Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Sadeleştirmenin Perde Arkası Kime Dayanıyor?

  Bedîüzzaman Saîd Nursî hazretlerinin akrabalarından Mustafa Sungur ağabey'in de yıllarca yanında bulunmuş Sabri Okur sâdeleştirme konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.


  Doğrusu ben bu sâdeleştirme adı altındaki tahrifatla alâkalı bir şey yazmak istemiyordum.


  Çünkü başta muazzez Üstâdımızın; "Hem talebelerim, hem vârislerim, hem de mânevî evlatlarım" gibi pek çok sözleriyle taltif ettiği, aynı zamanda hizmetinde ve nurların te'îifinde bulunmuş, hem de tarzı hizmetine vekil tâyin etmiş olduğu pek muhterem ağabeylerimiz, bununla alâkalı gāyet açık mektuplar yazarak, bu sâdeleştirmenin çok ciddî bir tahrîfat olduğunu, gerek ilmî, gerek mantıkî ve gerekse de mânevî veçhesiyle en kat'î bir şekilde ispat edip reddetmişlerdir.


  Buna karşın bu işe tevessül edenlerin herhÂlde bundan vazgeçip yaptıkları bu azîm hatâyı telâfî edeceklerini beklerken, esefle müşâhede ettik ki ikinci bir kitap dahâ tahrif etmişler.


  Buna karşı bu işe âlet olanlara burada birkaç husus zikretmeyi bir vecîbe bildim; tâ ki, bu sâdeleştirme ile ne denli bir sûikasd ve ne büyük bir cinâyet işlediklerini anlasınlar.

  Evvelâ şunu çok açık olarak belirtmek isterim ki; hizmet adı altında yapılan bu sâdeleştirme faâliyeti kat'iyen bir hizmet değildir, belki çok büyük bir hezîmettir.


  Sâdeleştirilen eserler, aslındaki hâsiyeti muhâfazadan çok uzak oldukları gibi, artık vasfını yitirmiş, nurlarla hiç bir alâkası kalmamış olup Risâle-i Nur eserleri değillerdir.


  Bunun böyle olduğunu bir hâtıra ile îzah etmek istiyorum;


  Bir gün Ahmet feyzi ağabey üstadımıza gelerek "Gençlerin anlaması için nurların bazı yerlerini sadeleştirsek olur mu?" Sorusu üzerine Üstadımız," O zaman o eser benim olmaz; ismimi siler, kitaba kendi ismini yazarsın" buyurur.

  Gerek nurlarda gerekse de hatıralarda bu gibi hususlar çokça zikredilmiş. Hatta üstadımız "Sonradan tashih ve tanzim etmeye mezun değiliz" tabiriyle kendinin bile kalem karıştıramayacağını ve bu husustaki hassasiyetini çok açık bir şekilde ortaya koymuştur.


  Üstadımızın ve varislerinin bu hassasiyetini idrak edemeyenler nurları anlamamış kimselerdir, nasıl başkası anlasın diye tahrif ediyorlar, doğrusu hayret ediyorum.


  Üstadımız eserlerin bir çok yerlerinde nur risalelerinin cansız değil belki hayattar ve ruhani eserler olduğunu bir mürşit gibi talebelerinin imdadına yetiştiğini okunması da bir sadakai makbule nevinden bu vatanı afatı arziya ve semaviyeden muhafaza ettiğini zikretmiştir.


  Nurların sadece akli mesaili ilmiye olmayıp belki kalbi ruhi ve hali mesaili imaniye olduğunu Kur'an’dan geldiğini akla ders verdiği gibi kalbe de iman hali telkin ettiğini ruha iman zevki verdiğini ilaahir beyan etmişlerdir.


  Bunun böyle olduğunu nurları okuyan her aklı selim ve insaf sahibi anlayacağından işin bu cihetini burada ifade etmeyeceğim.


  Asıl bu sadeleştirme adı altında yapılan dehşetli bir plan, bu planın nereye dayandığını ve bu işe alet olanların arkasında kimlerin olduğunu göstermek için bir hususu arz edeceğim şöyle ki:

  Ehli dalalet ehli imana karşı yaptığı muharebede Risale-i Nur gibi bir esere mukabele edemeyeceklerini anlayınca planlarını değiştirmişler.


  Zira dinsizlerin bütün hile ve şüphelerini kökünden kesip bel kemiğini kıran ve iman hakikatlarını madde alemiyle iki kere iki dört eder katiyetinde ispat eden bir hakikat hazinesi olan Risale-i Nur’u, ancak onu sıradan bir esermiş gibi gösterip tesirini kırmakla, maksatlarına muvaffak olacaklarını düşünmüş olacaklar ki; perde üstünde bazı safdil kimseleri bu işe alet edip, sadeleştirme adı altında bu tahrifatı yaptılar

  Zira aynı zihniyet, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim için de bu Kur'an müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız ya Kur’an-ı Müslümanların elinden kaldırmalıyız veya Müslümanları ondan soğutmalıyız demişlerdi.

  Daha sonra bu planın bir parçası olan Kur’an tercüme edilsin ta ne mal olduğu bilinsin fikriyle ortaya çıktılar. Yani Kur’an yerinde tercümesi okunsun deyip, i’cazının en mühim veçhi olan icazını yani belağatını ortadan kaldırdırıp ruhani tesirini ve ulvi feyzini ve daha bir çok manevi esrarını izale ettikten sonra neticede Kur’an’dan kopan bir nesil meydana getirmek, onlar için çok ta zor olmamıştır.


  Zaten Tarihçe’i Hayat’ta bu plan açıkça zikredilmiş ve denilmiş: Öyle bir plan yapalım ki otuz kırk sene sonra gelen nesil kendi eliyle Kur’an-ı kaldırsın.


  Bütün bu gibi dehşetli planlara karşı Üsdadımız Bediüzzaman Hazretleri: "Bende Kur'anın sönmez ve söndürülemez bir manevi güneş olduğunu aleme ispat edeceğim "deyip o saik ile çalışmıştır.


  Kur’an-ın hakiki tercümesinin kabil olamayacağını, lisan-ı nahvi olan lisanı Arabi-den başka hiçbir lisan bu manaları ifade edemeyeceğini, küfrün dayandığı bütün temellerinin çürük olduğunu, imanın uhrevi saadet gibi dünya saadetine de medar olduğunu ve iman hakikatlarını zıtlarına imkan kalmayacak bir surette hak ve hakikat olduğunu güneş gibi ispat edip, küfrün temel taşını zir’u zeber etmiştir.

  Eski Said olduğu dönemde İngilizlerin İstanbul’u işgali hengamında, hutuvatı sitte adlı eserini telif edip neşrettiği zaman, İngilizler; bu eser sahibi dünyada kalsa biz emellerimizi tahakkuk ettiremeyiz, derhal bunun vücudunu ortadan kaldırmalıyız; o zaman demişlerdi.


  Risale-i Nurlar te'lif edilmeğe başlandığında ise aynı zihniyet tekrar meydana çıkıp üstadı imha için her vesileyi kullanmaktan çekinmediler. Bazı resmi makamları evhamlandırıp alet ederek, onu sürgün ettiler. Yanına kimseyi yaklaştırmadılar, haspse attırdılar, hücrelerde ölüme terkkettiler ve en nihayet defalarca zehirlediler ama gayelerine ulaşamadılar.


  Kainatın efendisi Hz Peygamber (asm)'ı Kureyş müşriklerine karşı örümcek ağı ile muhafaza eden Allah-ı Zülcelal hazretleri, onun bu asırda en büyük bir varisini de her türlü şerlere karşı muhafaza edip, Kur’an-ın dellallığı vazifesini ifada onu muvaffak kılmıştır.


  Üstadın vefatından sonra bu kez, hizmetin tarzını muhafazada ve nurların intişarında üstadılarının kendilerine tevdi ettiği bu mukaddes vazifayi yine ona layık tarzda muhafaza için, can ve mallarını evladu iyallerini nazara almadan, her türlü eza ve cefalara katlanan onun mühim ve en yakın talebelerini hedef aldılar.


  Çeşitli işkencelerle, akla gelmez iftiralarla, insanları onlardan uzaklaştırmak ve soğutmak ve halk nazarında küçük düşürmek, talebeler arasındaki tesirlerini kırmak için her vesileyi istimal ettiler. Ama heyhat! Bunda da maksatlarına ulaşamadılar.


  Çünkü Nur dairesi bir cemiyet olmadığı gibi onları idare eden bir şahsiyette de yoktur. Her Nur talebesi Nur arkadaşlarıyla ancak manen bağlıdır, hiçbir dünyevi komite bunları kendi gayelerine alet edemez.


  Şimdi dünyanın her köşesinde Risale-i Nur'lar intişar etmiş manevi fütuhatına devam ediyor. Bunu gören ehli dalalet, bir kez daha meşum gayelerine ulaşmak için bu defa daha büyük bir hücum ile, nurlardaki tesiri, me’hazdeki kutsiyeti kırarak, bu sayede nurların intişarına set çekilir düşüncesiyle ,gayet sinsi bir plan ile bazı safdil kimseleri de bu işe alet ederek meydana çıktılar.


  Risale-i Nur gibi dünyada emsaline rastlanmayan bir selaset, belağat , fesahat ve cezalet timsalini ve yüzlerce defa okumak hissini veren cazibedar uslubunu ve ulvi feyzini ve ruha kut ve gıda olup imanı ilmel yakinden aynel yakin ve hakkal yakin mertebesine çıkaran tekrarı tilavetini sadeleştirme adı altında izale edip, sıradan bir kitap seviyesine düşürtüp okunmaz hale getirmek, adeta ruhsuz bir cesede çevirip, o ulvi ve parlak yıldızları sönük cam parçaları şeklinde göstermekle nur halkasını dağıtmak, bu sayede imanın yeryüzündeki ihtişamlı neşrine set çekmek, acaba perde arkasında ehli dalaletten başka kimin işi olabilir.


  Onun müellifi muhteremini ki Ahmet feyzi Ağabey Afyon mahkeme müdafaasında şöye tarif ediyor ;


  "Tahsil hayatı üç aydan başka mevcut olmadığı halde bu kadar feyz-i ilim neşreden ve ilmin harikalarıyla en münteha mesail-i ilmiye ve aliyede en yüksek mütefekkirleri dahi hayrette bırakacak bir mantık ulviyeti ibraz eden ve hayatının yarısından sonra öğrendiği bir lisanla bu kadar cazibedar bir tarz-ı beyan ve sürükleyici bir hareket izhar eden ve gayet feyyaz bir aşk ve heyecan terennüm eden bir derya-yı iman ve bir hazine-i tevhid ve bir umman-ı hikmet halinde coşan bir ikinci Bediüzzaman gösterebilir misiniz?"


  Aynı hakikat olan bu halini perdeleyerek sıradan bir müellif gibi göstermeye çabalamak, acaba üstadımızın bahsettiği kendisiyle mücadelede her vesileyi istimal eden kökü dışarıda kendisi içeride olan o komiteden başka kim olabilir.

  Bu sadeleştirme tahrifatını yapanlar, kime ve nasıl bir gayeye hizmet ettiklerinin farkına varıp derhal bu ateşi söndürmeye çalışsınlar. Yoksa nurlara hiçbir zarar veremeyecekleri gibi, o; onların amellerini heder edecektir.

  Dostlarda şunu bilsinler ki hiç kimse nurların intişarına zarar veremez. Çünkü Üstadımızın ifadeleriyle "Risale-i Nur’lar Kur’an-ın himayesi altında kendi kendine intişar ediyor ve muhtaç olanlara kendini okutturuyor. Kainatı dağıtamayan bir kuvvet onu (Risale-i Nur’u) bozamaz. Risale-i Nurlar Kur’an'ın himayesi altında olduğundan, ona ilişmek isteyen her el kırılır ve her dil kurur "  Sabri Okur

  Benzer Konular
  'Oyların sayımı'nın perde arkası!
  'Oyların sayımı'nın perde arkası! https://www.risalehaber.com/d/news/257140.jpg 'Oyların sayımı'nın perde arkası! Ekonominin nabzı, siyasetin kalbi haberler... Devami...
  Toplu Yürüyüşlerin Perde Arkası!...
  Toplu Yürüyüşlerin Perde Arkası!... Hafıza-i Beşer NİSYAN ile maluldür. Yani, insanoğlunun hafızası UNUTMA hakkında sakattır, hastadır. Bu nedenle de asırlar boyu ?beşer, hep şaşar? atasözü yaşanagelmiştir. Bu fıtri durumu insanlık düşmanları ve özellikle
  İşte o sahnelerin perde arkası
  İşte o sahnelerin perde arkası Devami...
  Abdülhamid Suiakastının Perde Arkası
  Abdülhamid Suiakastının Perde Arkası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, 89 sayfalık tahkikat raporu ışığında Sultan II. Abdülhamid Devami...
  Facebook Gerçeği-Perde Arkası
  Facebook Gerçeği-Perde Arkası Sizin de bir Facebook hesabınız var mı? Yakında almayı düşünüyor musunuz? Çevrenizdeki pek çok arkadaşınız çoktan Facebook’a geçti mi? Size de gelmeniz için pek çok davetiye yolluyorlar mı? O halde aşağıda yazılanl
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (25-08-2013 Saat 13:17 ) değiştirilmiştir.
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....) 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.109
  Blog Blog Girişleri
  40
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 121 + 4530


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Sadeleştirmenin Perde Arkası Kime Dayanıyor?

  Sadeleştirme Perde arkasında temayüle dayanıyor. Bu temayülü türeten ise İsrail'dir. Muhakemtta okuduğumuza göre
  Yazar : Risale Forum
  Cenab-ı Hak bizi ve sizi
  Tarîk-ı Hak'ta, Hizmet-i Kur'aniyede
  Sebat ve Metaneti versin!

  âmîn.

  Barla Lahikası ( 330 )

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222