Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  kenz-i mahfi şimdi çevrimiçi Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  811
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 126 + 6585


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  2. Lem'anın Kelimetolojisi

  2. Lem’ada tekrar edilen kelimeler bir kelime sayılmak şartıyla 700 küsur kelime mevcuttur.
  Tekrar edilen kelimeleri ilave ettiğimizde toplam 1962 kelime ediyor. Tekrar edilen kelimelerin sayısı bir hayli fazladır.

  Anlamını bilemeyeceğimiz 346 kelime mevcuttur.
  Bunlar: "Sabır, Rab, Hasıl, Adem, Hazret, Neuzubillah, Farz, Vecih, Hak, Aleyhisselam, Cenab-ı Hak, Münacat, Safi, Tercüman, Sanat, Mücerreb, Mazhar, Tesir, Ruhani, Model, Harika, Tekdir, İktibas, Müteessir, Sultan-ı Ezel ve Ebed, Tebdil, İhsan, Mükerrer, Muhtelif, Merhamet, Nur-u iman, İfa, Cilve, Kıssa, Lem’a, Şafi, Zahir, Küfür, Mukabil, Rezzak, İstiğfar, İlahiye, İktiza, Ruhi, Müddet, İmha, Terakki, Netice, Delil, Yeknesak, Azim, İstirahat, Mesela, Şer, Kemal, Bedbaht, Vasıta, Tevellüd, Ittıla, Cüzi, Şüphe, Hicap, Meydan, Melaike, Ruhaniyat, Hizmet, Hayat, Vücut, Dünyeviye, Ücret, Marifet, Tehdit, Emare, Mahal, Misal, Madem, Kıyas, Dini, Ebedi, Arzu, Vazife, Cehennem, Muvafık, Ubudiyet, Halel, Muhtaç, İntaç, Bahusus, Neş’et, İbadet, Beyan, Hüküm, Kumandan, Rabbani, Tathir, Cenah, Düşman, Menf, Fıtri, İltihak, Mütemadiyen, Beraber, Kaside, Sevap, Uhrevi, Zaif, Müsbet, Acz, Rabb-ı Rahim, Örf-ü nas, Müteellim, Harap, Tefekkür, Teveccüh. Mecburiyet, Mani, Şifa, Fıtrat, Makam, Belahet, Riya, Şefkat, Ferah, Maksat, Vakit, Kafi, Selbetmek, Kefaret-üzzünub, Maddi, Tahakküm, Nimet, Muterizane, Harb, Müştekiyane, Fani, Umumi, Ahiret, Baki, İstimdatkarane, Tevehhüm, Muhacir, Mazi, Mübarek, Razı, Giriftar, Hal-i hazır, Dergah, Rıza, Adeta, Feryat, İtiraz, Tarz,Tenkit, İhtar, Divanecesine, Rahimiyyet, İttiham, Zahmet, Örs, Gayr, Tecavüz, Mahrum, Lazım, İntikam, İstimal, Teessüf, Muhabbet, Sürur, Memnunane, İtirazkarane, Mesut, Rahmanurrahim, Rahmet, İlahi, Zeval, İtimat, Beşeri, Elem, Huzur, Ehemmiyet, Sabıkan, Daimi, İltifat, Merbutiyet, Mahvolmak, Bela-ender, Hata-ender, Çendan, Lakayt, Safa-ender, Bazı, Sıhhat, Eşhas, Alem, Nazar, Lütf-u İlahi, Sair, Sefahet, Asgar, Fena-ender, Cihan, Muhafaza, Cilve, İstinat, Hatime, Afiyet, Husus, Nafi, Kudret, İzale, Nihayetsiz, İras, Müheyyiç, Nukuş, Muharrik, Tebeddül, Çarh, Hasım, Emsal, Halketmek, Cihet, Tehyiç, Biçare, Musalaha, Bela, Husumet, Münderiç, İstimdat, Müteharrik, Levh-i Misal, Mukadderat, İlanname" kelimeleridir.


  1. Bu Lem’a zıd kavramların lem’asıdır. Burada geçen zıd kelimeler ise şunlardır:
  menfi-müsbet, uzun-kısa, büyük-küçük, zahir-batın, acı-ferah, şekva-şükür, fani-baki, geçmiş-gelecek, lezzet-elem, sıkıntı-sürur, adem-vücud, za’f-kuvvet, mazi-müstakbel, zahmet-rahat, maddi-manevi, sıhhat-hastalık, küfür-iman

  2. Bir terimin izahı olan ibareler kullanılmıştır.
  Mahall-i iman olan batın-ı kalb…
  Hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yakındır.
  Âdeta insan-ı ekber olan âlemde…
  âlem-i asgar olan insanda…
  ya "ah" veya "oh" gelir. Yani ya teessüf eder, ya "Elhamdülillah" der….
  3. Bu Lem’a’da takip eden ibarede karşılığı verilen kelimeler şunlardır:
  Kalbine ve diline iliştiği zaman… kalb ve lisanına iliştikleri…
  Lisan = dil
  Hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri…
  Tehacüm = hücum etmek
  İnsanı öyle bir surette halketmiş ki…
  (Bir alt satırda)
  Bir makine hükmünde yaratmış…
  kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder…
  Tekemmül = kemal bulmak
  yaralardan hasıl olan vesveseler, şübheler…
  Vesvese = şüphe
  Utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılaından çok hicab ettiği zaman
  Hicab = utanma

  4. Bilemeyeceğimiz kelimelerin bir kısmının ise yine 2. Lem’a’nın değişik yerlerinde tam kelime karşılığı verilmiştir. Bunlar:
  Vecih = suret
  Münacat = dua
  Safi = halis
  Tebdil = değiştirmek
  İktiza = lazım gelmek
  İşmam = hissettirmek
  Müddet = vakit
  Azim = büyük
  İntaç = neticelenme
  Cenah = taraf, kısım
  Belahet = ahmaklık
  Talep = istek
  Vakit = Zaman
  Alam = elemler
  Mes’ut = bahtiyar
  Feryat = bağırmak
  İhtar = hatırlatma
  Tezyid = ziyadeleştirmek
  Lezaiz = lezzetler
  Zira = çünkü
  Mahz = halis ve safi
  Cihan = dünya
  Tebeddül = değişmek
  Hasım = düşman
  Mahiyet = hakikat
  Musibet = bela
  Hakeza = böyle
  Selbetmek = izale

  5.Manasını tam ifade edemezsek de bize yabancı olmayan ve günlük hayatta kullandığımız kelimeler ise:
  “sabır, hazret, Eyyub, farz, acz, iman, tercüman, sanat, zevk, model, ayet, harika, afiyet, merhamet, meşhur, kıssa, ruhi, imha, delil, istirahat, mesela, vasıta, meydan, müthiş, imtihan, hizmet, hayat, zikir, ücret, tehdit, ilahi, esma, misal, madem, inkar, dini, ebedi, arzu, sır, tesir, tehdit, vazife, cehennem, azap, muhtaç, kader, ibadet, hal-i hazır, beyan, dünyeviye, uhrevi, liyakat, kıyas, hüküm, muhacir, umumiyet, dergah, faide, kumandan, rivayet, malum, beraber, sevap, sıtma, nefis, harap, tefekkür, ilanname, mecburiyet, mani, zulüm, şifa, makam, riya, şefkat, maksat, niyet, kafi, nimet, ömür, gaflet, harp, umumi, mesele, ahiret, mübarek, hafız, rıza, kaza, itiraz, tarz, merak, tenkit, tebrik, örs, şikayet, tecavüz, mahrum, intikam, bilakis, kardeş, muhabbet, rahmet, ikaz, huzur, ehemmiyet, daimi, iltifat, makine, bazı, nazar, afiyet, tevekkül, fikir, derece, vaziyet, kaside” olmak üzere 117 kelimedir.

  6. Türkçe’de karşılığı olmayan kelimeler
  “iktibas, Sultan-ı Ezel ve Ebed, Rab, Hakk, Aleyhisselam, Cenab-ı Hak, mukadderat, ruhani, ruhaniyat, lem’a, nükte, nur-u iman, aleyhtar, lütf-u İlahi, Rezzak, Şafi, Sübhani, neş’et, Rabb-ı Rahim, örf-ü nas, kefaret-üz zünub, vehim, ubudiyet, Rububiyet, Rahimiyyet, Rabbani, Rahmani, Rahmanurrahim, cilve, levh-i misal, neuzubillah” olmak üzere 31 kelimedir.

  7. Başka risalelerde manası verilenler ise:
  “mücerreb, garaz, tekdir, müteessir, mükerrer, cüz’i, iras, tağyir, enva, ihsan, muhtelif, ifa, mazhar, istiğfar, tasaffi, terakki, mükafat, bedbaht, sefahet, iltica, mazhar, tahammül, nefretkarane, mukabil, müheyyiç, melaike, muvafık, mukabil, tevehhüm, müteellim, bahusus, zaif, tathir, sair, divanecesine, musibetzede, ilticakarane, iltihak, halet, tazammun, derceylemek, mütemadiyen, müştekiyane, memnunane, itirazkarane, muterizane, mütezellilane, mütelezziz, istimdatkarane, muharrik, tahşid, hasıl, kudret, edna, evham, muzır, tehyiç, razı, ittiham, nisbeten, gayr, dâr, istimal, lakayt, zeval, itimat, hülasa, ıttıla, adavet, marifet, firak, beşeri, muvakkat, sabıkan, merbutiyet, musibetzede, libas, tevellüd, tahakküm, teveccüh, emare, mahvolmak, nihayetsiz, eşhas, ilahiye, muhafaza, istinat, husus, nafi, hatime, nukuş, mübareze, çarh, emsal, adavet, çendan, cihet, nevi, fakr, biçare, musalaha, husumet, istimdat, müteharrik, bela-ender, hata-ender, cefa-ender, fena-ender, ” olmak üzere 108 kelimedir.

  8. Bilemeyeceğimiz kelimeler ise: “fıtri, yeknesak, ata-ender, safa-ender, tecelli, elhasıl, giriftar, münderiç” olmak üzere 8 tanedir.
  Bu kelimeleri tahlil edelim.
  “fıtri” kelimesine aslında yabancı değiliz. Şimdiki kullandığımız bozuk dilde bu kelimenin karşılığı “doğal” olarak ifade ediliyor. Halbuki bu çok yanlış bir ifadedir. “Fıtrî = yaratılışla ilgili, yaratılıştan, doğuştan” manasındadır. Külliyatta çokça kullanılan bir kelimedir.

  “yeknesak” kelimesinin karşılığı olan “monoton” kelimesini günlük hayatta çokça kullanıyoruz. “yeknesak” kelimesi külliyatta çok geçen bir kelime değildir. “yeknesak = devamlı, değişmeden, monoton” manasına gelir. Cümlenin gelişinden manasını tam ifade edemezsek de anlatılan şeyi anlayabiliyoruz. Buna misal ise:
  “yeknesak makam sahibi melaikeler çoktur” burada meleklerin makamlarının değişmediğini bildiğimiz için bu kelimenin manasını da az çok çıkarabiliyoruz. Burada manası “değişmez”dir.

  “atâ-ender” kelimesinde “atâ = verme, ihsan, lütuf” ve “-ender” ekinin manası “içinde”dir. “-ender” eki, başka kelimelerin sonuna eklenmek suretiyle “-içinde” manasını ifade ediyor. “atâ” kelimesi bildiğimiz ve duyduğumuz bir kelime olmadığı gibi külliyatta çok kullanılmamaktadır. Bu kelimeyi de lügata bakarak öğrenelim, biraz zahmet olacak ama zahmette rahmet vardır.

  “safa-ender” kelimesi de aynen “ata-ender” gibidir. “safa = eğlence, gönül şenliği, gönül rahatlığı” manalarına gelir.
  “tecelli = görünme, bilinme, Allah’ın her bir isminin manasını icra etmesi” manasına gelir. Şimdiki nesle çok yabancı bir kelime olmasına rağmen külliyatta en çok kullanılan kelimeler arasındadır. “tecelli” kelimesinin mukabili “cilve” kelimesidir ve hemen hemen aynı manaya gelir. “cilve” kelimesi bize yabancı değildir.

  “elhasıl = kısacası, özetle” kelimesine külliyatta çokça geçtiği için aşinayız. Günümüzde “kısacası” veya “özetle” ile başlayan cümlelerde çokça kullanıyoruz. Bizce manasını anlamakta zorlanacağımız bir kelime değildir.

  “giriftar = tutulmuş, yakalanmış” manasına geliyor. Yabancı olduğumuz bu kelimenin manasını yine cümlenin gelişinden anlıyoruz. Buna misal: “Erzurum’da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştur.” Şahsın bir hastalığa yakalanmış olduğunu cümlenin gelişinden rahatlıkla anlıyoruz.

  “münderiç = bir şeyin içine konulmuş bulunan, içinde bulunan, derc edilen” manasına gelen bu kelime külliyatta 8-10 yerde geçmektedir. Yabancı olduğumuz bu kelimeyi öğrenmekte bizim için külfet olsa da lügata müracaat edip manasını rahatlıkla öğrenebiliriz.

  9. Anlamasında hiçte zorlanmayacağımız cümleler mevcuttur. Bunlar:
  “İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar.”
  “Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var.”
  “Sineğin ısırmasından kaçıp, yılanın ısırmasını kabûl eder.”
  “Kısacık ömrü, uzun bir ömür olur.”
  “Onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor.”
  “Ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor; sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor”
  “…bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider.”

  10. 2.Lem’ada günümüzde çokça kullandığımız ve her sınıf insanın rahatlıkla anlayabileceği “insan, zarar, model, siyah, yara, hastalık, isim, açlık, iç, dış, gizli, çabuk, yol, gitmek, kafa, sonra, kurt” gibi 300’den fazla kelime kullanılmıştır. Bu rakam ise tekrar edilen kelimeler çıkarıldığında geriye kalan 700 küsur kelimenin yarısına karşılık olarak gelmektedir. Yani 2. Lem’adaki kelimelerin zaten yarısını hiç zahmet çekmeden anlayabiliriz demektir.

  11. Allah’ın isim ve sıfatlarından olan “Şafi, Rezzak, Rahman, Rahim, Sübhan, Hak, Rab” kullanılmakla bu isim ve sıfatların tecellileri, cilveleri, inikasları, alemde görünmeleri anlatılmaktadır.

  12. Anlamasında zorlandığımız hususlardan birisi de terkiplerdir. “kemal-i afiyet, enva-i merhamet, vazife-i ubudiyet, Harb-i Umumi, nimet-i İlahiye” gibi terkiplerde geçen kelimelerden en az birinin manasını bilebiliriz ve bu kelimeleri kullanıyoruz.
  Şimdi buraya kadarki mütalaalardan sonra;
  a.Zıd anlamlı kelimeler kullanılarak anlaşılması kolaylaştırılmıştır.
  b.Bir terimin izahı yapılarak başka bir esere müracaata meydan bırakılmamıştır.
  c.Bir kısım kelimelerin karşılığı takip eden ibarede veya öncesinde verilmiştir.
  d.Bir kısım kelimelerin 2. Lem’anın değişik yerlerinde tam kelime karşılığı verilmiştir.
  e.Bir kısım kelimelerin manasını tam ifade edemesek de bize yabancı değildir.
  f.Bir kısım kelimelerin Türkçe’de kelime karşılığı yoktur.
  g.Bir kısım kelimeleri anlamakta zorlansak da bu kelimelerin başka risalelerde tam karşılığı verilmekle ve çokça tekrar edilmekle bu sorun giderilmiştir.
  h.Evet manasını bilemeyeceğimiz kelimeler vardır fakat bunlar hem azdır hem de az kullanılmıştır.
  ı.Hiç zorlanmadan anlayabileceğimiz cümleler vardır.
  i.Bir kısım (eserin yaklaşık yarısı) kelimeleri ise her sınıf insan anlayabilir.

  Bu kadar süzgeçlerden geçirildikten sonra anlaşılmak istendiği zaman anlaşılması en kolay ve en rahat olan ve müellifin dediği gibi “Risale-i Nur’un hocası Risale-i Nur’dur” ifadesiyle ve “herkes onun dilini anlıyor” ibaresiyle kullanılan kelimelerin çokluğuyla beraber o zamanda yazılan eserlere nispetle Risale-i Nur gibi tekrarla okunan ve anlaşılan başka bir eser acaba var mıdır?
  Kusur, hata, noksan varsa şahsıma aittir.
  Saygılarımla…

  Benzer Konular
  Kur'anın Ümitsizliğe Bakışı
  Kur'anın Ümitsizliğe Bakışı Yeis, ümitsizlik anlamına gelip Kur?an?ın men ettiği bir psikolojik durumdur. "De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! ALLAH'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü ALLAH bütün günahları bağışlar. Şüphe
  3. Lem'anın Kelimetolojisi
  3. Lem'anın Kelimetolojisi Tekrar edilen kelimeler bir kelime sayılmak şartıyla yaklaşık 464 kelime mevcuttur. Tekrar edilen kelimeleri ilave ettiğimiz zaman toplam 1375 kelime ediyor. Tekrar edilen kelime oranı yaklaşık olarak 2/3’tür.
  Arabi 29.Lem'anın 6 Bab'ın tercümesi
  Arabi 29.Lem'anın 6 Bab'ın tercümesi hakkındadır.HAŞİYE Bismillahirrahmânirrahîm. Ey İlâhım ve Seyyidim ve Mâlikim, Fakrım nihayetsizdir. Hâcâtım ve metâlibim had ve h
  1.Lem'anın Kelimetolojisi
  1.Lem'anın Kelimetolojisi TAHLİL Risale-i Nur Külliyatı'ndan Lem'alar kitabının 1. Lem'asının kelime sayıları bakımından tahlilinde şu sonuçlar çıkmıştır. Mükerrer kelimeler bir kelime sayılmak şartıyla yaklaşık 314 kelime mevcuttur. Mü
  Kur'anın Mucizeleri
  Kur'anın Mucizeleri 1. Bölüm -833302708123980579&ei=qKVqS__aE5_k2gLY89C7CA&q=Kuran+Mucizeleri+1+&view=3# 2. Bölüm -8515549393754852592&ei=FqZqS6usLJCM2AL3p83ACA&q=Kuran+Mucizeleri+-+2+&view=3#
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  kenz-i mahfi şimdi çevrimiçi Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  811
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 126 + 6585


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: 2. Lem'anın Kelimetolojisi

  1. Lem'a'nın kelimetolojisini hazırladığımda fuzuli zaman harcadığımı düşünerek biraz da sıkılarak acaba devam edeyim mi diye düşünerek lügattan halime uygun bir tefeül ettim ve sonuca göre hareket edecektim. 3 defa tefeül ettim, tefeülde şu kelimeler çıktı.
  1. Müzhir = İzhar edici, gösterici
  2. Hatve = Adım
  3. Murabaha = Bir malı kâr ile satmak
  kelimeleri çıktı. Bu kelimeleri birleştirince ortaya "İzhar edip göster, adım adım, kârlı olarak" manası tefeülün neticesi oldu.
  Aynı şekilde 2. Lem'a'nın kelimetolojisini hazırladıktan sonra yine zaman israfı olduğu düşüncesiyle yine bir tefeül edeyim dedim. Bu defa 1 defa tefeül ettim. Tefeülde "meksübe = kazanılmış" kelimesi karşıma çıkınca yapılan işin bir muvaffakiyet olduğunu düşünerek yola devam etme kararı aldım. 3.Lem'anın kelimetolojisi ise yakında hazır olur inşaallah...
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.051
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210288


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: 2. Lem'anın Kelimetolojisi

  Allah cc. razı olsun, kolay gele inşaallah.
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222