(Hanımlar Rehberine ilâve olunacaktır.)

(Üstamızıa. Ramazan-ıŞerifini tebrik, münasebetiyle yazılan ve İzmir, Manisa ve havalisinde Risale-i Nurun ehemmiyetli ve te'sirli hizmet ve intişarının ve hanımlar arasında hüsn-ü te'sirinin bir nümunesi olan bu mektup, aynen İstanbuldaki Nurcu hanımların yazdıklarımektup nev'inden: İzmir, Manisa ve havalisinden merhum Hafız Ali, Hasan Feyzi ve Halil ibrahim (Rahmetullahi aleyhim) gibi, kadınlardan da halis Nur kahramanları çıktığını gösteriyor!

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Ey Kalbimizdeki Sonsuz Sevgilerimizi İfadeden Âciz Kaldığımız Çok Muhterem, Çok Muazzez ve Çok Sevgili Üstadımız Efendimiz Hazretleri!

Hulûliyle müşerref olduğumuz Ramazan-ışerifinizi, bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Kusurlarımızıafv ederek biz bîçareleri Nur Talebeleri olarak kabul buyurmanızıyalvarıyoruz.

Sh: (Ha-129)

Ey ruhumuzun gıdâsı ve kalbimizin ebedi sönmez meş'alesi, maddî ve mânevi dertlerimizin dermanı... ve ey Kur'an-ı Muciz-ül-Beyanın azametli, berrak ve sâfi nurundan fışkıran ve bütün insanlık âlemini aydınlatmak kudretini hâiz olan yüksek eserin tercümanıolan Üstadımız!

Sen, insanlarıAllah ve Resulullah yoluna sevkederek, hakikat-ıinsaniyyeyi idrak ve iz'an sahibi her genç ve ihtiyara, avam ve havassa tam mânasiyle anlatmağa çalışan ve bundan muvaffak olan bir hâdim-i imansın.

İşte bu cihetledir ki: Bu asırda Kur'an-ıKerîmin bir mu'cize-i mâneviyesi olan Risale-i Nura bütün ruh u canımızla ve bütün mevcudiyetimizle sarılıyor; tâzim, tebcil ve tekrim ediyoruz. Bizim Risale-i Nura olan bu bağlılığımızıgevşetecek hiçbir kuvvet yoktur. Hattâ bunun tasavvuru dahi imkânsızdır. Çünkü, o gönüller üzerine müesses imanî bir rabıtadır. Biz sizin ve Risale-i Nurun yolundan asla ayrılmıyacağız. Ve bu eşsiz Nurdan daima istifade edeceğiz İnşaallah.... Çünkü o, yer yüzünde emsaline rastlanmıyan ve bundan sonra dahi rastlanmasına imkân olmıyan bir derya-yıiman ve bir tevhid hazinesidir. İşte biz, bize böyle eserler hediye edensizSh: (Ha-130)

mübarek ve aziz üstadımıza ebediyyen medyun ve minnettarız.

Ey Mübarek ve Çok Sevgili Üstadımız Efendimiz Hazretleri!

Mensup olduğumuz mukaddes dinimiz hakkında kâfi derecede bilgi edinmemiz ve istikbalimizi ve ebedî saadetimizi temin edebilmemiz için dinî bir eser, hem de bu asrın azgınlaşmış ve önüne geçilmesi pek güçleşmiş küfrî ve gayr-i ahlâk^ıcereyanlarından kurtaracak nurlu ve ışıklıbir eser ararken, nihayet Cenab-ıHakkın lütuf ve inâyetiyle bize ihsan edilen Risale-i Nuru bulduk ve okuduk. Ondaki feyiz hiçbir eserde mevcut olmadığından, onun bir harika olduğunu idrak ettik. Çünki Risale-i Nur; kararan kalbleri hidayet nuriyle aydınlatan ve biz biçareleri zulmetten nura, dalâletten hakikate, dünya ve âhirette saadet ve selâmete kavuşturacak bir mürşid-i ekmel ve mürebb-i âzamdır.

Biz âcizleri böyle eserleri okumak şerefiyle müşerref kılan Cenab-ıHakka binler, yüzbinler defa hamd ü senâ ediyoruz. Bütün dünyanın asırlardan beri beklediği ve nurundan istifade etmek için can attığı, fakat muvaffak olamadığıböyle bir hazine-i ilmiyyeyi

Sh: (Ha-131)

bizlere okumağı nasip eden o Hâlik-ı Zişana teşekküren âhir ömrümüze kadar secdeden başımızıkaldırmasak yeridir. Temenni ediyoruz ki: Cenab-ıHak bizleri Risale-i Nur'dan ve sevgili Üstadımızdan ebediyyen ayırmasın. Âmin, âmin, âmin..

Ey Kıymetli Üstadımız Efendimiz!

Siz Kur'an ve îman hizmeti için, her şeyinizi feda ettinizl. Mâruz kaldığınız o kadar şedit zulüm ve işkencelere ve giriftar edildiğiniz çok musibet ve belâlara karşıson derece sabır ve tahammül ettiğiniz. Din ve İslâmiyet düşmanlarının şiddetli tazyiklerine rağmen vazifenizden asla vazgeçmediniz. Siz mahkemelerde kalbinizde hiçbir korku hissetmeden İslâmiyeti bilâperva müdafaa ettiniz. Ettiniz de böyle âli ve saadet-i dâreyne kâfi ve vâfi eserler vücuda getirdiniz. Ve en büyük îman dâisi oldunuz. Ve böylece bütün beşeriyete son bir defa olmak üzere Din-i Hakkıbütün azamet ve şümûlüyle, olunca kuvvet ve şa'şaasiyle tanıtmak ve yaymak ve tebliğ etmek vazife-i kudsiyesiyle muvazzaf bulunduğunuzu ilân ettiniz. Bu cihadınız size mübarek olsun!.

Bu kudsî vazifeyi îfa ederken şefkatinSh: (Ha-132)

şahikasına yükseldiniz. Birkaç biçarenin cennete girmesi için bütün kuvvetinizle cehenneme girmeğe hazır olduğunuzu söyleyerek ve dünyada emsaline rastlanmamış ve engizisyon ve mezâlimine rahmet okutturacak derecede şedit zulüm ve belâlara sabır ve tahammül ederek bunu isbat ettiniz.

Sizin o Risale-i Nurdaki müessir sözleriniz; ruhumuz, irademiz ve ahlâkımız üzerinde büyük te'sirler vücude getiriyor. Hele o risalelerin şahı"Sözler Mecmuası" def'alarca okunmağa ve okutmağa şâyandır. Ve böyle bir eserin birçok mütefekkir ve allâmelerin dahi ellerinden ve dillerinden suduruna imkân olmadığınısöylemek, hiç de mübalâğa olamıyacağıkanaatindeyiz. Risale-i Nur, her şeyden önce insanlara bir ders-i ibret veriyor. Âhiret fikrini, hesap ve kitap hissini ihya ediyor. Daha dünyada iken ehl-i saadet ve ehl-i dalâletin menzillerini tâyin ediyor.

Bizler de Risale-i Nur'un bu derslerinin te'siriyle fâni hayatın endişelerini hissetmiyecek dereceye geliyoruz. Ve onu okumakla Rıza-yıİlâhiyyeyi tahsil edeceğimizi ve Cenab-ıHazret-i Risalet-Penâhîye ve onun sevgili vekili ve tercüman-ıhakikîsi olan siz mübarek Üstadımıza kavuşacağımıza son derece

Sh: (Ha-133)

inanmış bulunuyoruz. Ve hayatımızın son nefeslerine kadar bu uğurda her şeyimizi feda edeceğiz. Ve önümüze gelen her felâketi izn-i İlâhî ile ve Üstadımızın himmetiyle yeneceğiz. Ve bizi bu yoldan çevirmek istiyen gafillere asla kulak vermiyeceğiz İnşaallah.

Ey sevgili Üstadımız Efendimiz Hazretleri!

Biz sizin ve Risale-i Nurun kıymetinin bir zerresini bile medih ve sena etmeğe muktedir değiliz. Risale-i Nur'un ve sizin medhiyenizi, kudretli talebeleriniz çoşkun lisanlariyle, hararetli aşklariyle terennüm ediyorlar. Biz size, onların ayaklarının izlerinde sürüklenerek ta huzurunuza kadar çıkabilmek için böyle bozuk lisanımızla bunlarısize yazdık. O şüheda-i hakikat Hâfız Ali ve Hasan Feyzi (Rahmetullahi aleyhima) nın hatırlarıiçin bizim bu cür'etimizi hoş görmenizi hazretinizden niyaz ediyoruz.

Elbâki Hüvelbâki

İzmir, Manisa ve havalisindeki ev-

lâtlarınız ve âhiret hemşireleriniz

nâmına

Âsime, Fatma, Leman, Ayşe Nâile.