Sayfa 2/2 İlkİlk 12
17 sonuçtan 11 ile 17 arası

 1. #11
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.223
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61880


  İkinci Kısım - Sayfa 281

  hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, ulûhiyet, rahmet, inâyet,hikmet, adalet gibi vasıfları, şe’nleri, lüzum derecesinde âhireti iktiza ve vücub derecesinde bâki bir âlemi istilzam ve zaruret derecesinde mükâfat ve mücâzât için haşri ve neşri isterler.

  Evet, madem ezelî ve ebedî bir Allah var; elbette saltanat-ı ulûhiyetinin sermedî bir medarı olan âhiret vardır.

  Ve madem bu kâinatta ve zîhayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rubûbiyet-i mutlaka var ve görünüyor. Elbette o rububiyetin haşmetini sukuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini gadirden kurtaran ebedî bir dâr-ı saadet bulunacak ve girilecek.

  Hem madem, gözle görünen bu hadsiz in’âmlar, ihsanlar, lütuflar, keremler,inâyetler, rahmetler, perde-i gayb arkasında bir Zât-ı Rahmân-ı Rahîmin bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalblere gösterir. Elbette in’âmı istihzadan ve ihsanı aldatmaktan ve inâyeti adâvetten ve rahmeti azaptan ve lütuf ve keremi ihanetten halâs eden ve ihsanı ihsan eden ve nimeti nimet eden bir âlem-i bâkide bir hayat-ı bâkiye var ve olacaktır.

  Hem madem bahar faslında, zeminin dar sahifesinde hatasız yüz bin kitabı birbiri içinde yazan bir kalem-i kudret gözümüz önünde yorulmadan işliyor. Ve o kalem sahibi yüz bin defa ahd ve vaad etmiş ki, “Bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak, geniş bir yerde güzel ve lâyemut bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım” diye bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Elbette ve herhalde, o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile hâşiyeleri de yazılacak ve umumun defter-i a’mâlleri onda kaydedilecek.

  Zât-ı Rahmân-ı Rahîm: kullarına karşı özel rahmet ve şefkat tecellîleri olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Zât, Allah abesiyet: faydasızlık ve gayesizlik
  adâvet: düşmanlık ahd ve vaad etmek: kesin olarak söz vermek
  bâki: arta kalan; devamlı, sürekli dar-ı saadet: mutluluk yeri, âhiret
  defter-i a’mâl: iyi ve kötü işlerin kaydedildiği defter ebedî: sonu olmayan, sonsuz
  ekser: çoğunluk ezelî: başlangıcı olmayan, sonsuz
  fasl: mevsim ferman: buyruk, emir buyruk, emir
  gadir: zulüm, acımasızlık, hıyanet gayet: son derece
  hadsiz: sınırsız halâs etmek: kurtarmak
  hayat-ı bâkiye: devamlı ve kalıcı âhiret hayatı haşir ve neşir: öldükten sonra tekrar diriltilerek Allah’ın huzurunda toplanma ve tekrar dağılıp yayılma
  haşiye: dipnot, açıklayıcı not haşmet: büyüklük, heybet, görkem
  hikmet: herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması ihsan: bağış, ikram
  iktiza: gerektirme inâyet: Allah’ın, bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzeni kurup devam ettirme niteliği
  in’âm: nimetlendirme istihza: alay etme
  istilzam: gerektirme kalem-i kudret: Allah’ın kudret kalemi
  kerem: cömertlik, ikram kâinat: evren, yaratılmış herşey
  lâyemut: ölümsüz lütuf: iyilik, ihsan
  medar: dayanak noktası, eksen mücazat: ceza
  perde-i gayb: gayb perdesi rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  rububiyet: Rablık; herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması rububiyet-i mutlaka: sınırsız, kâinatı kaplayan rububiyet
  saltanat-ı Ulûhiyet: hiçbir ortak kabul etmeyen Allah’ın saltanatı, egemenliği sermedî: devamlı, sürekli
  sukut etmek: düşmek, alçalmak ulûhiyet: İlâhlık
  umum: bütün vücub derecesinde: zorunluluk derecinde
  zaruret derecesinde: zorunluluk derecesinde zemin: yer, dünya
  zîhayat: hayat sahibi, canlı âhiret: öldükten sonraki hayat, öteki dünya
  âlem-i bâki: devamlı ve kalıcı âlem şefkat: içten ve karşılıksız merhamet, sevgi
  şe’n: Allah’ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden Zâtına ait kutsal özellik ve nitelik
  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.223
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61880


  İkinci Kısım - Sayfa 282

  Hem madem bu arz, kesret-i mahlûkat cihetiyle ve mütemadiyen değişen yüz binler çeşit çeşit envâ-ı zevi’l-hayat ve zevi’l-ervâhın meskeni, menşei, fabrikası, meşheri,mahşeri olması haysiyetiyle bu kâinatın kalbi, merkezi, hülâsası, neticesi, sebeb-i hilkati olarak gayet büyük öyle bir ehemmiyeti var ki, küçüklüğüyle beraber koca semâvâta karşı denk tutulmuş. Semâvî fermanlarda daima 1 رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ deniliyor.

  Ve madem, bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser mahlûkatına tasarruf eden ve ekser zîhayat mevcudatını teshir edip kendi etrafına toplattıran ve ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezyin ve çok antika nevilerini liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki, değil yalnız ins ve cin nazarlarını, belki semâvât ehlinin ve kâinatın nazar-ı dikkatlerini ve takdirlerini ve Kâinat Sahibinin nazar-ı istihsanını celbetmekle gayet büyük bir ehemmiyet ve kıymet alan ve bu haysiyetle bu kâinatın hikmet-i hilkati ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, san’atlarıyla gösteren ve dünya cihetinde Sâni-i Âlemin mu’cizeli san’atlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için, isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu hizmeti için imhal edilip muvaffakiyet gören nev-i beni Âdem var.

  Ve madem, bu mâhiyetteki nev-i benî Âdem, mizaç ve hilkat itibarıyla gayet zayıf ve âciz ve gayet acz ve fakrıyla beraber hadsiz ihtiyacâtı ve teellümâtı olduğu halde, bütün bütün kuvvetinin ve ihtiyarının fevkinde olarak, koca küre-i


  Not
  Dipnot-1 “Göklerin ve yerin Rabbi.” Ra’d Sûresi, 13:16
  Sâni-i Âlem: bütün varlık âlemini san’atlı bir şekilde yaratan Allah acz: acizlik, güçsüzlük
  antika: eski ve kıymetli sanat eseri arz: dünya
  azap: acı, sıkıntı, ceza celb etmek: kendine çekmek
  cihet: taraf, yön düstur: kâide, kural
  ehemmiyet: değer, önem ekser: çoğunluk
  envâ-ı zevi’l-hayat: hayat sahibi canlıların çeşitleri fakr: fakirlik, ihtiyaç hâli
  ferman: buyruk, emir fevkinde: üstünde
  gayet: son derece hadsiz: sınırsız
  halife: yeryüzünde Allah namına hareket eden insan haysiyet: itibar, özellik
  haysiyetiyle: özelliğiyle hendese: mühendislik
  hevesat: hevesler, gelip geçici istekler, arzular hikmet-i hilkat: yaratılış hikmeti, gayesi
  hilkat: yaratılış hülâsa: özet, öz
  ihtiyacat: ihtiyaçlar ihtiyar: dileme, istek, irade
  imhal etmek: müddet vermek, süre tanımak ins: insanlar
  itibarıyla: özelliğiyle kesret-i mahlûkat: yaratılmışların çokluğu
  kâinat: evren, bütün yaratılmışlar mahiyet: esas nitelik, özellik
  mahlukât: yaratılmışlar mahşer: haşir meydanı, kıyametten sonra insanların tekrar diriltilip toplanacakları yer
  masnuat: san’at eseri varlıklar menşe: kaynak, kök
  mesken: ev, mekân mevcudat: varlıklar
  meşher: sergi, fuar mizaç: huy, tabiat, yaratılış
  muvaffakiyet: başarı mu’cize: yaratma noktasında bütün sebepleri âciz bırakan olağanüstü şey
  mütemadiyen: sürekli olarak nazar: bakış, dikkat
  nazar-ı dikkat: dikkat içeren bakış nazar-ı istihsan: güzel gören ve beğenen bakış
  nev-i beni Âdem: Âdemoğulları, insanlar nevi: çeşit, tür
  sebeb-i hilkat: yaratılış sebebi semâvât: gökler
  semâvî: İlâhî, vahiyle gelen tanzim: düzenleme, düzene koyma
  tanzim etmek: düzenlemek tasarruf etmek: dilediği gibi kullanmak
  teellümât: elemler, acılar tehir etmek: ertelemek, sonraya bırakmak
  teshir etmek: boyun eğdirmek, emrine vermek tezyin: süsleme
  teşhir: ilân etme, duyurma, sergileme zevi’l-ervâh: ruh sahipleri
  zîhayat: canlı, hayat sahibi âciz: güçsüz, zavallı
  Yazar : Risale Forum

 3. #13
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.223
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61880


  İkinci Kısım - Sayfa 283

  arzı, o nev-i insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve her nevi taamlara ambar ve nev-i insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkân suretine getiren gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki, böyle nev-i insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor.

  Ve madem, bu hakikatteki bir Rab; hem insanı sever, hem kendini insana sevdirir. Hem bâkidir, hem bâki âlemleri var, hem adâletle her işi görür. Ve hikmetle herşeyi yapıyor.

  Hem, bu kısa hayat-ı dünyeviyede ve bu kısacık ömr-ü beşerde ve bu muvakkat vefâni zeminde o Hâkim-i Ezelînin haşmet-i saltanatı ve sermediyet-i hâkimiyeti yerleşemiyor. Ve nev-i insanda vuku bulan ve kâinatın intizamına ve adalet ve muvazenelerine ve hüsn-ü cemâline münâfi ve muhalif çok büyük zulümleri ve isyanları ve velinimetine ve onu şefkatle besleyene karşı ihanetleri, inkârları, küfürleri bu dünyada cezasız kalıp, gaddar, zâlim rahatla hayatını ve biçare mazlum meşakkatler içinde ömürlerini geçirirler. Ve umum kâinatta eserleri görünen şuadalet-i mutlakanın mâhiyeti ise, dirilmemek suretiyle o gaddar zâlimlerin ve meyus mazlumların vefat içindeki müsâvatlarına bütün bütün zıttır, kaldırmaz, müsaade etmez.

  Ve madem, nasıl ki Kâinatın Sahibi, kâinattan zemini ve zeminden nev-i insanı intihap edip gayet büyük bir makam, bir ehemmiyet vermiş. Öyle de, nev-i insandan dahi makàsıd-ı rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslim ile Ona sevdiren hakikî insanlar olan enbiya ve evliya ve asfiyayı intihap edip kendine dost ve muhatap ederek onları mu’cizeler ve tevfiklerle ikram ve düşmanlarını semâvî tokatlarla tazip ediyor. Ve bu kıymetli ve sevimli dostlarından dahi,


  Hakîm-i Ezelî: varlığının başlangıcı olmayıp sürekli var olan ve herşeyi hikmetle yapan Allah Rab: herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah
  adalet-i mutlaka: sınırsız, tam ve yerinde adalet asfiya: hem veli, hem de âlim olan büyük zâtlar
  biçare: çaresiz bâkî: yok olmayan, sürekli ve kalıcı
  ehemmiyet vermek: önem vermek enbiya: nebiler, peygamberler
  evliya: Allah’ın sevgili kulları, veliler fâni: geçici, ölümlü
  gaddar: acımasız gayet: son derece
  hakikat: doğru gerçek hakikî: gerçek
  hayat-ı dünyeviye: dünya hayatı haşmet-i saltanat: saltanatın haşmeti, görkemi
  hikmet: herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması hüsn-ü cemâl: güzellik
  intihap etmek: seçmek intizam: disiplin, düzen
  kâinat: evren, bütün yaratılmışlar küre-i arz: yerküre, dünya
  mahzen: depo makàsıd-ı rububiyet: Allah’ın bütün varlık âlemini terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutmasındaki maksat ve gayeler
  mazlum: zulme uğramış meyus: ümitsiz
  meşakkat: güçlük, sıkıntı muhalif: aykırı
  mutasarrıf: sonsuz tasarruf hakkı olan, mülkünde dilediği gibi tasarruf eden, her işi kendi istek ve kurallarına göre idare eden Allah muvakkat: geçici
  muvazene: denge mu’cize: Allah’ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını aciz ve hayrette bırakan olağanüstü hâl ve iş
  mâhiyet: esas özellik, nitelik münâfi: aykırı, zıt
  müsaade etmek: izin vermek müsâvat: eşitlik, denklik
  nev-i insan: insan türü, insanlık nevi: çeşit, tür
  semâvî: İlahî, Allah tarafından gelen sermediyet-i hâkimiyet: egemenliğin devamlılığı
  suret: biçim, şekil taam: gıda, yiyecek
  tazip etmek: azap vermek, cezalandırmak tevafuk etmek: uygun olmak, birbirine denk gelmek
  tevfik: başarı, muvaffakiyet umum: bütün
  velînimet: nimeti veren, nimetin sahibi vuku: gerçekleşme, meydana gelme
  zemin: yer, dünya ömr-ü beşer: insan ömrü
  şefkat: içten ve karşılıksız sevgi, merhamet
  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.223
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61880


  İkinci Kısım - Sayfa 284

  onların imamı ve mefhari olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmı intihap ederek, ehemmiyetli küre-i arzın yarısını ve ehemmiyetli nev-i insanın beşten birisini uzun asırlarda onun nuruyla tenvir ediyor. Âdetâ bu kâinat onun için yaratılmış gibi, bütün gayeleri onunla ve Onun diniyle ve Kur’ân’ı ile tezahür ediyor. Ve o pek çok kıymettar ve milyonlar sene yaşayacak kadar hadsiz hizmetlerinin ücretlerini hadsiz bir zamanda almaya müstehak ve lâyık iken, gayet meşakkatler ve mücahedeler içinde, altmış üç sene gibi kısacık bir ömür verilmiş. Acaba hiçbir cihetle hiçbir imkânı, hiçbir ihtimali, hiçbir kàbiliyeti var mı ki, o zât, bütün emsâli ve dostlarıyla beraber dirilmesin? Ve şimdi de ruhen diri ve hayy olmasın, idam-ı ebedî ile mahv olsunlar? Hâşâ, yüz bin defa hâşâ ve kellâ! Evet, bütün kâinat ve hakikat-i âlem onun dirilmesini dâvâ eder ve hayatını Sahib-i Kâinattan talep ediyor.

  Ve madem, Yedinci Şuâ olan Âyetü’l-Kübrâ’da herbiri bir dağ kuvvetinde otuz üç adet icmâ-ı azîm ispat etmişler ki, bu kâinat bir elden çıkmış ve bir tek Zâtın mülküdür. Ve kemâlât-ı İlâhiyenin medarı olan vahdetini ve ehadiyetini bedahetle göstermişler. Ve vahdet ve ehadiyet ile, bütün kâinat o Zât-ı Vâhidin emirber neferleri ve musahhar memurları hükmüne geçiyor. Ve âhiretin gelmesiyle, kemâlâtı sukuttan ve adalet-i mutlakası müstehziyâne gadr-ı mutlaktan ve hikmet-i âmmesi sefahetkârâne abesiyetten ve rahmet-i vâsiası lâhiyâne tâzipten ve izzet-i kudreti zelilâne aczden kurtulurlar, takaddüs ederler.

  Elbette ve elbette ve herhalde iman-ı billâhın yüzer nüktesinden, bu altı “madem”lerdeki1 hakikatlerin muktezasıyla kıyamet kopacak, haşir ve neşir olacak,

  Not
  Dipnot-1 “Ve madem” ile başlayan paragraflar  Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun Sahib-i Kâinat: evrenin ve herşeyin yaratıcısı ve sahibi Allah
  Zât-ı Vâhid: bir ve tek olan Zât, Allah abesiyet: faydasızlık ve gayesizlik
  acz: acizlik, güçsüzlük adalet-i mutlaka: tam ve yerinde, sonsuz adalet
  bedahet: apaçıklık cihet: taraf, yön
  ehadiyet: Allah’ın her bir şeyde Kendi varlığına ve sıfatlarına işaret eden birlik tecellisi ehemmiyetli: önemli
  emirber: emre hazır emsal: benzerler, örnekler
  gadr-ı mutlak: tam zulüm ve merhametsizlik gayet: son derece
  hadsiz: sınırsız hakikat: doğru, gerçek
  hakikat-i âlem: dünyanın gerçeği, aslı hayy: diri, canlı
  haşir: insanın öldükten sonra âhirette diriltilerek muhakeme için Allah’ın huzurunda toplanması haşâ ve kellâ: asla ve asla, kesinlikle öyle değil
  hikmet-i âmme: kâinattaki umumi ve ilâhi gaye icmâ-ı azîm: çok büyük fikir birliği
  idam-ı ebedî: dirilmemek üzere sonsuz yok oluş iman-ı billah: Allah’a iman
  intihap etmek: seçmek izzet-i kudret: kudretin izzet ve şerefi
  kemâlât: mükemmellikler, faziletler, üstünlükler kemâlât-ı İlâhiye: Cenâb-ı Allah’ın bütün noksanlıklardan yüce olan mükemmel isim ve sıfatları
  kàbiliyet: yetenek küre-i arz: yerküre, dünya
  kıymettar: kıymetli, değerli lâhiyâne: eğlenircesine, oynarcasına
  medar: dayanak noktası, eksen mefhar: övünme sebebi, övünç kaynağı
  meşakkat: güçlük, sıkıntı mukteza: bir şeyin gereği
  musahhar: boyun eğdirilmiş, emre verilmiş mücahede: cihad etme, din uğrunda çaba harcama
  müstehak: hak etmiş, lâyık müstehziyâne: alay edercesine
  nefer: asker, er nev-i insan: insan türü, insanlık
  neşir: yayma, yayılma nükte: ince anlam
  rahmet-i vâsia: herşeyi kuşatan geniş rahmet ruhen: ruhi bakımdan
  sefahetkârâne: anlamsızca, ahmakça sukut: alçalış, düşüş
  takaddüs: kutsal olma, yüce ve temiz olma tenvir etmek: nurlandırmak
  tezahür etmek: görünmek, ortaya çıkmak tâzip: azap verme, cezalandırma
  vahdet: birlik zelilâne: zelil bir şekilde, alçakça
  Âyetü’l-Kübrâ: en büyük delil âhiret: öldükten sonraki hayat, öteki dünya
  Yazar : Risale Forum

 5. #15
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.223
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61880


  İkinci Kısım - Sayfa 285

  dar-ı mücazat ve mükâfat açılacak—tâ ki arzın mezkûr ehemmiyeti ve merkeziyeti ve insanın ehemmiyeti ve kıymeti tahakkuk edebilsin. Ve arz ve insanın Hâlıkı veRabbi olan Mutasarrıf-ı Hakîmin mezkûr adaleti, hikmeti, rahmeti, saltanatı takarrur edebilsin. Ve o bâki Rabbin mezkûr hakiki dostları ve müştakları idam-ı ebedîden kurtulsun. Ve o dostların en büyüğü ve en kıymettarı, bütün kâinatı memnun ve minnettar eden kudsî hizmetlerinin mükâfatını görsün. Ve Sultan-ı Sermedînin kemâlâtı naks ve kusurdan ve kudreti aczden ve hikmeti sefahetten ve adaleti zulümden tenezzüh ve takaddüs ve teberri etsin.

  Elhâsıl madem Allah var, elbette âhiret vardır.

  Hem nasıl ki mezkûr üç erkân-ı imaniye, onları ispat eden bütün delilleriyle haşreşehadet ve delâlet ederler. Öyle de,1
  وَبِمَلٰۤئِكَتِهِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالٰى olan iki rükn-ü imanî dahi haşri istilzam edip kuvvetli bir surette âlem-i bekàya şehadet ve delâlet ederler. Şöyle ki:

  Melâikenin vücudunu ve vazife-i ubûdiyetlerini ispat eden bütün deliller ve hadsiz müşahedeler mükâlemeler, dolayısıyla âlem-i ervahın ve âlem-i gaybın ve âlem-i bekànın ve âlem-i âhiretin ve ileride cin ve ins ile şenlendirilecek olan dâr-ı saadetin ve Cennet ve Cehennemin vücutlarına delâlet ederler. Çünkü melekler bu âlemleri izn-i İlâhî ile görebilirler ve girerler. Ve Hazret-i Cebrâil gibi, insanlarla görüşen umum melâike-i mukarrebîn, mezkûr âlemlerin vücutlarını


  Not
  Dipnot-1 “Meleklere ve kadere, hayır ve şerrin Allah Tealâ’dan geldiğine inanmak.”  Hazret-i Cebrail: [bk. bilgiler – Cebrâil (a.s.)] Hâlık: her şeyi yaratan Allah
  Mutasarrıf-ı Hakikî: gerçek tasarruf sahibi olan, her işi kendi istek ve kurallarına göre idare eden Allah Rab: herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah
  Sultan-ı Sermedî: egemenliğinin sonu olmayan, devamlı ve sürekli olan Sultan, Allah acz: acizlik, güçsüzlük
  arz: dünya bâki: devamlı, sürekli, kalıcı, ölümsüz
  cin ve ins: cinler ve insanlar dar-ı mücazat ve mükâfat: ceza ve mükafat yurdu, âhiret
  dar-ı saadet: mutluluk yurdu, âhiret delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek
  ehemmiyet: değer, önem elhasıl: özetle, sonuç olarak
  erkân-ı imaniye: imanın esasları hadsiz: sınırsız
  hakikî: asıl, gerçek haşr: insanların öldükten sonra tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanması
  hikmet: fayda, gaye; herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratılması idam-ı ebedî: dirilmemek üzere sonsuz yok oluş
  istilzam etmek: gerektirmek izn-i İlâhî: Allah’ın izni
  kemâlât: faziletler, iyilikler, mükemmel özellikler kudret: Allah’ın bütün varlığı kuşatan güç ve iktidarı
  kudsî: her türlü kusur ve noksandan uzak, kutsal kâinat: evren, bütün yaratılmışlar
  kıymettar: kıymetli, değerli melâike: melekler
  melâike-i mukarrebîn: makam itibariyle Allah’a yakın olan melekler merkeziyet: merkezlik
  mezkûr: zikredilen, adı geçen minnettar: şükran duyma
  mükâfat: ödül mükâleme: karşılıklı konuşma
  müşahede: görme, gözlem müştak: arzulu, çok istekli
  naks: eksiklik, noksanlık rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  rükn-ü imanî: imanın şartı, temel esası sefahet: anlamsızlık, ahmaklık
  suret: biçim, şekil tahakkuk etmek: gerçekleşmek
  takaddüs: kutsal olma, yüce ve temiz olma takarrur etmek: karar bulmak, sağlamca yerleşmek
  teberrî etmek: uzaklaşmak, vazgeçmek tenezzüh: kusur ve çirkinlikten uzak olma
  umum: bütün vazife-i ubûdiyet: kulluk vazifesi
  vücut: beden, varlık âlem-i bekà: devamlı ve kalıcı olan âhiret âlemi
  âlem-i ervâh: ruhlar âlemi âlem-i gayb: görünmeyen alem
  âlem-i âhiret: âhiret âlemi şehadet: şahitlik, tanıklık
  Yazar : Risale Forum

 6. #16
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.223
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61880


  İkinci Kısım - Sayfa 286

  ve onlar, onlarda gezdiklerini müttefikan haber veriyorlar. Görmediğimiz Amerika kıtasının vücudunu, ondan gelenlerin ihbarıyla bedihî bildiğimiz gibi, yüz tevatür kuvvetinde bulunan melâike ihbaratıyla âlem-i bekànın ve dâr-ı âhiretin ve Cennet ve Cehennemin vücutlarına o kat’iyette iman etmek gerektir. Ve öyle de iman ederiz.

  Hem, Yirmi Altıncı Söz olan Risale-i Kaderde iman-ı bil-kader rüknünü ispat eden bütün deliller, dolayısıyla haşre ve neşr-i suhufa ve mizan-ı ekberdeki muvazene-i a’mâle delâlet ederler. Çünkü, herşeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam ve mizan levhalarında kaydetmek ve her zîhayatın sergüzeşt-i hayatiyelerini kuvve-i hafızalarında ve çekirdeklerinde ve sair elvâh-ı misâliyede yazmak ve her zîruhun, hususan insanların defter-i a’mâllerini elvâh-ı mahfuzada tesbit etmek ve geçirmek, elbette öyle muhit bir kader ve hakîmâne bir takdir ve müdakkikane bir kayıt ve hafîzâne bir kitabet, ancak mahkeme-i kübrâda umumî bir muhakeme neticesinde daimî bir mükâfat ve mücazat için olabilir. Yoksa, o ihatalı ve inceden ince olan kayıt ve muhafaza, bütün bütün mânâsız, faidesiz kalır, hikmete ve hakikate münâfi olur.

  Hem, haşir gelmezse, kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kâinatın bütün muhakkak mânâları bozulur ki, hiçbir cihet-i imkânı olamaz. Ve o ihtimal, bu kâinatın vücudunu inkâr gibi bir muhal, belki bir hezeyan olur.

  Elhâsıl, imanın beş rüknü bütün delilleriyle haşir ve neşrin vukuuna ve vücuduna vedâr-ı âhiretin vücuduna ve açılmasına delâlet edip isterler ve şehadet edip talep ederler.

  Risale-i Kader: Kader Risalesi; Yirmi Altıncı Söz bedihî: apaçık, aşikâr
  cihet-i imkân: mümkün olma yönü defter-i a’mâl: amellerin defteri
  delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek dâr-ı âhiret: öteki dünya, âhiret yurdu
  elhasıl: kısaca, özetle elvâh-ı mahfuza: herşeyin kaydedilip korunduğu mânevî levhalar
  elvâh-ı misâliye: eşyanın mânevî fotoğraflarının içlerinde kaydedildiği levhalar hafîzâne: koruyup gözeterek, esirgeyerek ve saklayarak
  hakîmâne: hikmetli biçimde haşir ve neşir: öldükten sonra âhirette tekrar diriltilerek Allah’ın huzurunda toplanma ve tekrar dağılıp yayılma
  haşr: insanların öldükten sonra tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanması hezeyan: boş söz, saçmalama
  hikmet: fayda, gaye; herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratılması hususan: bilhassa, özellikle
  ihbar: haber verme ihbârât: haber vermeler
  ihâtalı: kuşatıcı, kapsamlı iman-ı bilkader: kadere iman
  kader: Allah’ın meydana gelecek hâdiseleri olmadan önce bilmesi, takdir etmesi, plânlaması kat’iyet: kesinlik
  kitab-ı kâinat: kâinat kitabı, evren kitabet: yazım
  kuvve-i hafıza: bellek, hafıza duyusu kâinat: evren, bütün yaratılmışlar
  mahkeme-i kübrâ: öldükten sonra âhirette Allah’ın huzurunda kurulacak olan büyük mahkeme melâike: melekler
  mizan: ölçü, denge mizan-ı ekber: mahşer günü amellerin ölçüleceği büyük terazi
  muhakeme: değerlendirme, yargılama muhal: imkânsız, akıl dışı
  muhit: kuşatıcı mukadderat: Allah tarafından takdir olunmuş ileride meydana gelecek haller ve olaylar
  muvazene-i a’mâl: yapılan işlerin, amellerin tartılıp hesaplanması mücazat: ceza
  müdakkikane: dikkatlice, araştırıp inceleyerek mükâfat: ödül
  münâfi: aykırı, zıt müttefikan: birleşerek, fikir birliğiyle
  neşr-i suhuf: haşir zamanı amel defterlerinin meydana çıkarılıp herkesin hesabının görülmesi nizam: düzen
  rükn: esas, şart sair: diğer, başka
  sergüzeşt-i hayatiye: hayat serüveni tevatür: çeşitli kanallardan gelen ve doğruluğu kesin olarak kanıtlanan haber
  umumî: genel, herkese ait vuku: gerçekleşme, meydana gelme
  vücut: varlık zîhayat: canlı
  zîruh: ruh sahibi âlem-i bekà: devamlı ve kalıcı olan âhiret âlemi
  şehadet etmek: şahitlik, tanıklık etmek
  Yazar : Risale Forum

 7. #17
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.223
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61880


  İkinci Kısım - Sayfa 287

  İşte, hakikat-i haşriyenin azametine tam muvafık böyle azametli ve sarsılmaz direkleri ve burhanları bulunduğu içindir ki, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın hemen hemen üçten birisi haşir ve âhireti teşkil ediyor. Ve onu, bütün hakaikine temel taşı ve üssü’l-esas yapıyor. Ve herşeyi onun üstüne bina ediyor.

  (Mukaddime nihayet buldu)

  Baştaki âyetin mu’cizâne işaret ettikleri dokuz tabaka berahin-i haşriyeye dair ‘Dokuz Makam’dan ‘Birinci Makam’:  فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِى اْلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ 1

  olan fıkradaki ferman-ı haşre dair buradaki gösterdiği bürhan-ı bâhiri ve hüccet‑i katıası beyan ve izah edilecek. İnşaallahü’r-Rahmân...
  Not
  Dipnot-1 “Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah’ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senâsı Ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah’ı tesbih edip namaz kılın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü O çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü O diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.” Rum Sûresi, 30:17-19.
  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur’ân azamet: büyüklük
  berahin-i haşriye: haşre ait deliller beyan edilme: açıklanma, izah edilme
  burhan: güçlü delil, kanıt burhan-ı bâhir: açık delil
  ferman-ı haşr: haşirle ilgili ferman, buyruk fıkra: bölüm, kısım
  hakaik: gerçek mahiyetler, asıl ve esaslar hakikat-i haşriye: haşir gerçeği
  haşir: insanın öldükten sonra âhirette diriltilerek muhakeme için Allah’ın huzurunda toplanması hüccet-i kàtıa: kesin delil
  inşaallahü’r-Rahmân: kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah dilerse izah edilme: açıklanma
  mukaddime: başlangıç, giriş muvafık: lâyık, uygun
  mu’cizâne: mu’cize göstererek nihayet: son
  teşkil eylemek: oluşturmak, meydana getirmek
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222