Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
Sayfa 1/2 12 SonSon
14 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.109
  Blog Blog Girişleri
  40
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 121 + 4530


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Risale-i nur’u değiştiren-sadeleştiren şiddetli tokada müstehak olur

  RİSALE-İ NUR’U DEĞİŞTİREN-SADELEŞTİREN ŞİDDETLİ TOKADA MÜSTEHAK OLUR

  Asrımızın son hizmet hareketi olan Risale-i Nura sadakatla sahip çıkmak, düsturları çerçevesinde kalmak gereklidir.

  Kur’anın hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur mesleğini kasden değiştirmeye ve Risaleleri sadeleştirme adı altında tahrif edenlere, elbette bir bela gelecekti. Çünkü en yetkili ağabeyler tarafından ikaz edildikleri, Risale-i Nurlar’la imana ve Kur’ana hizmet edenlerin tümü tarafından müteaddid defalar uyarıldıkları halde, o menfi işlerine devam eden “Gülen hareketi”nin tokat yemeleri kendi kesbleridir. Çünkü Cenab-ı Hak imhal eder, fakat ihmal etmez bir kaidedir. Yani hatadan dönmek için mehil verir. Fakat hatada israr edilirse ihmal etmez silleye maruz bırakır.

  Bu gurub, Risale-i Nurlara yıllardır perde altında ihanet ediyordu. Fakat bu defa ihanetlerini aleniyete dökünce ve sistematik hale getirince, tokatlar da aleni gelmeye başladı! Hem de onlardan daha güçlü olan, devlet adamları eliyle Cenab-ı Hak onları tokatladı. “El arifü tekfihil işare”

  Halbuki bu “Fethullah Hoca Cemaati” denilen gurubun, kendilerinin ayakta kalmalarına ve etraflarında adam toplamalarına sebeb olan temel etken, Nur Risalelerini ellerinde bulundurmaları idi. Hal böyleyken istifade ettikleri, adeta ekmek yedikleri Risale-i Nur eserlerine ihanet ettiler ve tahrif ettiler ve değiştirerek bastılar. Evvela önceleri karton kapak ve bazı yerlerini çıkararak ve değiştirerek neşrettiler. Sonra Risale-i Nur Külliyatının temel kitaplarından olan “Sözler, Lem’alar” ve şimdi de “Mektubat”ı değiştirerek neşrettiler. Ve hala da tahribatlarına devam ediyorlar.. Risaleleri bozarak neşrediyorlar.

  Bu hal bile tek başına dehşetli tokada müstehak eder. Sema’nın ve Arz’ın hiddetini celb eder.

  Risale-i Nurlarda bu meselede çok bahisler vardır. Biz burada nümune için bazıları alacağız. İşte Üstadı nazara almamanın cezası olarak denilir ki:

  "Büyük kardeşine veyahut üstadına tehlike zamanında ihanet edenlerin, gelen bela en evvel onların başında patlar. Hem merhametsizcesine onlara ceza verilmiş ve alçak nazarıyla bakılmış. Hem cesedi ölmüş, hem ruhu zillet içinde manen ölmüş. Onlara ceza verenler, kalblerinde bir merhamet hissetmezler. Çünki derler: "Bunlar madem kendilerine sadık ve müşfik üstadlarına hain çıktılar; elbette çok alçaktırlar, merhamete değil tahkire lâyıktırlar." M:416

  Sadakat yani Nur Mesleğine bağlılığı bırakanların yediği tokat da şöyledir:


  “Dört senedir Üstadın çarşı işinde hizmet eden bir zât, birden sadakatı bırakıp mesleğini değiştirdi. Birden şefkatsiz bir tokat yedi. Bir senedir daha çekiyor.” K:51

  Nur Risalelerine zarar vermek umumun sıkıntısına sebeb olur. Şöyle ki:

  “Risale-i Nur'a sıkıntı veren veyahut hizmetinden çekilen pek çok adamların tokat yemeleri gibi; bu sene, bu memleketin etrafında umumî bir tarzda Risale-i Nur'un intişarına sıkıntı verip şimdiki bir nevi tevakkuf devresi vermek hatasıyla, şimdiki umumî sıkıntının bir sebebi olduğunu göstermesidir. K:205

  RİSALELER BEREKETE SEBEB OLDUĞU GİBİ, İLİŞENLERİN TOKAT YEMELERİNE DE SEBEP OLUR

  “Hem Risale-i Nur'un kasabalara ve cemaatlere berekete medar olması ve ona zarar edenlere tokat gelmesi gibi; şahıslara da, pek zahir bir surette hem bereket ve hüsn-ü maişet (ona çalışanlara); ve gaybî tokatlar, onun aleyhinde çalışanlara gelmesi.. bu havalide çok hâdiseleri var. Biz kendi nefsimizde; çalıştığımız zaman pek zahir bir surette bir hüsn-ü maişet, bir inayet gördüğümüz gibi, Risale-i Nur veya şakirdleri aleyhinde çalışanlara şiddetli tokatlar geldiğini görüyoruz. Ezcümle:

  Risale-i Nur'un erkânından birisi, kat'î bir surette haber veriyor ki: Üç-dört adam, dünya servetinin hatırı için toplanıp, münafıkane tedbir kurdukları hengâmda; üç gün sonra o üç-dört adamın haneleri ve birinin dükkânı yanıp, herbiri binler lira zayiatla tokat yediler.

  Hem bir dessas casus adam, Risale-i Nur şakirdleri aleyhinde çalışıyordu ki, onları hapse attırsın. Bir gün -serbest olarak- "Ben bir ipucu bulamadım ki, bunları hapse soksam. Eğer bir ipucu bulsam, onları hapse sokacağım." diye ilân ettiği vakitten iki gün sonra bir iş yapıp, Risale-i Nur şakirdleri yerinde, o adam iki sene hapse girdi.

  Hem bedbaht, muannid bir adam, Risale-i Nur aleyhinde hem şakirdlerinin bir rüknü aleyhinde mütecavizane bulunduğu hengâmda, bir-iki gün sonra meyhaneye gidip içe içe çatlamış, orada ölmüş. Bu neviden çok hâdiseler var. Demek Risale-i Nur dostlara tiryak olduğu gibi, düşmanlara da saıka oluyor.” K: 217

  RİSALELER KASDEN TOKATTA KULLANILMAZ FAKAT DEĞİŞTİRENLER TOKAT YER

  Risalelerin tokatlarda kullanılmayacağını beyan eden bahis de şöyledir:


  “Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz, dünya işlerinde siper edilmez. Çünki, ehemmiyetli bir ibadet-i tefekküriye olduğu cihetle, dünyevî maksadlar onunla kasden istenilmez, istenilse ihlas kırılır, o ehemmiyetli ibadet şekli değişir. Yani, çocuklar gibi döğüştükleri vakit Kur'an'ı başına siper eder. Başına gelen zarar Kur'an'a geldiği gibi; Risale-i Nur, böyle muannid hasımlara karşı siper istimal edilmemeli. Evet Risale-i Nur'a ilişenler tokatlar yerler, yüzer vukuat şahiddir. Fakat Risale-i Nur tokatlarda istimal edilmez ve niyet ve kasd ile tokatlar gelmez. Çünki sırr-ı ihlas ve sırr-ı ubudiyete münafîdir. Bizler, bize zulmedenleri, bizi himaye eden ve Risale-i Nur'da istihdam eden Rabbimize havale ediyoruz.

  Evet dünyaya ait hârika neticeler bazı evrad-ı mühimme gibi, Risale-i Nur'a çokça terettüb ediyor. Fakat onlar istenilmez, belki veriliyor. İllet olamaz, bir faide olabilir. Eğer istemekle olsa illet olur, ihlası kırar, o ibadeti kısmen ibtal eder. Çabuk bu hâdiseyi teskin ediniz; yoksa münafıklar istifade edecekler, belki onların parmağı var.

  Evet Risale-i Nur'un o kadar dehşetli muannidlere karşı galibane mukavemeti, sırr-ı ihlastan ve hiçbir şeye âlet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebediyeye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksad takib etmemesinden ve bazı ehl-i tarîkatın ehemmiyet verdikleri keşf ü keramat-ı şahsiyeye ehemmiyet vermemekten ve velayet-i kübra sahibleri olan Sahabîler gibi, veraset-i nübüvvet sırrıyla, yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehl-i imanın imanlarını kurtarmaktır.

  Evet Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki netice-i muhakkakası herşeyin fevkindedir, başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor.

  Birinci neticesi: Sadakat ve kanaatla Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senedler var.

  İkinci neticesi: Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken takarrur ve tahakkuk eden şirket-i maneviye-i uhreviye cihetiyle herbir hakikî sadık şakirdi; binler diller ile, kalbler ile dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melaike gibi kırk bin lisan ile tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerif'teki hakikat-ı Leyle-i Kadir gibi kudsî ve ulvî hakikatları, yüzbin el ile aramaktır. İşte bu gibi netice içindir ki; Risale-i Nur şakirdleri, hizmet-i nuriyeyi velayet makamına tercih eder; keşf ü keramatı aramaz; ve âhiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz; ve vazife-i İlahiye olan muvaffakıyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek ve müstehak oldukları şân ü şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz ve harekâtını onlara bina etmezler. Hâlisen, muhlisen çalışırlar, "Vazifemiz hizmettir. O yeter" derler. (K: 263)

  Risale-i Nur talebesi olmak ve onlardan hakiki manada istifade etmek işte bu düsturlara sahip çıkmakla olur. Yoksa devletin kurumlarını ele geçirmek veya oralara adam sokmak gibi hedefli, dünyevi işlerle Nur Talebelerinin alakası yoktur. Herkese karşı vazifesini yapar ve neticelere karışmazlar. Din düşmanlarına karşı dindar ve dine taraftar hükümetleri desteklerler ve iktidarda muhafazaya çalışırlar. Vesselam…

  ELHASIL:

  Bu son hadise yani “F.cemaati hadisesi” Risale-i Nurların hakiki manada önünü açacaktır. İnşaallah.. Bu sahte “cemaat” hadisesini Risaleler bertaraf edecektir. Bunlarla birlikte Risale-i Nurlara perde olan ve mesleğe uymayan, diğer küçük küçük sözde nur guruplarını da tasfiye edecektir. Kimi siyasi bir tarafgirlik neticesi devamlı iftiraka sebeb olmuş ve halen de olmaktadır. Kimi bu ulvi, kudsi hizmeti, dünyevi menfaatına basamak yapmış ve dünya hayatının rahat geçmesine alet etmiş ve etmektedir. Kimi de bölgecilik cereyanlarının aleti olmuştur. İnşaallah Cenab-ı Hak bunların hesaplarının hepsini birden görecek ve Risalelerin doğru ve perdesiz anlaşılmasının önünü açacak ve bu gurupların içerisinde bulunan samimi insanları uyandıracak ve ümmet-i Muhammedin (asm) istifadesine nasip edecektir. İslam Birliğine giden yol budur. İnşaallah..

  Benzer Konular
  "İ?lem Eyyühe?l-Azîz! Bazan bir şeye şiddetli muhabbet, o şeyin inkârına sebep o
  "İ?lem Eyyühe?l-Azîz! Bazan bir şeye şiddetli muhabbet, o şeyin inkârına sebep o Devami...
  "Tokada ve belâya müstehak ve küfr-ü mutlaka düşmüş bir iki dinsize müteallik, y
  "Tokada ve belâya müstehak ve küfr-ü mutlaka düşmüş bir iki dinsize müteallik, y Devami...
  ‘’Risale-i Nur okudu hayatı değişti’’
  ‘’Risale-i Nur okudu hayatı değişti’’ Mustafa Taner: Risale-i Nurlardan nasiplenmeyen insan kalmaması lazım. *Kısaca özgeçmişinizden bahseder misiniz? 1960 Adıyaman-Merkez doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Adıyaman'da bitirdim. İçimde şekil
  Ezher Alimleri Risale-i Nur’a kucak açtı 16 Şubat 2011 / 23:02 Mısır’daki
  Ezher Alimleri Risale-i Nur’a kucak açtı 16 Şubat 2011 / 23:02 Mısır’daki Ezher Alimleri Risale-i Nur’a kucak açtı 16 Şubat 2011 / 23:02 Mısır’daki Risale-i Nur hizmetleri ile ilgilenen Abdulkerim Baybara ile yaptığımızın röportajın son bölümü. Röportaj:
  Risâle-i Nur Nedir? Risâle-i Nur, Kur’ân’ın Î’câzını gösteren bir t
  Risâle-i Nur Nedir? Risâle-i Nur, Kur’ân’ın Î’câzını gösteren bir t Risâle-i Nur Nedir? Risâle-i Nur, Kur’ân’ın Î’câzını gösteren bir tefsirdir Eski Harb-ı Umûmiden evvel ve evâilinde, bir vâkıâ-ı sâdıkada görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağının alt
  Yazar : Risale Forum
  Cenab-ı Hak bizi ve sizi
  Tarîk-ı Hak'ta, Hizmet-i Kur'aniyede
  Sebat ve Metaneti versin!

  âmîn.

  Barla Lahikası ( 330 )

 2. #2
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i nur’u değiştiren-sadeleştiren şiddetli tokada müstehak olur

  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Evvela önceleri karton kapak ve bazı yerlerini çıkararak ve değiştirerek neşrettiler. Sonra Risale-i Nur Külliyatının temel kitaplarından olan “Sözler, Lem’alar” ve şimdi de “Mektubat”ı değiştirerek neşrettiler. Ve hala da tahribatlarına devam ediyorlar.. Risaleleri bozarak neşrediyorlar.
  Mektubat ı duymamıştım o da mı neşredildi gerçekten ?
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 3. #3
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 6655


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i nur’u değiştiren-sadeleştiren şiddetli tokada müstehak olur

  tahribatı hizmet saydıkları için artık tokada müstehak olmuşlardır. kırk nasihat yerine bir musibet bazılarına daha iyi tesir ediyor. Risale okumaktan aciz olanların başkalarına risale okutmak sevdasına düşmeleri gerçekten acınacak ve şaşılacak bir durumdur.
  Abiler gerekli ikazları yaptılar, bize artık sabırla beklemek ve Risale-i Nur'ları sebat ve devamla okumaktan başka bir şey düşmez.
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i nur’u değiştiren-sadeleştiren şiddetli tokada müstehak olur

  Yazının içinde şefkatsiz bir tokat diye bir tabiri görünce aklıma geldi (bu arada bu tabir nakıs olmuş belkide o ağabey için doğru değil neyse meselenin içinde anlaşılır.) :

  Şefkat tokadı kime gelir?

  Şefkat tokadından sonra başka tokatlarda gelir mi? Mesela şefkatsiz tokatlar gibi..
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....) 5. #5
  tebliğ çevrimdışı Vefasız
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 462 + 32174


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i nur’u değiştiren-sadeleştiren şiddetli tokada müstehak olur

  Alıntı TaLHa Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Yazının içinde şefkatsiz bir tokat diye bir tabiri görünce aklıma geldi (bu arada bu tabir nakıs olmuş belkide o ağabey için doğru değil neyse meselenin içinde anlaşılır.) :

  Şefkat tokadı kime gelir?

  Şefkat tokadından sonra başka tokatlarda gelir mi? Mesela şefkatsiz tokatlar gibi..
  İlahi adalaet tecelli etti ve etmeye devam ediyor sanırım..Tabi anlayana..umarım ders almışlardır!!!!!!!
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.109
  Blog Blog Girişleri
  40
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 121 + 4530


  Cevap: Risale-i nur’u değiştiren-sadeleştiren şiddetli tokada müstehak olur

  Alıntı TaLHa Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Yazının içinde şefkatsiz bir tokat diye bir tabiri görünce aklıma geldi (bu arada bu tabir nakıs olmuş belkide o ağabey için doğru değil neyse meselenin içinde anlaşılır.) :

  Şefkat tokadı kime gelir?

  Şefkat tokadından sonra başka tokatlarda gelir mi? Mesela şefkatsiz tokatlar gibi..
  Elcevab: Şefkat tokadı dosta gelir (bk: Lemalar - Onuncu Lema)

  Bundan anlamaz ve hatada ısrara ederse daha büyük bir tokat silsilesi gelir.

  Muarız ise: zecir tokatı gelir ki hem dünya hem ukba rezalete büründürür kişiyi.
  Yazar : Risale Forum
  Cenab-ı Hak bizi ve sizi
  Tarîk-ı Hak'ta, Hizmet-i Kur'aniyede
  Sebat ve Metaneti versin!

  âmîn.

  Barla Lahikası ( 330 )

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.109
  Blog Blog Girişleri
  40
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 121 + 4530


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i nur’u değiştiren-sadeleştiren şiddetli tokada müstehak olur

  Alıntı tebliğ Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  İlahi adalaet tecelli etti ve etmeye devam ediyor sanırım..Tabi anlayana..umarım ders almışlardır!!!!!!!
  Asa-yı musayı da baskıya hazırlamaları hiçte ders almışa benzemediklerini gösteriyor.

  Artık kendileri kendi pimlerini çektiler infilak her an için söz konusu
  Yazar : Risale Forum
  Cenab-ı Hak bizi ve sizi
  Tarîk-ı Hak'ta, Hizmet-i Kur'aniyede
  Sebat ve Metaneti versin!

  âmîn.

  Barla Lahikası ( 330 )

 8. #8
  Ziyaretçi Guest


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i nur’u değiştiren-sadeleştiren şiddetli tokada müstehak olur

  12,13,14 VE 16 TARİHLERİ...

  ..Şeair-i İslâmiyeye ve siyaset-i İslâmiyeye darbe vuranlar oniki, onüç, ondört, onaltı sene zarfında büyük darbeler yiyecekler diye bana ihtar edildi. Evvelki mes'elenin aksine olarak, geniş dairede vuku'bulan o hâdisatı ve büyük cemaatlere gelen o tokatları, küçük bir dairede şahıslara gelecek tokatlar suretinde mana vermiştim ki, tam aynen iki dairede, hem küçük, hem büyük oniki sene sonra en müdhişi dünyayı terkettiği gibi; büyük dairede de ONUN GİBİ DEHŞETLİ CEMAATLER; ONİKİ, ONÜÇ ONDÖRT, ONALTI TARİHLERİNDE AYNI TOKATLARI YEDİLER VE YİYECEKLER DİYE İHTAR EDİLDİ...(EMİRDAĞ LAHİKASI)
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Ziyaretçi Guest


  Cevap: Risale-i nur’u değiştiren-sadeleştiren şiddetli tokada müstehak olur

  " Bunlarla birlikte Risale-i Nurlara perde olan ve mesleğe uymayan, diğer küçük küçük sözde nur guruplarını da tasfiye edecektir"

  Siz kimsiniz ? Yada kendinizi ne sanıyorsunuz diğer nur cemaatlerini tasfiye etme gücünü yetkisini kimden alıyorsunuz? Nurları tekelinize alma hakkını size kim verdi? Bediüzzaman'ın YASAL VARİSLERİ hayatta iken siz kim oluyorsunuz? Zaman kimin tasfiye olacağını gösterir.
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Cevap: Risale-i nur’u değiştiren-sadeleştiren şiddetli tokada müstehak olur

  Alıntı Ziyaretçi Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  " Bunlarla birlikte Risale-i Nurlara perde olan ve mesleğe uymayan, diğer küçük küçük sözde nur guruplarını da tasfiye edecektir"

  Siz kimsiniz ? Yada kendinizi ne sanıyorsunuz diğer nur cemaatlerini tasfiye etme gücünü yetkisini kimden alıyorsunuz? Nurları tekelinize alma hakkını size kim verdi? Bediüzzaman'ın YASAL VARİSLERİ hayatta iken siz kim oluyorsunuz? Zaman kimin tasfiye olacağını gösterir.
  herhalde yazılanı okumadan cevap vermek bu olsa gerek..
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....)Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222