LEFF (Arapça) Sarma, dürme, içine toplama, iliştirme, raptetme.manalarına gelir.

Leffen kelimesi Beraber sararak, iliştirilmiş olarak, raptedilmiş olarak manalarında kullanılmaktadır.

"Leff" kelimesi Kur'anî bir kelime olup, Kur'an'da 3 defa farklı şekilde zikredilmiştir. Bunlar:

1. Kıyamet Suresi 29.ayette mealen: "Ve bacak da bacağa dolaşmış olacaktır." geçmektedir. Ecel gelip çattığı bir vakitte ise (bacak da bacağa dolaşmış olacaktır.) bunların sahibi, âciz ve miskinlik içinde kalacağı cihetle bunları hareket ettirmeğe güç yetiremeyecektir. Bu ayette "teffet" kelimesi kullanılmıştır.

2. Nebe Suresi'nin 16. ayetinde sarmaş dolaş ağaçları bulunan bahçelerden bahsedilmiştir. Bu ayette "elfâf" kelimesi kullanılmıştır.

3. İsra Suresi 104.ayette mealen: "Arkasından İsrailoğullarına şöyle dedik: "Firavun"un sizi çıkarmak istediği arazide siz oturun! Sonra ahiret vaadi (kıyamet) geldiği vakit, hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz." Bu ayette "lefîfen" kelimesi kullanılmıştır. Bu ayette "toplu haldeki insan kalabalığı" manasında kullanılmıştır.

Leff kelimesinden türetilen "melfûf" kelimesi "dolanmış, paketlenmiş" demektir. Ayrıca bu kelime Suriyeliler tarafından "lahana" manasında kullanılmaktadır. Leffen kelimesi "mektupla birlikte sarıp zarfa koyma" manasında da kullanılabilmektedir.

leffen kelimesi "sararak, sarılmış ve ekli olduğu halde" manasında kullanılmaktadır.

Kur'anî bir kelime olan "leff" ve ondan türetilen "leffen" kelimesi Osmanlıca'da çok kullanıldığı halde günümüzde unutulmuş bir kelimedir. Bu kelime Risale-i Nur Külliyatı'nda çok sık kullanılmamakla birlikte Kastamonu Lahikası ve Emirdağ Lahikası'nda geçmektedir. Kelimenin inceliğindendir ki o zamanlarda yasak olan bu eserler için "leffen" kelimesi kullanılarak eserler veya mektuplar açık olarak değil, sarılmış yani ihtiyata riayet edilerek gönderilmekte idi.

Risale-i Nur'da "leffen" kelimesi Emirdağ Lahikası'nda 15 defa, Kastamonu Lahikası'nda 3 defa, Tarihçe-i Hayatı'nda 3 defa geçmektedir. Bu yönüyle bakıldığında daha çok Emirdağ Lahikası'na mahsus bir kelimedir diyebiliriz.

Ayrıca Melfuf kelimesi Barla Lahikası, Emirdağ Lahikası ve Tarihçe-i Hayatı'nda 1'er kez zikredilmiştir ve gayet yerinde bir kelimedir. Risale-i Nur, Kur'an'ın hakiki bir tefsiri olduğundan kullandığı kelimeler dahi O'nun kelimeleri olması gayet güzel ve yerindedir.