DİN BAŞKA, DÎN ADAMLARI BAŞKADIRBatılıların, yolunda giden bazı beyinsizlerin ileri sürdükleri delillerden biri de şudur: «Müslüman din adamları Miltf Kalkınmaya karşıdır. Zalimlere karşı yumuşaktırlar. Şahsî menfaatlerini, dünyevî çıkarlarını, millet ve memleket menfaatlerine tercih ederler.»
Bunların doğru olduğunu kabul etsekte bu, din adamlarının zaafiyetinden ileri gelmektedir. Din böyle mi emrediyor?
Padişah ve kumandanların kapılarını kırıp içeri •giren, onları tenkid eden,-onJaraemir veren, hediyelerini kabul etmeyen, hak ve hakikati açıklayan, milletin isteklerini amirlere aktaran o faziletli ve celâl sahibi islâm •âlimlerinin nezih yaşayışı bu iddia edilenleri yalanlıyor. Müslüman din âlimleri, silahı omuzuna alıp zalim ve diktatörlerin karşısına çıkmışlardır, islâm Devletinin doğusunda ibn el Eş'as'ın yanında fakihlerden müteşekkil orduyu tarih unutmamıştır. İslâm Devletinin batısın-
-— 203 —
da Kadî b. Yahya el-Leysî el-Melikî'nin başkaldırmasıgözlerden uzak değildir.
işte islâm dininin hükümleri budur!.. Geçmiş müs-lüman din adamlarının misk kokan tarihçe-i hayatları budur. 0 beyinsizlerin iftiralarından bir eser var mı? islâm Dininden çıkanların mes'uliyetini dine yükleme insafsızlık değil mi?
Bu iftiralar bir kısım insanlar hakkında doğru ol-sada herkes için doğru olamaz. Hususî bir münasebetten dolayı doğru sayılsa bile her zaman doğru kabul edilemez. Şarkın kalkınma tarihinde, her milletten olan müslüman din âlimlerinin yeri bellidir.
Mısır'da el-Ezher'in, Filistin'de Meclis-i Âlâ'nın, Hindistan'da Mevlânâ Ebû'l-Kelâm ve arkadaşlarının, Endonezya'da müslüman liderlerinin sarfettiği gayretler, yaptıkları işler unutulmamıştır. Şu halde müslüman âlimlerinin ilerlemeye karşı oldukları iddiası iftiradır. Kuru milliyetçilik nâmıyle müslüman milleti dininden çevirmek için din alimine iftira edilemez. Şayet yapılan iftiralar gerçek ise; din adamlarını İslah etmek müslüman millet için daha faydalı değil midir? Din adamlarını öldürmeden, daha güzel olmaz mı?
Diğer yandan dilimize geçen, takliden söylenen bazıtabirler (Din Adamı tabiri de bunlardan biridir)
— 204 —
bizim örf ve âdetlerimize uymaz. Çünkü bu tabirler ba-•tıhların papazlık düzeninde mevcuttur, islâm örfünde Din Adamları tabiri her müslüman. içine alır.