Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
Sayfa 1/4 1234 SonSon
33 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Muhakemat 7. Ders - İsrailiyatın, Din Süsüyle İslama Karışması

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


  Eser:
  Muhakemat/Birinci Makale (Unsur'u-l Hakikat)/Üçüncü Mukaddeme
  Konu: İsrailiyatın ve Yunan Felsefesinin İslamiyete Karışması


  Açıklamalı risale derslerimiz devam ediyor.


  • Derslerimize herkes katılabilir.
  • Soru sorabilir veya sorulan sorulara cevap verebilir.
  • Ders anlayışımız; "biz biliyoruz, öğretiyoruz" değil, "anladığımızı paylaşıyoruz." şeklindedir.
  • Açıklamalı dersler, birkaç yöneticinin kendi tekelinde gibi algılanmamalı.
  • Yöneticiler derslerin sadece takibini ve seri olarak açma vazifelerini üstlenmekteler.
  • Bunun dışında dersin gidişatı herkese açıktır.
  • Bundan dolayı bütün kardeşlerimizin derslere iştirak etmelerini arzu ediyoruz.


  Selam ve dua ile.


  Bilgi
  Üçüncü Mukaddeme

  İsrâiliyatın bir taifesi ve hikmet-i Yunaniyenin bir kısmı, daire-i İslâmiyete duhul etmeleriyle, din süsüyle görünerek, efkârı ihtilâle verdiler. Şöyle ki:

  O necip kavm-i Arap, zaman-ı cahiliyette bir ümmet-i ümmiye idi. Vakta ki içlerinden hak tecellî edip istidad-ı hissiyatları uyandı da, meydanda yol açan din-i mübîni gördüklerinden, umum rağabat ve meyilleri, yalnız dinin mârifetine inhisar eylediler. Fakat kâinata olan nazarları teşrihat-ı hikemiye nazarıyla değil, belki istitraden, yalnız istidlâl için idi. Onların o hassas zevk-i tabiîlerine ilham eden, yalnız onların fıtratlarına münasip olan geniş ve ulvî muhitleri ve safî ve müstaid olan fıtrat-ı asliyeleri tâlim ve terbiye eden yalnız Kur’ân idi. Bundan sonra kavm-i Arap, sair akvamı bel’ ettiği gibi, milel-i sairenin malûmatları dahi Müslüman olmaya başladığından, muharrefe olan İsrailiyat ise, Vehb, Kâ’b gibi ulema-i ehl-i kitabın İslâmiyetlerinin cihetiyle Arapların hazain-i hayalâtına bir mecrâ ve menfez bularak o efkâr-ı safiyeye karıştılar. Hem sonra da ihtiram dahi gördüler. Zira ulema-i ehl-i kitaptan İslâmiyete gelenler, İslâmiyet şerefiyle gayet celâlet ve tekemmül ettiklerinden, malûmat-ı müzahrefe-i sabıkaları makbule ve müselleme gibi oldular, reddedilmedi. Çünkü İslâmiyetin usulüne musadim olmadığından, hikâyat gibi rivayet olunurken, ehemmiyetsizliği için tenkitsiz dinlenirlerdi. Fakat—hayfâ!—sonra hak olarak kabul edildiler, çok şübeh ve şükûkâta sebebiyet verdiler.

  Hem de, vakta ki şu İsrailiyat, kitap ve sünnetin bazı îmââtlarına merci ve bazı mefahimlerine bir münasebetle me’haz olabilirlerdi—fakat âyât ve hadisin mânâları değil. Belki, faraza doğru olsalardı, mâsadak ve efradından olmaları mümkün olduğundan, su-i ihtiyarlarıyla başka bir me’hazı bulmayan veya atf-ı nazar etmeyen zahirperestler, bazı âyât ve ehâdîsi o hikâyat-ı İsrailiyeye tatbik ederek tefsir eylediler. Halbuki, Kur’ân’ı tefsir edecek, yine Kur’ân ve hadis-i sahihtir.

  Yoksa, ahkâmı mensuh olduğu gibi, kasası dahi muharrefe olan İncil ve Tevrat değildir.

  Evet, mâsadak ile mânâ ayrıdırlar. Halbuki, mâsadak olmaya mümkün olan şey, mânâ yerine ikame olundu. Çok da imkânât vukuata karıştırıldı.

  Hem de, vaktâ hikmet-i Yunaniyeyi Müslüman etmek için Me’mun’un asrında tercüme olundu.

  Fakat pek çok esâtîr ve hurâfâtın menbaından çıkan o hikmet, bir derece müteaffine olduğundan, safiye olan efkâr-ı Arabın içlerine tedahül ettiğinden, bir derece efkârları karıştırdığı gibi, tahkikten taklide bir yol açtı.

  Hem de âb-ı hayat olan İslâmiyetten kariha-i fıtriyeleriyle istinbat etmeye kâbil iken, o hikmetin telemmüzüne tenezzül ettiler. Evet, nasıl ki ihtilât-ı A’câm ile kelâm-ı Mudarî’nin melekesi fesada yüz tutmakla muhakkikîn-i ulema o melekeyi muhafaza etmek için ulûm-u Arabiyenin kavaidini tedvin ettiler. Öyle de, şu hikmet ve İsrailiyat dahi, daire-i İslâmiyete duhulleriyle beraber, bazı nakkad-ı muhakkikîn-i İslâm temyiz ve tasfiyelerine teşebbüs ettiler. Fakat-hayfâ!-tamamıyla muvaffak olamadılar.

  İş bu kadar da kalmadı. Çünkü tefsir-i Kur’ân’a sarf-ı himmet edildiği vakit, bazı ehl-i zahir, Kur’ân’ın nakliyatını bazı İsrailiyata tatbik ve bir kısım akliyatını dahi hikmet-i mezbureye tevfik ettiler.

  Çünkü gördüler ki, Kur’ân mâkul ve menkule müştemildir. Hadis de öyle... Sonra kitap ve sünnetin bazı nakliyat-ı sâdıkalarıyla ve bazı muharref İsrailiyatın ortasında bir mutabakat ve münasebet istinbat ettiler. Hem de hakikî olan akliyatları ile mevhum ve mümevveh olan şu hikmet arasında bir müşabehet ve muvafakat tevehhüm eylediklerinden, şu mutabakat ve müşabeheti kitap ve sünnetin mânâlarına tefsir ve maksatlarına beyan zannedip hükmeylediler.

  Kellâ, sümme kellâ! Zira Kitab-ı Mu’cizü’l-Beyânın misdakı, i’câzıdır. Müfessiri eczasıdır. Mânâsı içindedir. Sadefi de dürrdür, meder değildir. Faraza, bu mutabakatı izhar etmekten maksat, o şahid-i sadıkın tezkiyesi için olsa da, yine abestir. Zira Kur’ân-ı Mübîn, ona mekalid-i inkıyadı teslim eden öyle akıl ve naklin tezkiyelerinden pek yüksek ve ganîdir. Çünkü o, onları tezkiye etmezse, şehadetleri mesmû olamaz. Evet, Süreyya’yı serâda değil, semada aramak gerektir. Kur’ân’ın mâanîsini de esdafında ara. Yoksa, karma karışık olan senin cebinden arama; zira bulamıyorsun. Bulsan da, sikke-i belâgat olmadığından, Kur’ân kabul etmez.

  Zira mukarrerdir: Asıl mânâ odur ki, elfaz onu sımahta boşalttığı gibi, zihne nüfuz ederek vicdan dahi teşerrüb etmekle, ezâhîr-i efkârı feyizyâb eden şeydir.

  Yoksa, başka şeyin kesret-i tevaggulünden senin hayaline tedahül eden bazı ihtimalât, veyahut hikmetin ebâtîlinden ve hikâyâtın esâtîrinden sirkat edip cepte doldurarak sonra âyât ve ehâdisin telâfifinde gizletmek, çıkartmak, elde tutmak, çağırmak ki, “Budur mânâ, geliniz, alınız” dediğin vakit alacağın cevap şudur: “Yahu! İşte senin mânân siliktir. Sikkesi taklittir; nakkad-ı hakikat reddeder. Sultan-ı i’câz dahi onu darb edeni tard eder. Sen âyet ve hadisin nizamlarına taarruz ettiğinden, âyet şikâyet edip hâkim-i belâgat senin hülyanı senin hayalinde hapsedecektir. Ve müşteri-i hakikat dahi senin bu metâını almayacaktır. Zira diyecek: Âyetin mânâsı dürrdür. Bu ise mederdir. Hadisin mefhumu mühec, bu hemecdir.”

  Tenvir için bir darbımesel

  Kürtlerin emsal-i edebiyesindendir: Bir adamın ismi Alo imiş. Bal hırsızlıyordu. Ona denildi: “Hırsızlığın tebeyyün edecektir.” O da aldatmak için bir boş petekte yabancı arıları doldurup balı başka yerden hırsızlar, küvarda saklıyordu. Biri sual etseydi, derdi: “Bu, bal mühendisi olan arılarımın san’atıdır.” Sonra da arılarıyla konuştuğu vakit, müşterek bir lisanla “Vız vız jive hingivîn jimin” derdi. Yani, “Tanîn sizden, bal benden...”

  Ey teşehhî ve hevesle tevil edici efendi! Bu teşbihle tesellî etme. Zira bu teşbih, temsildir. Senin mânân bal değil, zehirdir. O elfaz arılar değil, belki kalb ve vicdana ervah-ı hakaiki vahyeden o kitab-ı kâmilin kelimatı, melâike gibidirler.

  Hadis, maden-i hayat ve mülhim-i hakikattir. Elhasıl, ifrat gibi tefrit de muzırdır, belki daha ziyade.

  Fakat ifrat, tefrite sebep olduğundan, daha kabahatlidir.

  Evet, ifratla müsamahanın kapısı açıldı. Çürük şeyler o hakaik-i âliyeye karıştığından, ehl-i tefritle insafsız olan ehl-i tenkit, gayet haksızlık olarak, şu çürük şeylerin yüzer misline olan hakaik-i âliye içinde gördüklerinden ürktüler, nefret ettiler. Hâşâ, lekedar ve kıymetsiz zannettiler. Acaba defineye hariçten girmiş bir silik para bulunsa veyahut bir bostanda başka yerden düşmüş olan çürük ve acı bir elma görünse, hak ve insaf mıdır ki, umum defineyi kalp ve umum elmaları acı zannedip vazgeçmekle lekedar edilsin?

  Hâtime

  Bu mukaddemeden maksadım, efkâr-ı umumiye bir tefsir-i Kur’ân istiyor. Evet, her zamanın bir hükmü var. Zaman dahi bir müfessirdir. Ahval ve vukuat ise, bir keşşaftır. Efkâr-ı âmmeye hocalık edecek, yine efkâr-ı âmme-i ilmiyedir. Bu sırra binaen ve istinaden isterim ki: Müfessir-i azîm olan zamanın taht-ı riyasetinde, herbiri bir fende mütehassıs, muhakkikîn-i ulemadan müntehap bir meclis-i meb’usan-ı ilmiye teşkiliyle, meşveretle bir tefsiri telif etmekle sair tefasirdeki münkasım olan mehasin ve kemâlâtı mühezzebe ve müzehhebe olarak cem etmelidirler. Evet, meşrutiyettir; herşeyde meşveret hükümfermâdır. Efkâr ı umumiye dahi dîdebandır. İcma-ı ümmetin hücciyeti buna hüccettir.  Tavsiye
  Diğer Muhakemat dersleri: [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Diğer açıklamalı dersler: [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]

  Benzer Konular
  Risale Açıklamalı 63 - İsrailiyatın, Din Süsüyle İslama Karışması
  Risale Açıklamalı 63 - İsrailiyatın, Din Süsüyle İslama Karışması بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
  Muhakemat 5. Ders: Kur'an'ın Takip Ettiği Dört Maksad
  Muhakemat 5. Ders: Kur'an'ın Takip Ettiği Dört Maksad بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
  Muhakemat 3. Ders - Hak Neşvünema Bulacaktır..
  Muhakemat 3. Ders - Hak Neşvünema Bulacaktır.. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
  Muhakemat 2. Ders - Efendimizin (Sav.) Risaletine Hadsiz Deliller..
  Muhakemat 2. Ders - Efendimizin (Sav.) Risaletine Hadsiz Deliller.. Esselamün aleyküm. Bu ayın 3. dersi, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın risaletinin, delilleri hakkında olacaktır. Dersimiz Onu salllalahu aleyhi vesellemi daha iyi tanımamıza
  Muhakemat 1. Ders - Öyle Bir Şeriat ki..
  Muhakemat 1. Ders - Öyle Bir Şeriat ki.. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayın ilk dersini Muhakemat'tan seçtik. Birlikte mütalaa edelim inşaallah. Baki selam ve dua ile. Cümle tahiyyat, ol Hâkim-i Ezel ve Hakîm-i Ezelî ve Rahmân-ı Lemyezelîye elyaktı
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Nereden Yer
  A, A
  Mesajlar Mesajlar
  661
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 125 + 5860


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Muhakemat 7. Ders - İsrailiyatın, Din Süsüyle İslama Karışması

  Bilgi
  İsrâiliyatın bir taifesi ve hikmet-i Yunaniyenin bir kısmı, daire-i İslâmiyete duhul etmeleriyle, din süsüyle görünerek, efkârı ihtilâle verdiler.
  Ustad Bediüzzaman r.a. zamanın büyük sorunlarından olan bir meseleyi bu ders ile açıklayarak islamdan olmayan fikirleri tabiri caiz ise Kur'anın eleğinden elerek süzmüş ve ifade etmiş.

  Peygamber Efendimiz r.a. zamanında ve sonraki zamanlarda diğer dinlere mensup olanlar islama geçtikten sonra eski hayatlarına ait hak olmayan gerçeği olmayan bazı hikayeleride müslüman olduktan sonra masal olarak ifade etmişler. Lakin bu masalların zamanla aktarılmasıyla gerçeklik perdesine karışmış.

  Bir kısımda yunan mitolojilerine ait efsaneler aktarılmış bunlarda gerçeklik perdesine karışmış.

  Bundan on sene önce bile İlköretim din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında Yunan Mitolojileri ders olarak anlatılıyordu. O yaştaki çocuklara böyle maneviyatla alakalı bir dersde bu konuların gerçeklik perdesi adı altında işlenmesi o zavallı saf beyinlerin fikirlerini karıştırması mümkündür.
  Yazar : Risale Forum
  ...küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.

 3. #3
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Muhakemat 7. Ders - İsrailiyatın, Din Süsüyle İslama Karışması

  Not
  İsrâiliyatın bir taifesi ve hikmet-i Yunaniyenin bir kısmı, daire-i İslâmiyete duhul etmeleriyle, din süsüyle görünerek, efkârı ihtilâle verdiler. Şöyle ki:  Bu dersimiz, İsrailiyyatın ve Yunan felsefesinin İslam dairesine nasıl girdiği ve fikirlere verdiği zararlar hakkındadır.


  Not
  O necip kavm-i Arap, zaman-ı cahiliyette bir ümmet-i ümmiye idi. Vakta ki içlerinden hak tecellî edip istidad-ı hissiyatları uyandı da, meydanda yol açan din-i mübîni gördüklerinden, umum rağabat ve meyilleri, yalnız dinin mârifetine inhisar eylediler.  Arap kavmi, Cahiliye döneminde ümmi bir ümmetti. Allah cc. Peygamberimiz ve Kur'an vasıtasıyla onları İslam'la müşerref eyledi. İslamiyetin gelmesi, hak ile batılın ayrılması ile o kavmin kabiliyetleri inkişaf etti, uyandı. Bundan sonra da uyanan kabiliyetlerini sırf marifetullaha hasrettiler. Bütün rağbetlerini ve meyillerini din-i mübin-i İslama çevirdiler. Hangi sahabenin r.a. hayatına baksak bunu görmek mümkündür.


  Not
  Fakat kâinata olan nazarları teşrihat-ı hikemiye nazarıyla değil, belki istitraden, yalnız istidlâl için idi. Onların o hassas zevk-i tabiîlerine ilham eden, yalnız onların fıtratlarına münasip olan geniş ve ulvî muhitleri ve safî ve müstaid olan fıtrat-ı asliyeleri tâlim ve terbiye eden yalnız Kur’ân idi.  Hem onlar mevcudata felsefe gözlüğüyle değil de, eserden müessire delil olması hasebiyle bakıyorlardı. Bulundukları ortam ve fıtratları buna müsaitti ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve Kur'an gibi bir rehber ve muallimleri, terbiye edicileri vardı.
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 4. #4
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Muhakemat 7. Ders - İsrailiyatın, Din Süsüyle İslama Karışması

  İsrailiyyat nedir ?

  Bilgi
  "Benim tarafımdan (teblîğ edilen Kur'ân'dan) bir âyet olsun halka ulaştırınız. İsrâîl oğulları'ndan da (ibretli kıssalar) haber verebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Her kim (benim söylemediğim birşeyi söyledi diye) bile bile bana yalan isnâd ederse, o da cehennemdeki yerine yerleşmeye hazırlansın" (Buhari, Enbiya 50; Müslim, Zühd 72; Tirmizi, İlim 13; Müsned, 3/39)


  .....


  İsrailiyat, israiliyye kelimesinin çoğuludur ve bu kelime, israilî bir kaynaktan nakledilen kıssa veya olay anlamındadır. (Zehebi, Muhammed Huseyn; el-İsrailiyyat fı't-Tefsir ve'l-Hadis, Mısır-1986, s. 13)

  İsrail, Hz. Yakub'un ismi veya lakabıdır. Yahudiler ona nisbet edilerek kendilerine Benu İsrail (İsrailoğulları) denilmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim de Yahudileri “Benu İsrail” diye isimlendirmektedir.

  O halde israiliyat, Yahudi kaynaklardan aktarılan bilgiler anlamındadır. Ne var ki tefsir ve hadis ilimleriyle uğraşanlar, “İsrailiyat” kelimesini daha geniş bir anlamda kullanmışlardır. Yahudi ve Hıristiyan kültürlerin yanı sıra geçmişlerin mitolojilerinden tefsir ve hadis kitaplarında bulunan haberlerin tamamına İsrailiyat demişlerdir.

  .....


  İsrailiyatı çeşitli açılardan kısımlara ayırmak mümkündür. Ancak bizi ilgilendiren, İslam'a uyma ve uymama, bir de onları nakletmenin caiz olup olmaması gibi hususlardır. İşte bu açıdan israiliyatı üç kısma ayırabiliriz:

  1. İslam'a uygun olan İsrailiyat.

  2. İslam'a uygun olmayan İsrailiyat.

  3. Hakkında hüküm bulunmayan; doğrulanması ya da yalanlanması için elde bir kıstas bulunmayan İsrailiyat.

  Tevrat ve İncil, bütünüyle tahrif edilmiş kitaplar değildir. Bu nedenle hak ile batılı bir arada bulundururlar. Bunlardan Kur'an ve sahih sünnete uygun düşenler haktır. İslam'a uygun olan İsrailiyattan maksat da, bu tür hususlardır. Peygamber (asm)'in, başta aktardığımız "İsrâîl oğulları'ndan da (ibretli kıssalar) haber verebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur." anlamındaki hadisi bu tür İsrailiyata yorumlanmıştır.


  Sorularla İslamiyet
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 5. #5
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Muhakemat 7. Ders - İsrailiyatın, Din Süsüyle İslama Karışması

  Not
  Bundan sonra kavm-i Arap, sair akvamı bel’ ettiği gibi, milel-i sairenin malûmatları dahi Müslüman olmaya başladığından, muharrefe olan İsrailiyat ise, Vehb, Kâ’b gibi ulema-i ehl-i kitabın İslâmiyetlerinin cihetiyle Arapların hazain-i hayalâtına bir mecrâ ve menfez bularak o efkâr-ı safiyeye karıştılar. Hem sonra da ihtiram dahi gördüler. Zira ulema-i ehl-i kitaptan İslâmiyete gelenler, İslâmiyet şerefiyle gayet celâlet ve tekemmül ettiklerinden, malûmat-ı müzahrefe-i sabıkaları makbule ve müselleme gibi oldular, reddedilmedi. Çünkü İslâmiyetin usulüne musadim olmadığından, hikâyat gibi rivayet olunurken, ehemmiyetsizliği için tenkitsiz dinlenirlerdi.


  İslamiyet dairesi diğer milletlerinde İslamiyete dahil olmasıyla genişledi. İslama dahil olanlar içinde, ehl-i kitap olan Yahudiler ve hıristiyanlar da vardı. Bunlardan Vehb ve Ka'b biri yahudi diğeri hristiyan iki alimdi. Ehli kitap olduklarından önceki malumatlarını da beraberlerinde getirdiler. İncilden, Tevrattan hikayeler, kıssaları ders mahiyetinde anlattıklarından ve müslüman olduklarından tenkid edilmediler. Söyledikleri, anlattıkları önceleri saf ve berrak olan fikirlere karıştı. Anlattıklarında İslamiyete muhalif birşey bulunmadığından hikaye ve rivayet tarzında söyledikleri herşey makbul görüldü.

  Burada bu hikayelerden İsrailiyyat olarak dinlediğim birini paylaşayım yeri gelmişken.

  Hazret-i Musa aleyhisselam Tur dağına giderken bir bedevi önüne çıkar ve der: Ya Musa a.s. benim için Rabbine dua et, benim derecemi yükseltsin. Hazret-i Musa kabul eder ve Tur dağına çıktığında Rabbimize dua eder. Filan kişinin şöyle bir maruzatı var, onu kabul eyle. Allahta duayı kabul ettiğini bildirir Hazret-i Musaya a.s. Hazret-i Musa bu haberi verip adamı sevindirmek ister. Bakar ki yolda bazı hayvanlar adamı parçalamış, cesedini delik deşik etmiş. Hazret-i Musa demişki "Allahım bu nasıl bir iş ben o kulun derecesi için dua ettim, adamın cesedi ne hale gelmiş." Allah cc. demiş ki Ya Musa, kendi gayretiyle istediği dereceye gelmesi imkansızdı. O yüzden ona vahşi hayvanları musallat ettim ki derecesi yükselsin.


  Yine ikinci bir hikaye:

  Şeytan Hazret-i Musaya demiş: Ya Musa ben insanlarla uğraşmaktan bıktım. Dua ette Allah beni bağışlasın ben insanları kandırmaktan vazgeçtim. Hazret-i Musa Allaha durumu arzeder. Allah şeytan için "gitsin Ademin toprağına secde etsin" der ve Hazret-i Musa bunu şeytana bildirir. Şeytan der ki: Ben Ademin a.s. dirisine secde etmedim, ölüsüne mi secde edeyim..?


  İşte bu tür hikayeler bir maksadı anlatmak için kullanılmış. Mesela birinci hikayede duanın ve musibetlerin insanın derecesini yükselttiği, ikinci hikayede de şeytanın şeytanlıktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceği gibi dersler verilmek istenmiş. İslama münafi bir manayı içermediklerinden kolayca fikirlerde yer etmişler.

  Hikayeleri aklımda kaldığı şekilde anlattım, yanlışımız varsa affola..
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 6. #6
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Muhakemat 7. Ders - İsrailiyatın, Din Süsüyle İslama Karışması

  Not
  Fakat—hayfâ!—sonra hak olarak kabul edildiler, çok şübeh ve şükûkâta sebebiyet verdiler.

  Hem de, vakta ki şu İsrailiyat, kitap ve sünnetin bazı îmââtlarına merci ve bazı mefahimlerine bir münasebetle me’haz olabilirlerdi—fakat âyât ve hadisin mânâları değil. Belki, faraza doğru olsalardı, mâsadak ve efradından olmaları mümkün olduğundan, su-i ihtiyarlarıyla başka bir me’hazı bulmayan veya atf-ı nazar etmeyen zahirperestler, bazı âyât ve ehâdîsi o hikâyat-ı İsrailiyeye tatbik ederek tefsir eylediler. Halbuki, Kur’ân’ı tefsir edecek, yine Kur’ân ve hadis-i sahihtir.  İsrailiyatın tenkidsiz dinlenmesi ve ihtiram görmesi hak olarak kabul edilmelerine sebebiyet vermiş. Bu da şüpheleri beraberinde getirmiş.

  Daha önce verdiğimiz üç misal gibi İsrailiyattan olan şeyler Kur'an ve sünneti anlamak için, ya da onların manalarının imasına yardımcı olmak için kullanılabilirler. Fakat ayet ve hadislerin kesin manaları onlar değildir. Sadece bir kaynak olabilirler. Halbuki tefsirin İsrailiyatta ihtiyacı yoktur. Kur'andaki bir meseleyi tefsir için, İsrailiyyattan olan kıssalar veya nakilleri kullanmak, zaruretin değil, su-i istimalin neticesidir. Kur'anın tefsiri kendisi ve sahih olan hadislerdir. Kur'anda çok ayetler vardır ki, bir başka ayet o ayetin izahı hükmündedir. Hiç bir izahat bulunamaz ise de bilhassa Buhari ve Müslimdeki hadisler Kur'an için mükemmel bir izah niteliğindedir.

  Mesela Fatihada her gün en az kırk defa okuduğumuz صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

  “Nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna…” Fatiha Sûresi, 1:7.. ayetini Kur'an da başka bir ayet izah etmektedir. فَاُولٰۤئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصَّالِحِينَ

  “İşte onlar, Allah’ın kendilerine pek büyük nimetler bağışladığı peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salih kimselerle beraberdirler.” Nisâ Sûresi, 4:69.


  Bunun gibi misaller İşaratü'l-İ'caz adlı eserde ve sair risalelerde çokça mevcuttur. İsteyenler bakabilirler..
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 7. #7
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Muhakemat 7. Ders - İsrailiyatın, Din Süsüyle İslama Karışması

  Not
  Yoksa, ahkâmı mensuh olduğu gibi, kasası dahi muharrefe olan İncil ve Tevrat değildir.


  Tevrat, İncildeki birtakım hükümler Kur'an tarafından neshedilmiştir. Bu nesihler imani değil, emir ve yasaklar la ilgilidir. Zamanın ve şartların değişmesiyle nasıl diğer kitaplar yerine Kur'an indirilmişse, aynı şartların değişikliğinden bazı hükümlerde de değişiklikler olmuştur. Ve yine Tevrat ve İncil zamanla keyfi olarak tahrif edilmiş, içinde bulunan kıssalar ve ayetler değiştirilmiştir. Bunun gibi sebeblerden dolayı da Tevrat ve İncil, Kur'an ın tefsirinde kullanılamazlar.
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 8. #8
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Muhakemat 7. Ders - İsrailiyatın, Din Süsüyle İslama Karışması

  Not
  Evet, mâsadak ile mânâ ayrıdırlar. Halbuki, mâsadak olmaya mümkün olan şey, mânâ yerine ikame olundu. Çok da imkânât vukuata karıştırıldı.


  İsrailiyyattan olan şeyler, Kur'anın ayetlerini doğrulayıcı, tasdik edici olarak kullanılabilirler ancak Kur'an ayetlerinin asıl manası onlar değildir. Yani Kur'an asıl olarak, tahrif edilen Tevrat ve İncildeki kıssaların manalarını murad etmiş değildir. Ve onların tefsirine de muhtaç değildir. Doğrulayıcı ve tasdik edici olabilen İsrailiyyat zamanla, aynı mana gibi tefsirlerde kullanılmış. Bu da imkan dahilinde olan birşeyin sanki olmuş bir olaymış gibi nakledilmesine sebeb olmuştur. Mesela Kur'an da bir temsil anlatılırken, bu İncil ve Tevrat ta bulunan kıssalarla tefsir edildiğinde, ayetteki mana sırf o imiş gibi anlaşılmasına sebeb olmuş..
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 9. #9
  kırımlı çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Mesajlar Mesajlar
  330
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 72 + 1234


  Cevap: Muhakemat 7. Ders - İsrailiyatın, Din Süsüyle İslama Karışması

  İsa'nın nüzulünü de neden bu kategoride değerlendirmiyorsun?
  Yazar : Risale Forum
  levent istanbul 1970

 10. #10
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Muhakemat 7. Ders - İsrailiyatın, Din Süsüyle İslama Karışması

  Alıntı kırımlı Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  İsa'nın nüzulünü de neden bu kategoride değerlendirmiyorsun?
  Hazret-i İsa aleyhisselamın nüzulü meselesi İsrailiyyata değil, ayetlerdeki işaretlere ve de sahih hadislere dayandırılmış olduğundan, konumuzun dışındadır. Birşeyin İsrailiyatta olması, Kur'an ayetlerinin ya da hadislerin hükmünün ortadan kalkmasına sebeb değildir, olamaz..
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222