2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 345 + 2722


  Onlar Allah’ı unuttular. Allah da onlara kendi âkıbetlerini unutturdu.

  Mahbublara olan aşk-ı mecazî aşk-ı hakikîye inkılab ettiği gibi, acaba ekser nâsda bulunan dünyaya karşı olan aşk-ı mecazî dahi bir aşk-ı hakikîye inkılab edebilir mi?

  Elcevab:
  Evet. Dünyanın fâni yüzüne karşı olan aşk-ı mecazî, eğer o âşık, o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse, bâki bir mahbub arasa, dünyanın pek güzel ve âyine-i esma-i İlahiye ve mezraa-i âhiret olan iki diğer yüzüne bakmağa muvaffak olursa, o gayr-ı meşru mecazî aşk, o vakit, aşk-ı hakikîye inkılaba yüz tutar. Fakat bir şart ile ki, kendinin zâil ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını, haricî dünyaya iltibas etmemektir. Eğer ehl-i dalalet ve gaflet gibi kendini unutup âfâka dalıp, umumî dünyayı hususî dünyası zannedip ona âşık olsa, tabiat bataklığına düşer boğulur. Meğer ki hârika olarak bir dest-i inayet onu kurtarsın. Şu hakikatı tenvir için şu temsile bak.

  Meselâ:
  Şu güzel zînetli odanın dört duvarında, dördümüze ait dört endam âyinesi bulunsa, o vakit beş oda olur. Biri hakikî ve umumî, dördü misalî ve hususî... Herbirimiz kendi âyinemiz vasıtasıyla, hususî odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak, kırmızı; yeşil boyasak, yeşil gösterir. Ve hâkeza.. âyinede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz; çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz. Fakat haricî ve umumî odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tağyir edemeyiz. Hususî oda ile umumî oda hakikatta birbirinin aynı iken, ahkâmda ayrıdırlar. Sen bir parmak ile odanı harab edebilirsin, ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın.

  İşte dünya süslü bir menzildir. Herbirimizin hayatı, bir endam âyinesidir. Şu dünyadan herbirimize birer dünya var, birer âlemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı, hayatımızdır. Belki o hususî dünyamız ve âlemimiz, bir sahifedir. Hayatımız bir kalem.. onunla sahife-i a'malimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse, sonra gördük ki: Dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için, hayatımız gibi zâil, fâni, kararsızdır, hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz, o hususî dünyamız âyine olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş-u esma-i İlahiyeye döner; ondan, cilve-i esmaya intikal eder. Hem o hususî dünyamız, âhiret ve Cennet'in muvakkat bir fidanlığı olduğunu derkedip, ona karşı şedid hırs ve taleb ve muhabbet gibi hissiyatımızı onun neticesi ve semeresi ve sünbülü olan uhrevî fevaidine çevirsek, o vakit o mecazî aşk, hakikî aşka inkılab eder.


  Yoksa ﻧَﺴُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﺎَﻧْﺴَﻴﻬُﻢْ ﺍَﻧْﻔُﺴَﻬُﻢْ ﺍُﻭﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺎﺳِﻘُﻮﻥَ "Onlar Allah’ı unuttular. Allah da onlara kendi âkıbetlerini unutturdu. Onlar yoldan çıkmış kimselerin tâ kendisidir." Haşir Sûresi, 59:19.) sırrına mazhar olup, nefsini unutup, hayatın zevalini düşünmeyerek, hususî kararsız dünyasını, aynı umumî dünya gibi sabit bilip, kendini lâyemut farzederek dünyaya saplansa, şedid hissiyat ile ona sarılsa, onda boğulur gider. O muhabbet onun için hadsiz bela ve azabdır. Çünki o muhabbetten yetimane bir şefkat, me'yusane bir rikkat tevellüd eder. Bütün zîhayatlara acır; hattâ güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rikkat ve bir firkat hisseder; elinden bir şey gelmez, ye's-i mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam, o şedid şefkatin elemine karşı ulvî bir tiryak bulur ki; acıdığı bütün zîhayatların mevt ve zevalinde bir Zât-ı Bâki'nin bâki esmasının daimî cilvelerini temsil eden âyine-i ervahları bâki görür; şefkati, bir sürura inkılab eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemal-i münezzeh ve hüsn-ü mukaddesi ihsas eden bir nakş ve tahsin ve san'at ve tezyin ve ihsan ve tenvir-i daimîyi görür. O zeval ve fenayı tezyid-i hüsn ve tecdid-i lezzet ve teşhir-i san'at için bir tazelendirmek şeklinde görüp, lezzetini ve şevkini ve hayretini ziyadeleştirir.


  ﺍَﻟْﺒَﺎﻗِﻰ ﻫُﻮَﺍﻟْﺒَﺎﻗِﻰ
  Said Nursi
  Mahbub: Sevilen, sevgili.
  Aşk-ı mecazî: Geçici ve ölümlü varlıklara karşı Allah(cc) adına olmayan sevgi.
  Aşk-ı hakikî: Gerçek aşk, Allah'a(cc) ve Allah(cc) adına olan sevgi.
  İnkılab: Kökten değişiklik, özünden değişme, başka hale geçme.
  Ekser: Çoğunluk, çoğu.
  Nâsda: İnsanlarda.

  Fâni: Geçici, gelip geçici, kaybolan.
  Zeval: Sona erme, son bulma.
  Fena: Yokluk, yok olma. *Kötü.
  Bâki: Sonsuz, ölümsüz olan.
  Âyine-i esma-i İlahiye: Allah'ın(cc) isimlerinin aynası.
  Mezraa-i âhiret: Ahiret tarlası.
  Muvaffak: Başarılı, başarmış.
  Gayr-ı meşru: Helal olmayan, meşru olmayan, dine aykırı.
  Zâil: Geçen, geçici, tükenen, sürekli olmayan, devam etmeyen.
  İltibas: Birbirine karıştırma, birbirine benzeyenleri birbirinden ayırt edemeyip karıştırma.
  Ehl-i dalalet: Kur'anın gösterdiği yoldan ayrılanlar.
  Gaflet: Düşüncesizlik ve ihmal sebebiyle, içinde bulunduğu gerçeklerden habersiz olma.
  Âfâk: Görünen bütün varlık dairesi.
  Dest-i inayet: Allah'ın(cc) iyilik ve yardım eli.
  Tenvir: Nurlandırma.

  Zînet: Süs, güzellik.
  Âyine: Ayna.
  Hâkeza: Bunlar gibi, bunun gibi.
  Ahkâm: Kanunlar, emir ve yasaklar.

  Menzil: Yer.
  Sahife-i a'mal: Yapılanların yazıldığı sayfa, işlenenlerin kayıt edildiği sayfa.
  Nukuş-u esma-i İlahiye: Allah'ın(cc) isimlerinin san'atlı süslemeleri ve işlemeleri.
  Cilve-i esma: İsimlerin kendini belli edip göstermesi.
  Muvakkat: Geçici, az bir zaman için.
  Derkedip: Anlayıp.
  Şedid: Şiddetli, kuvvetli, sert.
  Hissiyat: Hisler, duygular.
  Semere: Meyve, netice, sonuç.
  Uhrevî: Ahirete ait, öbür dünya ile ilgili.
  Fevaid: Faydalar.

  Mazhar: Sahip olma, ulaşma, kazanma, nail olma, erişme.
  Zeval: Sona erme, son bulma, güçüp gitme, gitme.
  Lâyemut: Ölümsüz, son bulmaz, sona ermez.
  Yetimane: Yetimce, yetim gibi, kimsesiz şekilde.
  Me'yusane: Ümitsizce, ümitsiz şekilde.
  Rikkat: Acıma, yufka yüreklilik.
  Tevellüd: Doğma, meydana gelme, doğum.
  Zîhayat: Hayat sahibi, canlı.
  Mahlukat: Yaratılmış varlıklar.
  Firkat: Ayrılık, ayrılış.
  Ye's-i mutlak: Tam ümitsizlik.
  Gaflet: Düşüncesizlik ve ihmal sebebiyle, içinde bulunduğu gerçeklerden habersiz olma.
  Tiryak: Hemen şifa verici kuvvetli ilaç.
  Mevt: Ölüm.
  Zât-ı Bâki: Baki zat, ölümsüz ve sonsuz olan Allah(cc).
  Bâki: Sonsuz, ölümsüz olan.
  Esma: İsimler.
  Âyine-i ervah: Ruhların aynası.
  İnkılab: Kökten değişiklik, özünden değişme, başka hale geçme.
  Hüsn-ü mukaddes: Mukaddes güzellik, kutsal güzellik.
  İhsas: Hissettirme.
  Tahsin: Güzelleştirme, süsleme.
  Tezyin: Bezemek. Süslemek. Donatmak.
  İhsan: İyilik, bağışlama, cömertlik.
  Tenvir-i daimî: Devamlı nurlandırma, sürekli aydınlatma.
  Tezyid-i hüsn: Güzelliği artırmak, güzelliğin çoğaltılması.
  Tecdid-i lezzet: Lezzeti yenileme.
  Teşhir-i san'at: Sanatın sergilenmesi.

  Benzer Konular
  "Allah?ı unutanlar gibi olmayın ki, Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuş
  "Allah?ı unutanlar gibi olmayın ki, Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuş Devami...
  Allah onlardan onlar da Allah'tan râzı olmuşlardır
  Allah onlardan onlar da Allah'tan râzı olmuşlardır Allah onlardan onlar da Allah'tan râzı olmuşlardır Ayet meali Devami...
  Allah onlara zulmetmiyordu, onlar nefislerine zulmediyorlardı
  Allah onlara zulmetmiyordu, onlar nefislerine zulmediyorlardı Allah onlara zulmetmiyordu, onlar nefislerine zulmediyorlardı Ayet meali... Devamı İçin Tıklayınız... Devami...
  Allah kullarını yarattıysa onlara nimet vermesi gerek değil midir? Allah ya
  Allah kullarını yarattıysa onlara nimet vermesi gerek değil midir? Allah ya Allah kullarını yarattıysa onlara nimet vermesi gerek değil midir? Allah yarattıklarını neden dost olarak görmüyor da kul olarak görüyor? Devami...
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 345 + 2722


  Cevap: Onlar Allah’ı unuttular. Allah da onlara kendi âkıbetlerini unutturdu.

  Sâd, 28. Ayet: Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkan arsızlar gibi mi tutacağız?
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222