi tamamıyla bu hakikati ispat etmiş. (Mütercim)
  Dipnot-1 İnsanlarla anlayış seviyelerine göre konuş.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah Mu’cizât-ı Kur’âniye: Kur’ân’ın mu’cizeleri
  ayn-ı belâgat: belâgatin ta kendisi azamet: Allah’ın büyüklüğü
  bahis: söz etme binaenaleyh: bundan dolayı
  cumhur-u nas: halkın çoğunluğu delâil-i akliye: aklî ve mantıkî deliller
  düstur: kural, prensip efkâr: fikirler, düşünceler
  emare: belirti, işaret haşir: öldükten sonra âhiret âleminde tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma
  haşiye: dipnot, açıklayıcı not ihtiyar etme: seçme, tercih etme
  ipham: belirsiz, üstü kapalı bırakma irşad: doğru yolu gösterme
  ispat-ı Sâni’: herşeyi mükemmel ve san’atlı bir şekilde yaratan Allah’ın varlığının ispatı istidlâl: delil getirme, akıl yürütme
  istifade: faydalanma izah: açıklama
  i’câz: mu’cize oluş; bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstülük karine: bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ipucu, ek belirti
  kasten: kasıtlı olarak; birinci derece gaye edinerek yönelme kastî: kasıtlı olarak; birinci derecede esas gaye edinerek yönelme
  keyfiyet: durum, nitelik keşfiyat: keşifler, icatlar, buluşlar
  keşfiyât-ı fenniye: ilmi keşifler, buluşlar kozmoğrafya: astronomi, gök bilimi
  kudret: Allah’ın kuvvet ve iktidarı kâinat: evren, yaratılmış herşey
  ligayrihî: bizzat olmayan, başkası için lizâtihî: bizzat kendisi için, müstakil olarak
  maksad-ı aslî: asıl maksat, temel gaye muhalif: aykırı, zıt
  muhit: çevre, ortam, etraf mânâ-yı ismî: isim gibi bir şeyin sahibine değil de, bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan mânâsı
  mütercim: tercüme eden nakış: işleme, süsleme
  nazar: bakış nübüvvet: peygamberlik, elçilik
  san’at-ı İlâhiye: Allah’ın san’atı tebeî: dolaylı, başka bir şeye tabi olarak, ikinci derecede olan
  telâhuk etme: birikme, birbirine eklenme vahdet: Allah’ın birliği
  vaz’: koyma, yerleştirme vücut: Allah’ın varlığı
  âşikâr: ap açık îsal etmek: ulaştırmak, eriştirmek
  ıtlak: mutlak bırakma, sınırlamama

  Yazar : Risale Forum

Sayfa 2/5 İlkİlk 12345 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

119, 133, 157, 159, 160, 161, 164, 176, 209, 227, 600, acip, aklı, akıllara, aldıkları, allah, alıntı, amerikalı, anlayan, araf, arınmış, arz, atan, atmak, aya, azarlama, ağzı, basar, baskı, bağış, başındaki, beşer, bildirip, bilimi, bilinen, biliniz, binaen, binaenaleyh, bir adam, birdir, biri, birlik, bizimle, boşa, bulunmak, bütünlüğü, cehennemlik, cevaben, cihanı, çoktur, cumhur, cumhura, cümleyi, çürütme, çıplak, dadır, dâir, daire, damarı, dedikleri, dediğine, delildir, derece, destekleyip, değildi, değiştirme, değiştirmek, dikkatle, dikme, dilemek, dünyadan, duruma, düzenli, düşmanı, dış, dışında, edilirse, ediyorlar, efes turları, eksiksiz, ellerinde, emareleri, emrini, esasa, etmeme, ettiren, ettirir, ettiğimiz, eşsiz, fikirlere, fikirleri, fikrini, galebe, geçirmiş, geçmesi, gelmiş, gerçekleri, gibi, gif, gitmiş, göreceksin, görünmek, gösterme, güvenme, güzelliği, hakaiki, hakikatten, hakkaniyeti, hakkında, halka, hallerini, hastalığından, havas, hayalen, hayalleri, hayrette, haşimoğulları, herşeye, herşeyin, hücum, huyları, ibarettir, icadı, ihanet, ihata, ikincisi, ilerleme, ilişkiler, imdat, inhisar, insanlığı, itham, izale, işaret, işgal, işkence, iştihar, iştir, kaçını, kafaya, kamer, kanunları, kardeşi, kavmin, kayseri, kendilerini, kendisinde, kesilmiş, kesretli, kinaye, kisra, kitabı, kurulan, kuvvetle, kırka, kısa, kısmı, kısımlarını, kıyası, kıymetsiz, lâkin, lam, lüzumu, malûmdur, mama, mağlup, mecbur, mecmuası, mektup, menbaı, meselâ, meselede, meselesine, meyvesini, milleti, misli, muhakkak, muhaldir, muhammediyenin, muhterem, mukayese, mülahhas, mümkü, müphem, mürşidi, müş, nail, nas, nefret, nihayet, nüfuz, olduk, olduğuna, olduğundan, olgun, olmaktan, olsun, onlardan, özellikle, öğretmenin, parçalar, peygamberlere, rezil, risale-i, risale-i nur, risalesinde, sâdık, sakı, sakınanlar, senâ, sergilemek, söylemiş, sözlerde, sûresi, suretle, sırra, sığı, takdiri, taksim, tamamıyla, tasavvur, tasdike, tebdili, terakki, terki, teşhir, tutma, umum, üstü, vahy, varlığının, verdiği, verildi, veyahut, yapabiliriz, yapacaktı, yapılırsa, yaratılışında, yardım, yardımı, yaygın, yayı, yazılan, yerden, yüzleri, yıldızları, ışık, zamanla, zamanları, zemherir, zira, zıttı, şayet, şeye, şeytanları, şöhret, şüpheli

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222