Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 6655


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Kelime Analizi 49: Savlet

  SAVLET (Arapça) Saldırmak, ani ve şiddetli saldırış manalarına gelmektedir.
  Arapça "Savl" (sıçramak, atlamak, atılmak, hamle yapmak, saldırmak, atakta bulunmak" kökünden gelmektedir. Savlet kelimesi aynı zamanda hücum etmek, saldırı, nüfuz, güç, kuvvet, zor, despotluk, istibdat, tiranlık gibi manalarda da kullanılmaktadır. Çoğulu "Savelât" kelimesidir.
  Savlet kelimesi bazen de "tesir" manasında kullanılmaktadır. Mesela: "Batılın savleti olur, devleti olmaz." Nice söz vardır ki savlden daha kuvvetlidir. Arapça'da hücum ve hamleyi ifade eden bir kelime olarak kullanılmaktadır.


  Savlet kelimesinin Risale-i Nur'daki kullanımına baktığımızda;
  Mektubatta:
  - "hem bu âhirzamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden
  mü'minlerin imanlarını kurtarması noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki: Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş ve
  Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü üç kerametle ona beşaret vermiş." cümlesinde zikredilmiştir. Risale-i Nur'da "savlet" kelimesi daha ziyade fitneler, bid'alar, dalaletlerin şiddetli hücumunda kullanılmıştır. Burada da aynen "fitnelerin savleti" ifadesi kullanılmıştır. İslam cemiyeti arasında yaygınlaştırılmak istenilen ve zındıka komiteleri tarafından ortaya atılan ve bir kısım ulema-üs su tarafından desteklenen manevi hastalıklar, marazlar, bid'alar, fitneler, hurafeler alem-i İslam'ın bünyesinde derin yaralar açmıştır. Öyle fitneler ki -ahirzaman fitneleri olarak tabir ediliyor- o fitnelerin savletinden kimse kurtulamaz. Ahirzamanın fitnesi isabet eden bir kişi mutlaka bu fitnelere bulaşır ve bu fitnelerden kendisini kurtarması bir hayli müşkildir. İşte Risale-i Nur bu fitnelerin savletinden yani şiddetli saldırısından müminlerin imanını kurtarmıştır.

  Lem'alar'da 2 ihlas risalesi olan 20. ve 21.Lem'alar'da 1'er kez kullanılmıştır. Cümleler şöyledir:
  - "Ve hakkı, batılın savletinden kurtarmak için..."
  - "...savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zaîf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde..." Yine burada da Mektubatta zikredildiği manasında batılın ve bid'aların şiddetli hücumunda ihlası muhafaza etmenin yolları gösterilmiştir. Bid'aların savletli olması herhalde bu zamana yani ahirzamana mahsus bir ifade olsa gerektir. Sanki bid'alar bin seneden beri birikmiş de bir anda bu asrın üzerine boşalmış gibi "savletli" kelimesi kullanılmasıyla, hem Kur'an'ın etrafındaki surlar kırılmasıyla doğrudan doğruya Kur'ana hücum edilmesi sırrıyla bu şiddetli saldırı daha da tesirli olmuştur. Zaten "savlet" kelimesinin karşılığında "tesir" de yatmaktadır.
  Şualar'da Merhum Hasan Feyzi'nin mektubunun hülasasını beyan eden mektupta denilmiş: "Her divan-ı adalette en büyük dehşet ve savletini azamet ve izzetini parlak ve şa'şaalı bir surette gösterdin. Onları da iman ve Kur'an suyiyle yıkadın" cümlesinde "savlet" kelimesi "dehşet" ve "azamet" kelimeleri arasında zikredilmekle sanki bu iki sıfatın memzucu bir kelimedir.

  Hüsrev Altınbaşak'ın mektubunda: "...imhanıza susayan insafsız düşmanlarınızın en dehşetli savletleri karşısında zahiri kimsesizliğinize şefkat etmiş, maddeten aczinize merhamet etmiş, imdadınıza yetişmiş, titreyen zemin ile davanızın doğruluğunu tasdik etmiş." cümlesinde "insafsız düşmanlarınızın en dehşetli savletleri" ifadesi kullanılarak "savlet" kelimesinin nasıl bir manayı yüklendiği gayet güzel gösterilmiştir.

  Birinci Şua'da "...Arabi tarihiyle bin üçyüz ellidokuz edip o tuğyanlı taifenin savletli zamanını göstererek tam tevafukla bakar" denilmiştir. Arabi 1359 tarihi, Miladi 1940'a tekabül etmektedir. Eğer Rumi tarih olsa 1943 tarihini göstermektedir. Evet o tuğyanlı taifenin öyle bir hususiyeti var ki kendi halleriyle durmayıp tecavüz etmeleridir. Bilhassa dine ve ecdada şiddetli bir adavet beslemekle, tecavüz ediyorlar. Dinin menbalarını kurutmak, kapılarını kapatmak istiyorlar. Bu tarihe bir kaç yerde de işaret bulunmaktadır. 1940 tarihi hepimizin bildiği gibi 2. Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihidir. Bu savaş dünya tarihinin en dehşetli ve kanlı savaşıdır.

  Birinci Şua'daki ifadenin sanki devamı niteliğinde olan Kastamonu Lahikası'ndaki: "hem çoktanberi sukut-u ahlaka ve hayat-ı dünyeviyeyi her cihetle hayat-ı uhreviyeye tercih ettirmeye sevkeden dehşetli esbab altında Risale-i Nur'un şimdiye kadar fütuhatı ve ve zındıkların ve dalaletlerin savletini kırması..." cümlesinde Risale-i Nur'un nasıl bir zamanın mahsulü olduğu ve savletli dalaletler içerisinde nasıl muvaffak olduğu bahsedilmiştir.

  Emirdağ Lahikası'nda;
  - "...dalaletin savletinden gelen vesvese ve zafiyetine karşı..."
  - "...sair dinleri felsefe-i tabiiyenin savletinden ve galebesinden kurtarıp onlara bir nokta-i istinad oldu...", "...Risale-i Nur dahi felsefe-i maddiyeden gelen dehşetli dalalet-i ilmiyeye karşı avam-ı ehl-i imanın taklidi olan imanlarını o dalalet-i ilmiyenin savletinden kurtarıp..." cümlelerinde taklidi olan imanları müthiş dalaletlerin hücumundan bu zamanda Kur'an'ın muavenetiyle kurtaran en başta Risale-i Nur olduğu beyan edilmiştir.

  Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de; "Risalet-ün-Nurun şimdiye kadar fütuhatı ve zındıkaların ve dalâletlerin savletlerinin kırılması ve yüzbinler bîçârelerin îmanlarını kurtarması ve herbiri yüze mukabil binler hakikî mü'min talebeleri yetiştirmesi..." cümlesinde geçmektedir.
  Hasan Feyzi'nin mektubundaki şiirde; "Eyleyeler nurun ile hep savlet" mısraında geçmektedir.

  Tarihçe-i Hayatı kitabının başında Yavuz Sultan Selim'in meşhur şiirinde böyle denilmiş:
  "İttihadken savlet-i a'dayı def'e çaremiz
  İttihad etmezse millet, dağıdar eyler beni..."

  "Savlet" kelimesi çok kullanılan bir kelime olmamakla birlikte kullanıldığı yerler itibariyle makamıyla tam muvafık olarak kullanılmşıtır. Bilhassa İhlas Lemalarında ve Şualardaki tabirlerde tam isabetli kelime kullanılmıştır.

  Risale-i Nur'da "savlet" kelimesi;
  Mektubat'ta; 1 defa
  Lem'alar'da; 3 defa,
  Şualar'da; 4 defa,
  Kastamonu Lahikası'nda; 1 defa,
  Emirdağ Lahikası'nda; 3 defa,
  Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de, 5 defa,
  Tarihçe-i Hayatı'nda; 3 defa olmak üzere toplam: 20 defa zikredilmiştir.

  Benzer Konular
  Kelime Analizi 84: Cüzdan
  Kelime Analizi 84: Cüzdan CÜZDAN (Arapça/Farsça) Kitap veya evrak çantası, portföy, cüz kesesi, rulolar şeklinde bir kitabın her rulosunu taşımaya mahsus torba, para çantası, evrak çantası gibi manalara gelmektedir. Arapça'da "cüz'" k
  Kelime Analizi 83: Tevâtür
  Kelime Analizi 83: Tevâtür TEVÂTÜR (تواتر) Arapça Kuvvetli haber, müteaddit şeyler birbiri ardınca zahir olmak, bir hususun söylenmesi hemen herkesin ağzında olup gezmek, şayia, (Fıkıhta: İçinde yalan ihtimali olmaya
  Kelime Analizi 82: Hezeyan
  Kelime Analizi 82: Hezeyan HEZEYÂN (هذیان) (Arapça) Kötü sözler, soğuk şakalar, sayıklama, saçma sapan konuşmak manalarına gelmektedir. Arapça "هذى" (sayıklamak" kelimesinden türeti
  Kelime Analizi 80: Hatem
  Kelime Analizi 80: Hatem HATEM خاتم (Arapça) Mühür, üzerinde yazı olan ve mühür yerine kullanılan yüzük, son, en son manalarına gelmektedir. (ختم) kelimesi "basmak, damga vurmak, bir şeyi kapatm
  Kelime Analizi 63: İkram
  Kelime Analizi 63: İkram İKRAM (Arapça) Ağırlamak, hürmet etmek, saygı göstermek, iltifat olarak bir şeyler vermek, Allah’ın (CC) lütfu ve ihsanı manalarına gelmektedir. “İkram” kelimesi Arapça’da “üstün kılma
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2012
  Nereden Yer
  İzmir
  Mesajlar Mesajlar
  121
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 53 + 1532


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Kelime Analizi 49: Savlet

  Bu kelime analizleri kelimelere daha fazla , daha net bir anlam yüklememize vesile oluyor. Sizlerden Allah ededen razı olsun.
  Savlet manası bana şu misali hatırlattı şuna benzettimki. Masum ,kadın,çocuk,demeden yapılan terörist saldırılar gibi, gerilla taktiği diyede bilinen vur kaç taktiği gibi haince haksız insafsız canavarcasaına saldırılar..
  Savlet'ten anladığım ,hakka saldırmaktır. Nasıl saldırıyor, Batıl yalan uydurma ile, fitne bozgunculuk ile, Bid'a islamda varmış gibisince saldır (durumun dehşeti şu kelimeye yakın olduğumuz için daha iyi anlaşılıyor terör gibi.terörde haktan söz edilemeyeceği gibi, savlettede haktan söz edemeyiz.Hatırlayın " Hattâ bir tek masum, dokuz câni olsa; yine o gemi hiç bir kanun-u adaletle batırılmaz. " )
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 6655


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Kelime Analizi 49: Savlet

  Alıntı Bahtiyar Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Bu kelime analizleri kelimelere daha fazla , daha net bir anlam yüklememize vesile oluyor. Sizlerden Allah ededen razı olsun.
  İnşaallah kardeşim cümlemizden...
  Bu analizler bizim için de gayet faydalı oluyor. Risale-i Nur'un kudsi kelimelerini analiz etmek bize mutluluk ve sürur veriyor. Risale-i Nur, müthiş bir kelime hazinesidir. Bir müellifin bu kadar kelimeyi yerli yerinde kullanabilmesi zaten başlı başına bir harikadır.
  İnsan bildiği kelime kadar düşünebileceği için kelimelerin hangi manalarda nerelerde kullanıldığını bilmek insanın fikrine inkişaf veriyor. Onun için gayet lüzumlu çalışmalar olduğu kanaatindeyiz.
  Allah'a emanet olun..
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222