Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 6655


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Kelime Analizi 136: Simurg

  SİMURG "Farsça" سيمرغ

  İslâm tasavvuf ve sanatında anka veya sîmurg, halk arasında zümrüdüanka adlarıyla anılan efsanevî kuş.
  Araplarca "anka", İranlılarca "sîmurg" denilen bu efsanevi kuş, Türkçe'de ise her iki şekliyle birlikte zümrüdüanka veya sîmurg u anka olarak adlandırılmaktadır.Ön Asya efsanelerinde yer alan bu kuş, pek çok kaynakta birlikte ele alındığı Batı'daki Eski Mısır kökenli "phoenix" ve İslamî çevrelerdei "hüma" kuşundan tamamen, Hint mitolojisindeki "garuda" ile Altay mitolojisindeki çift başlı kartaldan ise kısmen farklı özelliklere sahiptir.
  "Anka" kelimesi İbranice olup "anak" kelimesinden türemiştir. "anak" kelimesi isim olarak "gerdanlık, uzun boyunlu dev" manalarına gelmektedir. Fiil olarak ise "gerdanlık takmak, boğmak, boğazı sıkmak" manalarına gelmektedir. Anka kuşu, uzun boyunlu, ismi olup cismi olmayan büyük bir kuştur. Simurg, zümrüdüanka adlarıyla da bilinmektedir. Cennet kuşuna benzer yeşil bir kuş olduğu için bu ad verilmiştir. Bu adların dışında semender, devlet kuşu, phoenix, tuğrul, hüma adlarıyla da bilinmektedir. Bulunduğu yerdeki kuşları avlayarak batıya doğru uçtuğundan Anka-yı Muğrib de denilmektedir. İslam tasavvuf ve edebiyatlarında Anka kuşuna verilen bazı kaynaklarda "yutucu, yok edici" şeklinde de yorumlanan "muğrib" kelimesi "gurub eden, uzaklaşan, gözden kaybolan" sıfatı bu efsanevi kuşun gözle görülmeyişiyle alakalıdır. Bu özelliklerinden dolayı Anka kuşu, dünyanın en iri, en yüksekten uçan ve havada en fazla kalabilen kuşu olan "albatros" ile arasında bir benzerlik aramak mümkündür. Anka kuşu Hint mitolojisindeki "garuda" gibi kuşların padişahıdır. Bazı efsanelerde de yine onun gibi Kaf dağından başka denizin ortasında ulu bir ağacın tepesinde de oturur. Yüzü insan yüzüne benzer, boynu uzun, tüyleri renk renktir. Kendisinde her hayvandan bir alamet bulunduğu ya da vücudunda otuz kuşun renk ve alameti olduğundan dolayı İranlılarca Anka kuşuna "sirenk" veya "simurg" denilmektedir. Farsça'da "sî" kelimesi "otuz" olup, "murg" kelimesi "kuş" demektir. Türkçe'de ise zümrüdüanka olarak Arapça ve Farsça kelimenin birleşimi kullanılmaktadır. Anka kuşu, kırmızı ve altın renkli, uzun tüylü, güzel sesli ve erkektir. Bir rivayete göre dişidir. Hazret-i Musa zamanında yaratılan bu kuş, çoğalıp Necid ve Hicaz taraflarına yayılmıştır. Mısırlıların efsane olarak anlattıklarına göre Ankakuşu, kartal büyüklüğünde bir hayvan olup boynunun tüyleri altın gibi sarı ve kuyruğu beyaz ile karışık pembe renkli ve güzel gözlüdür. Gözle görülmeyecek kadar yüksekte uçan ve Kaf dağının tepesinde yatan Anka'nın doğumu ve ölümüyle ilgili çeşitli rivayetler mevcuttur.
  İran destanlarında Simurg kuşu yani Anka kuşu, Firdevsi'nin Şehnamesinde Zâl'i yetiştiren ve oğlu Rüstem'e yardım eden kuş olarak bilinmektedir. Ayrıca Rüstem'in cerrahı, babası Zâl'in ise dadısı olarak bilinmektedir.
  İslam mitolojisinde ise, Anka kuşu, kuşların padişahı olarak anılmaktadır. Hazret-i Musa zamanında yaratılmıştır. Hicaz'a gitmiş, Hazret-i Süleyman meclisinde bulunmuştur. Kısas-ı Enbiya'nın Hazret-i Süleyman'la ilgili bölümünde Anka kuşu ile Hazret-i Süleyman arasında geçen olaylar anlatılmaktadır. Ayrıca rivayetlere göre Anka kuşu, Hazret-i Zülkarneyn ile Kaf dağında görüşmüştür. Hazret-i Muhammed'den önce bir peygamberin bedduasıyla yok olmuştur.
  Çeşitli efsanelere göre Anka kuşu, insanlar gibi düşünür ve konuşur. Çok geniş bilgi ve hünerlere sahiptir. Kendisine başvuran hükümdar ve kahramanlara akıl hocalığı yapmıştır. Tüyleriyle sıvazlayıp yaraları iyi eder. Kaf dağını aşabilmek için ve göğe yükselebilmek için Anka'ya binmek gerekir. Çeşitli dinsel, büyüsel etkileri olduğuna inanılan Anka kuşu ile ilgili inançlar, kaynağını Eski Mısır inançlarından almakla birlikte, Çin'den İran mitolojisine ve Müslümanlıktan Hristiyanlığa kadar geniş bir inanç alanına yayılmıştır. Hristiyanların "phoenix" adını verdikleri bu kuş, öldükten sonra yeniden dirilmenin simgesi olmuştur. Çinliler ise Anka kuşunu, raks ve müziğin mucidi olarak kabul etmiştir. Yahudilere göre Anka kuşu, çocukları kapıp boğduğu için Hazret-i Musa'nın bedduasıyla yok edilmiş ve soyu kurutulmuştur. O günden beri yeryüzünde görünmez. Bir efsaneye göre beş yüz yıl yaşar. Dünyada her dönemde yalnız bir tane Anka kuşu olduğuna inanılır. Halk hikayelerinde ve masallarında önemli bir yer tutan Anka kuşu, masallarda daha çok Kaf Dağı ile birlikte anılmaktadır. Masal ve hikaye kahramanlarına yardım eder, onları kimi zaman zor durumlardan kurtarır, kanatlarında çok uzun seyahatlere ya da uzak diyarlara götüren yardımcı bir kuş olarak tasvir edilmektedir.

  Farsça'da kullanılan "simurg" kelimesi "otuz kuş büyüklüğünde" manasındadır. Simurg ile ilgili olarak ayrıca mitolojiye göre Kaf dağının arkasında yaşadığına inanılır.Elburz dağında bulunduğuna inanılan Simurg'da her kuştan bir iz bulunduğu için Simurg denilmiştir. Bir başka rivayete göre Simurg her kuştan bir tüy taşıdığı için vücudu bir kuş koleksiyonu gibidir ve yüzü insan yüzüne benzer. Simurg kuşunun Farsça'daki diğer adı "sireng"dir.

  İran destanlarında iki simurgdan bahsedilmektedir. Bunlardan biri Zal ile Rüstem'i koruyan Simurg, diğeri ise İsfendiyar'ın öldürdüğü dev kuştur.Doğduktan sonra babasının emriyle ıssız bir yere bırakılan Şam'ın oğlu Zal'i, Simurg kuşu bulup yuvasına götürerek yetiştirmiştir. İnsan gibi konuşan Simurg, Zal'a konuşmayı öğretmiş, sonra da onu babası Şam'a götürmüştür. Simurg ayrılacağı zaman Zal'a tüylerinden birini vermiş ve bir tehlike anında bu tüyün bir kısmını yakmasını söylemiştir.
  Anka, sahip olduğu hemen bütün özellikleriyle ve etrafında gelişen çeşitli efsane, inanış ve telakkilerle Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında yer almıştır. Bu üç edebiyat ve kültür çevresinde yukarıdaki bölümlerde başlıcaları verilen efsanevî özellikleriyle ve değişik adlarıyla çeşitli teşbih, mecaz ve mazmunlar halinde geniş bir kullanıma sahip olmuştur. Bilhassa divan edebiyatının manzum ve mensur metinlerinde müsbet özellikleriyle zikredildiğinde renkli tüyleriyle bir cennet kuşu kabul edilerek zümrüdüanka diye adlandırılmış ve bazan devlet kuşu hümâ ile karıştırılarak aynı özelliklere sahip kabul edilmiştir. Kafdağı’nda yaşaması, yük seklerden uçması ve kolay avlanamayışı gibi özellikleri sebebiyle ulaşılması çok zor durumları ifade etmek için de kullanılmıştır. Sevgili, adı herkesçe çok iyi bilindiği halde kendisini görenin olmaması veya gözle görülemeyişi sebebiyle ankaya benzetilmiştir. Onun âşığa iltifat etmesi ve yakınlık göstermesi ise âşığın başına devlet kuşu konması olarak kabul edilmiştir.

  Ankanın en yaygın özelliği, kimseye muhtaç olmadan kendi başına yaşadığı için kanaati temsil etmesidir. Bundan kinaye olarak kanaat sahiplerine “ankameşrep”, “anka-tabiat” denir. Kafdağı gibi efsanevî bir yerde yaşadığı için bu kelimeyle birlikte çeşitli şekillerde kullanılır. “Kaf-ı kanâat beklemek” tabirinde görüldüğü üzere kanaat sahibi ve alçak gönüllü, herşeye ve herkese eğilmeyen, kimseye minnet etmeyen, uzlete çekilmiş kişileri ifade eder: “Cîfe-i dünyâ değil kerkes gibi matlûbumuz/Bir bölük ankalarız Kaf-ı kanâat bekleriz” (Fuzûlî). İsmi var cismi yok olduğu için bu sıfatla anılmak istenen şeyler için de kullanılmıştır: “Bî-vücûd olmak gibi yoktur cihânın râhatı/Gör ki sîmurgun ne dâmı var ne de sayyâdı var” (Râgıb Paşa). Yine bu özelliği sebebiyle kimseden bir şey beklemeden darda kalan herkese yardım eden bir varlık hüviyeti kazanmıştır.
  "Simurg" kelimesinin Ebced Değeri: 1310 etmektedir.
  Risale-i Nur Külliyatı'nda "simurg" kelimesi 3 defa zikredilmiştir. Asa-yı Musa, Şualar ve Tarihçe-i Hayatı kitaplarında 1'er defa zikredilmiştir. Bu kitapların hepsinde 11. Şua'nın 7.Meselesi'nde geçen "... miktoptan gergedana, sinekten simurga kuşuna, bir çiçekli nebattan milyarlarla, trilyonlarla çiçekler açan bahar çiçeğine kadar..." ifadesidir. Yani bu 3 kitapta geçen ibare de aynı bahis içindir. Dolayısıyla 1 defa zikredilmiştir diyebiliriz. "Anka" kelimesi Risale-i Nur Külliyatı'nda zikredilmemektedir.

  Benzer Konular
  Kelime Analizi 70: Nefer
  Kelime Analizi 70: Nefer NEFER (نفر)(Arapça) Bir kişi, tek kişi, asker, er (Bazılarınca insan cemaati, üç ile on arasında bir sayıya sahip olan küçük topluluk) manalarına gelmektedir. “Nefer” (نف&#
  Kelime Analizi 69: Ezber
  Kelime Analizi 69: Ezber EZBER (Farsça) Bir metni veya bir sözü tekrarlayacak şekilde akılda tutma manasına gelmektedir. Farsça “ez” (-den, -dan” ve “ber” (göğüs) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir.
  Kelime Analizi 68: Hendese
  Kelime Analizi 68: Hendese HENDESE (Arapça) Geometri, şekil bilgisi manasına gelmektedir. “Hendese” kelimesi Yunan’ca “geometri” kelimesinin Arapça karşılığıdır. “Geometri” kelimesi Yunanca “Geo&#
  Kelime Analizi 66: Anarşi
  Kelime Analizi 66: Anarşi ANARŞİ (Yunanca) Başı boşluk, din ve nizam tanımamak, din ve nizam düşmanlığı, birden başıboş kalmak, başta hükümet olmamak manalarına gelmektedir. Kelime karşılığı olarak Yunanca’da olumsuzluk eki olan “
  Kelime Analizi 54: Müsadere
  Kelime Analizi 54: Müsadere MÜSADERE ( Arapça) Yasak edilen bir şeyin kanuna göre elden alınması, zulüm ve cebir manalarına gelmektedir. Müsadere kelimesi “sudûr” kökünden türetilen bir mastardır. Müsadere aslında haksız olarak ze
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Ziyaretçi Guest


  Cevap: Kelime Analizi 136: Simurg

  Münazaratta Anka kelimesi geçiyormuş. Bir bakın isterseniz.
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222