3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1.253
  Blog Blog Girişleri
  548
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 108 + 1246

  Mesnevi-i nuriye dersleri 4.2.reşhalar(devamı) birinci reşha(devamı)

  MESNEVİ-İ NURİYE DERSLERİ 4.2.REŞHALAR(DEVAMI)
  BİRİNCİ REŞHA(DEVAMI)
  O zât (a.s.m.) öyle bir kutup ve nokta-i merkeziyedir ki, onun halka-i zikrinde bulunan bütün enbiyâ-i ahyâr, ebrâr-ı sâdıkîn onun gelmesine müttefik ve kelâm-ı nutkuyla nâtıktırlar. Ve öyle bir şecere-i nuraniyedir ki, damar ve kökleri, enbiyânın esasat-ı semâviyesidir. Dal ve budakları, evliyânın maarif-i ilhamiyesidir.

  Bu itibarla, herhangi bir dâvâyı iddia etmiş ise, bütün enbiyâ mu’cizelerine istinaden ve bütün evliyâ kerametlerine müsteniden ona şehadet etmişlerdir. Evet, bütün dâvâlarının tasdiklerini iş’âr eden, bütün kâmillerin hâtem ve mühürleri vardır. Ezcümle:

  O zâtın (a.s.m.) dâvâlarından biri tevhiddir. Bu dâvâyı tasrih ve ifade eden Lâ ilâhe illâllah kelime-i mübârekesidir. O zâtın halka-i din ve zikrine giren bütün geçmiş ve gelecek insanlar o kelime-i mukaddeseyi rükn-i iman ve vird-i zeban etmişlerdir. Demek, o dâvânın hak ve hakikat olduğuna kanaat ve itmi’nan ve iz’anları hâsıl olmuş ki, zaman ve mekâna şâmil bir tarzda, o kelime-i mübâreke, meşrepleri, meslekleri, an’aneleri mütehalif, mütebayin insanların ağızlarında Mevlevîler gibi semâvî deveran ve cevelân ediyor.

  Binaenaleyh, gayr-ı mütenahî şahitlerin tasdikiyle hak ve hakkaniyeti tahakkuk eden bir dâvâya, hiçbir vehmin haddi değildir ki, ona dest-i itirazı uzatabilsin!

  Lügatler :
  an’ane : gelenek
  beyan etmek : açıklamak, izah etmek
  binaenaleyh : bundan dolayı
  câmi : kapsamlı
  cevelân etmek : dolaşmak, gezmek
  dâvâ : iddia
  dest-i itiraz : itiraz eli
  deveran etmek : dönüp dolaşmak
  ebrâr-ı sâdıkîn : sâdık, iyi kullar
  enbiyâ : nebiler, peygamberler
  enbiyâ-i ahyâr : seçkin peygamberler
  esasat : esaslar, prensipler
  esasat-ı semâviye : vahiyle yoluyla gelmiş olan esaslar
  evliyâ : veliler, Allah’ın sevgili kulları
  ezcümle : meselâ, örneğin
  gayr-ı mütenahî : sınırsız, sonsuz
  hak : doğru, gerçek
  hakikat : doğru gerçek
  hakkaniyet : doğruluk, gerçekçilik
  halka-i din ve zikir : İslâm dininin esaslarının ortaya konulduğu ve zikirlerin yapıldığı halka
  halka-i zikir : zikir halkası
  hâsıl olmak : meydana gelmek
  istinaden : dayanarak
  iş’âr eden : bildiren
  itmi’nan : inanma, tatmin olma
  iz’an : kesin şekilde kavrama
  kâmil : kemâl ve fazilet sahibi, olgun
  kanaat : inanma, razı olma
  kelâm-ı nutk : mantıklı söz
  kelime-i mukaddese : mukaddes söz, ifade
  kelime-i mübâreke : mübarek kelime
  keramet : Allah’ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hal ve fiil
  kutup : mânevî açıdan merkez konumunda bulunan
  Lâ ilâhe illâllah : “Allah’tan başka ilâh yoktur”
  maarif-i ilhamiye : ilhamla kalbe gelen bilgiler
  meşrep : hareket tarzı, metod
  Mevlevî : Mevlevîlik tarikatına mensup kimse
  mu’cize : Allah tarafından verilip, yalnız peygamberlerin gösterebilecekleri olağanüstü şey
  müstenid : dayanan, dayanmış
  mütebayin : ayrı ayrı
  mütehalif : aykırı, zıt
  müttefik : ittifak etmiş, birleşmiş
  nâtık : konuşan
  nokta-i merkeziye : merkezî nokta
  reis : başkan
  rükn-i iman : imanın temel esası
  semâvî : gökyüzünde dönen yıldızlar gibi; mevlevîlerin döndüğü gibi
  şâmil : kapsayıcı
  şecere-i nuraniye : nurlu ağaç
  şehadet etmek : şahitlik etmek
  şems-i risalet : peygamberlik güne-şi
  tahakkuk eden : gerçekleşen, kesinleşen
  tasdik : doğrulama, onay
  tasrih : açık şekilde bildirme
  tenvir etmek : aydınlatmak, ışıklandırmak
  terbiye : belli bir amaca erişecek şekilde geliştirme, olgunlaştırma
  tevhid : birleme; her şeyin bir olan Allah’a ait olduğunu ilân etme
  tezkiye : iyi ve doğru olduğuna şa-hitlik etme
  vehm : kuruntu, zan
  vird-i zeban etme : sürekli olarak tekrarlama, dilden düşürmeme
  zât : Hz. Muhammed (a.s.m.)  Benzer Konular
  Muhâkemat Dersleri: 43 - Üçüncü Makale, Birinci Maksad Devamı
  Muhâkemat Dersleri: 43 - Üçüncü Makale, Birinci Maksad Devamı Okuyan ve Anlatan: Şadi EREN (Prof. Dr.) Eğer desen: Bazı mutasavvıfın kelâmından ittisal ve ittihad ve hulûl zahir oluyor. Ve ondan tevehhüm edilir ki, bazı maddiyyunun mesleği olan vahdetü’l-vücuda bir münas
  Muhâkemat Dersleri: 42 - Üçüncü Makale, Birinci Maksad Devamı
  Muhâkemat Dersleri: 42 - Üçüncü Makale, Birinci Maksad Devamı Okuyan ve Anlatan: Şadi EREN (Prof. Dr.) Eğer desen: “Delil-i ihtirâî i’tâ-i vücuddur. İ’tâ-i vücud ise, idam-ı mevcudun refikidir. Halbuki, adem-i sırftan vücudu ve vücud-u mahzdan adem-i sırfı ak
  Muhâkemat Dersleri: 40 - Üçüncü Makale, Birinci Maksad Devamı
  Muhâkemat Dersleri: 40 - Üçüncü Makale, Birinci Maksad Devamı Okuyan ve Anlatan: Şadi EREN (Prof. Dr.) "İKİNCİ DELİL-İ KUR’ÂNÎ: Delil-i ihtirâdır. Bunun hülâsası: Mahlûkatın her nev’ine, her ferdine ve o nev’e ve o ferde mürettep olan âsâr-ı mahsusasını
  Muhâkemat Dersleri: 39 - Üçüncü Makale, Birinci Maksad Devamı
  Muhâkemat Dersleri: 39 - Üçüncü Makale, Birinci Maksad Devamı Okuyan ve Anlatan: Şadi EREN (Prof. Dr.) "Arş-ı kemâlât olan mârifet-i Sâniin miraclarının usulü dörttür:" Yer: Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsur'u-l Akide), Birinci Maksad 24888752
  Muhâkemat Dersleri: 24 - Birinci Makale, Sekizinci Meselenin Devamı
  Muhâkemat Dersleri: 24 - Birinci Makale, Sekizinci Meselenin Devamı Okuyan ve Anlatan: Şadi EREN (Prof. Dr.) "Yedinci belâ: Muarrefi münekker eden biri de, hareke gibi bir arazı, zâtiye ve eyniyeye hasrettiklerinden, “gayr-ı men hüve leh” olan vasf-ı cârîyi inkâr
  Yazar : Risale Forum
  Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli; hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz, ah vah dedirtir. "Ah!" müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam, "Oh!" dedirtir. O "Oh" muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir.Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. (Bediüzzaman Said Nursi - Hakikat Çekirdekleri'nden 90-91)

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1.253
  Blog Blog Girişleri
  548
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 108 + 1246

  Cevap: Mesnevi-i nuriye dersleri 4.2.reşhalar(devamı) birinci reşha(devamı)

  OTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ OTUZ ÜÇ PENCEREDİR
  DÖRDÜNCÜ PENCERE
  İstidad lisanıyla bütün tohumlar tarafından ve ihtiyac-ı fıtri lisanıyla bütün hayvanlar tarafından ve lisan-ı ızdırari ile bütün muztarlar tarafından edilen duaların makbuliyetidir.
  İşte bu nihayetsiz duaların bilmüşahede kabul ve icabeti, herbiri vücuba ve vahdete şehadet ve işaret ettikleri gibi, mecmuu büyük bir mikyasta bilbedahe bir Halık-ı Rahim ve Kerim ve Mücib'e delalet eder ve baktırır.
  Lügatler
  Bilbedahe :açık olarak, aşikar
  Bilmüşahede :görerek, görmek suretiyle
  Delâlet : delil olmak, işaret etmek
  Dua :yalvarma, yakarma, isteme
  Hâlık-ı Rahim :merhametli yaratıcı
  İcabet :kabul etmek, kabul olmak
  İhtiyac-ı fıtri :yaratılıştan gelen doğal ihtiyaç
  İstidat otansiyel kabiliyet, yetenek, akıllılık, anlayışlılık
  Kerim :şerefli, izzetli, ihsan ve inayet sahibi
  Lisan :dil, lehçe
  Lisan-ı ızdırari :çaresizlik ve mecburiyet dili
  Makbuliyet :kabul edilmiş olma
  Mecmu :bütün, hepsi, topluca, yığılmış, bir araya getirilmiş
  Mikyas :ölçü aleti, ölçek, ölçü
  Muztar :zorlanmış, mecbur kalmış, çaresiz kalmış
  Mücîb :bütün dualara cevap veren Allah
  Nihayetsiz: sonsuz
  Şehadet : şahitlik, tanıklık
  Vahdet: birlik
  Vücub :gerekli olmak, vacip olmak

  Yazar : Risale Forum
  Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli; hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz, ah vah dedirtir. "Ah!" müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam, "Oh!" dedirtir. O "Oh" muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir.Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. (Bediüzzaman Said Nursi - Hakikat Çekirdekleri'nden 90-91)

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1.253
  Blog Blog Girişleri
  548
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 108 + 1246

  Cevap: Mesnevi-i nuriye dersleri 4.2.reşhalar(devamı) birinci reşha(devamı)

  Hz. Enes (Radiyallahu Anh) anlatıyor: Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdu ki:

  "Âdemoğlu için iki vadi dolusu mal olsaydı, mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Âdemoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur, ALLAH tövbe edenleri affeder."

  (Buhari, Rikâk 10)

  Yazar : Risale Forum
  Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli; hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz, ah vah dedirtir. "Ah!" müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam, "Oh!" dedirtir. O "Oh" muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir.Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. (Bediüzzaman Said Nursi - Hakikat Çekirdekleri'nden 90-91)

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •