Sayfa 1/2 12 SonSon
18 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Birinci Kısım - Meyve Risalesi - Onuncu Mesele - Emirdağ Çiçeği

  Onuncu Mesele

  Emirdağ Çiçeği

  Kur’ân’da olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır.

  Aziz, sıddık kardeşlerim,

  Gerçi bu Mesele, perişan vaziyetimden müşevveş ve letafetsiz olmuş. Fakat o müşevveş ibare altında çok kıymetli bir nevi i’câzı kat’î bildim.Maatteessüf ifadeye muktedir olamadım. Her ne kadar ibaresi sönük olsa da, Kur’ân’a ait olmak cihetiyle, hem ibadet-i tefekküriye, hem kudsî, yüksek, parlak bir cevherin sadefidir. Yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın. Eğer münasipse ‘Onuncu Mesele’ yapınız. Değilse, sizin tebrik mektuplarınıza mukàbil bir mektup kabul ediniz. Hem bunu gayet hasta ve perişan ve gıdasız, bir iki gün Ramazan’da mecburiyetle, gayet mücmel ve kısa ve bir cümlede pek çok hakikatleri ve müteaddit hüccetleri derc ederek yazdım. Kusura bakılmasın.HAŞİYE-1

  Aziz, sıddık kardeşlerim,

  Ramazan-ı Şerifte Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyânı okurken, Risale-i Nur’a işaretleri Birinci Şuâda beyan olunan otuz üç âyetten hangisi gelse bakıyorum ki, o âyetin sahifesi ve yaprağı ve kıssası dahi Risale-i Nur’a ve şakirtlerine, kıssadan hisse almak noktasında bir derece bakıyor. Hususan Sûre-i Nur’dan âyâtü’n-nur, on parmakla Risale-i Nur’a baktığı gibi, arkasındaki âyet-i zulümat dahi muarızlarına tam bakıyor ve ziyade hisse veriyor. Adeta o makam, cüz’iyetten çıkıp


  Not
  Haşiye-1
  Denizli Hapsinin meyvesine Onuncu Mesele olarak Emirdağı’nın ve bu Ramazan-ı Şerifin nurlu bir küçük çiçeğidir. Tekrarat-ı Kur’âniyenin bir hikmetini beyanla ehl-i dalâletin ufûnetli ve zehirli evhamlarını izale eder.  Denizli Hapsi: (bk. bilgiler – Denizli) Emirdağ: (bk. bilgiler)
  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla ve anlatımıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan, mu’cize olan Kur’ân Ramazan-ı Şerif: şerefli Ramazan ayı
  Sûre-i Nur: Kur’ân-ı Kerimin 24. sûresi olan Nur Sûresi aziz: çok değerli, izzetli
  beyan: açıklama cihet: taraf, yön
  cüz’iyet: fertlik, bireysellik derc etmek: yerleştirmek, içine koymak
  ehl-i dalâlet: doğru ve hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler evham: kuruntular, şüpheler
  gayet: son derece hakikat: doğru, gerçek
  haşiye: dipnot, açıklayıcı not hikmet: fayda, gaye; herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması
  hususan: bilhassa, özellikle hüccet: kesin delil
  ibadet-i tefekküriye: tefekkür ibadeti ibare: ifade
  izale etmek: gidermek, ortadan kaldırmak i’câz: mu’cizelik yönü
  kat’î: kesin bir şekilde kudsî: her türlü kusur ve noksandan uzak, kutsal
  kıssa: ibretli hikâye, anlatım letâfet: hoşluk, güzellik
  libas: elbise maatteessüf: ne yazık ki
  muarız: karşı gelen muktedir olmak: güç yetirmek, yapabilmek
  mukàbil: karşılık mücmel: kısa, özet
  münasip: uygun müteaddit: bir çok, çeşitli
  müşevveş: dağınık, karışık, düzensiz nevi: tür, çeşit
  sadef: inci kabuğu sıddık: çok doğru ve sadık
  sıdk: doğruluk tekrarat: tekrarlar
  tekrarat-ı Kur’âniye: Kur’ân’daki tekrarlar ufûnet: pis koku, kokuşmuşluk
  ziyade: çok, fazla âyet-i zulümat: dalâlet ve inkâr karanlıklarında bulunan kâfirlerin durumunu açıklayan Nur Sûresinin 39. ve 40. âyetleri
  âyâtü’n-nur: nur âyetleri; Cenâb-ı Hakkın Nûr isminin tecellileri ve mü’minlerin durumlarından bahseden Nur Sûresinin 35, 36, 37 ve 38. âyetleri şakirt: öğrenci
  şuâ: ışık, parıltı

  Benzer Konular
  Birinci Kısım - Meyve Risalesi - Dokuzuncu Mesele
  Birinci Kısım - Meyve Risalesi - Dokuzuncu Mesele Dokuzuncu Mesele اٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَا 
  Birinci Kısım - Meyve Risalesi - Yedinci Mesele
  Birinci Kısım - Meyve Risalesi - Yedinci Mesele Yedinci Mesele Denizli hapsinde bir Cuma gününün meyvesidir. وَمَا أَمْرُ الس
  Birinci Kısım - Meyve Risalesi - Altıncı Mesele
  Birinci Kısım - Meyve Risalesi - Altıncı Mesele Altıncı Mesele Risale-i Nur’un çok yerlerinde izahı ve kat’î hadsiz hüccetleri bulunan iman-ı billâh rüknünün binler küllî burhanlarından birtek burhana kısaca bir işarettir. Kastamonu’da lise
  Birinci Kısım - Meyve Risalesi - Beşinci Mesele
  Birinci Kısım - Meyve Risalesi - Beşinci Mesele Beşinci Mesele Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değiş
  Birinci Kısım - Meyve Risalesi - Üçüncü Mesele
  Birinci Kısım - Meyve Risalesi - Üçüncü Mesele Üçüncü Mesele Gençlik Rehberinde izahı bulunan ibretli bir hâdisenin hülâsası şudur: Bir zaman, Eskişehir Hapishanesinin penceresinde, bir Cumhuriyet Bayramında oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızl
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Birinci Kısım - Sayfa 83

  külliyet kesb eder. Ve bu asırda o küllînin tam bir ferdi Risale-i Nur ve şakirtleridir diye hissettim.

  Evet, Kur’ân’ın hitabı, evvelâ Mütekellim-i Ezelînin rububiyet-i âmmesinin geniş makamından, hem nev-i beşer, belki kâinat namına muhatap olan zâtın geniş makamından, hem umum nev-i beşer ve benî Âdemin bütün asırlarda irşadlarınıngayet vüs’atli makamından, hem dünya ve âhiretin, arz ve semâvâtın, ezel ve ebedin ve Hâlık-ı Kâinatın rububiyetine ve bütün mahlûkatın tedbirine dair kavânin-i İlâhiyenin gayet yüksek ihatalı beyanatının geniş makamından aldığı vüs’at veulviyet ve ihâta cihetiyle, o hitap öyle bir yüksek i’câz ve şümûl gösterir ki, ders-i Kur’ân’ın, muhataplarından en kesretli taife olan tabaka-i avâmın basit fehimlerini okşayan zâhirî ve basit mertebesi dahi, en ulvî tabakayı da tam hissedar eder. Güyakıssadan yalnız bir hisse ve bir hikâye-i tarihiyeden bir ibret değil, belki bir küllîdüsturun efradı olarak her asra ve her tabakaya hitap ederek taze nazil oluyor. Vebilhassa çok tekrarla اَلظَّالِمِينَ.. اَلظَّالِمِينَ.. deyip tehditleri ve zulümlerinin cezası olanmusibet-i semâviye ve arziyeyi şiddetle beyanı, bu asrın emsalsiz zulümlerine, kavm-i Âd ve Semûd ve Fir’avunun başlarına gelen azaplarla baktırıyor. Ve mazlum ehl-i imana, İbrahim ve Mûsâ Aleyhimesselâm gibi enbiyanın necatlarıyla tesellî veriyor.

  Evet, nazar-ı gaflet ve dalâlette vahşetli ve dehşetli bir ademistan ve elîm ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman ve ölmüş karnlar ve asırlar, canlı birer sahife-i ibret ve baştan başa ruhlu, hayattar bir acip âlem ve mevcut  Aleyhisselâm: Allah’ın selâmı onun üzerine olsun Fir’avun: (bk. bilgiler)
  Hâlık-ı Kâinat: evreni ve içindeki herşeyi yaratan Allah Mûsâ (a.s.): (bk. bilgiler)
  Mütekellim-i Ezelî: ezelî kelâm sıfatına sahip olan ve konuşması, hiçbir varlığın konuşmasına benzemeyen Allah Semûd: [bk. bilgiler – Salih (a.s.)]
  acip: hayret verici, şaşırtıcı ademistan: yokluk ülkesi, yeri
  arz: dünya benî Âdem: Âdemoğulları, insanlar
  beyan: açıklama beyanat: açıklamalar
  bilhassa: özellikle cihet: taraf, yön
  dehşetli: korkunç, ürkütücü ders-i Kur’ân: Kur’ân dersi
  düstur: kâide, kural efrad: fertler, bireyler
  ehl-i iman: iman edenler, mü’minler elîm: acıklı, üzücü
  emsalsiz: benzersiz enbiya: nebiler, peygamberler
  ezel ve ebed: başlangıcı ve sonu olmama, öncesizlik ve sonsuzluk fehim: anlayış, kavrayış
  gayet: son derece güya: sanki
  hayattar: canlı hikâye-i tarihiye: tarihî hikâye
  ihata: kapsama, kuşatma irşad: doğru yol gösterme
  i’câz: mu’cize oluş karn: asır, çağ
  kavm-i Âd: [bk. bilgiler – Hûd (a.s.)] kavânin-i İlâhiye: İlâhî kanunlar
  kesb etmek: kazanmak kesretli: çok, fazla
  külliyet: tür hâlinde olma, cins hâline gelme; türsellik küllî: fertlerden oluşan topluluk, tür, cins
  kıssa: ibretli hikâye mahlûkat: yaratılmışlar
  mazlum: zulme uğramış mevcut: var
  mezaristan: mezarlık muhatap: hitap edilen
  musibet-i semâviye ve arziye: gökten ve yerden gelen musibetler, felâketler—sel ve deprem gibi nam: ad
  nazar-ı gaflet ve dalâlet: iman hakikatlerine karşı duyarsız davranan ve hak yoldan sapanların bakışı necat: kurtuluş
  nev-i beşer: insanlık türü, insanlar nâzil olmak: inmek
  rububiyet/rububiyet-i âmme: Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması sahife-i ibret: ibret sayfası
  semâvât: gökler tabaka-i avâm: halk tabakası
  taife: grup, topluluk tedbir: idare etme, önlem olarak yönetme
  ulviyet: yücelik, yükseklik ulvî: yüksek
  umum: bütün vahşet: ürküntü, korku
  vüs’at: genişlik zâhirî: görünürde
  âhiret: öteki dünya, öldükten sonraki sonsuz hayat İbrahim (a.s.): (bk. bilgiler)
  şakirt: öğrenci şümûl: kapsamlılık, kuşatıcılık
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Birinci Kısım - Sayfa 84

  ve bizimle münasebetdar bir memleket-i Rabbâniye sûretinde, sinema perdeleri gibikâh bizi o zamanlara, kâh o zamanları yanımıza getirerek her asra ve her tabakaya gösterip yüksek bir i’câz ile dersini veren Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan, aynı i’câz ile,nazar-ı dalâlette câmid, perişan, ölü, hadsiz bir vahşetgâh olan ve firak ve zevâlde yuvarlanan bu kâinatı bir kitab-ı Samedânî, bir şehr-i Rahmânî, bir meşher-i sun’-i Rabbânî olarak o câmidâtı canlandırarak birer vazifedar suretinde birbiriyle konuşturup ve birbirinin imdadına koşturup nev-i beşere ve cin ve meleğe hakikî ve nurlu ve zevkli hikmet dersleri veren bu Kur’ân-ı Azîmüşşan elbette her harfinde on ve yüz ve bazen bin ve binler sevap bulunması; ve bütün cin ve ins toplansa onunmislini getirememesi; ve bütün benî Âdemle ve kâinatla tam yerinde konuşması; ve her zaman milyonlar hâfızların kalblerinde zevkle yazılması; ve çok tekrarla vekesretli tekraratıyla usandırmaması; ve çok iltibas yerleri ve cümleleriyle beraber çocukların nazik ve basit kafalarında mükemmel yerleşmesi; ve hastaların ve az sözden müteessir olan ve sekeratta olanların kulağında mâ-i zemzem misillü hoş gelmesi gibi kudsî imtiyazları kazanır. Ve iki cihanın saadetlerini kendi şakirtlerine kazandırır.

  Ve tercümanın ümmiyet mertebesini tam riayet etmek sırrıyla, hiçbir tekellüf ve hiçbir tasannu ve hiçbir gösterişe meydan vermeden selâset-i fıtriyesini ve doğrudan doğruya semadan gelmesini ve en kesretli olan tabaka-i avâmın basit fehimlerinitenezzülât-ı kelâmiye ile okşamak hikmetiyle, en ziyade sema ve arz gibi en zâhir vebedihî sahifeleri açıp o âdiyat altındaki hârikulâde mu’cizat-ı kudretini ve mânidarsutûr-u hikmetini ders vermekle lûtf-u irşadda güzel bir i’caz gösterir.


  Kur’ân-ı Azîmüşşan: şan ve şeref sahibi Kur’ân Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla ve anlatımıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan, mu’cize olan Kur’ân
  arz: dünya bedihî: açık, aşikâr
  benî Adem: Âdemoğulları, insanlar cihan: dünya
  cin ve ins: cinler ve insanlar câmid: cansız
  câmidât: cansız varlıklar fehim: anlayış, kavrayış
  firak: ayrılık hadsiz: sınırsız
  hakikî: gerçek hikmet: fayda, gaye; herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratılması
  hâfız: Kur’ân’ı ezberlemiş hârikulâde: olağanüstü
  iltibas: karıştırma imdad: yardım
  imtiyaz: ayrıcalık, seçkinlik i’caz: mu’cizelik
  kesretli: çoğunlukta kitab-ı Samedânî: herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ın kitabı, kâinat
  kudsî: her türlü kusur ve noksandan uzak, kutsal kâh: bazan
  kâinat: evren, yaratılan herşey lûtf-u irşad: doğru yolu gösterme lütfu, nimeti
  memleket-i Rabbâniye: herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah’ın mülkü, memleketi mertebe: derece
  meşher-i sun’-i Rabbânî: herşeyi terbiye eden Allah’ın san’at eserlerinin sergilendiği yer, kâinat misillü: gibi
  misl: benzer mu’cizât-ı kudret: Allah’ın kudret mu’cizeleri
  mâ-i zemzem: zemzem suyu mânidar: anlamlı
  münasebettar: ilgili, bağlantılı müteessir: etkilenen, tesir altında kalan
  nazar-ı dalâlet: hak yoldan sapmış, inançsızlık bakışı nev-i beşer: insanlar
  riayet etmek: uymak saadet: mutluluk
  sekerat: ölüm sarhoşluğu, can çekişme hali selâset-i fıtriye: doğal bir akıcılık
  sema: gök suret: biçim, görünüş
  sutûr-u hikmet: hikmet satırları tabakat-ı avâm: halk tabakası
  tasannu: yapmacık hareket tekellüf: zahmet, meşakkat
  tekrarat: tekrarlar tenezzülât-ı kelâmiye: sözün muhatapların seviyelerine uygun olarak ayarlanması
  vahşetgâh: ürkütücü yer vazifedar: görevli
  zevâl: geçicilik, yokluk ziyade: çok, fazla
  zâhir: açık, görünen âdiyat: alışılmış şeyler
  ümmiyet: okuma yazma bilmeme şakirt: öğrenci
  şehr-i Rahmânî: rahmet ve merhameti sınırsız olan Allah’ın şehri, kâinat

  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Birinci Kısım - Sayfa 85

  Tekrarı iktiza eden dua ve dâvet ve zikir ve tevhid kitabı dahi olduğunu bildirmek sırrıyla, güzel, tatlı tekraratıyla birtek cümlede ve birtek kıssada ayrı ayrı çok mânâları, ayrı ayrı muhatap tabakalarına tefhim etmekte ve cüz’î ve âdi bir hâdisede en cüz’î ve ehemmiyetsiz şeyler dahi nazar-ı merhametinde ve daire-i tedbir ve iradesinde bulunmasını bildirmek sırrıyla tesis-i İslâmiyette ve tedvin-i şeriattaSahabelerin cüz’î hâdiselerini dahi nazar-ı ehemmiyete almasında, hem küllîdüsturların bulunması, hem umumî olan İslâmiyetin ve şeriatın tesisinde o cüz’îhâdiseler, çekirdekler hükmünde çok ehemmiyetli meyveleri verdikleri cihetinde de bir nevi i’câz gösterir.

  Evet, ihtiyacın tekerrürüyle tekrarın lüzumu haysiyetiyle, yirmi sene zarfında pek çok mükerrer suallere cevap olarak ayrı ayrı çok tabakalara ders veren ve kocakâinatı parça parça edip kıyamette şeklini değiştirerek, dünyayı kaldırıp onun yerineazametli âhireti kuracak ve zerrattan yıldızlara kadar bütün cüz’iyat ve külliyatı tek bir Zâtın elinde ve tasarrufunda bulunduğunu ispat edecek ve kâinatı ve arz ve semâvâtı ve anâsırı kızdıran ve hiddete getiren nev-i beşerin zulümlerine, kâinatın netice-i hilkati hesabına gazab-ı İlâhîyi ve hiddet-i Rabbâniyeyi gösterecek hadsiz, harika venihayetsiz, dehşetli ve geniş bir inkılâbın tesisinde, binler netice kuvvetinde bazı cümleleri ve hadsiz delillerin neticesi olan bir kısım âyetleri tekrar etmek, değil bir kusur, belki gayet kuvvetli bir i’caz ve gayet yüksek bir belâğat ve mukteza-yı hâlegayet mutabık bir cezâlettir, bir fesâhattir.

  Meselâ, birtek âyet iken yüz on dört defa tekrar edilen Bismillâhirrahmânirrahîmcümlesi, Risale-i Nur’un On Dördüncü Lem’asında beyan edildiği gibi, Arşı ferş ile bağlayan ve kâinatı ışıklandıran ve her dakika herkes ona muhtaç


  Arş: göğün en yüksek katı; Cenâb-ı Hakkın sınırsız egemenliğinin ve büyüklüğünün tecellî ettiği yer Bismillâhirrahmânirrahîm: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
  Sahabe: Hz. Peygamberi (a.s.m.) dünya gözüyle görüp onun yolundan giden Müslümanlar anâsır: unsurlar, elementler
  arz: dünya azametli: büyük
  belâğat: sözün düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi beyan etmek: açıklamak
  cezâlet: akıcı ve güçlü ifade, güzel anlatım cihet: şekil, yön
  cüz’iyat: ferdî, küçük şeyler cüz’î: ferdî, az, küçük
  daire-i tedbir: tedbir, idare ve yönetim dairesi dehşetli: korkunç, ürkütücü
  düstur: kâide, kural ehemmiyetli: önemli
  ferş: yer fesâhat: dilin doğru, düzgün, açık ve akıcı şekilde kullanılması
  gayet: son derece gazab-ı İlâhî: Allah’ın gazabı, kahrı
  hadsiz: sınırsız haysiyetiyle: özelliğiyle
  hiddet-i Rabbâniye: Rab olan Allah’ın hiddeti, gazabı iktiza etmek: gerektirmek
  inkılâb: değişim, dönüşüm i’câz: mu’cize oluş
  kâinat: evren, yaratılan herşey külliyât: türler, cinsler, kapsamlı varlıklar
  küllî: büyük, kapsamlı kıssa: ibretli hikâye
  kıyamet: dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması, kâinatın ölümünden sonra, bütün ölülerin dirilip ayağa kalkmaları, mahşerde toplanmaları muhatap: hitap edilen
  mukteza-yı hâl: hâlin gereği mutabık: uygun
  mükerrer: tekrar tekrar, defalarca nazar-ı ehemmiyete almak: dikkate almak, önemsemek
  nazar-ı merhamet: merhametli bakış netice-i hilkat: yaratılış neticesi
  nev-i beşer: insanlar nevi: tür
  nihayetsiz: sınırsız, sonsuz semâvât: gökler
  tasarruf: dilediği gibi kullanma ve yönetme tedvin-i şeriat: İslâmî hükümlerin bir araya getirilmesi, yazılması
  tefhim etmek: anlatmak tekerrür: tekrarlanma
  tekrarat: tekrarlar tesis: kurma, yerleştirme
  tesis-i İslâmiyet: İslâmiyetin yapılandırılması tevhid: birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma
  umumî: genel, herkese ait zarfında: içinde
  zerrat: zerreler, atomlar âdi: basit, kıymetsiz
  âhiret: öteki dünya, öldükten sonraki ebedî hayat
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Birinci Kısım - Sayfa 86

  olan öyle bir hakikattir ki, milyonlar defa tekrar edilse yine ihtiyaç var. Değil yalnız ekmek gibi hergün, belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve iştiyak vardır.

  Hem meselâ, Sûre-i طٰسۤمۤ de sekiz defa tekrar edilen şu

  1 إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ âyeti, o sûrede hikâye edilen peygamberlerin necatlarını ve kavimlerinin azaplarını, kâinatın netice-i hilkati hesabına ve rububiyet-i âmmeninnâmına o binler hakikat kuvvetinde olan âyeti tekrar ederek izzet-i Rabbâniye, o zâlim kavimlerin azabını ve rahîmiyet-i İlâhiye dahi enbiyanın necatlarını iktizaettiğini ders vermek için binler defa tekrar olsa yine ihtiyaç ve iştiyak var ve i’cazlı,îcazlı bir ulvî belâğattır.

  Hem meselâ, Sûre-i Rahmân’da tekrar edilen 2 فَبِأَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ âyeti ileSûre-i Mürselât’ta 3 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ âyeti, cin ve nev-i beşerin, kâinatı kızdıran ve arz ve semâvâtı hiddete getiren ve hilkat-ı âlemin neticelerini bozan vehaşmet-i saltanat-ı İlâhiyeye karşı inkâr ve istihfafla mukabele eden küfür veküfranlarını ve zulümlerini ve bütün mahlûkatın hukuklarına tecavüzlerini asırlara vearz ve semâvâta tehditkârâne haykıran bu iki âyet, böyle binler hakikatlerle alâkadarve binler mesele kuvvetinde olan bir ders-i umumîde binler defa tekrar edilse yine lüzum var ve celâlli bir îcaz ve cemâlli bir i’câz-ı belâğattır.

  Hem meselâ, Kur’ân’ın hakiki ve tam bir nevi münâcâtı ve Kur’ân’dan çıkan bir çeşit hülâsası olan Cevşenü’l-Kebîr namındaki münâcât-ı Peygamberîde (a.s.m.) yüz defa


  Not
  Dipnot-1
  “Rabbin ise, şüphesiz ki, kudreti herşeye galip olan ve rahmeti herşeyi kuşatan Allah’tır.” Şuarâ Sûresi, 26:9.
  Dipnot-2
  “Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz?” Rahmân Sûresi, 55:13.
  Dipnot-3
  “Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara!” Mürselât Sûresi, 77:15.

  Cevşenü’l-Kebir: büyük zırh anlamında Peygamberimize vahiyle gelen büyük ve önemli bir dua Sûre-i Mürselât: Kur’ân-ı Kerimin 77. sûresi
  Sûre-i Rahmân: Kur’ân-ı Kerimin 55. sûresi alâkadar: alâkalı, ilgili
  arz: dünya belâğat: sözün düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi
  celâl: büyüklük, haşmet, yücelik cemâl: sonsuz güzellik
  ders-i umumî: genel ders enbiya: nebiler, peygamberler
  haşmet-i saltanat-ı İlâhiye: Allah’ın saltanatının ihtişamı ve görkemi hilkat-i âlem: âlemin yaratılışı
  hülâsa: öz, özet, esas iktiza etmek: gerektirmek
  istihfaf: hafife alma, küçük görme izzet-i Rabbâniye: Rab olan Allah’ın haysiyeti, şeref ve yüceliği
  iştiyak: arzu, istek i’câz: mu’cizelik özelliği
  i’câz-ı belâğat: sözün düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesindeki mu’cizelik kâinat: evren, yaratılan herşey
  küfran: iyilik bilmeme, nankörlük mahlukât: yaratılmışlar
  mukabele etmek: karşılık vermek münâcât: Allah’a yakarış, dua
  münâcât-ı Peygamberî: Peygamberimizin Allah’a olan yakarışı, duası nam: ad
  necat: kurtuluş netice-i hilkat: yaratılışın gayesi
  nev-i beşer: insan türü, insanlar nevi: tür
  rahîmiyet-i İlâhîye: Allah’ın şefkat ve merhameti ediciliği rububiyet-i âmme: umumî Rablık; Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması
  semâvât: gökler tehditkârane: tehdit ederek
  ulvî: yüce, yüksek îcaz: az sözle çok mânâlar anlatma
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Birinci Kısım - Sayfa 87

  سُبْحَانَكَ يَا لاَۤ إِلٰهَ إِلاَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا، اَجِرْنَا، نَجِّنَا مِنَ النَّارِ1

  cümlesinin tekrarında, tevhid gibi kâinatça en büyük hakikat ve mahlûkatınrububiyete karşı tesbih ve tahmid ve takdis gibi üç muazzam vazifesinden enehemmiyetli vazifesi ve şekavet-i ebediyeden kurtulmak gibi nev-i insanın en dehşetlimeselesi ve ubudiyet ve acz-i beşerin en lüzumlu neticesi bulunması cihetiyle, binler defa tekrar edilse yine azdır.

  İşte tekrarat-ı Kur’âniye bu gibi metin esaslara bakıyor. Hattâ bazen bir sahifedeiktiza-yı makam ve ihtiyac-ı ifham ve belâğat-ı beyan cihetiyle yirmi defa sarîhan vezımnen tevhid hakikatini ifade eder; değil usanç, belki kuvvet ve şevk ve halâvet verir. Risalei’n-Nur’da, tekrarat-ı Kur’âniye ne kadar yerinde ve münasip ve belâğatçamakbul olduğu, hüccetleriyle beyan edilmiş.

  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın Mekkiye sûreleriyle, Medine sûreleri belâğat noktasında ve i’caz cihetinde ve tafsil ve icmal vechinde birbirinden ayrı olmasının sırrı vehikmeti şudur ki:

  Mekke’de, birinci safta muhatap ve muarızları, Kureyş müşrikleri ve ümmîleri olduğundan, belâğatça kuvvetli bir üslûb-u âlî ve i’cazlı, muknî, kanaat verici bir icmal; ve tespit için tekrar lâzım geldiğinden, ekseriyetçe Mekkiye sûreleri erkân-ı imaniyeyi ve tevhidin mertebelerini gayet kuvvetli ve yüksek ve i’cazlı bir îcaz ile ifade ve tekrar ederek, mebde’ ve meâdı, Allah’ı ve âhireti, değil yalnız bir sahifede, bir âyette, bir cümlede, bir kelimede, belki bazan bir harfte ve


  Not
  Dipnot-1
  “Sen aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. El-aman, el-aman! Bizi azap ateşinden ve Cehennemden halâs et, kurtar ve bize necat ver .”

  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla ve anlatımıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan, mu’cize olan Kur’ân Medine: (bk. bilgiler)
  Mekke: (bk. bilgiler) Mekkiye sûreler: Mekke’de inen sûreler
  acz-i beşer: insanın âcizliği belâğat: sözün düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi
  belâğat-ı beyan: açıklama ve ifadenin yerine ve hedefine ulaşması beyan etmek: açıklamak
  cihet: şekil, yön dehşetli: korkunç, ürkütücü
  ehemmiyetli: önemli ekseriyetle: çoğunlukla
  erkân-ı imaniye: imanın esasları, şartları gayet: son derece
  hakikat: doğru, gerçek hikmet: gaye, fayda, sır; herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması
  hüccet: kesin delil icmal: kısaca, özet olarak
  ihtiyac-ı ifham: meselenin anlaşılmasına olan ihtiyaç iktizâ-yı makam: makamın gereği
  i’caz: mu’cize oluş kâinat: evren, yaratılan herşey
  mahlûkat: yaratılmışlar makbul olmak: kabul görmek
  mebde’: başlangıç, dünya mertebe: derece
  meâd: âhiret, dönülecek yer muarız: karşı gelen
  muazzam: azametli, çok büyük muhatap: hitap edilen
  muknî: ikna edici münasip: uygun
  müşrik: Allah’a ortak koşan nev-i insan: insan türü, insanlık
  rububiyet: Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması sarîhan: açıklıkla
  tafsil: ayrıntı tahmid: Allah’ı övme ve Ona şükürlerini sunma
  takdis: Allah’ı her türlü eksiklik ve çirkinlikten yüce tutma tekrarat-ı Kur’âniye: Kur’ân’daki tekrarlar
  tesbih: Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma tevhid: birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma
  ubûdiyet: Allah’a kulluk vech: yön
  zımnen: gizlice, dolaylı olarak âhiret: öteki dünya, öldükten sonraki sonsuz hayat
  îcaz: az sözle çok mânâlar anlatma ümmî: okuma yazma bilmeyen, tahsil görmemiş
  üslûb-u âlî: yüksek ifade tarzı şekavet-i ebediye: sonsuz sıkıntı, mutsuzluk

  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Birinci Kısım - Sayfa 88

  takdim, tehir ve târif ve tenkir ve hazf ve zikir gibi heyetlerde öyle kuvvetli ispat eder ki, ilm-i belâğatın dâhî imamları hayretle karşılamışlar. Risalei’n-Nur ve bilhassaKur’ân’ın kırk vech-i i’câzını icmalen ispat eden Yirmi Beşinci Söz zeyilleriyle beraber ve Kur’ân’ın nazmındaki vech-i i’câzı hârika bir tarzda beyan ispat edenArabî Risalei’n-Nur’dan İşârâtü’l-İ’câz tefsiri bilfiil göstermişler ki, Mekkî olan sûre ve âyetlerde en âlî bir üslûb-u belâğat ve en yüksek bir i’câz-ı îcâzî vardır.

  Amma, Medîne sûre ve âyetlerde, birinci safta muhatap ve muarızlar; Allah’ı tasdik eden Yahudi ve Nasârâ gibi ehl-i kitap olduğundan, mukteza-yı belâğat ve irşad vemutabık-ı makam ve halin lüzumundan sade ve vâzıh ve tafsilli bir üslûpla ehl-i kitaba karşı dinin yüksek usûlünü ve imanın rükünlerini değil, belki medar-ı ihtilaf olanşeriatın ve ahkâmın ve teferruatın ve küllî kanunların menşeleri ve sebepleri olancüz’iyatın beyanı lâzım geldiğinden, o Medîne sûre ve âyetlerde, ekseriyetçe tafsil veizah ve sade üslûpla beyanat içinde, Kur’ân’a mahsus emsalsiz bir tarz-ı beyanla, birden o cüz’î teferruat hâdisesi içinde yüksek, kuvvetli bir fezleke, bir hâtime, birhüccet ve o cüz’î hâdise-i şer’iyeyi küllîleştiren ve imtisâlini iman-ı billâh ile temineden bir cümle-i tevhidiye ve esmâiye ve uhreviyeyi zikreder, o makamı nurlandırır, ulvîleştirir, küllîleştirir.

  Risale-i Nur, âyetlerin âhirlerinde ekseriyetle gelen

  إِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ 1 إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ 2

  Not
  Dipnot-1
  “Muhakkak ki Allah herşeye hakkıyla kàdirdir.” Bakara Sûresi, 2:20.

  Dipnot-2
  “Şüphesiz ki Allah herşeyi hakkıyla bilir.” Ankebut sûresi, 29:62.

  Arabî: Arapça Medeniye sûre ve âyetler: Medine’de inen sûre ve âyetler
  Mekkiye sûre: Mekke’de inen sûre ahkâm: hükümler
  beyan: açıklama beyanat: açıklamalar
  bilfiil: fiilen, gerçekte bilhassa: özellikle
  cümle-i tevhidiye ve imaniye ve uhreviye: Allah’ın birliği ve iman ve âhirette ilgili cümle cüz’iyat: küçük ve ferdî şeyler
  cüz’î hâdise-i şer’iye: şeriatın ferdî, bireysel meselesi, olayı cüz’î teferruat: küçük ayrıntılar
  ehl-i kitap: Allah’ın varlığına inanan Hıristiyan ve Yahudiler ekseriyetle: çoğunlukla
  emsalsiz: benzersiz ferdî: bireysel, küçük
  fezleke: hülasa, öz hazf: (Ar. gr.) bir maksat gözeterek bir mânâyı ifade eden kelimeyi zikretmeyip işaret yoluyla göstermek
  hâtime: sonuç, son bölüm hüccet: kesin delil, kanıt
  icmalen: kısaca, özetle ilm-i belâğat: belâğat ilmi
  iman-ı billâh: Allah’a iman imtisal: emre uyma, boyun eğme
  irşad: doğru yolu gösterme izah: açıklama
  i’câz-ı îcâzî: az sözle çok şey ifade etme mu’cizesi küllî: büyük, kapsamlı
  küllîleştirmek: umumîleştirmek, kapsayıcı hâle getirmek medar-ı ihtilaf: uyuşmazlık sebebi
  menşe: kaynak, esas muarız: karşı gelen
  muhatap: hitap edilen mukteza-yı belâğat: belâğatın gereği
  mutabık-ı makam: sözün konumuna uygun nazm: diziliş, tertip
  tafsil: ayrıntı takdim: yüklemi öne alma, öne geçirme
  tarif: (Ar. gr.) marife yapma; tanımlama; bir amaca binaen bir ismi belirlilik anlamı katan eliflâm takısı ile birlikte zikretmek tarz-ı beyan: açıklama biçimi
  teferruat: ayrıntılar tefsir: açıklama, yorum
  tehir: özneyi sonraya bırakma temin etmek: sağlamak
  tenkir: (Ar. gr.) nekre yapma; belirsiz kılma; bir amaca binaen bir ismi belirlilik anlamı veren eliflâm takısı ile birlikte zikretmemek uhreviye: âhiretle ilgili
  ulvîleştirmek: yüceltmek, yükseltmek usul: temel prensipler
  vech-i i’câz: mu’cizelik yönü vâzıh: açık, aşikâr
  zeyil: ilâve, ek âhir: son
  âlî: yüce, yüksek üslûb-u belâğat: belâğat üslûbu, tarzı
  şeriat: Allah tarafından bildirilen emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi
  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Birinci Kısım - Sayfa 89

  وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 1 وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 2

  gibi tevhidi ve âhireti ifade eden fezlekeler ve hâtimelerde ne kadar yüksek birbelâğat ve meziyetler ve cezâletler ve nükteler bulunduğunu, Yirmi Beşinci Sözün İkinci Şûlesinin İkinci Nurunda o fezleke ve hâtimelerin pek çok nüktelerinden vemeziyetlerinden on tanesini beyan ederek, o hülâsalarda bir mu’cize-i kübrâbulunduğunu muannidlere de ispat etmiş.

  Evet, Kur’ân, o teferruat-ı şer’iye ve kavânin-i içtimaiyenin beyanı içinde birdenmuhatabın nazarını en yüksek ve küllî noktalara kaldırıp, sade üslûbu bir ulvî üslûba ve şeriat dersinden tevhid dersine çevirerek, Kur’ân’ı, hem bir kitab-ı şeriat ve ahkâmve hikmet, hem bir kitab-ı akîde ve iman ve zikir ve fikir ve dua ve dâvet olduğunu gösterip, her makamda çok makàsıd-ı irşadiye-i Kur’âniyeyi ders vermesiyle Mekkiye âyetlerin tarz-ı belâğatlarından ayrı ve parlak mu’cizâne bir cezâlet izhar eder. Bazan iki kelimede, meselâ, 3 رَبُّ الْعَالَمِينَ ve 4 رَبُّكَ de, رَبُّكَ tabiriyle ehadiyeti ve رَبُّ الْعَالَمِينَ ile vâhidiyeti bildirir, ehadiyet içinde vâhidiyeti ifade eder.

  Hattâ bir cümlede, bir zerreyi bir gözbebeğinde gördüğü ve yerleştirdiği gibi, güneşi dahi aynı âyetle, aynı çekiçle göğün gözbebeğinde yerleştirir ve göğe bir göz yapar.

  Meselâ, 5 خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضَ âyetinden sonra

  6 يُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ âyetinin akabinde


  Not
  Dipnot-1
  “Onun kudreti herşeye galiptir; O herşeyi hikmetle yapar.” Rum Sûresi, 30:27.
  Dipnot-2
  “Onun kudreti herşeye galiptir, O çok bağışlayıcıdır.” Rum Sûresi, 30:5.
  Dipnot-3
  “Âlemlerin Rabbi.”
  Dipnot-4
  “Rabbin.”
  Dipnot-5
  “Yeri ve göğü yaratan Odur.” Hadîd Sûresi, 57:4.
  Dipnot-6
  “O geceyi gündüze, gündüzü de geceye geçirir.” Hadîd Sûresi, 57:6.

  Mekkiye âyetler: Mekke’de inen âyetler ahkâm: hükümler, kurallar
  akabinde: devamında belâğat: sözün düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi
  beyan: açıklama cezâlet: güzel ve güçlü ifade
  ehadiyet: Allah’ın birliğinin herbir varlıkta ayrı ayrı tecellî etmesi fezleke: hülasa, öz
  hikmet: ilim, yüksek bilgi; herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerine koyan ilim hâtime: sonuç, son bölüm
  hülâsa: öz, özet izhar etmek: göstermek
  kavânin-i içtimaiye: sosyal kanunlar kitab-ı akîde: inanç esaslarını ele alıp açıklayan kitap
  kitab-ı şeriat: şeriat, kanun kitabı küllî: büyük, kapsamlı
  makàsıd-ı irşadiye-i Kur’âniye: Kur’ân-ı Kerimin doğruluğu gösterme hedefleri meziyet: üstün özellik
  muannid: inatçı, direnen muhatab: hitap edilen
  mu’cize-i kübrâ: büyük mu’cize mu’cizâne: mu’cizeli bir şekilde
  nazar: bakış, dikkat tabiriyle: ifadesiyle
  tarz-ı belâğat: belâğat tarzı teferruat-ı şer’iye: şeriatın, İslâm hukukunun fer’i meseleleri, detayları
  tevhid: birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma ulvî: yüce, yüksek
  vâhidiyet: Allah’ın bütün varlıkları kaplayan birlik tecellisi zerre: atom
  âhiret: öteki dünya, öldükten sonraki sonsuz hayat
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Birinci Kısım - Sayfa 90

  وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ der. Zemin ve göklerin haşmet-i hilkatinde kalbin dahihâtırâtını bilir idare eder der, tarzında bir beyanat cihetiyle o sade ve ümmiyetmertebesini ve avâmın fehmini nazara alan basit ve cüz’î muhavere, o tarz ile ulvî vecâzibedar ve umumî ve irşadkâr bir mükâlemeye döner.

  Bir sual: “Bazen ehemmiyetli bir hakikat sathî nazarlara görünmediğinden ve bazı makamlarda cüz’î ve âdi bir hâdiseden yüksek bir fezleke-i tevhidi veya küllî birdüsturu beyan etmekte münasebet bilinmediğinden, bir kusur tevehhüm edilir. Meselâ, Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm kardeşini bir hile ile alması içinde

  1 وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ diye gayet yüksek bir düsturun zikri belâğatçamünasebeti görünmüyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir?”

  Elcevap: Herbiri birer küçük Kur’ân olan ekser uzun sûrelerde ve mutavassıtlarda ve çok sahife ve makamlarda yalnız iki üç maksat değil, belki Kur’ân, mahiyeti hem birkitab-ı zikir ve iman ve fikir, hem bir kitab-ı şeriat ve hikmet ve irşad gibi, çok kitapları ve ayrı ayrı dersleri tazammun ederek rububiyet-i İlâhiyenin herşeye ihatasını vehaşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle, kâinat kitab-ı kebîrinin bir nevi kıraati olan Kur’ân, elbette her makamda, hattâ bazen bir sahifede çok maksatları takibenmarifetullahtan ve tevhidin mertebelerinden ve iman hakikatlerinden ders verdiğihaysiyetiyle, öbür makamda, meselâ zâhirce zayıf bir münasebetle başka bir ders açar ve o zayıf münasebete çok kuvvetli münasebetler iltihak ederler, o makamagayet mutabık olur, mertebe-i belâğatı yükselir.

  Not
  Dipnot-1
  “Her bilenin üzerinde daha iyi bilen biri vardır.” Yûsuf Sûresi, 12:76.  Aleyhisselâm: Allah’ın selâmı onun üzerine olsun Hazret-i Yusuf: [bk. bilgiler – Yusuf (a.s.)]
  avâm: halk tabakası, sıradan insanlar belâğat: sözün düzgün, kusursuz, yerinde ve halin ve makamın icabına göre söylenmesi
  beyan etmek: açıklamak beyanat: açıklamalar
  cihetiyle: yönüyle câzibedar: çekici
  cüz’î: ferdî, küçük, bireysel düstur: kâide, kural
  ehemmiyetli: önemli ekser: pek çok
  fehm: anlama ve kavrama fezleke-i tevhid: Allah’ın birliğini gösteren öz, cümle
  gayet: son derece hakikat: doğru, gerçek
  haysiyetiyle: özelliğiyle haşmet: görkem, ihtişam
  haşmet-i hilkat: yaratılışın görkem ve heybeti hikmet: ilim, fayda, gaye; herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı ve tam yerli yerinde izah eden ilim
  hâtırat: hâtıra gelen şeyler, içinden geçenler ihata: içine alma, kapsama
  iltihak etmek: katılmak irşad: doğru yolu gösterme
  irşadkâr: irşad eden, doğru yolu gösteren kitab-ı kebir: büyük kitap, kâinat
  kitab-ı zikir: zikir kitabı kitab-ı şeriat: şeriat kitabı
  kâinat: evren, yaratılan herşey küllî: genel, kapsamlı
  kıraat: okuma mahiyet: asıl, esas, nitelik
  marifetullah: Allah’ı bilme ve tanıma mertebe: derece
  mertebe-i belâğat: belâğat derecesi muhavere: karşılıklı konuşma
  mutabık: uygun mutavassıt: orta; normal uzunluktaki sûreler
  mükâleme: karşılıklı konuşma münasebet: bağlantı, ilişki
  nazar: bakış, dikkat nazara almak: dikkate almak
  nevi: tür rububiyet-i İlâhiye: Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması
  sathî: yüzeysel tazammun etmek: içermek, içine almak
  tecelliyât: yansımalar, görüntüler tevehhüm etmek: kuruntuya kapılmak, zannetmek
  tevhid: birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma ulvî: yüce, yüksek
  umumî: genel, herkese ait zemin: yer
  zâhirce: görünürde âdi: sıradan, normal
  ümmiyet: okuma yazma bilmeme
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Birinci Kısım - Sayfa 91

  İkinci bir sual: “Kur’ân’da sarîhan ve zımnen ve işareten, âhiret ve tevhidi vebeşerin mükâfat ve mücâzâtını binler defa ispat edip nazara vermenin ve her sûrede, her sahifede, her makamda ders vermenin hikmeti nedir?”

  Elcevap: Daire-i imkânda ve kâinatın sergüzeştine ait inkılâplarda ve emanet-i kübrayı ve hilâfet-i arziyeyi omuzuna alan nev-i beşerin şekavet ve saadet-iebediyeye medar olan vazifesine dair en ehemmiyetli, en büyük, en dehşetlimeselelerinden, en azametlilerini ders vermek ve hadsiz şüpheleri izale etmek vegayet şiddetli inkârları ve inatları kırmak cihetinde, elbette o dehşetli inkılâplarıtasdik ettirmek ve o inkılâplar azametinde büyük ve beşere en elzem ve en zarurimeseleleri teslim ettirmek için, Kur’ân, binler defa değil, belki milyonlar defa onlara baktırsa yine israf değil ki, milyonlar kere tekrarla o bahisler Kur’ân’da okunur, usanç vermez, ihtiyaç kesilmez. Meselâ,

  اِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا اْلاَنْهَارُ... 1

  âyetinin gösterdiği müjde-i saadet-i ebediye hakikati, bîçare beşere her dakika kendini gösteren hakikat-i mevtin, “Hem insanı, hem dünyasını, hem bütün ahbabınıidam-ı ebedîsinden kurtarıp ebedî bir saltanatı kazandırır” dediğinden milyarlar defa tekrar edilse ve kâinat kadar ehemmiyet verilse, yine israf olmaz, kıymetten düşmez.

  İşte bu çeşit hadsiz kıymettar meseleleri ders veren ve kâinatı bir hane gibi değiştiren ve şeklini bozan dehşetli inkılâpları tesis etmekte iknaa ve inandırmaya ve ispata çalışan Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan, elbette sarîhan ve zımnen ve işareten binler defa o meselelere nazar-ı dikkati celbetmek, değil israf, belki ekmek, ilâç, hava veziya gibi birer hâcet-i zaruriye hükmünde ihsanını tazelendirir.


  Not
  Dipnot-1
  “İmân eden ve güzel işler yapanlar için ise, altından ırmaklar akan Cennetler vardır.” Bürûc Sûresi, 85:11.
  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla ve anlatımıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan, mu’cize olan Kur’ân ahbab: dostlar, sevilenler
  azamet: büyüklük beşer: insan
  bîçare: çaresiz celbetmek: çekmek
  cihet: şekil, yön daire-i imkân: varlığı da yokluğu da eşit olan daire, kâinat
  dehşetli: korkunç, ürkütücü ebedî: sonu olmayan, sonsuz
  ehemmiyet vermek: önem vermek elzem: çok gerekli
  emanet-i kübrâ: en büyük emanet; Allah’ın insana emaneten verdiği benlik, akıl, bilinç ve dünya egemenliği gayet: son derece
  hadsiz: sayısız, sınırsız hakikat: doğru, gerçek
  hakikat-i mevt: ölüm gerçeği hikmet: sebep, gaye; herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olmasının esprisi
  hilâfet-i arziye: yeryüzü halifeliği; yeryüzünde Allah’ın izni dairesinde ve Onun adına icraatta bulunma şeklinde, insana verilen görev hâcet-i zaruriye: zorunlu ihtiyaç
  idam-ı ebedî: dirilmemek üzere sonsuz yok oluş ihsan: bağış, ikram
  inkâr: inanmama, kabul etmeme inkılâp: büyük değişim, dönüşüm
  izale etmek: gidermek işareten: işaret edilerek
  kâinat: evren, yaratılan herşey kıymettar: kıymetli, değerli
  medar: vesile, sebep mücâzât: cezalandırma
  müjde-i saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk müjdesi nazar-ı dikkat: dikkatle bakış
  nazara vermek: dikkate vermek nev-i beşer: insanlar
  saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk sarîhan: açıklıkla
  sergüzeşt: serüven tasdik: onaylama, doğrulama
  tesis etmek: kurmak, yapmak tevhid: birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma
  zarurî: zorunlu, mecburi ziya: ışık
  zımnen: gizlice, dolaylı olarak âhiret: öteki dünya; öldükten sonraki sonsuz hayat
  şekavet: sıkıntı, mutsuzluk
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222